(STRT) Luke 11 : 1 kai egeneto en tō einai auton en topō tini proseuchomenon ōs epausato eipen tis tōn mathētōn autou pros auton kurie didaxon ēmas proseuchesthai kathōs kai iōannēs edidaxen tous mathētas autou kai egeneto en tO einai auton en topO tini proseuchomenon Os epausato eipen tis tOn mathEtOn autou pros auton kurie didaxon Emas proseuchesthai kathOs kai iOannEs edidaxen tous mathEtas autou
(STRT) Luke 11 : 2 eipen de autois otan proseuchēsthe legete pater ēmōn o en tois ouranois agiasthētō to onoma sou elthetō ē basileia sou genēthētō to thelēma sou ōs en ouranō kai epi tēs gēs eipen de autois otan proseuchEsthe legete pater EmOn o en tois ouranois agiasthEtO to onoma sou elthetO E basileia sou genEthEtO to thelEma sou Os en ouranO kai epi tEs gEs
(STRT) Luke 11 : 3 ton arton ēmōn ton epiousion didou ēmin to kath ēmeran ton arton EmOn ton epiousion didou Emin to kath Emeran
(STRT) Luke 11 : 4 kai aphes ēmin tas amartias ēmōn kai gar autoi aphiemen panti opheilonti ēmin kai mē eisenenkēs ēmas eis peirasmon alla rusai ēmas apo tou ponērou kai aphes Emin tas amartias EmOn kai gar autoi aphiemen panti opheilonti Emin kai mE eisenenkEs Emas eis peirasmon alla rusai Emas apo tou ponErou
(STRT) Luke 11 : 5 kai eipen pros autous tis ex umōn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipē autō phile chrēson moi treis artous kai eipen pros autous tis ex umOn exei philon kai poreusetai pros auton mesonuktiou kai eipE autO phile chrEson moi treis artous
(STRT) Luke 11 : 6 epeidē philos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echō o parathēsō autō epeidE philos mou paregeneto ex odou pros me kai ouk echO o parathEsO autO
(STRT) Luke 11 : 7 kakeinos esōthen apokritheis eipē mē moi kopous pareche ēdē ē thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tēn koitēn eisin ou dunamai anastas dounai soi kakeinos esOthen apokritheis eipE mE moi kopous pareche EdE E thura kekleistai kai ta paidia mou met emou eis tEn koitEn eisin ou dunamai anastas dounai soi
(STRT) Luke 11 : 8 legō umin ei kai ou dōsei autō anastas dia to einai autou philon dia ge tēn anaideian autou egertheis dōsei autō osōn chrēzei legO umin ei kai ou dOsei autO anastas dia to einai autou philon dia ge tEn anaideian autou egertheis dOsei autO osOn chrEzei
(STRT) Luke 11 : 9 kagō umin legō aiteite kai dothēsetai umin zēteite kai eurēsete krouete kai anoigēsetai umin kagO umin legO aiteite kai dothEsetai umin zEteite kai eurEsete krouete kai anoigEsetai umin
(STRT) Luke 11 : 10 pas gar o aitōn lambanei kai o zētōn euriskei kai tō krouonti anoigēsetai pas gar o aitOn lambanei kai o zEtOn euriskei kai tO krouonti anoigEsetai
(STRT) Luke 11 : 11 tina de umōn ton patera aitēsei o uios arton mē lithon epidōsei autō ei kai ichthun mē anti ichthuos ophin epidōsei autō tina de umOn ton patera aitEsei o uios arton mE lithon epidOsei autO ei kai ichthun mE anti ichthuos ophin epidOsei autO
(STRT) Luke 11 : 12 ē kai ean aitēsē ōon mē epidōsei autō skorpion E kai ean aitEsE Oon mE epidOsei autO skorpion
(STRT) Luke 11 : 13 ei oun umeis ponēroi uparchontes oidate agatha domata didonai tois teknois umōn posō mallon o patēr o ex ouranou dōsei pneuma agion tois aitousin auton ei oun umeis ponEroi uparchontes oidate agatha domata didonai tois teknois umOn posO mallon o patEr o ex ouranou dOsei pneuma agion tois aitousin auton
