(STRT) 1 Corinthians 1 : 1 paulos klētos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou kai sōsthenēs o adelphos paulos klEtos apostolos iEsou christou dia thelEmatos theou kai sOsthenEs o adelphos
(STRT) 1 Corinthians 1 : 2 tē ekklēsia tou theou tē ousē en korinthō ēgiasmenois en christō iēsou klētois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou ēmōn iēsou christou en panti topō autōn te kai ēmōn tE ekklEsia tou theou tE ousE en korinthO Egiasmenois en christO iEsou klEtois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou EmOn iEsou christou en panti topO autOn te kai EmOn
(STRT) 1 Corinthians 1 : 3 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 4 eucharistō tō theō mou pantote peri umōn epi tē chariti tou theou tē dotheisē umin en christō iēsou eucharistO tO theO mou pantote peri umOn epi tE chariti tou theou tE dotheisE umin en christO iEsou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 5 oti en panti eploutisthēte en autō en panti logō kai pasē gnōsei oti en panti eploutisthEte en autO en panti logO kai pasE gnOsei
(STRT) 1 Corinthians 1 : 6 kathōs to marturion tou christou ebebaiōthē en umin kathOs to marturion tou christou ebebaiOthE en umin
(STRT) 1 Corinthians 1 : 7 ōste umas mē ustereisthai en mēdeni charismati apekdechomenous tēn apokalupsin tou kuriou ēmōn iēsou christou Oste umas mE ustereisthai en mEdeni charismati apekdechomenous tEn apokalupsin tou kuriou EmOn iEsou christou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 8 os kai bebaiōsei umas eōs telous anenklētous en tē ēmera tou kuriou ēmōn iēsou christou os kai bebaiOsei umas eOs telous anenklEtous en tE Emera tou kuriou EmOn iEsou christou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 9 pistos o theos di ou eklēthēte eis koinōnian tou uiou autou iēsou christou tou kuriou ēmōn pistos o theos di ou eklEthEte eis koinOnian tou uiou autou iEsou christou tou kuriou EmOn
(STRT) 1 Corinthians 1 : 10 parakalō de umas adelphoi dia tou onomatos tou kuriou ēmōn iēsou christou ina to auto legēte pantes kai mē ē en umin schismata ēte de katērtismenoi en tō autō noi kai en tē autē gnōmē parakalO de umas adelphoi dia tou onomatos tou kuriou EmOn iEsou christou ina to auto legEte pantes kai mE E en umin schismata Ete de katErtismenoi en tO autO noi kai en tE autE gnOmE
(STRT) 1 Corinthians 1 : 11 edēlōthē gar moi peri umōn adelphoi mou upo tōn chloēs oti erides en umin eisin edElOthE gar moi peri umOn adelphoi mou upo tOn chloEs oti erides en umin eisin
(STRT) 1 Corinthians 1 : 12 legō de touto oti ekastos umōn legei egō men eimi paulou egō de apollō egō de kēpha egō de christou legO de touto oti ekastos umOn legei egO men eimi paulou egO de apollO egO de kEpha egO de christou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 13 memeristai o christos mē paulos estaurōthē uper umōn ē eis to onoma paulou ebaptisthēte memeristai o christos mE paulos estaurOthE uper umOn E eis to onoma paulou ebaptisthEte
(STRT) 1 Corinthians 1 : 14 eucharistō tō theō oti oudena umōn ebaptisa ei mē krispon kai gaion eucharistO tO theO oti oudena umOn ebaptisa ei mE krispon kai gaion
(STRT) 1 Corinthians 1 : 15 ina mē tis eipē oti eis to emon onoma ebaptisa ina mE tis eipE oti eis to emon onoma ebaptisa
(STRT) 1 Corinthians 1 : 16 ebaptisa de kai ton stephana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa ebaptisa de kai ton stephana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa
