(STRT) 1 Peter 1 : 1 petros apostolos iēsou christou eklektois parepidēmois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai bithunias petros apostolos iEsou christou eklektois parepidEmois diasporas pontou galatias kappadokias asias kai bithunias
(STRT) 1 Peter 1 : 2 kata prognōsin theou patros en agiasmō pneumatos eis upakoēn kai rantismon aimatos iēsou christou charis umin kai eirēnē plēthuntheiē kata prognOsin theou patros en agiasmO pneumatos eis upakoEn kai rantismon aimatos iEsou christou charis umin kai eirEnE plEthuntheiE
(STRT) 1 Peter 1 : 3 eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o kata to polu autou eleos anagennēsas ēmas eis elpida zōsan di anastaseōs iēsou christou ek nekrōn eulogEtos o theos kai patEr tou kuriou EmOn iEsou christou o kata to polu autou eleos anagennEsas Emas eis elpida zOsan di anastaseOs iEsou christou ek nekrOn
(STRT) 1 Peter 1 : 4 eis klēronomian aphtharton kai amianton kai amaranton tetērēmenēn en ouranois eis ēmas eis klEronomian aphtharton kai amianton kai amaranton tetErEmenEn en ouranois eis Emas
(STRT) 1 Peter 1 : 5 tous en dunamei theou phrouroumenous dia pisteōs eis sōtērian etoimēn apokaluphthēnai en kairō eschatō tous en dunamei theou phrouroumenous dia pisteOs eis sOtErian etoimEn apokaluphthEnai en kairO eschatO
(STRT) 1 Peter 1 : 6 en ō agalliasthe oligon arti ei deon estin lupēthentes en poikilois peirasmois en O agalliasthe oligon arti ei deon estin lupEthentes en poikilois peirasmois
(STRT) 1 Peter 1 : 7 ina to dokimion umōn tēs pisteōs polu timiōteron chrusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eurethē eis epainon kai timēn kai doxan en apokalupsei iēsou christou ina to dokimion umOn tEs pisteOs polu timiOteron chrusiou tou apollumenou dia puros de dokimazomenou eurethE eis epainon kai timEn kai doxan en apokalupsei iEsou christou
(STRT) 1 Peter 1 : 8 on ouk eidotes agapate eis on arti mē orōntes pisteuontes de agalliasthe chara aneklalētō kai dedoxasmenē on ouk eidotes agapate eis on arti mE orOntes pisteuontes de agalliasthe chara aneklalEtO kai dedoxasmenE
(STRT) 1 Peter 1 : 9 komizomenoi to telos tēs pisteōs umōn sōtērian psuchōn komizomenoi to telos tEs pisteOs umOn sOtErian psuchOn
(STRT) 1 Peter 1 : 10 peri ēs sōtērias exezētēsan kai exēreunēsan prophētai oi peri tēs eis umas charitos prophēteusantes peri Es sOtErias exezEtEsan kai exEreunEsan prophEtai oi peri tEs eis umas charitos prophEteusantes
(STRT) 1 Peter 1 : 11 ereunōntes eis tina ē poion kairon edēlou to en autois pneuma christou promarturomenon ta eis christon pathēmata kai tas meta tauta doxas ereunOntes eis tina E poion kairon edElou to en autois pneuma christou promarturomenon ta eis christon pathEmata kai tas meta tauta doxas
(STRT) 1 Peter 1 : 12 ois apekaluphthē oti ouch eautois ēmin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas en pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai ois apekaluphthE oti ouch eautois Emin de diEkonoun auta a nun anEngelE umin dia tOn euangelisamenOn umas en pneumati agiO apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai
(STRT) 1 Peter 1 : 13 dio anazōsamenoi tas osphuas tēs dianoias umōn nēphontes teleiōs elpisate epi tēn pheromenēn umin charin en apokalupsei iēsou christou dio anazOsamenoi tas osphuas tEs dianoias umOn nEphontes teleiOs elpisate epi tEn pheromenEn umin charin en apokalupsei iEsou christou
(STRT) 1 Peter 1 : 14 ōs tekna upakoēs mē suschēmatizomenoi tais proteron en tē agnoia umōn epithumiais Os tekna upakoEs mE suschEmatizomenoi tais proteron en tE agnoia umOn epithumiais
(STRT) 1 Peter 1 : 15 alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pasē anastrophē genēthēte alla kata ton kalesanta umas agion kai autoi agioi en pasE anastrophE genEthEte
(STRT) 1 Peter 1 : 16 dioti gegraptai agioi genesthe oti egō agios eimi dioti gegraptai agioi genesthe oti egO agios eimi
(STRT) 1 Peter 1 : 17 kai ei patera epikaleisthe ton aprosōpolēptōs krinonta kata to ekastou ergon en phobō ton tēs paroikias umōn chronon anastraphēte kai ei patera epikaleisthe ton aprosOpolEptOs krinonta kata to ekastou ergon en phobO ton tEs paroikias umOn chronon anastraphEte
(STRT) 1 Peter 1 : 18 eidotes oti ou phthartois arguriō ē chrusiō elutrōthēte ek tēs mataias umōn anastrophēs patroparadotou eidotes oti ou phthartois arguriO E chrusiO elutrOthEte ek tEs mataias umOn anastrophEs patroparadotou
(STRT) 1 Peter 1 : 19 alla timiō aimati ōs amnou amōmou kai aspilou christou alla timiO aimati Os amnou amOmou kai aspilou christou
(STRT) 1 Peter 1 : 20 proegnōsmenou men pro katabolēs kosmou phanerōthentos de ep eschatōn tōn chronōn di umas proegnOsmenou men pro katabolEs kosmou phanerOthentos de ep eschatOn tOn chronOn di umas
(STRT) 1 Peter 1 : 21 tous di autou pisteuontas eis theon ton egeiranta auton ek nekrōn kai doxan autō donta ōste tēn pistin umōn kai elpida einai eis theon tous di autou pisteuontas eis theon ton egeiranta auton ek nekrOn kai doxan autO donta Oste tEn pistin umOn kai elpida einai eis theon
(STRT) 1 Peter 1 : 22 tas psuchas umōn ēgnikotes en tē upakoē tēs alētheias dia pneumatos eis philadelphian anupokriton ek katharas kardias allēlous agapēsate ektenōs tas psuchas umOn Egnikotes en tE upakoE tEs alEtheias dia pneumatos eis philadelphian anupokriton ek katharas kardias allElous agapEsate ektenOs
(STRT) 1 Peter 1 : 23 anagegennēmenoi ouk ek sporas phthartēs alla aphthartou dia logou zōntos theou kai menontos eis ton aiōna anagegennEmenoi ouk ek sporas phthartEs alla aphthartou dia logou zOntos theou kai menontos eis ton aiOna
(STRT) 1 Peter 1 : 24 dioti pasa sarx ōs chortos kai pasa doxa anthrōpou ōs anthos chortou exēranthē o chortos kai to anthos autou exepesen dioti pasa sarx Os chortos kai pasa doxa anthrOpou Os anthos chortou exEranthE o chortos kai to anthos autou exepesen
(STRT) 1 Peter 1 : 25 to de rēma kuriou menei eis ton aiōna touto de estin to rēma to euangelisthen eis umas to de rEma kuriou menei eis ton aiOna touto de estin to rEma to euangelisthen eis umas