(STRT) John 2 : 1 kai tē ēmera tē tritē gamos egeneto en kana tēs galilaias kai ēn ē mētēr tou iēsou ekei kai tE Emera tE tritE gamos egeneto en kana tEs galilaias kai En E mEtEr tou iEsou ekei
(STRT) John 2 : 2 eklēthē de kai o iēsous kai oi mathētai autou eis ton gamon eklEthE de kai o iEsous kai oi mathEtai autou eis ton gamon
(STRT) John 2 : 3 kai usterēsantos oinou legei ē mētēr tou iēsou pros auton oinon ouk echousin kai usterEsantos oinou legei E mEtEr tou iEsou pros auton oinon ouk echousin
(STRT) John 2 : 4 legei autē o iēsous ti emoi kai soi gunai oupō ēkei ē ōra mou legei autE o iEsous ti emoi kai soi gunai oupO Ekei E Ora mou
(STRT) John 2 : 5 legei ē mētēr autou tois diakonois o ti an legē umin poiēsate legei E mEtEr autou tois diakonois o ti an legE umin poiEsate
(STRT) John 2 : 6 ēsan de ekei udriai lithinai ex keimenai kata ton katharismon tōn ioudaiōn chōrousai ana metrētas duo ē treis Esan de ekei udriai lithinai ex keimenai kata ton katharismon tOn ioudaiOn chOrousai ana metrEtas duo E treis
(STRT) John 2 : 7 legei autois o iēsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas eōs anō legei autois o iEsous gemisate tas udrias udatos kai egemisan autas eOs anO
(STRT) John 2 : 8 kai legei autois antlēsate nun kai pherete tō architriklinō kai ēnenkan kai legei autois antlEsate nun kai pherete tO architriklinO kai Enenkan
(STRT) John 2 : 9 ōs de egeusato o architriklinos to udōr oinon gegenēmenon kai ouk ēdei pothen estin oi de diakonoi ēdeisan oi ēntlēkotes to udōr phōnei ton numphion o architriklinos Os de egeusato o architriklinos to udOr oinon gegenEmenon kai ouk Edei pothen estin oi de diakonoi Edeisan oi EntlEkotes to udOr phOnei ton numphion o architriklinos
(STRT) John 2 : 10 kai legei autō pas anthrōpos prōton ton kalon oinon tithēsin kai otan methusthōsin tote ton elassō su tetērēkas ton kalon oinon eōs arti kai legei autO pas anthrOpos prOton ton kalon oinon tithEsin kai otan methusthOsin tote ton elassO su tetErEkas ton kalon oinon eOs arti
(STRT) John 2 : 11 tautēn epoiēsen tēn archēn tōn sēmeiōn o iēsous en kana tēs galilaias kai ephanerōsen tēn doxan autou kai episteusan eis auton oi mathētai autou tautEn epoiEsen tEn archEn tOn sEmeiOn o iEsous en kana tEs galilaias kai ephanerOsen tEn doxan autou kai episteusan eis auton oi mathEtai autou
(STRT) John 2 : 12 meta touto katebē eis kapernaoum autos kai ē mētēr autou kai oi adelphoi autou kai oi mathētai autou kai ekei emeinan ou pollas ēmeras meta touto katebE eis kapernaoum autos kai E mEtEr autou kai oi adelphoi autou kai oi mathEtai autou kai ekei emeinan ou pollas Emeras
(STRT) John 2 : 13 kai engus ēn to pascha tōn ioudaiōn kai anebē eis ierosoluma o iēsous kai engus En to pascha tOn ioudaiOn kai anebE eis ierosoluma o iEsous
(STRT) John 2 : 14 kai euren en tō ierō tous pōlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kathēmenous kai euren en tO ierO tous pOlountas boas kai probata kai peristeras kai tous kermatistas kathEmenous
(STRT) John 2 : 15 kai poiēsas phragellion ek schoiniōn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai tōn kollubistōn execheen to kerma kai tas trapezas anestrepsen kai poiEsas phragellion ek schoiniOn pantas exebalen ek tou ierou ta te probata kai tous boas kai tOn kollubistOn execheen to kerma kai tas trapezas anestrepsen
(STRT) John 2 : 16 kai tois tas peristeras pōlousin eipen arate tauta enteuthen mē poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou kai tois tas peristeras pOlousin eipen arate tauta enteuthen mE poieite ton oikon tou patros mou oikon emporiou
(STRT) John 2 : 17 emnēsthēsan de oi mathētai autou oti gegrammenon estin o zēlos tou oikou sou katephagen me emnEsthEsan de oi mathEtai autou oti gegrammenon estin o zElos tou oikou sou katephagen me
(STRT) John 2 : 18 apekrithēsan oun oi ioudaioi kai eipon autō ti sēmeion deiknueis ēmin oti tauta poieis apekrithEsan oun oi ioudaioi kai eipon autO ti sEmeion deiknueis Emin oti tauta poieis
(STRT) John 2 : 19 apekrithē o iēsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin ēmerais egerō auton apekrithE o iEsous kai eipen autois lusate ton naon touton kai en trisin Emerais egerO auton
(STRT) John 2 : 20 eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin ōkodomēthē o naos outos kai su en trisin ēmerais egereis auton eipon oun oi ioudaioi tessarakonta kai ex etesin OkodomEthE o naos outos kai su en trisin Emerais egereis auton
(STRT) John 2 : 21 ekeinos de elegen peri tou naou tou sōmatos autou ekeinos de elegen peri tou naou tou sOmatos autou
(STRT) John 2 : 22 ote oun ēgerthē ek nekrōn emnēsthēsan oi mathētai autou oti touto elegen autois kai episteusan tē graphē kai tō logō ō eipen o iēsous ote oun EgerthE ek nekrOn emnEsthEsan oi mathEtai autou oti touto elegen autois kai episteusan tE graphE kai tO logO O eipen o iEsous
(STRT) John 2 : 23 ōs de ēn en ierosolumois en tō pascha en tē eortē polloi episteusan eis to onoma autou theōrountes autou ta sēmeia a epoiei Os de En en ierosolumois en tO pascha en tE eortE polloi episteusan eis to onoma autou theOrountes autou ta sEmeia a epoiei
(STRT) John 2 : 24 autos de o iēsous ouk episteuen eauton autois dia to auton ginōskein pantas autos de o iEsous ouk episteuen eauton autois dia to auton ginOskein pantas
(STRT) John 2 : 25 kai oti ou chreian eichen ina tis marturēsē peri tou anthrōpou autos gar eginōsken ti ēn en tō anthrōpō kai oti ou chreian eichen ina tis marturEsE peri tou anthrOpou autos gar eginOsken ti En en tO anthrOpO