(STRT) John 6 : 1 meta tauta apēlthen o iēsous peran tēs thalassēs tēs galilaias tēs tiberiados meta tauta apElthen o iEsous peran tEs thalassEs tEs galilaias tEs tiberiados
(STRT) John 6 : 2 kai ēkolouthei autō ochlos polus oti eōrōn autou ta sēmeia a epoiei epi tōn asthenountōn kai Ekolouthei autO ochlos polus oti eOrOn autou ta sEmeia a epoiei epi tOn asthenountOn
(STRT) John 6 : 3 anēlthen de eis to oros o iēsous kai ekei ekathēto meta tōn mathētōn autou anElthen de eis to oros o iEsous kai ekei ekathEto meta tOn mathEtOn autou
(STRT) John 6 : 4 ēn de engus to pascha ē eortē tōn ioudaiōn En de engus to pascha E eortE tOn ioudaiOn
(STRT) John 6 : 5 eparas oun o iēsous tous ophthalmous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros ton philippon pothen agorasomen artous ina phagōsin outoi eparas oun o iEsous tous ophthalmous kai theasamenos oti polus ochlos erchetai pros auton legei pros ton philippon pothen agorasomen artous ina phagOsin outoi
(STRT) John 6 : 6 touto de elegen peirazōn auton autos gar ēdei ti emellen poiein touto de elegen peirazOn auton autos gar Edei ti emellen poiein
(STRT) John 6 : 7 apekrithē autō philippos diakosiōn dēnariōn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autōn brachu ti labē apekrithE autO philippos diakosiOn dEnariOn artoi ouk arkousin autois ina ekastos autOn brachu ti labE
(STRT) John 6 : 8 legei autō eis ek tōn mathētōn autou andreas o adelphos simōnos petrou legei autO eis ek tOn mathEtOn autou andreas o adelphos simOnos petrou
(STRT) John 6 : 9 estin paidarion en ōde o echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous estin paidarion en Ode o echei pente artous krithinous kai duo opsaria alla tauta ti estin eis tosoutous
(STRT) John 6 : 10 eipen de o iēsous poiēsate tous anthrōpous anapesein ēn de chortos polus en tō topō anepeson oun oi andres ton arithmon ōsei pentakischilioi eipen de o iEsous poiEsate tous anthrOpous anapesein En de chortos polus en tO topO anepeson oun oi andres ton arithmon Osei pentakischilioi
(STRT) John 6 : 11 elaben de tous artous o iēsous kai eucharistēsas diedōken tois mathētais oi de mathētai tois anakeimenois omoiōs kai ek tōn opsariōn oson ēthelon elaben de tous artous o iEsous kai eucharistEsas diedOken tois mathEtais oi de mathEtai tois anakeimenois omoiOs kai ek tOn opsariOn oson Ethelon
(STRT) John 6 : 12 ōs de eneplēsthēsan legei tois mathētais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mē ti apolētai Os de eneplEsthEsan legei tois mathEtais autou sunagagete ta perisseusanta klasmata ina mE ti apolEtai
(STRT) John 6 : 13 sunēgagon oun kai egemisan dōdeka kophinous klasmatōn ek tōn pente artōn tōn krithinōn a eperisseusen tois bebrōkosin sunEgagon oun kai egemisan dOdeka kophinous klasmatOn ek tOn pente artOn tOn krithinOn a eperisseusen tois bebrOkosin
(STRT) John 6 : 14 oi oun anthrōpoi idontes o epoiēsen sēmeion o iēsous elegon oti outos estin alēthōs o prophētēs o erchomenos eis ton kosmon oi oun anthrOpoi idontes o epoiEsen sEmeion o iEsous elegon oti outos estin alEthOs o prophEtEs o erchomenos eis ton kosmon
