(STRT) John 4 : 1 ōs oun egnō o kurios oti ēkousan oi pharisaioi oti iēsous pleionas mathētas poiei kai baptizei ē iōannēs Os oun egnO o kurios oti Ekousan oi pharisaioi oti iEsous pleionas mathEtas poiei kai baptizei E iOannEs
(STRT) John 4 : 2 kaitoige iēsous autos ouk ebaptizen all oi mathētai autou kaitoige iEsous autos ouk ebaptizen all oi mathEtai autou
(STRT) John 4 : 3 aphēken tēn ioudaian kai apēlthen palin eis tēn galilaian aphEken tEn ioudaian kai apElthen palin eis tEn galilaian
(STRT) John 4 : 4 edei de auton dierchesthai dia tēs samareias edei de auton dierchesthai dia tEs samareias
(STRT) John 4 : 5 erchetai oun eis polin tēs samareias legomenēn suchar plēsion tou chōriou o edōken iakōb iōsēph tō uiō autou erchetai oun eis polin tEs samareias legomenEn suchar plEsion tou chOriou o edOken iakOb iOsEph tO uiO autou
(STRT) John 4 : 6 ēn de ekei pēgē tou iakōb o oun iēsous kekopiakōs ek tēs odoiporias ekathezeto outōs epi tē pēgē ōra ēn ōsei ektē En de ekei pEgE tou iakOb o oun iEsous kekopiakOs ek tEs odoiporias ekathezeto outOs epi tE pEgE Ora En Osei ektE
(STRT) John 4 : 7 erchetai gunē ek tēs samareias antlēsai udōr legei autē o iēsous dos moi piein erchetai gunE ek tEs samareias antlEsai udOr legei autE o iEsous dos moi piein
(STRT) John 4 : 8 oi gar mathētai autou apelēlutheisan eis tēn polin ina trophas agorasōsin oi gar mathEtai autou apelElutheisan eis tEn polin ina trophas agorasOsin
(STRT) John 4 : 9 legei oun autō ē gunē ē samareitis pōs su ioudaios ōn par emou piein aiteis ousēs gunaikos samareitidos ou gar sunchrōntai ioudaioi samareitais legei oun autO E gunE E samareitis pOs su ioudaios On par emou piein aiteis ousEs gunaikos samareitidos ou gar sunchrOntai ioudaioi samareitais
(STRT) John 4 : 10 apekrithē iēsous kai eipen autē ei ēdeis tēn dōrean tou theou kai tis estin o legōn soi dos moi piein su an ētēsas auton kai edōken an soi udōr zōn apekrithE iEsous kai eipen autE ei Edeis tEn dOrean tou theou kai tis estin o legOn soi dos moi piein su an EtEsas auton kai edOken an soi udOr zOn
(STRT) John 4 : 11 legei autō ē gunē kurie oute antlēma echeis kai to phrear estin bathu pothen oun echeis to udōr to zōn legei autO E gunE kurie oute antlEma echeis kai to phrear estin bathu pothen oun echeis to udOr to zOn
(STRT) John 4 : 12 mē su meizōn ei tou patros ēmōn iakōb os edōken ēmin to phrear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta thremmata autou mE su meizOn ei tou patros EmOn iakOb os edOken Emin to phrear kai autos ex autou epien kai oi uioi autou kai ta thremmata autou
(STRT) John 4 : 13 apekrithē o iēsous kai eipen autē pas o pinōn ek tou udatos toutou dipsēsei palin apekrithE o iEsous kai eipen autE pas o pinOn ek tou udatos toutou dipsEsei palin
(STRT) John 4 : 14 os d an piē ek tou udatos ou egō dōsō autō ou mē dipsēsē eis ton aiōna alla to udōr o dōsō autō genēsetai en autō pēgē udatos allomenou eis zōēn aiōnion os d an piE ek tou udatos ou egO dOsO autO ou mE dipsEsE eis ton aiOna alla to udOr o dOsO autO genEsetai en autO pEgE udatos allomenou eis zOEn aiOnion
(STRT) John 4 : 15 legei pros auton ē gunē kurie dos moi touto to udōr ina mē dipsō mēde erchōmai enthade antlein legei pros auton E gunE kurie dos moi touto to udOr ina mE dipsO mEde erchOmai enthade antlein
(STRT) John 4 : 16 legei autē o iēsous upage phōnēson ton andra sou kai elthe enthade legei autE o iEsous upage phOnEson ton andra sou kai elthe enthade
(STRT) John 4 : 17 apekrithē ē gunē kai eipen ouk echō andra legei autē o iēsous kalōs eipas oti andra ouk echō apekrithE E gunE kai eipen ouk echO andra legei autE o iEsous kalOs eipas oti andra ouk echO
(STRT) John 4 : 18 pente gar andras esches kai nun on echeis ouk estin sou anēr touto alēthes eirēkas pente gar andras esches kai nun on echeis ouk estin sou anEr touto alEthes eirEkas
(STRT) John 4 : 19 legei autō ē gunē kurie theōrō oti prophētēs ei su legei autO E gunE kurie theOrO oti prophEtEs ei su