(STRT) Luke 11 : 14 kai ēn ekballōn daimonion kai auto ēn kōphon egeneto de tou daimoniou exelthontos elalēsen o kōphos kai ethaumasan oi ochloi kai En ekballOn daimonion kai auto En kOphon egeneto de tou daimoniou exelthontos elalEsen o kOphos kai ethaumasan oi ochloi
(STRT) Luke 11 : 15 tines de ex autōn eipon en beelzeboul archonti tōn daimoniōn ekballei ta daimonia tines de ex autOn eipon en beelzeboul archonti tOn daimoniOn ekballei ta daimonia
(STRT) Luke 11 : 16 eteroi de peirazontes sēmeion par autou ezētoun ex ouranou eteroi de peirazontes sEmeion par autou ezEtoun ex ouranou
(STRT) Luke 11 : 17 autos de eidōs autōn ta dianoēmata eipen autois pasa basileia eph eautēn diameristheisa erēmoutai kai oikos epi oikon piptei autos de eidOs autOn ta dianoEmata eipen autois pasa basileia eph eautEn diameristheisa erEmoutai kai oikos epi oikon piptei
(STRT) Luke 11 : 18 ei de kai o satanas eph eauton diemeristhē pōs stathēsetai ē basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia ei de kai o satanas eph eauton diemeristhE pOs stathEsetai E basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia
(STRT) Luke 11 : 19 ei de egō en beelzeboul ekballō ta daimonia oi uioi umōn en tini ekballousin dia touto kritai umōn autoi esontai ei de egO en beelzeboul ekballO ta daimonia oi uioi umOn en tini ekballousin dia touto kritai umOn autoi esontai
(STRT) Luke 11 : 20 ei de en daktulō theou ekballō ta daimonia ara ephthasen eph umas ē basileia tou theou ei de en daktulO theou ekballO ta daimonia ara ephthasen eph umas E basileia tou theou
(STRT) Luke 11 : 21 otan o ischuros kathōplismenos phulassē tēn eautou aulēn en eirēnē estin ta uparchonta autou otan o ischuros kathOplismenos phulassE tEn eautou aulEn en eirEnE estin ta uparchonta autou
(STRT) Luke 11 : 22 epan de o ischuroteros autou epelthōn nikēsē auton tēn panoplian autou airei eph ē epepoithei kai ta skula autou diadidōsin epan de o ischuroteros autou epelthOn nikEsE auton tEn panoplian autou airei eph E epepoithei kai ta skula autou diadidOsin
(STRT) Luke 11 : 23 o mē ōn met emou kat emou estin kai o mē sunagōn met emou skorpizei o mE On met emou kat emou estin kai o mE sunagOn met emou skorpizei
(STRT) Luke 11 : 24 otan to akatharton pneuma exelthē apo tou anthrōpou dierchetai di anudrōn topōn zētoun anapausin kai mē euriskon legei upostrepsō eis ton oikon mou othen exēlthon otan to akatharton pneuma exelthE apo tou anthrOpou dierchetai di anudrOn topOn zEtoun anapausin kai mE euriskon legei upostrepsO eis ton oikon mou othen exElthon
(STRT) Luke 11 : 25 kai elthon euriskei sesarōmenon kai kekosmēmenon kai elthon euriskei sesarOmenon kai kekosmEmenon
(STRT) Luke 11 : 26 tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponērotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrōpou ekeinou cheirona tōn prōtōn tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponErotera eautou kai eiselthonta katoikei ekei kai ginetai ta eschata tou anthrOpou ekeinou cheirona tOn prOtOn
(STRT) Luke 11 : 27 egeneto de en tō legein auton tauta eparasa tis gunē phōnēn ek tou ochlou eipen autō makaria ē koilia ē bastasasa se kai mastoi ous ethēlasas egeneto de en tO legein auton tauta eparasa tis gunE phOnEn ek tou ochlou eipen autO makaria E koilia E bastasasa se kai mastoi ous ethElasas
(STRT) Luke 11 : 28 autos de eipen menounge makarioi oi akouontes ton logon tou theou kai phulassontes auton autos de eipen menounge makarioi oi akouontes ton logon tou theou kai phulassontes auton