(STRT) John 6 : 15 iēsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiēsōsin auton basilea anechōrēsen palin eis to oros autos monos iEsous oun gnous oti mellousin erchesthai kai arpazein auton ina poiEsOsin auton basilea anechOrEsen palin eis to oros autos monos
(STRT) John 6 : 16 ōs de opsia egeneto katebēsan oi mathētai autou epi tēn thalassan Os de opsia egeneto katebEsan oi mathEtai autou epi tEn thalassan
(STRT) John 6 : 17 kai embantes eis to ploion ērchonto peran tēs thalassēs eis kapernaoum kai skotia ēdē egegonei kai ouk elēluthei pros autous o iēsous kai embantes eis to ploion Erchonto peran tEs thalassEs eis kapernaoum kai skotia EdE egegonei kai ouk elEluthei pros autous o iEsous
(STRT) John 6 : 18 ē te thalassa anemou megalou pneontos diēgeireto E te thalassa anemou megalou pneontos diEgeireto
(STRT) John 6 : 19 elēlakotes oun ōs stadious eikosipente ē triakonta theōrousin ton iēsoun peripatounta epi tēs thalassēs kai engus tou ploiou ginomenon kai ephobēthēsan elElakotes oun Os stadious eikosipente E triakonta theOrousin ton iEsoun peripatounta epi tEs thalassEs kai engus tou ploiou ginomenon kai ephobEthEsan
(STRT) John 6 : 20 o de legei autois egō eimi mē phobeisthe o de legei autois egO eimi mE phobeisthe
(STRT) John 6 : 21 ēthelon oun labein auton eis to ploion kai eutheōs to ploion egeneto epi tēs gēs eis ēn upēgon Ethelon oun labein auton eis to ploion kai eutheOs to ploion egeneto epi tEs gEs eis En upEgon
(STRT) John 6 : 22 tē epaurion o ochlos o estēkōs peran tēs thalassēs idōn oti ploiarion allo ouk ēn ekei ei mē en ekeino eis o enebēsan oi mathētai autou kai oti ou suneisēlthen tois mathētais autou o iēsous eis to ploiarion alla monoi oi mathētai autou apēlthon tE epaurion o ochlos o estEkOs peran tEs thalassEs idOn oti ploiarion allo ouk En ekei ei mE en ekeino eis o enebEsan oi mathEtai autou kai oti ou suneisElthen tois mathEtais autou o iEsous eis to ploiarion alla monoi oi mathEtai autou apElthon
(STRT) John 6 : 23 alla de ēlthen ploiaria ek tiberiados engus tou topou opou ephagon ton arton eucharistēsantos tou kuriou alla de Elthen ploiaria ek tiberiados engus tou topou opou ephagon ton arton eucharistEsantos tou kuriou
(STRT) John 6 : 24 ote oun eiden o ochlos oti iēsous ouk estin ekei oude oi mathētai autou enebēsan kai autoi eis ta ploia kai ēlthon eis kapernaoum zētountes ton iēsoun ote oun eiden o ochlos oti iEsous ouk estin ekei oude oi mathEtai autou enebEsan kai autoi eis ta ploia kai Elthon eis kapernaoum zEtountes ton iEsoun
(STRT) John 6 : 25 kai eurontes auton peran tēs thalassēs eipon autō rabbi pote ōde gegonas kai eurontes auton peran tEs thalassEs eipon autO rabbi pote Ode gegonas
(STRT) John 6 : 26 apekrithē autois o iēsous kai eipen amēn amēn legō umin zēteite me ouch oti eidete sēmeia all oti ephagete ek tōn artōn kai echortasthēte apekrithE autois o iEsous kai eipen amEn amEn legO umin zEteite me ouch oti eidete sEmeia all oti ephagete ek tOn artOn kai echortasthEte
(STRT) John 6 : 27 ergazesthe mē tēn brōsin tēn apollumenēn alla tēn brōsin tēn menousan eis zōēn aiōnion ēn o uios tou anthrōpou umin dōsei touton gar o patēr esphragisen o theos ergazesthe mE tEn brOsin tEn apollumenEn alla tEn brOsin tEn menousan eis zOEn aiOnion En o uios tou anthrOpou umin dOsei touton gar o patEr esphragisen o theos
