(STRT) John 8 : 1 iēsous de eporeuthē eis to oros tōn elaiōn iEsous de eporeuthE eis to oros tOn elaiOn
(STRT) John 8 : 2 orthrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos ērcheto pros auton kai kathisas edidasken autous orthrou de palin paregeneto eis to ieron kai pas o laos Ercheto pros auton kai kathisas edidasken autous
(STRT) John 8 : 3 agousin de oi grammateis kai oi pharisaioi pros auton gunaika en moicheia kateilēmmenēn kai stēsantes autēn en mesō agousin de oi grammateis kai oi pharisaioi pros auton gunaika en moicheia kateilEmmenEn kai stEsantes autEn en mesO
(STRT) John 8 : 4 legousin autō didaskale autē ē gunē kateilēphthē epautophōrō moicheuomenē legousin autO didaskale autE E gunE kateilEphthE epautophOrO moicheuomenE
(STRT) John 8 : 5 en de tō nomō mōsēs ēmin eneteilato tas toiautas lithoboleisthai su oun ti legeis en de tO nomO mOsEs Emin eneteilato tas toiautas lithoboleisthai su oun ti legeis
(STRT) John 8 : 6 touto de elegon peirazontes auton ina echōsin katēgorein autou o de iēsous katō kupsas tō daktulō egraphen eis tēn gēn touto de elegon peirazontes auton ina echOsin katEgorein autou o de iEsous katO kupsas tO daktulO egraphen eis tEn gEn
(STRT) John 8 : 7 ōs de epemenon erōtōntes auton anakupsas eipen pros autous o anamartētos umōn prōtos ton lithon ep autē baletō Os de epemenon erOtOntes auton anakupsas eipen pros autous o anamartEtos umOn prOtos ton lithon ep autE baletO
(STRT) John 8 : 8 kai palin katō kupsas egraphen eis tēn gēn kai palin katO kupsas egraphen eis tEn gEn
(STRT) John 8 : 9 oi de akousantes kai upo tēs suneidēseōs elenchomenoi exērchonto eis kath eis arxamenoi apo tōn presbuterōn eōs tōn eschatōn kai kateleiphthē monos o iēsous kai ē gunē en mesō estōsa oi de akousantes kai upo tEs suneidEseOs elenchomenoi exErchonto eis kath eis arxamenoi apo tOn presbuterOn eOs tOn eschatOn kai kateleiphthE monos o iEsous kai E gunE en mesO estOsa
(STRT) John 8 : 10 anakupsas de o iēsous kai mēdena theasamenos plēn tēs gunaikos eipen autē ē gunē pou eisin ekeinoi oi katēgoroi sou oudeis se katekrinen anakupsas de o iEsous kai mEdena theasamenos plEn tEs gunaikos eipen autE E gunE pou eisin ekeinoi oi katEgoroi sou oudeis se katekrinen
(STRT) John 8 : 11 ē de eipen oudeis kurie eipen de autē o iēsous oude egō se katakrinō poreuou kai mēketi amartane E de eipen oudeis kurie eipen de autE o iEsous oude egO se katakrinO poreuou kai mEketi amartane
(STRT) John 8 : 12 palin oun o iēsous autois elalēsen legōn egō eimi to phōs tou kosmou o akolouthōn emoi ou mē peripatēsei en tē skotia all exei to phōs tēs zōēs palin oun o iEsous autois elalEsen legOn egO eimi to phOs tou kosmou o akolouthOn emoi ou mE peripatEsei en tE skotia all exei to phOs tEs zOEs
(STRT) John 8 : 13 eipon oun autō oi pharisaioi su peri seautou martureis ē marturia sou ouk estin alēthēs eipon oun autO oi pharisaioi su peri seautou martureis E marturia sou ouk estin alEthEs
(STRT) John 8 : 14 apekrithē iēsous kai eipen autois kan egō marturō peri emautou alēthēs estin ē marturia mou oti oida pothen ēlthon kai pou upagō umeis de ouk oidate pothen erchomai kai pou upagō apekrithE iEsous kai eipen autois kan egO marturO peri emautou alEthEs estin E marturia mou oti oida pothen Elthon kai pou upagO umeis de ouk oidate pothen erchomai kai pou upagO
(STRT) John 8 : 15 umeis kata tēn sarka krinete egō ou krinō oudena umeis kata tEn sarka krinete egO ou krinO oudena