(STRT) 1 Corinthians 1 : 17 ou gar apesteilen me christos baptizein all euangelizesthai ouk en sophia logou ina mē kenōthē o stauros tou christou ou gar apesteilen me christos baptizein all euangelizesthai ouk en sophia logou ina mE kenOthE o stauros tou christou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 18 o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mōria estin tois de sōzomenois ēmin dunamis theou estin o logos gar o tou staurou tois men apollumenois mOria estin tois de sOzomenois Emin dunamis theou estin
(STRT) 1 Corinthians 1 : 19 gegraptai gar apolō tēn sophian tōn sophōn kai tēn sunesin tōn sunetōn athetēsō gegraptai gar apolO tEn sophian tOn sophOn kai tEn sunesin tOn sunetOn athetEsO
(STRT) 1 Corinthians 1 : 20 pou sophos pou grammateus pou suzētētēs tou aiōnos toutou ouchi emōranen o theos tēn sophian tou kosmou toutou pou sophos pou grammateus pou suzEtEtEs tou aiOnos toutou ouchi emOranen o theos tEn sophian tou kosmou toutou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 21 epeidē gar en tē sophia tou theou ouk egnō o kosmos dia tēs sophias ton theon eudokēsen o theos dia tēs mōrias tou kērugmatos sōsai tous pisteuontas epeidE gar en tE sophia tou theou ouk egnO o kosmos dia tEs sophias ton theon eudokEsen o theos dia tEs mOrias tou kErugmatos sOsai tous pisteuontas
(STRT) 1 Corinthians 1 : 22 epeidē kai ioudaioi sēmeion aitousin kai ellēnes sophian zētousin epeidE kai ioudaioi sEmeion aitousin kai ellEnes sophian zEtousin
(STRT) 1 Corinthians 1 : 23 ēmeis de kērussomen christon estaurōmenon ioudaiois men skandalon ellēsin de mōrian Emeis de kErussomen christon estaurOmenon ioudaiois men skandalon ellEsin de mOrian
(STRT) 1 Corinthians 1 : 24 autois de tois klētois ioudaiois te kai ellēsin christon theou dunamin kai theou sophian autois de tois klEtois ioudaiois te kai ellEsin christon theou dunamin kai theou sophian
(STRT) 1 Corinthians 1 : 25 oti to mōron tou theou sophōteron tōn anthrōpōn estin kai to asthenes tou theou ischuroteron tōn anthrōpōn estin oti to mOron tou theou sophOteron tOn anthrOpOn estin kai to asthenes tou theou ischuroteron tOn anthrOpOn estin
(STRT) 1 Corinthians 1 : 26 blepete gar tēn klēsin umōn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis blepete gar tEn klEsin umOn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis
(STRT) 1 Corinthians 1 : 27 alla ta mōra tou kosmou exelexato o theos ina tous sophous kataischunē kai ta asthenē tou kosmou exelexato o theos ina kataischunē ta ischura alla ta mOra tou kosmou exelexato o theos ina tous sophous kataischunE kai ta asthenE tou kosmou exelexato o theos ina kataischunE ta ischura
(STRT) 1 Corinthians 1 : 28 kai ta agenē tou kosmou kai ta exouthenēmena exelexato o theos kai ta mē onta ina ta onta katargēsē kai ta agenE tou kosmou kai ta exouthenEmena exelexato o theos kai ta mE onta ina ta onta katargEsE
(STRT) 1 Corinthians 1 : 29 opōs mē kauchēsētai pasa sarx enōpion autou opOs mE kauchEsEtai pasa sarx enOpion autou
(STRT) 1 Corinthians 1 : 30 ex autou de umeis este en christō iēsou os egenēthē ēmin sophia apo theou dikaiosunē te kai agiasmos kai apolutrōsis ex autou de umeis este en christO iEsou os egenEthE Emin sophia apo theou dikaiosunE te kai agiasmos kai apolutrOsis
(STRT) 1 Corinthians 1 : 31 ina kathōs gegraptai o kauchōmenos en kuriō kauchasthō ina kathOs gegraptai o kauchOmenos en kuriO kauchasthO