(STRT) John 11 : 1 ēn de tis asthenōn lazaros apo bēthanias ek tēs kōmēs marias kai marthas tēs adelphēs autēs En de tis asthenOn lazaros apo bEthanias ek tEs kOmEs marias kai marthas tEs adelphEs autEs
(STRT) John 11 : 2 ēn de maria ē aleipsasa ton kurion murō kai ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autēs ēs o adelphos lazaros ēsthenei En de maria E aleipsasa ton kurion murO kai ekmaxasa tous podas autou tais thrixin autEs Es o adelphos lazaros Esthenei
(STRT) John 11 : 3 apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie ide on phileis asthenei apesteilan oun ai adelphai pros auton legousai kurie ide on phileis asthenei
(STRT) John 11 : 4 akousas de o iēsous eipen autē ē astheneia ouk estin pros thanaton all uper tēs doxēs tou theou ina doxasthē o uios tou theou di autēs akousas de o iEsous eipen autE E astheneia ouk estin pros thanaton all uper tEs doxEs tou theou ina doxasthE o uios tou theou di autEs
(STRT) John 11 : 5 ēgapa de o iēsous tēn marthan kai tēn adelphēn autēs kai ton lazaron Egapa de o iEsous tEn marthan kai tEn adelphEn autEs kai ton lazaron
(STRT) John 11 : 6 ōs oun ēkousen oti asthenei tote men emeinen en ō ēn topō duo ēmeras Os oun Ekousen oti asthenei tote men emeinen en O En topO duo Emeras
(STRT) John 11 : 7 epeita meta touto legei tois mathētais agōmen eis tēn ioudaian palin epeita meta touto legei tois mathEtais agOmen eis tEn ioudaian palin
(STRT) John 11 : 8 legousin autō oi mathētai rabbi nun ezētoun se lithasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei legousin autO oi mathEtai rabbi nun ezEtoun se lithasai oi ioudaioi kai palin upageis ekei
(STRT) John 11 : 9 apekrithē o iēsous ouchi dōdeka eisin ōrai tēs ēmeras ean tis peripatē en tē ēmera ou proskoptei oti to phōs tou kosmou toutou blepei apekrithE o iEsous ouchi dOdeka eisin Orai tEs Emeras ean tis peripatE en tE Emera ou proskoptei oti to phOs tou kosmou toutou blepei
(STRT) John 11 : 10 ean de tis peripatē en tē nukti proskoptei oti to phōs ouk estin en autō ean de tis peripatE en tE nukti proskoptei oti to phOs ouk estin en autO
(STRT) John 11 : 11 tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o philos ēmōn kekoimētai alla poreuomai ina exupnisō auton tauta eipen kai meta touto legei autois lazaros o philos EmOn kekoimEtai alla poreuomai ina exupnisO auton
(STRT) John 11 : 12 eipon oun oi mathētai autou kurie ei kekoimētai sōthēsetai eipon oun oi mathEtai autou kurie ei kekoimEtai sOthEsetai
(STRT) John 11 : 13 eirēkei de o iēsous peri tou thanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri tēs koimēseōs tou upnou legei eirEkei de o iEsous peri tou thanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri tEs koimEseOs tou upnou legei
(STRT) John 11 : 14 tote oun eipen autois o iēsous parrēsia lazaros apethanen tote oun eipen autois o iEsous parrEsia lazaros apethanen
(STRT) John 11 : 15 kai chairō di umas ina pisteusēte oti ouk ēmēn ekei all agōmen pros auton kai chairO di umas ina pisteusEte oti ouk EmEn ekei all agOmen pros auton
(STRT) John 11 : 16 eipen oun thōmas o legomenos didumos tois summathētais agōmen kai ēmeis ina apothanōmen met autou eipen oun thOmas o legomenos didumos tois summathEtais agOmen kai Emeis ina apothanOmen met autou
(STRT) John 11 : 17 elthōn oun o iēsous euren auton tessaras ēmeras ēdē echonta en tō mnēmeiō elthOn oun o iEsous euren auton tessaras Emeras EdE echonta en tO mnEmeiO
(STRT) John 11 : 18 ēn de ē bēthania engus tōn ierosolumōn ōs apo stadiōn dekapente En de E bEthania engus tOn ierosolumOn Os apo stadiOn dekapente
(STRT) John 11 : 19 kai polloi ek tōn ioudaiōn elēlutheisan pros tas peri marthan kai marian ina paramuthēsōntai autas peri tou adelphou autōn kai polloi ek tOn ioudaiOn elElutheisan pros tas peri marthan kai marian ina paramuthEsOntai autas peri tou adelphou autOn
(STRT) John 11 : 20 ē oun martha ōs ēkousen oti o iēsous erchetai upēntēsen autō maria de en tō oikō ekathezeto E oun martha Os Ekousen oti o iEsous erchetai upEntEsen autO maria de en tO oikO ekathezeto
