(STRT) John 17 : 1 tauta elalēsen o iēsous kai epēren tous ophthalmous autou eis ton ouranon kai eipen pater elēluthen ē ōra doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxasē se tauta elalEsen o iEsous kai epEren tous ophthalmous autou eis ton ouranon kai eipen pater elEluthen E Ora doxason sou ton uion ina kai o uios sou doxasE se
(STRT) John 17 : 2 kathōs edōkas autō exousian pasēs sarkos ina pan o dedōkas autō dōsē autois zōēn aiōnion kathOs edOkas autO exousian pasEs sarkos ina pan o dedOkas autO dOsE autois zOEn aiOnion
(STRT) John 17 : 3 autē de estin ē aiōnios zōē ina ginōskōsin se ton monon alēthinon theon kai on apesteilas iēsoun christon autE de estin E aiOnios zOE ina ginOskOsin se ton monon alEthinon theon kai on apesteilas iEsoun christon
(STRT) John 17 : 4 egō se edoxasa epi tēs gēs to ergon eteleiōsa o dedōkas moi ina poiēsō egO se edoxasa epi tEs gEs to ergon eteleiOsa o dedOkas moi ina poiEsO
(STRT) John 17 : 5 kai nun doxason me su pater para seautō tē doxē ē eichon pro tou ton kosmon einai para soi kai nun doxason me su pater para seautO tE doxE E eichon pro tou ton kosmon einai para soi
(STRT) John 17 : 6 ephanerōsa sou to onoma tois anthrōpois ous dedōkas moi ek tou kosmou soi ēsan kai emoi autous dedōkas kai ton logon sou tetērēkasin ephanerOsa sou to onoma tois anthrOpois ous dedOkas moi ek tou kosmou soi Esan kai emoi autous dedOkas kai ton logon sou tetErEkasin
(STRT) John 17 : 7 nun egnōkan oti panta osa dedōkas moi para sou estin nun egnOkan oti panta osa dedOkas moi para sou estin
(STRT) John 17 : 8 oti ta rēmata a dedōkas moi dedōka autois kai autoi elabon kai egnōsan alēthōs oti para sou exēlthon kai episteusan oti su me apesteilas oti ta rEmata a dedOkas moi dedOka autois kai autoi elabon kai egnOsan alEthOs oti para sou exElthon kai episteusan oti su me apesteilas
(STRT) John 17 : 9 egō peri autōn erōtō ou peri tou kosmou erōtō alla peri ōn dedōkas moi oti soi eisin egO peri autOn erOtO ou peri tou kosmou erOtO alla peri On dedOkas moi oti soi eisin
(STRT) John 17 : 10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema kai dedoxasmai en autois
(STRT) John 17 : 11 kai ouk eti eimi en tō kosmō kai outoi en tō kosmō eisin kai egō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ous dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis kai ouk eti eimi en tO kosmO kai outoi en tO kosmO eisin kai egO pros se erchomai pater agie tErEson autous en tO onomati sou ous dedOkas moi ina Osin en kathOs Emeis
(STRT) John 17 : 12 ote ēmēn met autōn en tō kosmō egō etēroun autous en tō onomati sou ous dedōkas moi ephulaxa kai oudeis ex autōn apōleto ei mē o uios tēs apōleias ina ē graphē plērōthē ote EmEn met autOn en tO kosmO egO etEroun autous en tO onomati sou ous dedOkas moi ephulaxa kai oudeis ex autOn apOleto ei mE o uios tEs apOleias ina E graphE plErOthE
(STRT) John 17 : 13 nun de pros se erchomai kai tauta lalō en tō kosmō ina echōsin tēn charan tēn emēn peplērōmenēn en autois nun de pros se erchomai kai tauta lalO en tO kosmO ina echOsin tEn charan tEn emEn peplErOmenEn en autois
(STRT) John 17 : 14 egō dedōka autois ton logon sou kai o kosmos emisēsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kathōs egō ouk eimi ek tou kosmou egO dedOka autois ton logon sou kai o kosmos emisEsen autous oti ouk eisin ek tou kosmou kathOs egO ouk eimi ek tou kosmou
(STRT) John 17 : 15 ouk erōtō ina arēs autous ek tou kosmou all ina tērēsēs autous ek tou ponērou ouk erOtO ina arEs autous ek tou kosmou all ina tErEsEs autous ek tou ponErou
(STRT) John 17 : 16 ek tou kosmou ouk eisin kathōs egō ek tou kosmou ouk eimi ek tou kosmou ouk eisin kathOs egO ek tou kosmou ouk eimi
(STRT) John 17 : 17 agiason autous en tē alētheia sou o logos o sos alētheia estin agiason autous en tE alEtheia sou o logos o sos alEtheia estin
(STRT) John 17 : 18 kathōs eme apesteilas eis ton kosmon kagō apesteila autous eis ton kosmon kathOs eme apesteilas eis ton kosmon kagO apesteila autous eis ton kosmon
(STRT) John 17 : 19 kai uper autōn egō agiazō emauton ina kai autoi ōsin ēgiasmenoi en alētheia kai uper autOn egO agiazO emauton ina kai autoi Osin Egiasmenoi en alEtheia
(STRT) John 17 : 20 ou peri toutōn de erōtō monon alla kai peri tōn pisteusontōn dia tou logou autōn eis eme ou peri toutOn de erOtO monon alla kai peri tOn pisteusontOn dia tou logou autOn eis eme
(STRT) John 17 : 21 ina pantes en ōsin kathōs su pater en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin en ōsin ina o kosmos pisteusē oti su me apesteilas ina pantes en Osin kathOs su pater en emoi kagO en soi ina kai autoi en Emin en Osin ina o kosmos pisteusE oti su me apesteilas
(STRT) John 17 : 22 kai egō tēn doxan ēn dedōkas moi dedōka autois ina ōsin en kathōs ēmeis en esmen kai egO tEn doxan En dedOkas moi dedOka autois ina Osin en kathOs Emeis en esmen
(STRT) John 17 : 23 egō en autois kai su en emoi ina ōsin teteleiōmenoi eis en kai ina ginōskē o kosmos oti su me apesteilas kai ēgapēsas autous kathōs eme ēgapēsas egO en autois kai su en emoi ina Osin teteleiOmenoi eis en kai ina ginOskE o kosmos oti su me apesteilas kai EgapEsas autous kathOs eme EgapEsas
(STRT) John 17 : 24 pater ous dedōkas moi thelō ina opou eimi egō kakeinoi ōsin met emou ina theōrōsin tēn doxan tēn emēn ēn edōkas moi oti ēgapēsas me pro katabolēs kosmou pater ous dedOkas moi thelO ina opou eimi egO kakeinoi Osin met emou ina theOrOsin tEn doxan tEn emEn En edOkas moi oti EgapEsas me pro katabolEs kosmou
(STRT) John 17 : 25 pater dikaie kai o kosmos se ouk egnō egō de se egnōn kai outoi egnōsan oti su me apesteilas pater dikaie kai o kosmos se ouk egnO egO de se egnOn kai outoi egnOsan oti su me apesteilas
(STRT) John 17 : 26 kai egnōrisa autois to onoma sou kai gnōrisō ina ē agapē ēn ēgapēsas me en autois ē kagō en autois kai egnOrisa autois to onoma sou kai gnOrisO ina E agapE En EgapEsas me en autois E kagO en autois