(STRT) John 14 : 1 mē tarassesthō umōn ē kardia pisteuete eis ton theon kai eis eme pisteuete mE tarassesthO umOn E kardia pisteuete eis ton theon kai eis eme pisteuete
(STRT) John 14 : 2 en tē oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mē eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin en tE oikia tou patros mou monai pollai eisin ei de mE eipon an umin poreuomai etoimasai topon umin
(STRT) John 14 : 3 kai ean poreuthō kai etoimasō umin topon palin erchomai kai paralēpsomai umas pros emauton ina opou eimi egō kai umeis ēte kai ean poreuthO kai etoimasO umin topon palin erchomai kai paralEpsomai umas pros emauton ina opou eimi egO kai umeis Ete
(STRT) John 14 : 4 kai opou egō upagō oidate kai tēn odon oidate kai opou egO upagO oidate kai tEn odon oidate
(STRT) John 14 : 5 legei autō thōmas kurie ouk oidamen pou upageis kai pōs dunametha tēn odon eidenai legei autO thOmas kurie ouk oidamen pou upageis kai pOs dunametha tEn odon eidenai
(STRT) John 14 : 6 legei autō o iēsous egō eimi ē odos kai ē alētheia kai ē zōē oudeis erchetai pros ton patera ei mē di emou legei autO o iEsous egO eimi E odos kai E alEtheia kai E zOE oudeis erchetai pros ton patera ei mE di emou
(STRT) John 14 : 7 ei egnōkeite me kai ton patera mou egnōkeite an kai ap arti ginōskete auton kai eōrakate auton ei egnOkeite me kai ton patera mou egnOkeite an kai ap arti ginOskete auton kai eOrakate auton
(STRT) John 14 : 8 legei autō philippos kurie deixon ēmin ton patera kai arkei ēmin legei autO philippos kurie deixon Emin ton patera kai arkei Emin
(STRT) John 14 : 9 legei autō o iēsous tosouton chronon meth umōn eimi kai ouk egnōkas me philippe o eōrakōs eme eōraken ton patera kai pōs su legeis deixon ēmin ton patera legei autO o iEsous tosouton chronon meth umOn eimi kai ouk egnOkas me philippe o eOrakOs eme eOraken ton patera kai pOs su legeis deixon Emin ton patera
(STRT) John 14 : 10 ou pisteueis oti egō en tō patri kai o patēr en emoi estin ta rēmata a egō lalō umin ap emautou ou lalō o de patēr o en emoi menōn autos poiei ta erga ou pisteueis oti egO en tO patri kai o patEr en emoi estin ta rEmata a egO lalO umin ap emautou ou lalO o de patEr o en emoi menOn autos poiei ta erga
(STRT) John 14 : 11 pisteuete moi oti egō en tō patri kai o patēr en emoi ei de mē dia ta erga auta pisteuete moi pisteuete moi oti egO en tO patri kai o patEr en emoi ei de mE dia ta erga auta pisteuete moi
(STRT) John 14 : 12 amēn amēn legō umin o pisteuōn eis eme ta erga a egō poiō kakeinos poiēsei kai meizona toutōn poiēsei oti egō pros ton patera mou poreuomai amEn amEn legO umin o pisteuOn eis eme ta erga a egO poiO kakeinos poiEsei kai meizona toutOn poiEsei oti egO pros ton patera mou poreuomai
(STRT) John 14 : 13 kai o ti an aitēsēte en tō onomati mou touto poiēsō ina doxasthē o patēr en tō uiō kai o ti an aitEsEte en tO onomati mou touto poiEsO ina doxasthE o patEr en tO uiO
(STRT) John 14 : 14 ean ti aitēsēte en tō onomati mou egō poiēsō ean ti aitEsEte en tO onomati mou egO poiEsO
(STRT) John 14 : 15 ean agapate me tas entolas tas emas tērēsate ean agapate me tas entolas tas emas tErEsate
(STRT) John 14 : 16 kai egō erōtēsō ton patera kai allon paraklēton dōsei umin ina menē meth umōn eis ton aiōna kai egO erOtEsO ton patera kai allon paraklEton dOsei umin ina menE meth umOn eis ton aiOna