(STRT) John 6 : 28 eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazōmetha ta erga tou theou eipon oun pros auton ti poioumen ina ergazOmetha ta erga tou theou
(STRT) John 6 : 29 apekrithē o iēsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina pisteusēte eis on apesteilen ekeinos apekrithE o iEsous kai eipen autois touto estin to ergon tou theou ina pisteusEte eis on apesteilen ekeinos
(STRT) John 6 : 30 eipon oun autō ti oun poieis su sēmeion ina idōmen kai pisteusōmen soi ti ergazē eipon oun autO ti oun poieis su sEmeion ina idOmen kai pisteusOmen soi ti ergazE
(STRT) John 6 : 31 oi pateres ēmōn to manna ephagon en tē erēmō kathōs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edōken autois phagein oi pateres EmOn to manna ephagon en tE erEmO kathOs estin gegrammenon arton ek tou ouranou edOken autois phagein
(STRT) John 6 : 32 eipen oun autois o iēsous amēn amēn legō umin ou mōsēs dedōken umin ton arton ek tou ouranou all o patēr mou didōsin umin ton arton ek tou ouranou ton alēthinon eipen oun autois o iEsous amEn amEn legO umin ou mOsEs dedOken umin ton arton ek tou ouranou all o patEr mou didOsin umin ton arton ek tou ouranou ton alEthinon
(STRT) John 6 : 33 o gar artos tou theou estin o katabainōn ek tou ouranou kai zōēn didous tō kosmō o gar artos tou theou estin o katabainOn ek tou ouranou kai zOEn didous tO kosmO
(STRT) John 6 : 34 eipon oun pros auton kurie pantote dos ēmin ton arton touton eipon oun pros auton kurie pantote dos Emin ton arton touton
(STRT) John 6 : 35 eipen de autois o iēsous egō eimi o artos tēs zōēs o erchomenos pros me ou mē peinasē kai o pisteuōn eis eme ou mē dipsēsē pōpote eipen de autois o iEsous egO eimi o artos tEs zOEs o erchomenos pros me ou mE peinasE kai o pisteuOn eis eme ou mE dipsEsE pOpote
(STRT) John 6 : 36 all eipon umin oti kai eōrakate me kai ou pisteuete all eipon umin oti kai eOrakate me kai ou pisteuete
(STRT) John 6 : 37 pan o didōsin moi o patēr pros eme ēxei kai ton erchomenon pros me ou mē ekbalō exō pan o didOsin moi o patEr pros eme Exei kai ton erchomenon pros me ou mE ekbalO exO
(STRT) John 6 : 38 oti katabebēka ek tou ouranou ouch ina poiō to thelēma to emon alla to thelēma tou pempsantos me oti katabebEka ek tou ouranou ouch ina poiO to thelEma to emon alla to thelEma tou pempsantos me
(STRT) John 6 : 39 touto de estin to thelēma tou pempsantos me patros ina pan o dedōken moi mē apolesō ex autou alla anastēsō auto en tē eschatē ēmera touto de estin to thelEma tou pempsantos me patros ina pan o dedOken moi mE apolesO ex autou alla anastEsO auto en tE eschatE Emera
(STRT) John 6 : 40 touto de estin to thelēma tou pempsantos me ina pas o theōrōn ton uion kai pisteuōn eis auton echē zōēn aiōnion kai anastēsō auton egō tē eschatē ēmera touto de estin to thelEma tou pempsantos me ina pas o theOrOn ton uion kai pisteuOn eis auton echE zOEn aiOnion kai anastEsO auton egO tE eschatE Emera
(STRT) John 6 : 41 egonguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egō eimi o artos o katabas ek tou ouranou egonguzon oun oi ioudaioi peri autou oti eipen egO eimi o artos o katabas ek tou ouranou
