(STRT) Galatians 1 : 1 paulos apostolos ouk ap anthrōpōn oude di anthrōpou alla dia iēsou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekrōn paulos apostolos ouk ap anthrOpOn oude di anthrOpou alla dia iEsou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekrOn
(STRT) Galatians 1 : 2 kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklēsiais tēs galatias kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklEsiais tEs galatias
(STRT) Galatians 1 : 3 charis umin kai eirēnē apo theou patros kai kuriou ēmōn iēsou christou charis umin kai eirEnE apo theou patros kai kuriou EmOn iEsou christou
(STRT) Galatians 1 : 4 tou dontos eauton uper tōn amartiōn ēmōn opōs exelētai ēmas ek tou enestōtos aiōnos ponērou kata to thelēma tou theou kai patros ēmōn tou dontos eauton uper tOn amartiOn EmOn opOs exelEtai Emas ek tou enestOtos aiOnos ponErou kata to thelEma tou theou kai patros EmOn
(STRT) Galatians 1 : 5 ō ē doxa eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn O E doxa eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn
(STRT) Galatians 1 : 6 thaumazō oti outōs tacheōs metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti christou eis eteron euangelion thaumazO oti outOs tacheOs metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti christou eis eteron euangelion
(STRT) Galatians 1 : 7 o ouk estin allo ei mē tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euangelion tou christou o ouk estin allo ei mE tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euangelion tou christou
(STRT) Galatians 1 : 8 alla kai ean ēmeis ē angelos ex ouranou euangelizētai umin par o euēngelisametha umin anathema estō alla kai ean Emeis E angelos ex ouranou euangelizEtai umin par o euEngelisametha umin anathema estO
(STRT) Galatians 1 : 9 ōs proeirēkamen kai arti palin legō ei tis umas euangelizetai par o parelabete anathema estō Os proeirEkamen kai arti palin legO ei tis umas euangelizetai par o parelabete anathema estO
(STRT) Galatians 1 : 10 arti gar anthrōpous peithō ē ton theon ē zētō anthrōpois areskein ei gar eti anthrōpois ēreskon christou doulos ouk an ēmēn arti gar anthrOpous peithO E ton theon E zEtO anthrOpois areskein ei gar eti anthrOpois Ereskon christou doulos ouk an EmEn
(STRT) Galatians 1 : 11 gnōrizō de umin adelphoi to euangelion to euangelisthen up emou oti ouk estin kata anthrōpon gnOrizO de umin adelphoi to euangelion to euangelisthen up emou oti ouk estin kata anthrOpon
(STRT) Galatians 1 : 12 oude gar egō para anthrōpou parelabon auto oute edidachthēn alla di apokalupseōs iēsou christou oude gar egO para anthrOpou parelabon auto oute edidachthEn alla di apokalupseOs iEsou christou
(STRT) Galatians 1 : 13 ēkousate gar tēn emēn anastrophēn pote en tō ioudaismō oti kath uperbolēn ediōkon tēn ekklēsian tou theou kai eporthoun autēn Ekousate gar tEn emEn anastrophEn pote en tO ioudaismO oti kath uperbolEn ediOkon tEn ekklEsian tou theou kai eporthoun autEn
(STRT) Galatians 1 : 14 kai proekopton en tō ioudaismō uper pollous sunēlikiōtas en tō genei mou perissoterōs zēlōtēs uparchōn tōn patrikōn mou paradoseōn kai proekopton en tO ioudaismO uper pollous sunElikiOtas en tO genei mou perissoterOs zElOtEs uparchOn tOn patrikOn mou paradoseOn
(STRT) Galatians 1 : 15 ote de eudokēsen o theos o aphorisas me ek koilias mētros mou kai kalesas dia tēs charitos autou ote de eudokEsen o theos o aphorisas me ek koilias mEtros mou kai kalesas dia tEs charitos autou
(STRT) Galatians 1 : 16 apokalupsai ton uion autou en emoi ina euangelizōmai auton en tois ethnesin eutheōs ou prosanethemēn sarki kai aimati apokalupsai ton uion autou en emoi ina euangelizOmai auton en tois ethnesin eutheOs ou prosanethemEn sarki kai aimati
(STRT) Galatians 1 : 17 oude anēlthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous all apēlthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon oude anElthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous all apElthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon
(STRT) Galatians 1 : 18 epeita meta etē tria anēlthon eis ierosoluma istorēsai petron kai epemeina pros auton ēmeras dekapente epeita meta etE tria anElthon eis ierosoluma istorEsai petron kai epemeina pros auton Emeras dekapente
(STRT) Galatians 1 : 19 eteron de tōn apostolōn ouk eidon ei mē iakōbon ton adelphon tou kuriou eteron de tOn apostolOn ouk eidon ei mE iakObon ton adelphon tou kuriou
(STRT) Galatians 1 : 20 a de graphō umin idou enōpion tou theou oti ou pseudomai a de graphO umin idou enOpion tou theou oti ou pseudomai
(STRT) Galatians 1 : 21 epeita ēlthon eis ta klimata tēs surias kai tēs kilikias epeita Elthon eis ta klimata tEs surias kai tEs kilikias
(STRT) Galatians 1 : 22 ēmēn de agnooumenos tō prosōpō tais ekklēsiais tēs ioudaias tais en christō EmEn de agnooumenos tO prosOpO tais ekklEsiais tEs ioudaias tais en christO
(STRT) Galatians 1 : 23 monon de akouontes ēsan oti o diōkōn ēmas pote nun euangelizetai tēn pistin ēn pote eporthei monon de akouontes Esan oti o diOkOn Emas pote nun euangelizetai tEn pistin En pote eporthei
(STRT) Galatians 1 : 24 kai edoxazon en emoi ton theon kai edoxazon en emoi ton theon