(STRT) John 8 : 16 kai ean krinō de egō ē krisis ē emē alēthēs estin oti monos ouk eimi all egō kai o pempsas me patēr kai ean krinO de egO E krisis E emE alEthEs estin oti monos ouk eimi all egO kai o pempsas me patEr
(STRT) John 8 : 17 kai en tō nomō de tō umeterō gegraptai oti duo anthrōpōn ē marturia alēthēs estin kai en tO nomO de tO umeterO gegraptai oti duo anthrOpOn E marturia alEthEs estin
(STRT) John 8 : 18 egō eimi o marturōn peri emautou kai marturei peri emou o pempsas me patēr egO eimi o marturOn peri emautou kai marturei peri emou o pempsas me patEr
(STRT) John 8 : 19 elegon oun autō pou estin o patēr sou apekrithē o iēsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme ēdeite kai ton patera mou ēdeite an elegon oun autO pou estin o patEr sou apekrithE o iEsous oute eme oidate oute ton patera mou ei eme Edeite kai ton patera mou Edeite an
(STRT) John 8 : 20 tauta ta rēmata elalēsen o iēsous en tō gazophulakiō didaskōn en tō ierō kai oudeis epiasen auton oti oupō elēluthei ē ōra autou tauta ta rEmata elalEsen o iEsous en tO gazophulakiO didaskOn en tO ierO kai oudeis epiasen auton oti oupO elEluthei E Ora autou
(STRT) John 8 : 21 eipen oun palin autois o iēsous egō upagō kai zētēsete me kai en tē amartia umōn apothaneisthe opou egō upagō umeis ou dunasthe elthein eipen oun palin autois o iEsous egO upagO kai zEtEsete me kai en tE amartia umOn apothaneisthe opou egO upagO umeis ou dunasthe elthein
(STRT) John 8 : 22 elegon oun oi ioudaioi mēti apoktenei eauton oti legei opou egō upagō umeis ou dunasthe elthein elegon oun oi ioudaioi mEti apoktenei eauton oti legei opou egO upagO umeis ou dunasthe elthein
(STRT) John 8 : 23 kai eipen autois umeis ek tōn katō este egō ek tōn anō eimi umeis ek tou kosmou toutou este egō ouk eimi ek tou kosmou toutou kai eipen autois umeis ek tOn katO este egO ek tOn anO eimi umeis ek tou kosmou toutou este egO ouk eimi ek tou kosmou toutou
(STRT) John 8 : 24 eipon oun umin oti apothaneisthe en tais amartiais umōn ean gar mē pisteusēte oti egō eimi apothaneisthe en tais amartiais umōn eipon oun umin oti apothaneisthe en tais amartiais umOn ean gar mE pisteusEte oti egO eimi apothaneisthe en tais amartiais umOn
(STRT) John 8 : 25 elegon oun autō su tis ei kai eipen autois o iēsous tēn archēn o ti kai lalō umin elegon oun autO su tis ei kai eipen autois o iEsous tEn archEn o ti kai lalO umin
(STRT) John 8 : 26 polla echō peri umōn lalein kai krinein all o pempsas me alēthēs estin kagō a ēkousa par autou tauta legō eis ton kosmon polla echO peri umOn lalein kai krinein all o pempsas me alEthEs estin kagO a Ekousa par autou tauta legO eis ton kosmon
(STRT) John 8 : 27 ouk egnōsan oti ton patera autois elegen ouk egnOsan oti ton patera autois elegen
(STRT) John 8 : 28 eipen oun autois o iēsous otan upsōsēte ton uion tou anthrōpou tote gnōsesthe oti egō eimi kai ap emautou poiō ouden alla kathōs edidaxen me o patēr mou tauta lalō eipen oun autois o iEsous otan upsOsEte ton uion tou anthrOpou tote gnOsesthe oti egO eimi kai ap emautou poiO ouden alla kathOs edidaxen me o patEr mou tauta lalO
(STRT) John 8 : 29 kai o pempsas me met emou estin ouk aphēken me monon o patēr oti egō ta aresta autō poiō pantote kai o pempsas me met emou estin ouk aphEken me monon o patEr oti egO ta aresta autO poiO pantote