(STRT) John 11 : 21 eipen oun ē martha pros ton iēsoun kurie ei ēs ōde o adelphos mou ouk an etethnēkei eipen oun E martha pros ton iEsoun kurie ei Es Ode o adelphos mou ouk an etethnEkei
(STRT) John 11 : 22 alla kai nun oida oti osa an aitēsē ton theon dōsei soi o theos alla kai nun oida oti osa an aitEsE ton theon dOsei soi o theos
(STRT) John 11 : 23 legei autē o iēsous anastēsetai o adelphos sou legei autE o iEsous anastEsetai o adelphos sou
(STRT) John 11 : 24 legei autō martha oida oti anastēsetai en tē anastasei en tē eschatē ēmera legei autO martha oida oti anastEsetai en tE anastasei en tE eschatE Emera
(STRT) John 11 : 25 eipen autē o iēsous egō eimi ē anastasis kai ē zōē o pisteuōn eis eme kan apothanē zēsetai eipen autE o iEsous egO eimi E anastasis kai E zOE o pisteuOn eis eme kan apothanE zEsetai
(STRT) John 11 : 26 kai pas o zōn kai pisteuōn eis eme ou mē apothanē eis ton aiōna pisteueis touto kai pas o zOn kai pisteuOn eis eme ou mE apothanE eis ton aiOna pisteueis touto
(STRT) John 11 : 27 legei autō nai kurie egō pepisteuka oti su ei o christos o uios tou theou o eis ton kosmon erchomenos legei autO nai kurie egO pepisteuka oti su ei o christos o uios tou theou o eis ton kosmon erchomenos
(STRT) John 11 : 28 kai tauta eipousa apēlthen kai ephōnēsen marian tēn adelphēn autēs lathra eipousa o didaskalos parestin kai phōnei se kai tauta eipousa apElthen kai ephOnEsen marian tEn adelphEn autEs lathra eipousa o didaskalos parestin kai phOnei se
(STRT) John 11 : 29 ekeinē ōs ēkousen egeiretai tachu kai erchetai pros auton ekeinE Os Ekousen egeiretai tachu kai erchetai pros auton
(STRT) John 11 : 30 oupō de elēluthei o iēsous eis tēn kōmēn all ēn en tō topō opou upēntēsen autō ē martha oupO de elEluthei o iEsous eis tEn kOmEn all En en tO topO opou upEntEsen autO E martha
(STRT) John 11 : 31 oi oun ioudaioi oi ontes met autēs en tē oikia kai paramuthoumenoi autēn idontes tēn marian oti tacheōs anestē kai exēlthen ēkolouthēsan autē legontes oti upagei eis to mnēmeion ina klausē ekei oi oun ioudaioi oi ontes met autEs en tE oikia kai paramuthoumenoi autEn idontes tEn marian oti tacheOs anestE kai exElthen EkolouthEsan autE legontes oti upagei eis to mnEmeion ina klausE ekei
(STRT) John 11 : 32 ē oun maria ōs ēlthen opou ēn o iēsous idousa auton epesen eis tous podas autou legousa autō kurie ei ēs ōde ouk an apethanen mou o adelphos E oun maria Os Elthen opou En o iEsous idousa auton epesen eis tous podas autou legousa autO kurie ei Es Ode ouk an apethanen mou o adelphos
(STRT) John 11 : 33 iēsous oun ōs eiden autēn klaiousan kai tous sunelthontas autē ioudaious klaiontas enebrimēsato tō pneumati kai etaraxen eauton iEsous oun Os eiden autEn klaiousan kai tous sunelthontas autE ioudaious klaiontas enebrimEsato tO pneumati kai etaraxen eauton
(STRT) John 11 : 34 kai eipen pou tetheikate auton legousin autō kurie erchou kai ide kai eipen pou tetheikate auton legousin autO kurie erchou kai ide
(STRT) John 11 : 35 edakrusen o iēsous edakrusen o iEsous
(STRT) John 11 : 36 elegon oun oi ioudaioi ide pōs ephilei auton elegon oun oi ioudaioi ide pOs ephilei auton
(STRT) John 11 : 37 tines de ex autōn eipon ouk ēdunato outos o anoixas tous ophthalmous tou tuphlou poiēsai ina kai outos mē apothanē tines de ex autOn eipon ouk Edunato outos o anoixas tous ophthalmous tou tuphlou poiEsai ina kai outos mE apothanE
(STRT) John 11 : 38 iēsous oun palin embrimōmenos en eautō erchetai eis to mnēmeion ēn de spēlaion kai lithos epekeito ep autō iEsous oun palin embrimOmenos en eautO erchetai eis to mnEmeion En de spElaion kai lithos epekeito ep autO
(STRT) John 11 : 39 legei o iēsous arate ton lithon legei autō ē adelphē tou tethnēkotos martha kurie ēdē ozei tetartaios gar estin legei o iEsous arate ton lithon legei autO E adelphE tou tethnEkotos martha kurie EdE ozei tetartaios gar estin
(STRT) John 11 : 40 legei autē o iēsous ouk eipon soi oti ean pisteusēs opsei tēn doxan tou theou legei autE o iEsous ouk eipon soi oti ean pisteusEs opsei tEn doxan tou theou
(STRT) John 11 : 41 ēran oun ton lithon ou ēn o tethnēkōs keimenos o de iēsous ēren tous ophthalmous anō kai eipen pater eucharistō soi oti ēkousas mou Eran oun ton lithon ou En o tethnEkOs keimenos o de iEsous Eren tous ophthalmous anO kai eipen pater eucharistO soi oti Ekousas mou
