(STRT) Ephesians 1 : 1 paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou tois agiois tois ousin en ephesō kai pistois en christō iēsou paulos apostolos iEsou christou dia thelEmatos theou tois agiois tois ousin en ephesO kai pistois en christO iEsou
(STRT) Ephesians 1 : 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) Ephesians 1 : 3 eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o eulogēsas ēmas en pasē eulogia pneumatikē en tois epouraniois christō eulogEtos o theos kai patEr tou kuriou EmOn iEsou christou o eulogEsas Emas en pasE eulogia pneumatikE en tois epouraniois christO
(STRT) Ephesians 1 : 4 kathōs exelexato ēmas en autō pro katabolēs kosmou einai ēmas agious kai amōmous katenōpion autou en agapē kathOs exelexato Emas en autO pro katabolEs kosmou einai Emas agious kai amOmous katenOpion autou en agapE
(STRT) Ephesians 1 : 5 proorisas ēmas eis uiothesian dia iēsou christou eis auton kata tēn eudokian tou thelēmatos autou proorisas Emas eis uiothesian dia iEsou christou eis auton kata tEn eudokian tou thelEmatos autou
(STRT) Ephesians 1 : 6 eis epainon doxēs tēs charitos autou en ē echaritōsen ēmas en tō ēgapēmenō eis epainon doxEs tEs charitos autou en E echaritOsen Emas en tO EgapEmenO
(STRT) Ephesians 1 : 7 en ō echomen tēn apolutrōsin dia tou aimatos autou tēn aphesin tōn paraptōmatōn kata ton plouton tēs charitos autou en O echomen tEn apolutrOsin dia tou aimatos autou tEn aphesin tOn paraptOmatOn kata ton plouton tEs charitos autou
(STRT) Ephesians 1 : 8 ēs eperisseusen eis ēmas en pasē sophia kai phronēsei Es eperisseusen eis Emas en pasE sophia kai phronEsei
(STRT) Ephesians 1 : 9 gnōrisas ēmin to mustērion tou thelēmatos autou kata tēn eudokian autou ēn proetheto en autō gnOrisas Emin to mustErion tou thelEmatos autou kata tEn eudokian autou En proetheto en autO
(STRT) Ephesians 1 : 10 eis oikonomian tou plērōmatos tōn kairōn anakephalaiōsasthai ta panta en tō christō ta te en tois ouranois kai ta epi tēs gēs eis oikonomian tou plErOmatos tOn kairOn anakephalaiOsasthai ta panta en tO christO ta te en tois ouranois kai ta epi tEs gEs
(STRT) Ephesians 1 : 11 en autō en ō kai eklērōthēmen prooristhentes kata prothesin tou ta panta energountos kata tēn boulēn tou thelēmatos autou en autO en O kai eklErOthEmen prooristhentes kata prothesin tou ta panta energountos kata tEn boulEn tou thelEmatos autou
(STRT) Ephesians 1 : 12 eis to einai ēmas eis epainon tēs doxēs autou tous proēlpikotas en tō christō eis to einai Emas eis epainon tEs doxEs autou tous proElpikotas en tO christO
(STRT) Ephesians 1 : 13 en ō kai umeis akousantes ton logon tēs alētheias to euangelion tēs sōtērias umōn en ō kai pisteusantes esphragisthēte tō pneumati tēs epangelias tō agiō en O kai umeis akousantes ton logon tEs alEtheias to euangelion tEs sOtErias umOn en O kai pisteusantes esphragisthEte tO pneumati tEs epangelias tO agiO
(STRT) Ephesians 1 : 14 os estin arrabōn tēs klēronomias ēmōn eis apolutrōsin tēs peripoiēseōs eis epainon tēs doxēs autou os estin arrabOn tEs klEronomias EmOn eis apolutrOsin tEs peripoiEseOs eis epainon tEs doxEs autou
(STRT) Ephesians 1 : 15 dia touto kagō akousas tēn kath umas pistin en tō kuriō iēsou kai tēn agapēn tēn eis pantas tous agious dia touto kagO akousas tEn kath umas pistin en tO kuriO iEsou kai tEn agapEn tEn eis pantas tous agious
(STRT) Ephesians 1 : 16 ou pauomai eucharistōn uper umōn mneian umōn poioumenos epi tōn proseuchōn mou ou pauomai eucharistOn uper umOn mneian umOn poioumenos epi tOn proseuchOn mou
(STRT) Ephesians 1 : 17 ina o theos tou kuriou ēmōn iēsou christou o patēr tēs doxēs dōē umin pneuma sophias kai apokalupseōs en epignōsei autou ina o theos tou kuriou EmOn iEsou christou o patEr tEs doxEs dOE umin pneuma sophias kai apokalupseOs en epignOsei autou
(STRT) Ephesians 1 : 18 pephōtismenous tous ophthalmous tēs dianoias umōn eis to eidenai umas tis estin ē elpis tēs klēseōs autou kai tis o ploutos tēs doxēs tēs klēronomias autou en tois agiois pephOtismenous tous ophthalmous tEs dianoias umOn eis to eidenai umas tis estin E elpis tEs klEseOs autou kai tis o ploutos tEs doxEs tEs klEronomias autou en tois agiois
(STRT) Ephesians 1 : 19 kai ti to uperballon megethos tēs dunameōs autou eis ēmas tous pisteuontas kata tēn energeian tou kratous tēs ischuos autou kai ti to uperballon megethos tEs dunameOs autou eis Emas tous pisteuontas kata tEn energeian tou kratous tEs ischuos autou
(STRT) Ephesians 1 : 20 ēn enērgēsen en tō christō egeiras auton ek nekrōn kai ekathisen en dexia autou en tois epouraniois En enErgEsen en tO christO egeiras auton ek nekrOn kai ekathisen en dexia autou en tois epouraniois
(STRT) Ephesians 1 : 21 uperanō pasēs archēs kai exousias kai dunameōs kai kuriotētos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tō aiōni toutō alla kai en tō mellonti uperanO pasEs archEs kai exousias kai dunameOs kai kuriotEtos kai pantos onomatos onomazomenou ou monon en tO aiOni toutO alla kai en tO mellonti
(STRT) Ephesians 1 : 22 kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edōken kephalēn uper panta tē ekklēsia kai panta upetaxen upo tous podas autou kai auton edOken kephalEn uper panta tE ekklEsia
(STRT) Ephesians 1 : 23 ētis estin to sōma autou to plērōma tou panta en pasin plēroumenou Etis estin to sOma autou to plErOma tou panta en pasin plEroumenou