(STRT) 1 Thessalonians 1 : 1 paulos kai silouanos kai timotheos tē ekklēsia thessalonikeōn en theō patri kai kuriō iēsou christō charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou paulos kai silouanos kai timotheos tE ekklEsia thessalonikeOn en theO patri kai kuriO iEsou christO charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 2 eucharistoumen tō theō pantote peri pantōn umōn mneian umōn poioumenoi epi tōn proseuchōn ēmōn eucharistoumen tO theO pantote peri pantOn umOn mneian umOn poioumenoi epi tOn proseuchOn EmOn
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 3 adialeiptōs mnēmoneuontes umōn tou ergou tēs pisteōs kai tou kopou tēs agapēs kai tēs upomonēs tēs elpidos tou kuriou ēmōn iēsou christou emprosthen tou theou kai patros ēmōn adialeiptOs mnEmoneuontes umOn tou ergou tEs pisteOs kai tou kopou tEs agapEs kai tEs upomonEs tEs elpidos tou kuriou EmOn iEsou christou emprosthen tou theou kai patros EmOn
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 4 eidotes adelphoi ēgapēmenoi upo theou tēn eklogēn umōn eidotes adelphoi EgapEmenoi upo theou tEn eklogEn umOn
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 5 oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai en plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen en umin di umas oti to euangelion EmOn ouk egenEthE eis umas en logO monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiO kai en plErophoria pollE kathOs oidate oioi egenEthEmen en umin di umas
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 6 kai umeis mimētai ēmōn egenēthēte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en thlipsei pollē meta charas pneumatos agiou kai umeis mimEtai EmOn egenEthEte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en thlipsei pollE meta charas pneumatos agiou
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 7 ōste genesthai umas tupous pasin tois pisteuousin en tē makedonia kai tē achaia Oste genesthai umas tupous pasin tois pisteuousin en tE makedonia kai tE achaia
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 8 aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai achaia alla kai en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian ēmas echein lalein ti aph umOn gar exEchEtai o logos tou kuriou ou monon en tE makedonia kai achaia alla kai en panti topO E pistis umOn E pros ton theon exelEluthen Oste mE chreian Emas echein lalein ti
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 9 autoi gar peri ēmōn apangellousin opoian eisodon echomen pros umas kai pōs epestrepsate pros ton theon apo tōn eidōlōn douleuein theō zōnti kai alēthinō autoi gar peri EmOn apangellousin opoian eisodon echomen pros umas kai pOs epestrepsate pros ton theon apo tOn eidOlOn douleuein theO zOnti kai alEthinO
(STRT) 1 Thessalonians 1 : 10 kai anamenein ton uion autou ek tōn ouranōn on ēgeiren ek nekrōn iēsoun ton ruomenon ēmas apo tēs orgēs tēs erchomenēs kai anamenein ton uion autou ek tOn ouranOn on Egeiren ek nekrOn iEsoun ton ruomenon Emas apo tEs orgEs tEs erchomenEs