(STRT) Luke 8 : 1 kai egeneto en tō kathexēs kai autos diōdeuen kata polin kai kōmēn kērussōn kai euangelizomenos tēn basileian tou theou kai oi dōdeka sun autō kai egeneto en tO kathexEs kai autos diOdeuen kata polin kai kOmEn kErussOn kai euangelizomenos tEn basileian tou theou kai oi dOdeka sun autO
(STRT) Luke 8 : 2 kai gunaikes tines ai ēsan tetherapeumenai apo pneumatōn ponērōn kai astheneiōn maria ē kaloumenē magdalēnē aph ēs daimonia epta exelēluthei kai gunaikes tines ai Esan tetherapeumenai apo pneumatOn ponErOn kai astheneiOn maria E kaloumenE magdalEnE aph Es daimonia epta exelEluthei
(STRT) Luke 8 : 3 kai iōanna gunē chouza epitropou ērōdou kai sousanna kai eterai pollai aitines diēkonoun autō apo tōn uparchontōn autais kai iOanna gunE chouza epitropou ErOdou kai sousanna kai eterai pollai aitines diEkonoun autO apo tOn uparchontOn autais
(STRT) Luke 8 : 4 suniontos de ochlou pollou kai tōn kata polin epiporeuomenōn pros auton eipen dia parabolēs suniontos de ochlou pollou kai tOn kata polin epiporeuomenOn pros auton eipen dia parabolEs
(STRT) Luke 8 : 5 exēlthen o speirōn tou speirai ton sporon autou kai en tō speirein auton o men epesen para tēn odon kai katepatēthē kai ta peteina tou ouranou katephagen auto exElthen o speirOn tou speirai ton sporon autou kai en tO speirein auton o men epesen para tEn odon kai katepatEthE kai ta peteina tou ouranou katephagen auto
(STRT) Luke 8 : 6 kai eteron epesen epi tēn petran kai phuen exēranthē dia to mē echein ikmada kai eteron epesen epi tEn petran kai phuen exEranthE dia to mE echein ikmada
(STRT) Luke 8 : 7 kai eteron epesen en mesō tōn akanthōn kai sumphueisai ai akanthai apepnixan auto kai eteron epesen en mesO tOn akanthOn kai sumphueisai ai akanthai apepnixan auto
(STRT) Luke 8 : 8 kai eteron epesen epi tēn gēn tēn agathēn kai phuen epoiēsen karpon ekatontaplasiona tauta legōn ephōnei o echōn ōta akouein akouetō kai eteron epesen epi tEn gEn tEn agathEn kai phuen epoiEsen karpon ekatontaplasiona tauta legOn ephOnei o echOn Ota akouein akouetO
(STRT) Luke 8 : 9 epērōtōn de auton oi mathētai autou legontes tis eiē ē parabolē autē epErOtOn de auton oi mathEtai autou legontes tis eiE E parabolE autE
(STRT) Luke 8 : 10 o de eipen umin dedotai gnōnai ta mustēria tēs basileias tou theou tois de loipois en parabolais ina blepontes mē blepōsin kai akouontes mē suniōsin o de eipen umin dedotai gnOnai ta mustEria tEs basileias tou theou tois de loipois en parabolais ina blepontes mE blepOsin kai akouontes mE suniOsin
(STRT) Luke 8 : 11 estin de autē ē parabolē o sporos estin o logos tou theou estin de autE E parabolE o sporos estin o logos tou theou
(STRT) Luke 8 : 12 oi de para tēn odon eisin oi akouontes eita erchetai o diabolos kai airei ton logon apo tēs kardias autōn ina mē pisteusantes sōthōsin oi de para tEn odon eisin oi akouontes eita erchetai o diabolos kai airei ton logon apo tEs kardias autOn ina mE pisteusantes sOthOsin
(STRT) Luke 8 : 13 oi de epi tēs petras oi otan akousōsin meta charas dechontai ton logon kai outoi rizan ouk echousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairō peirasmou aphistantai oi de epi tEs petras oi otan akousOsin meta charas dechontai ton logon kai outoi rizan ouk echousin oi pros kairon pisteuousin kai en kairO peirasmou aphistantai
(STRT) Luke 8 : 14 to de eis tas akanthas peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnōn kai ploutou kai ēdonōn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesphorousin to de eis tas akanthas peson outoi eisin oi akousantes kai upo merimnOn kai ploutou kai EdonOn tou biou poreuomenoi sumpnigontai kai ou telesphorousin