(STRT) John 14 : 17 to pneuma tēs alētheias o o kosmos ou dunatai labein oti ou theōrei auto oude ginōskei auto umeis de ginōskete auto oti par umin menei kai en umin estai to pneuma tEs alEtheias o o kosmos ou dunatai labein oti ou theOrei auto oude ginOskei auto umeis de ginOskete auto oti par umin menei kai en umin estai
(STRT) John 14 : 18 ouk aphēsō umas orphanous erchomai pros umas ouk aphEsO umas orphanous erchomai pros umas
(STRT) John 14 : 19 eti mikron kai o kosmos me ouk eti theōrei umeis de theōreite me oti egō zō kai umeis zēsesthe eti mikron kai o kosmos me ouk eti theOrei umeis de theOreite me oti egO zO kai umeis zEsesthe
(STRT) John 14 : 20 en ekeinē tē ēmera gnōsesthe umeis oti egō en tō patri mou kai umeis en emoi kagō en umin en ekeinE tE Emera gnOsesthe umeis oti egO en tO patri mou kai umeis en emoi kagO en umin
(STRT) John 14 : 21 o echōn tas entolas mou kai tērōn autas ekeinos estin o agapōn me o de agapōn me agapēthēsetai upo tou patros mou kai egō agapēsō auton kai emphanisō autō emauton o echOn tas entolas mou kai tErOn autas ekeinos estin o agapOn me o de agapOn me agapEthEsetai upo tou patros mou kai egO agapEsO auton kai emphanisO autO emauton
(STRT) John 14 : 22 legei autō ioudas ouch o iskariōtēs kurie ti gegonen oti ēmin melleis emphanizein seauton kai ouchi tō kosmō legei autO ioudas ouch o iskariOtEs kurie ti gegonen oti Emin melleis emphanizein seauton kai ouchi tO kosmO
(STRT) John 14 : 23 apekrithē o iēsous kai eipen autō ean tis agapa me ton logon mou tērēsei kai o patēr mou agapēsei auton kai pros auton eleusometha kai monēn par autō poiēsomen apekrithE o iEsous kai eipen autO ean tis agapa me ton logon mou tErEsei kai o patEr mou agapEsei auton kai pros auton eleusometha kai monEn par autO poiEsomen
(STRT) John 14 : 24 o mē agapōn me tous logous mou ou tērei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pempsantos me patros o mE agapOn me tous logous mou ou tErei kai o logos on akouete ouk estin emos alla tou pempsantos me patros
(STRT) John 14 : 25 tauta lelalēka umin par umin menōn tauta lelalEka umin par umin menOn
(STRT) John 14 : 26 o de paraklētos to pneuma to agion o pempsei o patēr en tō onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnēsei umas panta a eipon umin o de paraklEtos to pneuma to agion o pempsei o patEr en tO onomati mou ekeinos umas didaxei panta kai upomnEsei umas panta a eipon umin
(STRT) John 14 : 27 eirēnēn aphiēmi umin eirēnēn tēn emēn didōmi umin ou kathōs o kosmos didōsin egō didōmi umin mē tarassesthō umōn ē kardia mēde deiliatō eirEnEn aphiEmi umin eirEnEn tEn emEn didOmi umin ou kathOs o kosmos didOsin egO didOmi umin mE tarassesthO umOn E kardia mEde deiliatO
(STRT) John 14 : 28 ēkousate oti egō eipon umin upagō kai erchomai pros umas ei ēgapate me echarēte an oti eipon poreuomai pros ton patera oti o patēr mou meizōn mou estin Ekousate oti egO eipon umin upagO kai erchomai pros umas ei Egapate me echarEte an oti eipon poreuomai pros ton patera oti o patEr mou meizOn mou estin
(STRT) John 14 : 29 kai nun eirēka umin prin genesthai ina otan genētai pisteusēte kai nun eirEka umin prin genesthai ina otan genEtai pisteusEte
(STRT) John 14 : 30 ouk eti polla lalēsō meth umōn erchetai gar o tou kosmou toutou archōn kai en emoi ouk echei ouden ouk eti polla lalEsO meth umOn erchetai gar o tou kosmou toutou archOn kai en emoi ouk echei ouden
(STRT) John 14 : 31 all ina gnō o kosmos oti agapō ton patera kai kathōs eneteilato moi o patēr outōs poiō egeiresthe agōmen enteuthen all ina gnO o kosmos oti agapO ton patera kai kathOs eneteilato moi o patEr outOs poiO egeiresthe agOmen enteuthen