(STRT) John 8 : 30 tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton tauta autou lalountos polloi episteusan eis auton
(STRT) John 8 : 31 elegen oun o iēsous pros tous pepisteukotas autō ioudaious ean umeis meinēte en tō logō tō emō alēthōs mathētai mou este elegen oun o iEsous pros tous pepisteukotas autO ioudaious ean umeis meinEte en tO logO tO emO alEthOs mathEtai mou este
(STRT) John 8 : 32 kai gnōsesthe tēn alētheian kai ē alētheia eleutherōsei umas kai gnOsesthe tEn alEtheian kai E alEtheia eleutherOsei umas
(STRT) John 8 : 33 apekrithēsan autō sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pōpote pōs su legeis oti eleutheroi genēsesthe apekrithEsan autO sperma abraam esmen kai oudeni dedouleukamen pOpote pOs su legeis oti eleutheroi genEsesthe
(STRT) John 8 : 34 apekrithē autois o iēsous amēn amēn legō umin oti pas o poiōn tēn amartian doulos estin tēs amartias apekrithE autois o iEsous amEn amEn legO umin oti pas o poiOn tEn amartian doulos estin tEs amartias
(STRT) John 8 : 35 o de doulos ou menei en tē oikia eis ton aiōna o uios menei eis ton aiōna o de doulos ou menei en tE oikia eis ton aiOna o uios menei eis ton aiOna
(STRT) John 8 : 36 ean oun o uios umas eleutherōsē ontōs eleutheroi esesthe ean oun o uios umas eleutherOsE ontOs eleutheroi esesthe
(STRT) John 8 : 37 oida oti sperma abraam este alla zēteite me apokteinai oti o logos o emos ou chōrei en umin oida oti sperma abraam este alla zEteite me apokteinai oti o logos o emos ou chOrei en umin
(STRT) John 8 : 38 egō o eōraka para tō patri mou lalō kai umeis oun o eōrakate para tō patri umōn poieite egO o eOraka para tO patri mou lalO kai umeis oun o eOrakate para tO patri umOn poieite
(STRT) John 8 : 39 apekrithēsan kai eipon autō o patēr ēmōn abraam estin legei autois o iēsous ei tekna tou abraam ēte ta erga tou abraam epoieite an apekrithEsan kai eipon autO o patEr EmOn abraam estin legei autois o iEsous ei tekna tou abraam Ete ta erga tou abraam epoieite an
(STRT) John 8 : 40 nun de zēteite me apokteinai anthrōpon os tēn alētheian umin lelalēka ēn ēkousa para tou theou touto abraam ouk epoiēsen nun de zEteite me apokteinai anthrOpon os tEn alEtheian umin lelalEka En Ekousa para tou theou touto abraam ouk epoiEsen
(STRT) John 8 : 41 umeis poieite ta erga tou patros umōn eipon oun autō ēmeis ek porneias ou gegennēmetha ena patera echomen ton theon umeis poieite ta erga tou patros umOn eipon oun autO Emeis ek porneias ou gegennEmetha ena patera echomen ton theon
(STRT) John 8 : 42 eipen oun autois o iēsous ei o theos patēr umōn ēn ēgapate an eme egō gar ek tou theou exēlthon kai ēkō oude gar ap emautou elēlutha all ekeinos me apesteilen eipen oun autois o iEsous ei o theos patEr umOn En Egapate an eme egO gar ek tou theou exElthon kai EkO oude gar ap emautou elElutha all ekeinos me apesteilen
(STRT) John 8 : 43 dia ti tēn lalian tēn emēn ou ginōskete oti ou dunasthe akouein ton logon ton emon dia ti tEn lalian tEn emEn ou ginOskete oti ou dunasthe akouein ton logon ton emon
(STRT) John 8 : 44 umeis ek patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umōn thelete poiein ekeinos anthrōpoktonos ēn ap archēs kai en tē alētheia ouch estēken oti ouk estin alētheia en autō otan lalē to pseudos ek tōn idiōn lalei oti pseustēs estin kai o patēr autou umeis ek patros tou diabolou este kai tas epithumias tou patros umOn thelete poiein ekeinos anthrOpoktonos En ap archEs kai en tE alEtheia ouch estEken oti ouk estin alEtheia en autO otan lalE to pseudos ek tOn idiOn lalei oti pseustEs estin kai o patEr autou