(STRT) John 6 : 42 kai elegon ouch outos estin iēsous o uios iōsēph ou ēmeis oidamen ton patera kai tēn mētera pōs oun legei outos oti ek tou ouranou katabebēka kai elegon ouch outos estin iEsous o uios iOsEph ou Emeis oidamen ton patera kai tEn mEtera pOs oun legei outos oti ek tou ouranou katabebEka
(STRT) John 6 : 43 apekrithē oun o iēsous kai eipen autois mē gonguzete met allēlōn apekrithE oun o iEsous kai eipen autois mE gonguzete met allElOn
(STRT) John 6 : 44 oudeis dunatai elthein pros me ean mē o patēr o pempsas me elkusē auton kai egō anastēsō auton tē eschatē ēmera oudeis dunatai elthein pros me ean mE o patEr o pempsas me elkusE auton kai egO anastEsO auton tE eschatE Emera
(STRT) John 6 : 45 estin gegrammenon en tois prophētais kai esontai pantes didaktoi tou theou pas oun o akousas para tou patros kai mathōn erchetai pros me estin gegrammenon en tois prophEtais kai esontai pantes didaktoi tou theou pas oun o akousas para tou patros kai mathOn erchetai pros me
(STRT) John 6 : 46 ouch oti ton patera tis eōraken ei mē o ōn para tou theou outos eōraken ton patera ouch oti ton patera tis eOraken ei mE o On para tou theou outos eOraken ton patera
(STRT) John 6 : 47 amēn amēn legō umin o pisteuōn eis eme echei zōēn aiōnion amEn amEn legO umin o pisteuOn eis eme echei zOEn aiOnion
(STRT) John 6 : 48 egō eimi o artos tēs zōēs egO eimi o artos tEs zOEs
(STRT) John 6 : 49 oi pateres umōn ephagon to manna en tē erēmō kai apethanon oi pateres umOn ephagon to manna en tE erEmO kai apethanon
(STRT) John 6 : 50 outos estin o artos o ek tou ouranou katabainōn ina tis ex autou phagē kai mē apothanē outos estin o artos o ek tou ouranou katabainOn ina tis ex autou phagE kai mE apothanE
(STRT) John 6 : 51 egō eimi o artos o zōn o ek tou ouranou katabas ean tis phagē ek toutou tou artou zēsetai eis ton aiōna kai o artos de on egō dōsō ē sarx mou estin ēn egō dōsō uper tēs tou kosmou zōēs egO eimi o artos o zOn o ek tou ouranou katabas ean tis phagE ek toutou tou artou zEsetai eis ton aiOna kai o artos de on egO dOsO E sarx mou estin En egO dOsO uper tEs tou kosmou zOEs
(STRT) John 6 : 52 emachonto oun pros allēlous oi ioudaioi legontes pōs dunatai outos ēmin dounai tēn sarka phagein emachonto oun pros allElous oi ioudaioi legontes pOs dunatai outos Emin dounai tEn sarka phagein
(STRT) John 6 : 53 eipen oun autois o iēsous amēn amēn legō umin ean mē phagēte tēn sarka tou uiou tou anthrōpou kai piēte autou to aima ouk echete zōēn en eautois eipen oun autois o iEsous amEn amEn legO umin ean mE phagEte tEn sarka tou uiou tou anthrOpou kai piEte autou to aima ouk echete zOEn en eautois
(STRT) John 6 : 54 o trōgōn mou tēn sarka kai pinōn mou to aima echei zōēn aiōnion kai egō anastēsō auton tē eschatē ēmera o trOgOn mou tEn sarka kai pinOn mou to aima echei zOEn aiOnion kai egO anastEsO auton tE eschatE Emera
(STRT) John 6 : 55 ē gar sarx mou alēthōs estin brōsis kai to aima mou alēthōs estin posis E gar sarx mou alEthOs estin brOsis kai to aima mou alEthOs estin posis
(STRT) John 6 : 56 o trōgōn mou tēn sarka kai pinōn mou to aima en emoi menei kagō en autō o trOgOn mou tEn sarka kai pinOn mou to aima en emoi menei kagO en autO