(STRT) John 11 : 42 egō de ēdein oti pantote mou akoueis alla dia ton ochlon ton periestōta eipon ina pisteusōsin oti su me apesteilas egO de Edein oti pantote mou akoueis alla dia ton ochlon ton periestOta eipon ina pisteusOsin oti su me apesteilas
(STRT) John 11 : 43 kai tauta eipōn phōnē megalē ekraugasen lazare deuro exō kai tauta eipOn phOnE megalE ekraugasen lazare deuro exO
(STRT) John 11 : 44 kai exēlthen o tethnēkōs dedemenos tous podas kai tas cheiras keiriais kai ē opsis autou soudariō periededeto legei autois o iēsous lusate auton kai aphete upagein kai exElthen o tethnEkOs dedemenos tous podas kai tas cheiras keiriais kai E opsis autou soudariO periededeto legei autois o iEsous lusate auton kai aphete upagein
(STRT) John 11 : 45 polloi oun ek tōn ioudaiōn oi elthontes pros tēn marian kai theasamenoi a epoiēsen o iēsous episteusan eis auton polloi oun ek tOn ioudaiOn oi elthontes pros tEn marian kai theasamenoi a epoiEsen o iEsous episteusan eis auton
(STRT) John 11 : 46 tines de ex autōn apēlthon pros tous pharisaious kai eipon autois a epoiēsen o iēsous tines de ex autOn apElthon pros tous pharisaious kai eipon autois a epoiEsen o iEsous
(STRT) John 11 : 47 sunēgagon oun oi archiereis kai oi pharisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anthrōpos polla sēmeia poiei sunEgagon oun oi archiereis kai oi pharisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outos o anthrOpos polla sEmeia poiei
(STRT) John 11 : 48 ean aphōmen auton outōs pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rōmaioi kai arousin ēmōn kai ton topon kai to ethnos ean aphOmen auton outOs pantes pisteusousin eis auton kai eleusontai oi rOmaioi kai arousin EmOn kai ton topon kai to ethnos
(STRT) John 11 : 49 eis de tis ex autōn kaiaphas archiereus ōn tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden eis de tis ex autOn kaiaphas archiereus On tou eniautou ekeinou eipen autois umeis ouk oidate ouden
(STRT) John 11 : 50 oude dialogizesthe oti sumpherei ēmin ina eis anthrōpos apothanē uper tou laou kai mē olon to ethnos apolētai oude dialogizesthe oti sumpherei Emin ina eis anthrOpos apothanE uper tou laou kai mE olon to ethnos apolEtai
(STRT) John 11 : 51 touto de aph eautou ouk eipen alla archiereus ōn tou eniautou ekeinou proephēteusen oti emellen o iēsous apothnēskein uper tou ethnous touto de aph eautou ouk eipen alla archiereus On tou eniautou ekeinou proephEteusen oti emellen o iEsous apothnEskein uper tou ethnous
(STRT) John 11 : 52 kai ouch uper tou ethnous monon all ina kai ta tekna tou theou ta dieskorpismena sunagagē eis en kai ouch uper tou ethnous monon all ina kai ta tekna tou theou ta dieskorpismena sunagagE eis en
(STRT) John 11 : 53 ap ekeinēs oun tēs ēmeras sunebouleusanto ina apokteinōsin auton ap ekeinEs oun tEs Emeras sunebouleusanto ina apokteinOsin auton
(STRT) John 11 : 54 iēsous oun ouk eti parrēsia periepatei en tois ioudaiois alla apēlthen ekeithen eis tēn chōran engus tēs erēmou eis ephraim legomenēn polin kakei dietriben meta tōn mathētōn autou iEsous oun ouk eti parrEsia periepatei en tois ioudaiois alla apElthen ekeithen eis tEn chOran engus tEs erEmou eis ephraim legomenEn polin kakei dietriben meta tOn mathEtOn autou
(STRT) John 11 : 55 ēn de engus to pascha tōn ioudaiōn kai anebēsan polloi eis ierosoluma ek tēs chōras pro tou pascha ina agnisōsin eautous En de engus to pascha tOn ioudaiOn kai anebEsan polloi eis ierosoluma ek tEs chOras pro tou pascha ina agnisOsin eautous
(STRT) John 11 : 56 ezētoun oun ton iēsoun kai elegon met allēlōn en tō ierō estēkotes ti dokei umin oti ou mē elthē eis tēn eortēn ezEtoun oun ton iEsoun kai elegon met allElOn en tO ierO estEkotes ti dokei umin oti ou mE elthE eis tEn eortEn
(STRT) John 11 : 57 dedōkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolēn ina ean tis gnō pou estin mēnusē opōs piasōsin auton dedOkeisan de kai oi archiereis kai oi pharisaioi entolEn ina ean tis gnO pou estin mEnusE opOs piasOsin auton