(STRT) Matthew 1 : 1 biblos geneseōs iēsou christou uiou dabid uiou abraam biblos geneseOs iEsou christou uiou dabid uiou abraam
(STRT) Matthew 1 : 2 abraam egennēsen ton isaak isaak de egennēsen ton iakōb iakōb de egennēsen ton ioudan kai tous adelphous autou abraam egennEsen ton isaak isaak de egennEsen ton iakOb iakOb de egennEsen ton ioudan kai tous adelphous autou
(STRT) Matthew 1 : 3 ioudas de egennēsen ton phares kai ton zara ek tēs thamar phares de egennēsen ton esrōm esrōm de egennēsen ton aram ioudas de egennEsen ton phares kai ton zara ek tEs thamar phares de egennEsen ton esrOm esrOm de egennEsen ton aram
(STRT) Matthew 1 : 4 aram de egennēsen ton aminadab aminadab de egennēsen ton naassōn naassōn de egennēsen ton salmōn aram de egennEsen ton aminadab aminadab de egennEsen ton naassOn naassOn de egennEsen ton salmOn
(STRT) Matthew 1 : 5 salmōn de egennēsen ton booz ek tēs rachab booz de egennēsen ton ōbēd ek tēs routh ōbēd de egennēsen ton iessai salmOn de egennEsen ton booz ek tEs rachab booz de egennEsen ton ObEd ek tEs routh ObEd de egennEsen ton iessai
(STRT) Matthew 1 : 6 iessai de egennēsen ton dabid ton basilea dabid de o basileus egennēsen ton solomōnta ek tēs tou ouriou iessai de egennEsen ton dabid ton basilea dabid de o basileus egennEsen ton solomOnta ek tEs tou ouriou
(STRT) Matthew 1 : 7 solomōn de egennēsen ton roboam roboam de egennēsen ton abia abia de egennēsen ton asa solomOn de egennEsen ton roboam roboam de egennEsen ton abia abia de egennEsen ton asa
(STRT) Matthew 1 : 8 asa de egennēsen ton iōsaphat iōsaphat de egennēsen ton iōram iōram de egennēsen ton ozian asa de egennEsen ton iOsaphat iOsaphat de egennEsen ton iOram iOram de egennEsen ton ozian
(STRT) Matthew 1 : 9 ozias de egennēsen ton iōatham iōatham de egennēsen ton achaz achaz de egennēsen ton ezekian ozias de egennEsen ton iOatham iOatham de egennEsen ton achaz achaz de egennEsen ton ezekian
(STRT) Matthew 1 : 10 ezekias de egennēsen ton manassē manassēs de egennēsen ton amōn amōn de egennēsen ton iōsian ezekias de egennEsen ton manassE manassEs de egennEsen ton amOn amOn de egennEsen ton iOsian
(STRT) Matthew 1 : 11 iōsias de egennēsen ton iechonian kai tous adelphous autou epi tēs metoikesias babulōnos iOsias de egennEsen ton iechonian kai tous adelphous autou epi tEs metoikesias babulOnos
(STRT) Matthew 1 : 12 meta de tēn metoikesian babulōnos iechonias egennēsen ton salathiēl salathiēl de egennēsen ton zorobabel meta de tEn metoikesian babulOnos iechonias egennEsen ton salathiEl salathiEl de egennEsen ton zorobabel
(STRT) Matthew 1 : 13 zorobabel de egennēsen ton abioud abioud de egennēsen ton eliakeim eliakeim de egennēsen ton azōr zorobabel de egennEsen ton abioud abioud de egennEsen ton eliakeim eliakeim de egennEsen ton azOr
(STRT) Matthew 1 : 14 azōr de egennēsen ton sadōk sadōk de egennēsen ton acheim acheim de egennēsen ton elioud azOr de egennEsen ton sadOk sadOk de egennEsen ton acheim acheim de egennEsen ton elioud
(STRT) Matthew 1 : 15 elioud de egennēsen ton eleazar eleazar de egennēsen ton matthan matthan de egennēsen ton iakōb elioud de egennEsen ton eleazar eleazar de egennEsen ton matthan matthan de egennEsen ton iakOb
(STRT) Matthew 1 : 16 iakōb de egennēsen ton iōsēph ton andra marias ex ēs egennēthē iēsous o legomenos christos iakOb de egennEsen ton iOsEph ton andra marias ex Es egennEthE iEsous o legomenos christos
(STRT) Matthew 1 : 17 pasai oun ai geneai apo abraam eōs dabid geneai dekatessares kai apo dabid eōs tēs metoikesias babulōnos geneai dekatessares kai apo tēs metoikesias babulōnos eōs tou christou geneai dekatessares pasai oun ai geneai apo abraam eOs dabid geneai dekatessares kai apo dabid eOs tEs metoikesias babulOnos geneai dekatessares kai apo tEs metoikesias babulOnos eOs tou christou geneai dekatessares
(STRT) Matthew 1 : 18 tou de iēsou christou ē gennēsis outōs ēn mnēsteutheisēs gar tēs mētros autou marias tō iōsēph prin ē sunelthein autous eurethē en gastri echousa ek pneumatos agiou tou de iEsou christou E gennEsis outOs En mnEsteutheisEs gar tEs mEtros autou marias tO iOsEph prin E sunelthein autous eurethE en gastri echousa ek pneumatos agiou
(STRT) Matthew 1 : 19 iōsēph de o anēr autēs dikaios ōn kai mē thelōn autēn paradeigmatisai eboulēthē lathra apolusai autēn iOsEph de o anEr autEs dikaios On kai mE thelOn autEn paradeigmatisai eboulEthE lathra apolusai autEn
(STRT) Matthew 1 : 20 tauta de autou enthumēthentos idou angelos kuriou kat onar ephanē autō legōn iōsēph uios dabid mē phobēthēs paralabein mariam tēn gunaika sou to gar en autē gennēthen ek pneumatos estin agiou tauta de autou enthumEthentos idou angelos kuriou kat onar ephanE autO legOn iOsEph uios dabid mE phobEthEs paralabein mariam tEn gunaika sou to gar en autE gennEthen ek pneumatos estin agiou
(STRT) Matthew 1 : 21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou iēsoun autos gar sōsei ton laon autou apo tōn amartiōn autōn texetai de uion kai kaleseis to onoma autou iEsoun autos gar sOsei ton laon autou apo tOn amartiOn autOn
(STRT) Matthew 1 : 22 touto de olon gegonen ina plērōthē to rēthen upo tou kuriou dia tou prophētou legontos touto de olon gegonen ina plErOthE to rEthen upo tou kuriou dia tou prophEtou legontos
(STRT) Matthew 1 : 23 idou ē parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouēl o estin methermēneuomenon meth ēmōn o theos idou E parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouEl o estin methermEneuomenon meth EmOn o theos
(STRT) Matthew 1 : 24 diegertheis de o iōsēph apo tou upnou epoiēsen ōs prosetaxen autō o angelos kuriou kai parelaben tēn gunaika autou diegertheis de o iOsEph apo tou upnou epoiEsen Os prosetaxen autO o angelos kuriou kai parelaben tEn gunaika autou
(STRT) Matthew 1 : 25 kai ouk eginōsken autēn eōs ou eteken ton uion autēs ton prōtotokon kai ekalesen to onoma autou iēsoun kai ouk eginOsken autEn eOs ou eteken ton uion autEs ton prOtotokon kai ekalesen to onoma autou iEsoun