(STRT) John 8 : 45 egō de oti tēn alētheian legō ou pisteuete moi egO de oti tEn alEtheian legO ou pisteuete moi
(STRT) John 8 : 46 tis ex umōn elenchei me peri amartias ei de alētheian legō dia ti umeis ou pisteuete moi tis ex umOn elenchei me peri amartias ei de alEtheian legO dia ti umeis ou pisteuete moi
(STRT) John 8 : 47 o ōn ek tou theou ta rēmata tou theou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou theou ouk este o On ek tou theou ta rEmata tou theou akouei dia touto umeis ouk akouete oti ek tou theou ouk este
(STRT) John 8 : 48 apekrithēsan oun oi ioudaioi kai eipon autō ou kalōs legomen ēmeis oti samareitēs ei su kai daimonion echeis apekrithEsan oun oi ioudaioi kai eipon autO ou kalOs legomen Emeis oti samareitEs ei su kai daimonion echeis
(STRT) John 8 : 49 apekrithē iēsous egō daimonion ouk echō alla timō ton patera mou kai umeis atimazete me apekrithE iEsous egO daimonion ouk echO alla timO ton patera mou kai umeis atimazete me
(STRT) John 8 : 50 egō de ou zētō tēn doxan mou estin o zētōn kai krinōn egO de ou zEtO tEn doxan mou estin o zEtOn kai krinOn
(STRT) John 8 : 51 amēn amēn legō umin ean tis ton logon ton emon tērēsē thanaton ou mē theōrēsē eis ton aiōna amEn amEn legO umin ean tis ton logon ton emon tErEsE thanaton ou mE theOrEsE eis ton aiOna
(STRT) John 8 : 52 eipon oun autō oi ioudaioi nun egnōkamen oti daimonion echeis abraam apethanen kai oi prophētai kai su legeis ean tis ton logon mou tērēsē ou mē geusetai thanatou eis ton aiōna eipon oun autO oi ioudaioi nun egnOkamen oti daimonion echeis abraam apethanen kai oi prophEtai kai su legeis ean tis ton logon mou tErEsE ou mE geusetai thanatou eis ton aiOna
(STRT) John 8 : 53 mē su meizōn ei tou patros ēmōn abraam ostis apethanen kai oi prophētai apethanon tina seauton su poieis mE su meizOn ei tou patros EmOn abraam ostis apethanen kai oi prophEtai apethanon tina seauton su poieis
(STRT) John 8 : 54 apekrithē iēsous ean egō doxazō emauton ē doxa mou ouden estin estin o patēr mou o doxazōn me on umeis legete oti theos umōn estin apekrithE iEsous ean egO doxazO emauton E doxa mou ouden estin estin o patEr mou o doxazOn me on umeis legete oti theos umOn estin
(STRT) John 8 : 55 kai ouk egnōkate auton egō de oida auton kai ean eipō oti ouk oida auton esomai omoios umōn pseustēs all oida auton kai ton logon autou tērō kai ouk egnOkate auton egO de oida auton kai ean eipO oti ouk oida auton esomai omoios umOn pseustEs all oida auton kai ton logon autou tErO
(STRT) John 8 : 56 abraam o patēr umōn ēgalliasato ina idē tēn ēmeran tēn emēn kai eiden kai echarē abraam o patEr umOn Egalliasato ina idE tEn Emeran tEn emEn kai eiden kai echarE
(STRT) John 8 : 57 eipon oun oi ioudaioi pros auton pentēkonta etē oupō echeis kai abraam eōrakas eipon oun oi ioudaioi pros auton pentEkonta etE oupO echeis kai abraam eOrakas
(STRT) John 8 : 58 eipen autois o iēsous amēn amēn legō umin prin abraam genesthai egō eimi eipen autois o iEsous amEn amEn legO umin prin abraam genesthai egO eimi
(STRT) John 8 : 59 ēran oun lithous ina balōsin ep auton iēsous de ekrubē kai exēlthen ek tou ierou dielthōn dia mesou autōn kai parēgen outōs Eran oun lithous ina balOsin ep auton iEsous de ekrubE kai exElthen ek tou ierou dielthOn dia mesou autOn kai parEgen outOs