(STRT) Luke 8 : 15 to de en tē kalē gē outoi eisin oitines en kardia kalē kai agathē akousantes ton logon katechousin kai karpophorousin en upomonē to de en tE kalE gE outoi eisin oitines en kardia kalE kai agathE akousantes ton logon katechousin kai karpophorousin en upomonE
(STRT) Luke 8 : 16 oudeis de luchnon apsas kaluptei auton skeuei ē upokatō klinēs tithēsin all epi luchnias epitithēsin ina oi eisporeuomenoi blepōsin to phōs oudeis de luchnon apsas kaluptei auton skeuei E upokatO klinEs tithEsin all epi luchnias epitithEsin ina oi eisporeuomenoi blepOsin to phOs
(STRT) Luke 8 : 17 ou gar estin krupton o ou phaneron genēsetai oude apokruphon o ou gnōsthēsetai kai eis phaneron elthē ou gar estin krupton o ou phaneron genEsetai oude apokruphon o ou gnOsthEsetai kai eis phaneron elthE
(STRT) Luke 8 : 18 blepete oun pōs akouete os gar an echē dothēsetai autō kai os an mē echē kai o dokei echein arthēsetai ap autou blepete oun pOs akouete os gar an echE dothEsetai autO kai os an mE echE kai o dokei echein arthEsetai ap autou
(STRT) Luke 8 : 19 paregenonto de pros auton ē mētēr kai oi adelphoi autou kai ouk ēdunanto suntuchein autō dia ton ochlon paregenonto de pros auton E mEtEr kai oi adelphoi autou kai ouk Edunanto suntuchein autO dia ton ochlon
(STRT) Luke 8 : 20 kai apēngelē autō legontōn ē mētēr sou kai oi adelphoi sou estēkasin exō idein se thelontes kai apEngelE autO legontOn E mEtEr sou kai oi adelphoi sou estEkasin exO idein se thelontes
(STRT) Luke 8 : 21 o de apokritheis eipen pros autous mētēr mou kai adelphoi mou outoi eisin oi ton logon tou theou akouontes kai poiountes auton o de apokritheis eipen pros autous mEtEr mou kai adelphoi mou outoi eisin oi ton logon tou theou akouontes kai poiountes auton
(STRT) Luke 8 : 22 kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos enebē eis ploion kai oi mathētai autou kai eipen pros autous dielthōmen eis to peran tēs limnēs kai anēchthēsan kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos enebE eis ploion kai oi mathEtai autou kai eipen pros autous dielthOmen eis to peran tEs limnEs kai anEchthEsan
(STRT) Luke 8 : 23 pleontōn de autōn aphupnōsen kai katebē lailaps anemou eis tēn limnēn kai suneplērounto kai ekinduneuon pleontOn de autOn aphupnOsen kai katebE lailaps anemou eis tEn limnEn kai suneplErounto kai ekinduneuon
(STRT) Luke 8 : 24 proselthontes de diēgeiran auton legontes epistata epistata apollumetha o de egertheis epetimēsen tō anemō kai tō kludōni tou udatos kai epausanto kai egeneto galēnē proselthontes de diEgeiran auton legontes epistata epistata apollumetha o de egertheis epetimEsen tO anemO kai tO kludOni tou udatos kai epausanto kai egeneto galEnE
(STRT) Luke 8 : 25 eipen de autois pou estin ē pistis umōn phobēthentes de ethaumasan legontes pros allēlous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tō udati kai upakouousin autō eipen de autois pou estin E pistis umOn phobEthentes de ethaumasan legontes pros allElous tis ara outos estin oti kai tois anemois epitassei kai tO udati kai upakouousin autO
(STRT) Luke 8 : 26 kai katepleusan eis tēn chōran tōn gadarēnōn ētis estin antiperan tēs galilaias kai katepleusan eis tEn chOran tOn gadarEnOn Etis estin antiperan tEs galilaias
(STRT) Luke 8 : 27 exelthonti de autō epi tēn gēn upēntēsen autō anēr tis ek tēs poleōs os eichen daimonia ek chronōn ikanōn kai imation ouk enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en tois mnēmasin exelthonti de autO epi tEn gEn upEntEsen autO anEr tis ek tEs poleOs os eichen daimonia ek chronOn ikanOn kai imation ouk enedidusketo kai en oikia ouk emenen all en tois mnEmasin