(STRT) Luke 11 : 29 tōn de ochlōn epathroizomenōn ērxato legein ē genea autē ponēra estin sēmeion epizētei kai sēmeion ou dothēsetai autē ei mē to sēmeion iōna tou prophētou tOn de ochlOn epathroizomenOn Erxato legein E genea autE ponEra estin sEmeion epizEtei kai sEmeion ou dothEsetai autE ei mE to sEmeion iOna tou prophEtou
(STRT) Luke 11 : 30 kathōs gar egeneto iōnas sēmeion tois nineuitais outōs estai kai o uios tou anthrōpou tē genea tautē kathOs gar egeneto iOnas sEmeion tois nineuitais outOs estai kai o uios tou anthrOpou tE genea tautE
(STRT) Luke 11 : 31 basilissa notou egerthēsetai en tē krisei meta tōn andrōn tēs geneas tautēs kai katakrinei autous oti ēlthen ek tōn peratōn tēs gēs akousai tēn sophian solomōntos kai idou pleion solomōntos ōde basilissa notou egerthEsetai en tE krisei meta tOn andrOn tEs geneas tautEs kai katakrinei autous oti Elthen ek tOn peratOn tEs gEs akousai tEn sophian solomOntos kai idou pleion solomOntos Ode
(STRT) Luke 11 : 32 andres nineui anastēsontai en tē krisei meta tēs geneas tautēs kai katakrinousin autēn oti metenoēsan eis to kērugma iōna kai idou pleion iōna ōde andres nineui anastEsontai en tE krisei meta tEs geneas tautEs kai katakrinousin autEn oti metenoEsan eis to kErugma iOna kai idou pleion iOna Ode
(STRT) Luke 11 : 33 oudeis de luchnon apsas eis krupton tithēsin oude upo ton modion all epi tēn luchnian ina oi eisporeuomenoi to phengos blepōsin oudeis de luchnon apsas eis krupton tithEsin oude upo ton modion all epi tEn luchnian ina oi eisporeuomenoi to phengos blepOsin
(STRT) Luke 11 : 34 o luchnos tou sōmatos estin o ophthalmos otan oun o ophthalmos sou aplous ē kai olon to sōma sou phōteinon estin epan de ponēros ē kai to sōma sou skoteinon o luchnos tou sOmatos estin o ophthalmos otan oun o ophthalmos sou aplous E kai olon to sOma sou phOteinon estin epan de ponEros E kai to sOma sou skoteinon
(STRT) Luke 11 : 35 skopei oun mē to phōs to en soi skotos estin skopei oun mE to phOs to en soi skotos estin
(STRT) Luke 11 : 36 ei oun to sōma sou olon phōteinon mē echon ti meros skoteinon estai phōteinon olon ōs otan o luchnos tē astrapē phōtizē se ei oun to sOma sou olon phOteinon mE echon ti meros skoteinon estai phOteinon olon Os otan o luchnos tE astrapE phOtizE se
(STRT) Luke 11 : 37 en de tō lalēsai ērōta auton pharisaios tis opōs aristēsē par autō eiselthōn de anepesen en de tO lalEsai ErOta auton pharisaios tis opOs aristEsE par autO eiselthOn de anepesen
(STRT) Luke 11 : 38 o de pharisaios idōn ethaumasen oti ou prōton ebaptisthē pro tou aristou o de pharisaios idOn ethaumasen oti ou prOton ebaptisthE pro tou aristou
(STRT) Luke 11 : 39 eipen de o kurios pros auton nun umeis oi pharisaioi to exōthen tou potēriou kai tou pinakos katharizete to de esōthen umōn gemei arpagēs kai ponērias eipen de o kurios pros auton nun umeis oi pharisaioi to exOthen tou potEriou kai tou pinakos katharizete to de esOthen umOn gemei arpagEs kai ponErias
(STRT) Luke 11 : 40 aphrones ouch o poiēsas to exōthen kai to esōthen epoiēsen aphrones ouch o poiEsas to exOthen kai to esOthen epoiEsen
(STRT) Luke 11 : 41 plēn ta enonta dote eleēmosunēn kai idou panta kathara umin estin plEn ta enonta dote eleEmosunEn kai idou panta kathara umin estin
