(STRT) John 9 : 1 kai paragōn eiden anthrōpon tuphlon ek genetēs kai paragOn eiden anthrOpon tuphlon ek genetEs
(STRT) John 9 : 2 kai ērōtēsan auton oi mathētai autou legontes rabbi tis ēmarten outos ē oi goneis autou ina tuphlos gennēthē kai ErOtEsan auton oi mathEtai autou legontes rabbi tis Emarten outos E oi goneis autou ina tuphlos gennEthE
(STRT) John 9 : 3 apekrithē o iēsous oute outos ēmarten oute oi goneis autou all ina phanerōthē ta erga tou theou en autō apekrithE o iEsous oute outos Emarten oute oi goneis autou all ina phanerOthE ta erga tou theou en autO
(STRT) John 9 : 4 eme dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me eōs ēmera estin erchetai nux ote oudeis dunatai ergazesthai eme dei ergazesthai ta erga tou pempsantos me eOs Emera estin erchetai nux ote oudeis dunatai ergazesthai
(STRT) John 9 : 5 otan en tō kosmō ō phōs eimi tou kosmou otan en tO kosmO O phOs eimi tou kosmou
(STRT) John 9 : 6 tauta eipōn eptusen chamai kai epoiēsen pēlon ek tou ptusmatos kai epechrisen ton pēlon epi tous ophthalmous tou tuphlou tauta eipOn eptusen chamai kai epoiEsen pElon ek tou ptusmatos kai epechrisen ton pElon epi tous ophthalmous tou tuphlou
(STRT) John 9 : 7 kai eipen autō upage nipsai eis tēn kolumbēthran tou silōam o ermēneuetai apestalmenos apēlthen oun kai enipsato kai ēlthen blepōn kai eipen autO upage nipsai eis tEn kolumbEthran tou silOam o ermEneuetai apestalmenos apElthen oun kai enipsato kai Elthen blepOn
(STRT) John 9 : 8 oi oun geitones kai oi theōrountes auton to proteron oti tuphlos ēn elegon ouch outos estin o kathēmenos kai prosaitōn oi oun geitones kai oi theOrountes auton to proteron oti tuphlos En elegon ouch outos estin o kathEmenos kai prosaitOn
(STRT) John 9 : 9 alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autō estin ekeinos elegen oti egō eimi alloi elegon oti outos estin alloi de oti omoios autO estin ekeinos elegen oti egO eimi
(STRT) John 9 : 10 elegon oun autō pōs aneōchthēsan sou oi ophthalmoi elegon oun autO pOs aneOchthEsan sou oi ophthalmoi
(STRT) John 9 : 11 apekrithē ekeinos kai eipen anthrōpos legomenos iēsous pēlon epoiēsen kai epechrisen mou tous ophthalmous kai eipen moi upage eis tēn kolumbēthran tou silōam kai nipsai apelthōn de kai nipsamenos aneblepsa apekrithE ekeinos kai eipen anthrOpos legomenos iEsous pElon epoiEsen kai epechrisen mou tous ophthalmous kai eipen moi upage eis tEn kolumbEthran tou silOam kai nipsai apelthOn de kai nipsamenos aneblepsa
(STRT) John 9 : 12 eipon oun autō pou estin ekeinos legei ouk oida eipon oun autO pou estin ekeinos legei ouk oida
(STRT) John 9 : 13 agousin auton pros tous pharisaious ton pote tuphlon agousin auton pros tous pharisaious ton pote tuphlon
(STRT) John 9 : 14 ēn de sabbaton ote ton pēlon epoiēsen o iēsous kai aneōxen autou tous ophthalmous En de sabbaton ote ton pElon epoiEsen o iEsous kai aneOxen autou tous ophthalmous
(STRT) John 9 : 15 palin oun ērōtōn auton kai oi pharisaioi pōs aneblepsen o de eipen autois pēlon epethēken epi tous ophthalmous mou kai enipsamēn kai blepō palin oun ErOtOn auton kai oi pharisaioi pOs aneblepsen o de eipen autois pElon epethEken epi tous ophthalmous mou kai enipsamEn kai blepO
(STRT) John 9 : 16 elegon oun ek tōn pharisaiōn tines outos o anthrōpos ouk estin para tou theou oti to sabbaton ou tērei alloi elegon pōs dunatai anthrōpos amartōlos toiauta sēmeia poiein kai schisma ēn en autois elegon oun ek tOn pharisaiOn tines outos o anthrOpos ouk estin para tou theou oti to sabbaton ou tErei alloi elegon pOs dunatai anthrOpos amartOlos toiauta sEmeia poiein kai schisma En en autois
(STRT) John 9 : 17 legousin tō tuphlō palin su ti legeis peri autou oti ēnoixen sou tous ophthalmous o de eipen oti prophētēs estin legousin tO tuphlO palin su ti legeis peri autou oti Enoixen sou tous ophthalmous o de eipen oti prophEtEs estin
(STRT) John 9 : 18 ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuphlos ēn kai aneblepsen eōs otou ephōnēsan tous goneis autou tou anablepsantos ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tuphlos En kai aneblepsen eOs otou ephOnEsan tous goneis autou tou anablepsantos
(STRT) John 9 : 19 kai ērōtēsan autous legontes outos estin o uios umōn on umeis legete oti tuphlos egennēthē pōs oun arti blepei kai ErOtEsan autous legontes outos estin o uios umOn on umeis legete oti tuphlos egennEthE pOs oun arti blepei
(STRT) John 9 : 20 apekrithēsan autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios ēmōn kai oti tuphlos egennēthē apekrithEsan autois oi goneis autou kai eipon oidamen oti outos estin o uios EmOn kai oti tuphlos egennEthE
