(STRT) 1 Timothy 1 : 1 paulos apostolos iēsou christou kat epitagēn theou sōtēros ēmōn kai kuriou iēsou christou tēs elpidos ēmōn paulos apostolos iEsou christou kat epitagEn theou sOtEros EmOn kai kuriou iEsou christou tEs elpidos EmOn
(STRT) 1 Timothy 1 : 2 timotheō gnēsiō teknō en pistei charis eleos eirēnē apo theou patros ēmōn kai christou iēsou tou kuriou ēmōn timotheO gnEsiO teknO en pistei charis eleos eirEnE apo theou patros EmOn kai christou iEsou tou kuriou EmOn
(STRT) 1 Timothy 1 : 3 kathōs parekalesa se prosmeinai en ephesō poreuomenos eis makedonian ina parangeilēs tisin mē eterodidaskalein kathOs parekalesa se prosmeinai en ephesO poreuomenos eis makedonian ina parangeilEs tisin mE eterodidaskalein
(STRT) 1 Timothy 1 : 4 mēde prosechein muthois kai genealogiais aperantois aitines zētēseis parechousin mallon ē oikonomian theou tēn en pistei mEde prosechein muthois kai genealogiais aperantois aitines zEtEseis parechousin mallon E oikonomian theou tEn en pistei
(STRT) 1 Timothy 1 : 5 to de telos tēs parangelias estin agapē ek katharas kardias kai suneidēseōs agathēs kai pisteōs anupokritou to de telos tEs parangelias estin agapE ek katharas kardias kai suneidEseOs agathEs kai pisteOs anupokritou
(STRT) 1 Timothy 1 : 6 ōn tines astochēsantes exetrapēsan eis mataiologian On tines astochEsantes exetrapEsan eis mataiologian
(STRT) 1 Timothy 1 : 7 thelontes einai nomodidaskaloi mē noountes mēte a legousin mēte peri tinōn diabebaiountai thelontes einai nomodidaskaloi mE noountes mEte a legousin mEte peri tinOn diabebaiountai
(STRT) 1 Timothy 1 : 8 oidamen de oti kalos o nomos ean tis autō nomimōs chrētai oidamen de oti kalos o nomos ean tis autO nomimOs chrEtai
(STRT) 1 Timothy 1 : 9 eidōs touto oti dikaiō nomos ou keitai anomois de kai anupotaktois asebesin kai amartōlois anosiois kai bebēlois patralōais kai mētralōais androphonois eidOs touto oti dikaiO nomos ou keitai anomois de kai anupotaktois asebesin kai amartOlois anosiois kai bebElois patralOais kai mEtralOais androphonois
(STRT) 1 Timothy 1 : 10 pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois kai ei ti eteron tē ugiainousē didaskalia antikeitai pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois kai ei ti eteron tE ugiainousE didaskalia antikeitai
(STRT) 1 Timothy 1 : 11 kata to euangelion tēs doxēs tou makariou theou o episteuthēn egō kata to euangelion tEs doxEs tou makariou theou o episteuthEn egO
(STRT) 1 Timothy 1 : 12 kai charin echō tō endunamōsanti me christō iēsou tō kuriō ēmōn oti piston me ēgēsato themenos eis diakonian kai charin echO tO endunamOsanti me christO iEsou tO kuriO EmOn oti piston me EgEsato themenos eis diakonian
(STRT) 1 Timothy 1 : 13 ton proteron onta blasphēmon kai diōktēn kai ubristēn all ēleēthēn oti agnoōn epoiēsa en apistia ton proteron onta blasphEmon kai diOktEn kai ubristEn all EleEthEn oti agnoOn epoiEsa en apistia
(STRT) 1 Timothy 1 : 14 uperepleonasen de ē charis tou kuriou ēmōn meta pisteōs kai agapēs tēs en christō iēsou uperepleonasen de E charis tou kuriou EmOn meta pisteOs kai agapEs tEs en christO iEsou
(STRT) 1 Timothy 1 : 15 pistos o logos kai pasēs apodochēs axios oti christos iēsous ēlthen eis ton kosmon amartōlous sōsai ōn prōtos eimi egō pistos o logos kai pasEs apodochEs axios oti christos iEsous Elthen eis ton kosmon amartOlous sOsai On prOtos eimi egO
(STRT) 1 Timothy 1 : 16 alla dia touto ēleēthēn ina en emoi prōtō endeixētai iēsous christos tēn pasan makrothumian pros upotupōsin tōn mellontōn pisteuein ep autō eis zōēn aiōnion alla dia touto EleEthEn ina en emoi prOtO endeixEtai iEsous christos tEn pasan makrothumian pros upotupOsin tOn mellontOn pisteuein ep autO eis zOEn aiOnion
(STRT) 1 Timothy 1 : 17 tō de basilei tōn aiōnōn aphthartō aoratō monō sophō theō timē kai doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn tO de basilei tOn aiOnOn aphthartO aoratO monO sophO theO timE kai doxa eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn
(STRT) 1 Timothy 1 : 18 tautēn tēn parangelian paratithemai soi teknon timothee kata tas proagousas epi se prophēteias ina strateuē en autais tēn kalēn strateian tautEn tEn parangelian paratithemai soi teknon timothee kata tas proagousas epi se prophEteias ina strateuE en autais tEn kalEn strateian
(STRT) 1 Timothy 1 : 19 echōn pistin kai agathēn suneidēsin ēn tines apōsamenoi peri tēn pistin enauagēsan echOn pistin kai agathEn suneidEsin En tines apOsamenoi peri tEn pistin enauagEsan
(STRT) 1 Timothy 1 : 20 ōn estin umenaios kai alexandros ous paredōka tō satana ina paideuthōsin mē blasphēmein On estin umenaios kai alexandros ous paredOka tO satana ina paideuthOsin mE blasphEmein