(STRT) John 4 : 20 oi pateres ēmōn en toutō tō orei prosekunēsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein oi pateres EmOn en toutO tO orei prosekunEsan kai umeis legete oti en ierosolumois estin o topos opou dei proskunein
(STRT) John 4 : 21 legei autē o iēsous gunai pisteuson moi oti erchetai ōra ote oute en tō orei toutō oute en ierosolumois proskunēsete tō patri legei autE o iEsous gunai pisteuson moi oti erchetai Ora ote oute en tO orei toutO oute en ierosolumois proskunEsete tO patri
(STRT) John 4 : 22 umeis proskuneite o ouk oidate ēmeis proskunoumen o oidamen oti ē sōtēria ek tōn ioudaiōn estin umeis proskuneite o ouk oidate Emeis proskunoumen o oidamen oti E sOtEria ek tOn ioudaiOn estin
(STRT) John 4 : 23 all erchetai ōra kai nun estin ote oi alēthinoi proskunētai proskunēsousin tō patri en pneumati kai alētheia kai gar o patēr toioutous zētei tous proskunountas auton all erchetai Ora kai nun estin ote oi alEthinoi proskunEtai proskunEsousin tO patri en pneumati kai alEtheia kai gar o patEr toioutous zEtei tous proskunountas auton
(STRT) John 4 : 24 pneuma o theos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alētheia dei proskunein pneuma o theos kai tous proskunountas auton en pneumati kai alEtheia dei proskunein
(STRT) John 4 : 25 legei autō ē gunē oida oti messias erchetai o legomenos christos otan elthē ekeinos anangelei ēmin panta legei autO E gunE oida oti messias erchetai o legomenos christos otan elthE ekeinos anangelei Emin panta
(STRT) John 4 : 26 legei autē o iēsous egō eimi o lalōn soi legei autE o iEsous egO eimi o lalOn soi
(STRT) John 4 : 27 kai epi toutō ēlthon oi mathētai autou kai ethaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zēteis ē ti laleis met autēs kai epi toutO Elthon oi mathEtai autou kai ethaumasan oti meta gunaikos elalei oudeis mentoi eipen ti zEteis E ti laleis met autEs
(STRT) John 4 : 28 aphēken oun tēn udrian autēs ē gunē kai apēlthen eis tēn polin kai legei tois anthrōpois aphEken oun tEn udrian autEs E gunE kai apElthen eis tEn polin kai legei tois anthrOpois
(STRT) John 4 : 29 deute idete anthrōpon os eipen moi panta osa epoiēsa mēti outos estin o christos deute idete anthrOpon os eipen moi panta osa epoiEsa mEti outos estin o christos
(STRT) John 4 : 30 exēlthon oun ek tēs poleōs kai ērchonto pros auton exElthon oun ek tEs poleOs kai Erchonto pros auton
(STRT) John 4 : 31 en de tō metaxu ērōtōn auton oi mathētai legontes rabbi phage en de tO metaxu ErOtOn auton oi mathEtai legontes rabbi phage
(STRT) John 4 : 32 o de eipen autois egō brōsin echō phagein ēn umeis ouk oidate o de eipen autois egO brOsin echO phagein En umeis ouk oidate
(STRT) John 4 : 33 elegon oun oi mathētai pros allēlous mē tis ēnenken autō phagein elegon oun oi mathEtai pros allElous mE tis Enenken autO phagein
(STRT) John 4 : 34 legei autois o iēsous emon brōma estin ina poiō to thelēma tou pempsantos me kai teleiōsō autou to ergon legei autois o iEsous emon brOma estin ina poiO to thelEma tou pempsantos me kai teleiOsO autou to ergon
(STRT) John 4 : 35 ouch umeis legete oti eti tetramēnon estin kai o therismos erchetai idou legō umin eparate tous ophthalmous umōn kai theasasthe tas chōras oti leukai eisin pros therismon ēdē ouch umeis legete oti eti tetramEnon estin kai o therismos erchetai idou legO umin eparate tous ophthalmous umOn kai theasasthe tas chOras oti leukai eisin pros therismon EdE
(STRT) John 4 : 36 kai o therizōn misthon lambanei kai sunagei karpon eis zōēn aiōnion ina kai o speirōn omou chairē kai o therizōn kai o therizOn misthon lambanei kai sunagei karpon eis zOEn aiOnion ina kai o speirOn omou chairE kai o therizOn
(STRT) John 4 : 37 en gar toutō o logos estin o alēthinos oti allos estin o speirōn kai allos o therizōn en gar toutO o logos estin o alEthinos oti allos estin o speirOn kai allos o therizOn
