(STRT) Hebrews 1 : 1 polumerōs kai polutropōs palai o theos lalēsas tois patrasin en tois prophētais polumerOs kai polutropOs palai o theos lalEsas tois patrasin en tois prophEtais
(STRT) Hebrews 1 : 2 ep eschatōn tōn ēmerōn toutōn elalēsen ēmin en uiō on ethēken klēronomon pantōn di ou kai tous aiōnas epoiēsen ep eschatOn tOn EmerOn toutOn elalEsen Emin en uiO on ethEken klEronomon pantOn di ou kai tous aiOnas epoiEsen
(STRT) Hebrews 1 : 3 os ōn apaugasma tēs doxēs kai charaktēr tēs upostaseōs autou pherōn te ta panta tō rēmati tēs dunameōs autou di eautou katharismon poiēsamenos tōn amartiōn ēmōn ekathisen en dexia tēs megalōsunēs en upsēlois os On apaugasma tEs doxEs kai charaktEr tEs upostaseOs autou pherOn te ta panta tO rEmati tEs dunameOs autou di eautou katharismon poiEsamenos tOn amartiOn EmOn ekathisen en dexia tEs megalOsunEs en upsElois
(STRT) Hebrews 1 : 4 tosoutō kreittōn genomenos tōn angelōn osō diaphorōteron par autous keklēronomēken onoma tosoutO kreittOn genomenos tOn angelOn osO diaphorOteron par autous keklEronomEken onoma
(STRT) Hebrews 1 : 5 tini gar eipen pote tōn angelōn uios mou ei su egō sēmeron gegennēka se kai palin egō esomai autō eis patera kai autos estai moi eis uion tini gar eipen pote tOn angelOn uios mou ei su egO sEmeron gegennEka se kai palin egO esomai autO eis patera kai autos estai moi eis uion
(STRT) Hebrews 1 : 6 otan de palin eisagagē ton prōtotokon eis tēn oikoumenēn legei kai proskunēsatōsan autō pantes angeloi theou otan de palin eisagagE ton prOtotokon eis tEn oikoumenEn legei kai proskunEsatOsan autO pantes angeloi theou
(STRT) Hebrews 1 : 7 kai pros men tous angelous legei o poiōn tous angelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga kai pros men tous angelous legei o poiOn tous angelous autou pneumata kai tous leitourgous autou puros phloga
(STRT) Hebrews 1 : 8 pros de ton uion o thronos sou o theos eis ton aiōna tou aiōnos rabdos euthutētos ē rabdos tēs basileias sou pros de ton uion o thronos sou o theos eis ton aiOna tou aiOnos rabdos euthutEtos E rabdos tEs basileias sou
(STRT) Hebrews 1 : 9 ēgapēsas dikaiosunēn kai emisēsas anomian dia touto echrisen se o theos o theos sou elaion agalliaseōs para tous metochous sou EgapEsas dikaiosunEn kai emisEsas anomian dia touto echrisen se o theos o theos sou elaion agalliaseOs para tous metochous sou
(STRT) Hebrews 1 : 10 kai su kat archas kurie tēn gēn ethemeliōsas kai erga tōn cheirōn sou eisin oi ouranoi kai su kat archas kurie tEn gEn ethemeliOsas kai erga tOn cheirOn sou eisin oi ouranoi
(STRT) Hebrews 1 : 11 autoi apolountai su de diameneis kai pantes ōs imation palaiōthēsontai autoi apolountai su de diameneis kai pantes Os imation palaiOthEsontai
(STRT) Hebrews 1 : 12 kai ōsei peribolaion elixeis autous kai allagēsontai su de o autos ei kai ta etē sou ouk ekleipsousin kai Osei peribolaion elixeis autous kai allagEsontai su de o autos ei kai ta etE sou ouk ekleipsousin
(STRT) Hebrews 1 : 13 pros tina de tōn angelōn eirēken pote kathou ek dexiōn mou eōs an thō tous echthrous sou upopodion tōn podōn sou pros tina de tOn angelOn eirEken pote kathou ek dexiOn mou eOs an thO tous echthrous sou upopodion tOn podOn sou
(STRT) Hebrews 1 : 14 ouchi pantes eisin leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas klēronomein sōtērian ouchi pantes eisin leitourgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tous mellontas klEronomein sOtErian