(STRT) Luke 8 : 28 idōn de ton iēsoun kai anakraxas prosepesen autō kai phōnē megalē eipen ti emoi kai soi iēsou uie tou theou tou upsistou deomai sou mē me basanisēs idOn de ton iEsoun kai anakraxas prosepesen autO kai phOnE megalE eipen ti emoi kai soi iEsou uie tou theou tou upsistou deomai sou mE me basanisEs
(STRT) Luke 8 : 29 parēngellen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto upo tou daimonos eis tas erēmous parEngellen gar tO pneumati tO akathartO exelthein apo tou anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta desma Elauneto upo tou daimonos eis tas erEmous
(STRT) Luke 8 : 30 epērōtēsen de auton o iēsous legōn ti soi estin onoma o de eipen legeōn oti daimonia polla eisēlthen eis auton epErOtEsen de auton o iEsous legOn ti soi estin onoma o de eipen legeOn oti daimonia polla eisElthen eis auton
(STRT) Luke 8 : 31 kai parekalei auton ina mē epitaxē autois eis tēn abusson apelthein kai parekalei auton ina mE epitaxE autois eis tEn abusson apelthein
(STRT) Luke 8 : 32 ēn de ekei agelē choirōn ikanōn boskomenōn en tō orei kai parekaloun auton ina epitrepsē autois eis ekeinous eiselthein kai epetrepsen autois En de ekei agelE choirOn ikanOn boskomenOn en tO orei kai parekaloun auton ina epitrepsE autois eis ekeinous eiselthein kai epetrepsen autois
(STRT) Luke 8 : 33 exelthonta de ta daimonia apo tou anthrōpou eisēlthen eis tous choirous kai ōrmēsen ē agelē kata tou krēmnou eis tēn limnēn kai apepnigē exelthonta de ta daimonia apo tou anthrOpou eisElthen eis tous choirous kai OrmEsen E agelE kata tou krEmnou eis tEn limnEn kai apepnigE
(STRT) Luke 8 : 34 idontes de oi boskontes to gegenēmenon ephugon kai apelthontes apēngeilan eis tēn polin kai eis tous agrous idontes de oi boskontes to gegenEmenon ephugon kai apelthontes apEngeilan eis tEn polin kai eis tous agrous
(STRT) Luke 8 : 35 exēlthon de idein to gegonos kai ēlthon pros ton iēsoun kai euron kathēmenon ton anthrōpon aph ou ta daimonia exelēluthei imatismenon kai sōphronounta para tous podas tou iēsou kai ephobēthēsan exElthon de idein to gegonos kai Elthon pros ton iEsoun kai euron kathEmenon ton anthrOpon aph ou ta daimonia exelEluthei imatismenon kai sOphronounta para tous podas tou iEsou kai ephobEthEsan
(STRT) Luke 8 : 36 apēngeilan de autois kai oi idontes pōs esōthē o daimonistheis apEngeilan de autois kai oi idontes pOs esOthE o daimonistheis
(STRT) Luke 8 : 37 kai ērōtēsan auton apan to plēthos tēs perichōrou tōn gadarēnōn apelthein ap autōn oti phobō megalō suneichonto autos de embas eis to ploion upestrepsen kai ErOtEsan auton apan to plEthos tEs perichOrou tOn gadarEnOn apelthein ap autOn oti phobO megalO suneichonto autos de embas eis to ploion upestrepsen
(STRT) Luke 8 : 38 edeeto de autou o anēr aph ou exelēluthei ta daimonia einai sun autō apelusen de auton o iēsous legōn edeeto de autou o anEr aph ou exelEluthei ta daimonia einai sun autO apelusen de auton o iEsous legOn
(STRT) Luke 8 : 39 upostrephe eis ton oikon sou kai diēgou osa epoiēsen soi o theos kai apēlthen kath olēn tēn polin kērussōn osa epoiēsen autō o iēsous upostrephe eis ton oikon sou kai diEgou osa epoiEsen soi o theos kai apElthen kath olEn tEn polin kErussOn osa epoiEsen autO o iEsous
(STRT) Luke 8 : 40 egeneto de en tō upostrepsai ton iēsoun apedexato auton o ochlos ēsan gar pantes prosdokōntes auton egeneto de en tO upostrepsai ton iEsoun apedexato auton o ochlos Esan gar pantes prosdokOntes auton