(STRT) Luke 11 : 42 all ouai umin tois pharisaiois oti apodekatoute to ēduosmon kai to pēganon kai pan lachanon kai parerchesthe tēn krisin kai tēn agapēn tou theou tauta edei poiēsai kakeina mē aphienai all ouai umin tois pharisaiois oti apodekatoute to Eduosmon kai to pEganon kai pan lachanon kai parerchesthe tEn krisin kai tEn agapEn tou theou tauta edei poiEsai kakeina mE aphienai
(STRT) Luke 11 : 43 ouai umin tois pharisaiois oti agapate tēn prōtokathedrian en tais sunagōgais kai tous aspasmous en tais agorais ouai umin tois pharisaiois oti agapate tEn prOtokathedrian en tais sunagOgais kai tous aspasmous en tais agorais
(STRT) Luke 11 : 44 ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti este ōs ta mnēmeia ta adēla kai oi anthrōpoi oi peripatountes epanō ouk oidasin ouai umin grammateis kai pharisaioi upokritai oti este Os ta mnEmeia ta adEla kai oi anthrOpoi oi peripatountes epanO ouk oidasin
(STRT) Luke 11 : 45 apokritheis de tis tōn nomikōn legei autō didaskale tauta legōn kai ēmas ubrizeis apokritheis de tis tOn nomikOn legei autO didaskale tauta legOn kai Emas ubrizeis
(STRT) Luke 11 : 46 o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti phortizete tous anthrōpous phortia dusbastakta kai autoi eni tōn daktulōn umōn ou prospsauete tois phortiois o de eipen kai umin tois nomikois ouai oti phortizete tous anthrOpous phortia dusbastakta kai autoi eni tOn daktulOn umOn ou prospsauete tois phortiois
(STRT) Luke 11 : 47 ouai umin oti oikodomeite ta mnēmeia tōn prophētōn oi de pateres umōn apekteinan autous ouai umin oti oikodomeite ta mnEmeia tOn prophEtOn oi de pateres umOn apekteinan autous
(STRT) Luke 11 : 48 ara martureite kai suneudokeite tois ergois tōn paterōn umōn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite autōn ta mnēmeia ara martureite kai suneudokeite tois ergois tOn paterOn umOn oti autoi men apekteinan autous umeis de oikodomeite autOn ta mnEmeia
(STRT) Luke 11 : 49 dia touto kai ē sophia tou theou eipen apostelō eis autous prophētas kai apostolous kai ex autōn apoktenousin kai ekdiōxousin dia touto kai E sophia tou theou eipen apostelO eis autous prophEtas kai apostolous kai ex autOn apoktenousin kai ekdiOxousin
(STRT) Luke 11 : 50 ina ekzētēthē to aima pantōn tōn prophētōn to ekchunomenon apo katabolēs kosmou apo tēs geneas tautēs ina ekzEtEthE to aima pantOn tOn prophEtOn to ekchunomenon apo katabolEs kosmou apo tEs geneas tautEs
(STRT) Luke 11 : 51 apo tou aimatos abel eōs tou aimatos zachariou tou apolomenou metaxu tou thusiastēriou kai tou oikou nai legō umin ekzētēthēsetai apo tēs geneas tautēs apo tou aimatos abel eOs tou aimatos zachariou tou apolomenou metaxu tou thusiastEriou kai tou oikou nai legO umin ekzEtEthEsetai apo tEs geneas tautEs
(STRT) Luke 11 : 52 ouai umin tois nomikois oti ērate tēn kleida tēs gnōseōs autoi ouk eisēlthete kai tous eiserchomenous ekōlusate ouai umin tois nomikois oti Erate tEn kleida tEs gnOseOs autoi ouk eisElthete kai tous eiserchomenous ekOlusate
(STRT) Luke 11 : 53 legontos de autou tauta pros autous ērxanto oi grammateis kai oi pharisaioi deinōs enechein kai apostomatizein auton peri pleionōn legontos de autou tauta pros autous Erxanto oi grammateis kai oi pharisaioi deinOs enechein kai apostomatizein auton peri pleionOn
(STRT) Luke 11 : 54 enedreuontes auton kai zētountes thēreusai ti ek tou stomatos autou ina katēgorēsōsin autou enedreuontes auton kai zEtountes thEreusai ti ek tou stomatos autou ina katEgorEsOsin autou