(STRT) 1 John 1 : 1 o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs o En ap archEs o akEkoamen o eOrakamen tois ophthalmois EmOn o etheasametha kai ai cheires EmOn epsElaphEsan peri tou logou tEs zOEs
(STRT) 1 John 1 : 2 kai ē zōē ephanerōthē kai eōrakamen kai marturoumen kai apangellomen umin tēn zōēn tēn aiōnion ētis ēn pros ton patera kai ephanerōthē ēmin kai E zOE ephanerOthE kai eOrakamen kai marturoumen kai apangellomen umin tEn zOEn tEn aiOnion Etis En pros ton patera kai ephanerOthE Emin
(STRT) 1 John 1 : 3 o eōrakamen kai akēkoamen apangellomen umin ina kai umeis koinōnian echēte meth ēmōn kai ē koinōnia de ē ēmetera meta tou patros kai meta tou uiou autou iēsou christou o eOrakamen kai akEkoamen apangellomen umin ina kai umeis koinOnian echEte meth EmOn kai E koinOnia de E Emetera meta tou patros kai meta tou uiou autou iEsou christou
(STRT) 1 John 1 : 4 kai tauta graphomen umin ina ē chara ēmōn ē peplērōmenē kai tauta graphomen umin ina E chara EmOn E peplErOmenE
(STRT) 1 John 1 : 5 kai autē estin ē epangelia ēn akēkoamen ap autou kai anangellomen umin oti o theos phōs estin kai skotia en autō ouk estin oudemia kai autE estin E epangelia En akEkoamen ap autou kai anangellomen umin oti o theos phOs estin kai skotia en autO ouk estin oudemia
(STRT) 1 John 1 : 6 ean eipōmen oti koinōnian echomen met autou kai en tō skotei peripatōmen pseudometha kai ou poioumen tēn alētheian ean eipOmen oti koinOnian echomen met autou kai en tO skotei peripatOmen pseudometha kai ou poioumen tEn alEtheian
(STRT) 1 John 1 : 7 ean de en tō phōti peripatōmen ōs autos estin en tō phōti koinōnian echomen met allēlōn kai to aima iēsou christou tou uiou autou katharizei ēmas apo pasēs amartias ean de en tO phOti peripatOmen Os autos estin en tO phOti koinOnian echomen met allElOn kai to aima iEsou christou tou uiou autou katharizei Emas apo pasEs amartias
(STRT) 1 John 1 : 8 ean eipōmen oti amartian ouk echomen eautous planōmen kai ē alētheia ouk estin en ēmin ean eipOmen oti amartian ouk echomen eautous planOmen kai E alEtheia ouk estin en Emin
(STRT) 1 John 1 : 9 ean omologōmen tas amartias ēmōn pistos estin kai dikaios ina aphē ēmin tas amartias kai katharisē ēmas apo pasēs adikias ean omologOmen tas amartias EmOn pistos estin kai dikaios ina aphE Emin tas amartias kai katharisE Emas apo pasEs adikias
(STRT) 1 John 1 : 10 ean eipōmen oti ouch ēmartēkamen pseustēn poioumen auton kai o logos autou ouk estin en ēmin ean eipOmen oti ouch EmartEkamen pseustEn poioumen auton kai o logos autou ouk estin en Emin