(STRT) Philemon 1 : 1 paulos desmios christou iēsou kai timotheos o adelphos philēmoni tō agapētō kai sunergō ēmōn paulos desmios christou iEsou kai timotheos o adelphos philEmoni tO agapEtO kai sunergO EmOn
(STRT) Philemon 1 : 2 kai apphia tē agapētē kai archippō tō sustratiōtē ēmōn kai tē kat oikon sou ekklēsia kai apphia tE agapEtE kai archippO tO sustratiOtE EmOn kai tE kat oikon sou ekklEsia
(STRT) Philemon 1 : 3 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) Philemon 1 : 4 eucharistō tō theō mou pantote mneian sou poioumenos epi tōn proseuchōn mou eucharistO tO theO mou pantote mneian sou poioumenos epi tOn proseuchOn mou
(STRT) Philemon 1 : 5 akouōn sou tēn agapēn kai tēn pistin ēn echeis pros ton kurion iēsoun kai eis pantas tous agious akouOn sou tEn agapEn kai tEn pistin En echeis pros ton kurion iEsoun kai eis pantas tous agious
(STRT) Philemon 1 : 6 opōs ē koinōnia tēs pisteōs sou energēs genētai en epignōsei pantos agathou tou en umin eis christon iēsoun opOs E koinOnia tEs pisteOs sou energEs genEtai en epignOsei pantos agathou tou en umin eis christon iEsoun
(STRT) Philemon 1 : 7 charin gar echomen pollēn kai paraklēsin epi tē agapē sou oti ta splanchna tōn agiōn anapepautai dia sou adelphe charin gar echomen pollEn kai paraklEsin epi tE agapE sou oti ta splanchna tOn agiOn anapepautai dia sou adelphe
(STRT) Philemon 1 : 8 dio pollēn en christō parrēsian echōn epitassein soi to anēkon dio pollEn en christO parrEsian echOn epitassein soi to anEkon
(STRT) Philemon 1 : 9 dia tēn agapēn mallon parakalō toioutos ōn ōs paulos presbutēs nuni de kai desmios iēsou christou dia tEn agapEn mallon parakalO toioutos On Os paulos presbutEs nuni de kai desmios iEsou christou
(STRT) Philemon 1 : 10 parakalō se peri tou emou teknou on egennēsa en tois desmois mou onēsimon parakalO se peri tou emou teknou on egennEsa en tois desmois mou onEsimon
(STRT) Philemon 1 : 11 ton pote soi achrēston nuni de soi kai emoi euchrēston ton pote soi achrEston nuni de soi kai emoi euchrEston
(STRT) Philemon 1 : 12 on anepempsa su de auton tout estin ta ema splanchna proslabou on anepempsa su de auton tout estin ta ema splanchna proslabou
(STRT) Philemon 1 : 13 on egō eboulomēn pros emauton katechein ina uper sou diakonē moi en tois desmois tou euangeliou on egO eboulomEn pros emauton katechein ina uper sou diakonE moi en tois desmois tou euangeliou
(STRT) Philemon 1 : 14 chōris de tēs sēs gnōmēs ouden ēthelēsa poiēsai ina mē ōs kata anankēn to agathon sou ē alla kata ekousion chOris de tEs sEs gnOmEs ouden EthelEsa poiEsai ina mE Os kata anankEn to agathon sou E alla kata ekousion
(STRT) Philemon 1 : 15 tacha gar dia touto echōristhē pros ōran ina aiōnion auton apechēs tacha gar dia touto echOristhE pros Oran ina aiOnion auton apechEs
(STRT) Philemon 1 : 16 ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō ouketi Os doulon all uper doulon adelphon agapEton malista emoi posO de mallon soi kai en sarki kai en kuriO
(STRT) Philemon 1 : 17 ei oun eme echeis koinōnon proslabou auton ōs eme ei oun eme echeis koinOnon proslabou auton Os eme
(STRT) Philemon 1 : 18 ei de ti ēdikēsen se ē opheilei touto emoi ellogei ei de ti EdikEsen se E opheilei touto emoi ellogei
(STRT) Philemon 1 : 19 egō paulos egrapsa tē emē cheiri egō apotisō ina mē legō soi oti kai seauton moi prosopheileis egO paulos egrapsa tE emE cheiri egO apotisO ina mE legO soi oti kai seauton moi prosopheileis
(STRT) Philemon 1 : 20 nai adelphe egō sou onaimēn en kuriō anapauson mou ta splanchna en kuriō nai adelphe egO sou onaimEn en kuriO anapauson mou ta splanchna en kuriO
(STRT) Philemon 1 : 21 pepoithōs tē upakoē sou egrapsa soi eidōs oti kai uper o legō poiēseis pepoithOs tE upakoE sou egrapsa soi eidOs oti kai uper o legO poiEseis
(STRT) Philemon 1 : 22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizō gar oti dia tōn proseuchōn umōn charisthēsomai umin ama de kai etoimaze moi xenian elpizO gar oti dia tOn proseuchOn umOn charisthEsomai umin
(STRT) Philemon 1 : 23 aspazontai se epaphras o sunaichmalōtos mou en christō iēsou aspazontai se epaphras o sunaichmalOtos mou en christO iEsou
(STRT) Philemon 1 : 24 markos aristarchos dēmas loukas oi sunergoi mou markos aristarchos dEmas loukas oi sunergoi mou
(STRT) Philemon 1 : 25 ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meta tou pneumatos umōn amēn [pros philēmona egraphē apo rōmēs dia onēsimou oiketou] E charis tou kuriou EmOn iEsou christou meta tou pneumatos umOn amEn [pros philEmona egraphE apo rOmEs dia onEsimou oiketou]