(STRT) John 4 : 38 egō apesteila umas therizein o ouch umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autōn eiselēluthate egO apesteila umas therizein o ouch umeis kekopiakate alloi kekopiakasin kai umeis eis ton kopon autOn eiselEluthate
(STRT) John 4 : 39 ek de tēs poleōs ekeinēs polloi episteusan eis auton tōn samareitōn dia ton logon tēs gunaikos marturousēs oti eipen moi panta osa epoiēsa ek de tEs poleOs ekeinEs polloi episteusan eis auton tOn samareitOn dia ton logon tEs gunaikos marturousEs oti eipen moi panta osa epoiEsa
(STRT) John 4 : 40 ōs oun ēlthon pros auton oi samareitai ērōtōn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo ēmeras Os oun Elthon pros auton oi samareitai ErOtOn auton meinai par autois kai emeinen ekei duo Emeras
(STRT) John 4 : 41 kai pollō pleious episteusan dia ton logon autou kai pollO pleious episteusan dia ton logon autou
(STRT) John 4 : 42 tē te gunaiki elegon oti ouketi dia tēn sēn lalian pisteuomen autoi gar akēkoamen kai oidamen oti outos estin alēthōs o sōtēr tou kosmou o christos tE te gunaiki elegon oti ouketi dia tEn sEn lalian pisteuomen autoi gar akEkoamen kai oidamen oti outos estin alEthOs o sOtEr tou kosmou o christos
(STRT) John 4 : 43 meta de tas duo ēmeras exēlthen ekeithen kai apēlthen eis tēn galilaian meta de tas duo Emeras exElthen ekeithen kai apElthen eis tEn galilaian
(STRT) John 4 : 44 autos gar o iēsous emarturēsen oti prophētēs en tē idia patridi timēn ouk echei autos gar o iEsous emarturEsen oti prophEtEs en tE idia patridi timEn ouk echei
(STRT) John 4 : 45 ote oun ēlthen eis tēn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta eōrakotes a epoiēsen en ierosolumois en tē eortē kai autoi gar ēlthon eis tēn eortēn ote oun Elthen eis tEn galilaian edexanto auton oi galilaioi panta eOrakotes a epoiEsen en ierosolumois en tE eortE kai autoi gar Elthon eis tEn eortEn
(STRT) John 4 : 46 ēlthen oun o iēsous palin eis tēn kana tēs galilaias opou epoiēsen to udōr oinon kai ēn tis basilikos ou o uios ēsthenei en kapernaoum Elthen oun o iEsous palin eis tEn kana tEs galilaias opou epoiEsen to udOr oinon kai En tis basilikos ou o uios Esthenei en kapernaoum
(STRT) John 4 : 47 outos akousas oti iēsous ēkei ek tēs ioudaias eis tēn galilaian apēlthen pros auton kai ērōta auton ina katabē kai iasētai autou ton uion ēmellen gar apothnēskein outos akousas oti iEsous Ekei ek tEs ioudaias eis tEn galilaian apElthen pros auton kai ErOta auton ina katabE kai iasEtai autou ton uion Emellen gar apothnEskein
(STRT) John 4 : 48 eipen oun o iēsous pros auton ean mē sēmeia kai terata idēte ou mē pisteusēte eipen oun o iEsous pros auton ean mE sEmeia kai terata idEte ou mE pisteusEte
(STRT) John 4 : 49 legei pros auton o basilikos kurie katabēthi prin apothanein to paidion mou legei pros auton o basilikos kurie katabEthi prin apothanein to paidion mou
(STRT) John 4 : 50 legei autō o iēsous poreuou o uios sou zē kai episteusen o anthrōpos tō logō ō eipen autō iēsous kai eporeueto legei autO o iEsous poreuou o uios sou zE kai episteusen o anthrOpos tO logO O eipen autO iEsous kai eporeueto
(STRT) John 4 : 51 ēdē de autou katabainontos oi douloi autou apēntēsan autō kai apēngeilan legontes oti o pais sou zē EdE de autou katabainontos oi douloi autou apEntEsan autO kai apEngeilan legontes oti o pais sou zE
(STRT) John 4 : 52 eputheto oun par autōn tēn ōran en ē kompsoteron eschen kai eipon autō oti chthes ōran ebdomēn aphēken auton o puretos eputheto oun par autOn tEn Oran en E kompsoteron eschen kai eipon autO oti chthes Oran ebdomEn aphEken auton o puretos
(STRT) John 4 : 53 egnō oun o patēr oti en ekeinē tē ōra en ē eipen autō o iēsous oti o uios sou zē kai episteusen autos kai ē oikia autou olē egnO oun o patEr oti en ekeinE tE Ora en E eipen autO o iEsous oti o uios sou zE kai episteusen autos kai E oikia autou olE
(STRT) John 4 : 54 touto palin deuteron sēmeion epoiēsen o iēsous elthōn ek tēs ioudaias eis tēn galilaian touto palin deuteron sEmeion epoiEsen o iEsous elthOn ek tEs ioudaias eis tEn galilaian