(STRT) Luke 8 : 41 kai idou ēlthen anēr ō onoma iaeiros kai autos archōn tēs sunagōgēs upērchen kai pesōn para tous podas tou iēsou parekalei auton eiselthein eis ton oikon autou kai idou Elthen anEr O onoma iaeiros kai autos archOn tEs sunagOgEs upErchen kai pesOn para tous podas tou iEsou parekalei auton eiselthein eis ton oikon autou
(STRT) Luke 8 : 42 oti thugatēr monogenēs ēn autō ōs etōn dōdeka kai autē apethnēsken en de tō upagein auton oi ochloi sunepnigon auton oti thugatEr monogenEs En autO Os etOn dOdeka kai autE apethnEsken en de tO upagein auton oi ochloi sunepnigon auton
(STRT) Luke 8 : 43 kai gunē ousa en rusei aimatos apo etōn dōdeka ētis eis iatrous prosanalōsasa olon ton bion ouk ischusen up oudenos therapeuthēnai kai gunE ousa en rusei aimatos apo etOn dOdeka Etis eis iatrous prosanalOsasa olon ton bion ouk ischusen up oudenos therapeuthEnai
(STRT) Luke 8 : 44 proselthousa opisthen ēpsato tou kraspedou tou imatiou autou kai parachrēma estē ē rusis tou aimatos autēs proselthousa opisthen Epsato tou kraspedou tou imatiou autou kai parachrEma estE E rusis tou aimatos autEs
(STRT) Luke 8 : 45 kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou kai eipen o iEsous tis o apsamenos mou arnoumenOn de pantOn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou
(STRT) Luke 8 : 46 o de iēsous eipen ēpsato mou tis egō gar egnōn dunamin exelthousan ap emou o de iEsous eipen Epsato mou tis egO gar egnOn dunamin exelthousan ap emou
(STRT) Luke 8 : 47 idousa de ē gunē oti ouk elathen tremousa ēlthen kai prospesousa autō di ēn aitian ēpsato autou apēngeilen autō enōpion pantos tou laou kai ōs iathē parachrēma idousa de E gunE oti ouk elathen tremousa Elthen kai prospesousa autO di En aitian Epsato autou apEngeilen autO enOpion pantos tou laou kai Os iathE parachrEma
(STRT) Luke 8 : 48 o de eipen autē tharsei thugater ē pistis sou sesōken se poreuou eis eirēnēn o de eipen autE tharsei thugater E pistis sou sesOken se poreuou eis eirEnEn
(STRT) Luke 8 : 49 eti autou lalountos erchetai tis para tou archisunagōgou legōn autō oti tethnēken ē thugatēr sou mē skulle ton didaskalon eti autou lalountos erchetai tis para tou archisunagOgou legOn autO oti tethnEken E thugatEr sou mE skulle ton didaskalon
(STRT) Luke 8 : 50 o de iēsous akousas apekrithē autō legōn mē phobou monon pisteue kai sōthēsetai o de iEsous akousas apekrithE autO legOn mE phobou monon pisteue kai sOthEsetai
(STRT) Luke 8 : 51 eiselthōn de eis tēn oikian ouk aphēken eiselthein oudena ei mē petron kai iakōbon kai iōannēn kai ton patera tēs paidos kai tēn mētera eiselthOn de eis tEn oikian ouk aphEken eiselthein oudena ei mE petron kai iakObon kai iOannEn kai ton patera tEs paidos kai tEn mEtera
(STRT) Luke 8 : 52 eklaion de pantes kai ekoptonto autēn o de eipen mē klaiete ouk apethanen alla katheudei eklaion de pantes kai ekoptonto autEn o de eipen mE klaiete ouk apethanen alla katheudei
(STRT) Luke 8 : 53 kai kategelōn autou eidotes oti apethanen kai kategelOn autou eidotes oti apethanen
(STRT) Luke 8 : 54 autos de ekbalōn exō pantas kai kratēsas tēs cheiros autēs ephōnēsen legōn ē pais egeirou autos de ekbalOn exO pantas kai kratEsas tEs cheiros autEs ephOnEsen legOn E pais egeirou
(STRT) Luke 8 : 55 kai epestrepsen to pneuma autēs kai anestē parachrēma kai dietaxen autē dothēnai phagein kai epestrepsen to pneuma autEs kai anestE parachrEma kai dietaxen autE dothEnai phagein
(STRT) Luke 8 : 56 kai exestēsan oi goneis autēs o de parēngeilen autois mēdeni eipein to gegonos kai exestEsan oi goneis autEs o de parEngeilen autois mEdeni eipein to gegonos