(STRT) John 9 : 21 pōs de nun blepei ouk oidamen ē tis ēnoixen autou tous ophthalmous ēmeis ouk oidamen autos ēlikian echei auton erōtēsate autos peri autou lalēsei pOs de nun blepei ouk oidamen E tis Enoixen autou tous ophthalmous Emeis ouk oidamen autos Elikian echei auton erOtEsate autos peri autou lalEsei
(STRT) John 9 : 22 tauta eipon oi goneis autou oti ephobounto tous ioudaious ēdē gar sunetetheinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologēsē christon aposunagōgos genētai tauta eipon oi goneis autou oti ephobounto tous ioudaious EdE gar sunetetheinto oi ioudaioi ina ean tis auton omologEsE christon aposunagOgos genEtai
(STRT) John 9 : 23 dia touto oi goneis autou eipon oti ēlikian echei auton erōtēsate dia touto oi goneis autou eipon oti Elikian echei auton erOtEsate
(STRT) John 9 : 24 ephōnēsan oun ek deuterou ton anthrōpon os ēn tuphlos kai eipon autō dos doxan tō theō ēmeis oidamen oti o anthrōpos outos amartōlos estin ephOnEsan oun ek deuterou ton anthrOpon os En tuphlos kai eipon autO dos doxan tO theO Emeis oidamen oti o anthrOpos outos amartOlos estin
(STRT) John 9 : 25 apekrithē oun ekeinos kai eipen ei amartōlos estin ouk oida en oida oti tuphlos ōn arti blepō apekrithE oun ekeinos kai eipen ei amartOlos estin ouk oida en oida oti tuphlos On arti blepO
(STRT) John 9 : 26 eipon de autō palin ti epoiēsen soi pōs ēnoixen sou tous ophthalmous eipon de autO palin ti epoiEsen soi pOs Enoixen sou tous ophthalmous
(STRT) John 9 : 27 apekrithē autois eipon umin ēdē kai ouk ēkousate ti palin thelete akouein mē kai umeis thelete autou mathētai genesthai apekrithE autois eipon umin EdE kai ouk Ekousate ti palin thelete akouein mE kai umeis thelete autou mathEtai genesthai
(STRT) John 9 : 28 eloidorēsan oun auton kai eipon su ei mathētēs ekeinou ēmeis de tou mōseōs esmen mathētai eloidorEsan oun auton kai eipon su ei mathEtEs ekeinou Emeis de tou mOseOs esmen mathEtai
(STRT) John 9 : 29 ēmeis oidamen oti mōsē lelalēken o theos touton de ouk oidamen pothen estin Emeis oidamen oti mOsE lelalEken o theos touton de ouk oidamen pothen estin
(STRT) John 9 : 30 apekrithē o anthrōpos kai eipen autois en gar toutō thaumaston estin oti umeis ouk oidate pothen estin kai aneōxen mou tous ophthalmous apekrithE o anthrOpos kai eipen autois en gar toutO thaumaston estin oti umeis ouk oidate pothen estin kai aneOxen mou tous ophthalmous
(STRT) John 9 : 31 oidamen de oti amartōlōn o theos ouk akouei all ean tis theosebēs ē kai to thelēma autou poiē toutou akouei oidamen de oti amartOlOn o theos ouk akouei all ean tis theosebEs E kai to thelEma autou poiE toutou akouei
(STRT) John 9 : 32 ek tou aiōnos ouk ēkousthē oti ēnoixen tis ophthalmous tuphlou gegennēmenou ek tou aiOnos ouk EkousthE oti Enoixen tis ophthalmous tuphlou gegennEmenou
(STRT) John 9 : 33 ei mē ēn outos para theou ouk ēdunato poiein ouden ei mE En outos para theou ouk Edunato poiein ouden
(STRT) John 9 : 34 apekrithēsan kai eipon autō en amartiais su egennēthēs olos kai su didaskeis ēmas kai exebalon auton exō apekrithEsan kai eipon autO en amartiais su egennEthEs olos kai su didaskeis Emas kai exebalon auton exO
(STRT) John 9 : 35 ēkousen o iēsous oti exebalon auton exō kai eurōn auton eipen autō su pisteueis eis ton uion tou theou Ekousen o iEsous oti exebalon auton exO kai eurOn auton eipen autO su pisteueis eis ton uion tou theou
(STRT) John 9 : 36 apekrithē ekeinos kai eipen tis estin kurie ina pisteusō eis auton apekrithE ekeinos kai eipen tis estin kurie ina pisteusO eis auton
(STRT) John 9 : 37 eipen de autō o iēsous kai eōrakas auton kai o lalōn meta sou ekeinos estin eipen de autO o iEsous kai eOrakas auton kai o lalOn meta sou ekeinos estin
(STRT) John 9 : 38 o de ephē pisteuō kurie kai prosekunēsen autō o de ephE pisteuO kurie kai prosekunEsen autO
(STRT) John 9 : 39 kai eipen o iēsous eis krima egō eis ton kosmon touton ēlthon ina oi mē blepontes blepōsin kai oi blepontes tuphloi genōntai kai eipen o iEsous eis krima egO eis ton kosmon touton Elthon ina oi mE blepontes blepOsin kai oi blepontes tuphloi genOntai
(STRT) John 9 : 40 kai ēkousan ek tōn pharisaiōn tauta oi ontes met autou kai eipon autō mē kai ēmeis tuphloi esmen kai Ekousan ek tOn pharisaiOn tauta oi ontes met autou kai eipon autO mE kai Emeis tuphloi esmen
(STRT) John 9 : 41 eipen autois o iēsous ei tuphloi ēte ouk an eichete amartian nun de legete oti blepomen ē oun amartia umōn menei eipen autois o iEsous ei tuphloi Ete ouk an eichete amartian nun de legete oti blepomen E oun amartia umOn menei