(STRT) John 6 : 57 kathōs apesteilen me o zōn patēr kagō zō dia ton patera kai o trōgōn me kakeinos zēsetai di eme kathOs apesteilen me o zOn patEr kagO zO dia ton patera kai o trOgOn me kakeinos zEsetai di eme
(STRT) John 6 : 58 outos estin o artos o ek tou ouranou katabas ou kathōs ephagon oi pateres umōn to manna kai apethanon o trōgōn touton ton arton zēsetai eis ton aiōna outos estin o artos o ek tou ouranou katabas ou kathOs ephagon oi pateres umOn to manna kai apethanon o trOgOn touton ton arton zEsetai eis ton aiOna
(STRT) John 6 : 59 tauta eipen en sunagōgē didaskōn en kapernaoum tauta eipen en sunagOgE didaskOn en kapernaoum
(STRT) John 6 : 60 polloi oun akousantes ek tōn mathētōn autou eipon sklēros estin outos o logos tis dunatai autou akouein polloi oun akousantes ek tOn mathEtOn autou eipon sklEros estin outos o logos tis dunatai autou akouein
(STRT) John 6 : 61 eidōs de o iēsous en eautō oti gonguzousin peri toutou oi mathētai autou eipen autois touto umas skandalizei eidOs de o iEsous en eautO oti gonguzousin peri toutou oi mathEtai autou eipen autois touto umas skandalizei
(STRT) John 6 : 62 ean oun theōrēte ton uion tou anthrōpou anabainonta opou ēn to proteron ean oun theOrEte ton uion tou anthrOpou anabainonta opou En to proteron
(STRT) John 6 : 63 to pneuma estin to zōopoioun ē sarx ouk ōphelei ouden ta rēmata a egō lalō umin pneuma estin kai zōē estin to pneuma estin to zOopoioun E sarx ouk Ophelei ouden ta rEmata a egO lalO umin pneuma estin kai zOE estin
(STRT) John 6 : 64 all eisin ex umōn tines oi ou pisteuousin ēdei gar ex archēs o iēsous tines eisin oi mē pisteuontes kai tis estin o paradōsōn auton all eisin ex umOn tines oi ou pisteuousin Edei gar ex archEs o iEsous tines eisin oi mE pisteuontes kai tis estin o paradOsOn auton
(STRT) John 6 : 65 kai elegen dia touto eirēka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean mē ē dedomenon autō ek tou patros mou kai elegen dia touto eirEka umin oti oudeis dunatai elthein pros me ean mE E dedomenon autO ek tou patros mou
(STRT) John 6 : 66 ek toutou polloi apēlthon tōn mathētōn autou eis ta opisō kai ouketi met autou periepatoun ek toutou polloi apElthon tOn mathEtOn autou eis ta opisO kai ouketi met autou periepatoun
(STRT) John 6 : 67 eipen oun o iēsous tois dōdeka mē kai umeis thelete upagein eipen oun o iEsous tois dOdeka mE kai umeis thelete upagein
(STRT) John 6 : 68 apekrithē oun autō simōn petros kurie pros tina apeleusometha rēmata zōēs aiōniou echeis apekrithE oun autO simOn petros kurie pros tina apeleusometha rEmata zOEs aiOniou echeis
(STRT) John 6 : 69 kai ēmeis pepisteukamen kai egnōkamen oti su ei o christos o uios tou theou tou zōntos kai Emeis pepisteukamen kai egnOkamen oti su ei o christos o uios tou theou tou zOntos
(STRT) John 6 : 70 apekrithē autois o iēsous ouk egō umas tous dōdeka exelexamēn kai ex umōn eis diabolos estin apekrithE autois o iEsous ouk egO umas tous dOdeka exelexamEn kai ex umOn eis diabolos estin
(STRT) John 6 : 71 elegen de ton ioudan simōnos iskariōtēn outos gar ēmellen auton paradidonai eis ōn ek tōn dōdeka elegen de ton ioudan simOnos iskariOtEn outos gar Emellen auton paradidonai eis On ek tOn dOdeka