(STRT) Luke 12 : 1 en ois episunachtheisōn tōn muriadōn tou ochlou ōste katapatein allēlous ērxato legein pros tous mathētas autou prōton prosechete eautois apo tēs zumēs tōn pharisaiōn ētis estin upokrisis en ois episunachtheisOn tOn muriadOn tou ochlou Oste katapatein allElous Erxato legein pros tous mathEtas autou prOton prosechete eautois apo tEs zumEs tOn pharisaiOn Etis estin upokrisis
(STRT) Luke 12 : 2 ouden de sunkekalummenon estin o ouk apokaluphthēsetai kai krupton o ou gnōsthēsetai ouden de sunkekalummenon estin o ouk apokaluphthEsetai kai krupton o ou gnOsthEsetai
(STRT) Luke 12 : 3 anth ōn osa en tē skotia eipate en tō phōti akousthēsetai kai o pros to ous elalēsate en tois tameiois kēruchthēsetai epi tōn dōmatōn anth On osa en tE skotia eipate en tO phOti akousthEsetai kai o pros to ous elalEsate en tois tameiois kEruchthEsetai epi tOn dOmatOn
(STRT) Luke 12 : 4 legō de umin tois philois mou mē phobēthēte apo tōn apokteinontōn to sōma kai meta tauta mē echontōn perissoteron ti poiēsai legO de umin tois philois mou mE phobEthEte apo tOn apokteinontOn to sOma kai meta tauta mE echontOn perissoteron ti poiEsai
(STRT) Luke 12 : 5 upodeixō de umin tina phobēthēte phobēthēte ton meta to apokteinai exousian echonta embalein eis tēn geennan nai legō umin touton phobēthēte upodeixO de umin tina phobEthEte phobEthEte ton meta to apokteinai exousian echonta embalein eis tEn geennan nai legO umin touton phobEthEte
(STRT) Luke 12 : 6 ouchi pente strouthia pōleitai assariōn duo kai en ex autōn ouk estin epilelēsmenon enōpion tou theou ouchi pente strouthia pOleitai assariOn duo kai en ex autOn ouk estin epilelEsmenon enOpion tou theou
(STRT) Luke 12 : 7 alla kai ai triches tēs kephalēs umōn pasai ērithmēntai mē oun phobeisthe pollōn strouthiōn diapherete alla kai ai triches tEs kephalEs umOn pasai ErithmEntai mE oun phobeisthe pollOn strouthiOn diapherete
(STRT) Luke 12 : 8 legō de umin pas os an omologēsē en emoi emprosthen tōn anthrōpōn kai o uios tou anthrōpou omologēsei en autō emprosthen tōn angelōn tou theou legO de umin pas os an omologEsE en emoi emprosthen tOn anthrOpOn kai o uios tou anthrOpou omologEsei en autO emprosthen tOn angelOn tou theou
(STRT) Luke 12 : 9 o de arnēsamenos me enōpion tōn anthrōpōn aparnēthēsetai enōpion tōn angelōn tou theou o de arnEsamenos me enOpion tOn anthrOpOn aparnEthEsetai enOpion tOn angelOn tou theou
(STRT) Luke 12 : 10 kai pas os erei logon eis ton uion tou anthrōpou aphethēsetai autō tō de eis to agion pneuma blasphēmēsanti ouk aphethēsetai kai pas os erei logon eis ton uion tou anthrOpou aphethEsetai autO tO de eis to agion pneuma blasphEmEsanti ouk aphethEsetai
(STRT) Luke 12 : 11 otan de prospherōsin umas epi tas sunagōgas kai tas archas kai tas exousias mē merimnate pōs ē ti apologēsēsthe ē ti eipēte otan de prospherOsin umas epi tas sunagOgas kai tas archas kai tas exousias mE merimnate pOs E ti apologEsEsthe E ti eipEte
(STRT) Luke 12 : 12 to gar agion pneuma didaxei umas en autē tē ōra a dei eipein to gar agion pneuma didaxei umas en autE tE Ora a dei eipein
(STRT) Luke 12 : 13 eipen de tis autō ek tou ochlou didaskale eipe tō adelphō mou merisasthai met emou tēn klēronomian eipen de tis autO ek tou ochlou didaskale eipe tO adelphO mou merisasthai met emou tEn klEronomian
(STRT) Luke 12 : 14 o de eipen autō anthrōpe tis me katestēsen dikastēn ē meristēn eph umas o de eipen autO anthrOpe tis me katestEsen dikastEn E meristEn eph umas
(STRT) Luke 12 : 15 eipen de pros autous orate kai phulassesthe apo tēs pleonexias oti ouk en tō perisseuein tini ē zōē autou estin ek tōn uparchontōn autou eipen de pros autous orate kai phulassesthe apo tEs pleonexias oti ouk en tO perisseuein tini E zOE autou estin ek tOn uparchontOn autou
(STRT) Luke 12 : 16 eipen de parabolēn pros autous legōn anthrōpou tinos plousiou euphorēsen ē chōra eipen de parabolEn pros autous legOn anthrOpou tinos plousiou euphorEsen E chOra
(STRT) Luke 12 : 17 kai dielogizeto en eautō legōn ti poiēsō oti ouk echō pou sunaxō tous karpous mou kai dielogizeto en eautO legOn ti poiEsO oti ouk echO pou sunaxO tous karpous mou
(STRT) Luke 12 : 18 kai eipen touto poiēsō kathelō mou tas apothēkas kai meizonas oikodomēsō kai sunaxō ekei panta ta genēmata mou kai ta agatha mou kai eipen touto poiEsO kathelO mou tas apothEkas kai meizonas oikodomEsO kai sunaxO ekei panta ta genEmata mou kai ta agatha mou
(STRT) Luke 12 : 19 kai erō tē psuchē mou psuchē echeis polla agatha keimena eis etē polla anapauou phage pie euphrainou kai erO tE psuchE mou psuchE echeis polla agatha keimena eis etE polla anapauou phage pie euphrainou
(STRT) Luke 12 : 20 eipen de autō o theos aphrōn tautē tē nukti tēn psuchēn sou apaitousin apo sou a de ētoimasas tini estai eipen de autO o theos aphrOn tautE tE nukti tEn psuchEn sou apaitousin apo sou a de Etoimasas tini estai
(STRT) Luke 12 : 21 outōs o thēsaurizōn eautō kai mē eis theon ploutōn outOs o thEsaurizOn eautO kai mE eis theon ploutOn
(STRT) Luke 12 : 22 eipen de pros tous mathētas autou dia touto umin legō mē merimnate tē psuchē umōn ti phagēte mēde tō sōmati ti endusēsthe eipen de pros tous mathEtas autou dia touto umin legO mE merimnate tE psuchE umOn ti phagEte mEde tO sOmati ti endusEsthe
(STRT) Luke 12 : 23 ē psuchē pleion estin tēs trophēs kai to sōma tou endumatos E psuchE pleion estin tEs trophEs kai to sOma tou endumatos
(STRT) Luke 12 : 24 katanoēsate tous korakas oti ou speirousin oude therizousin ois ouk estin tameion oude apothēkē kai o theos trephei autous posō mallon umeis diapherete tōn peteinōn katanoEsate tous korakas oti ou speirousin oude therizousin ois ouk estin tameion oude apothEkE kai o theos trephei autous posO mallon umeis diapherete tOn peteinOn
(STRT) Luke 12 : 25 tis de ex umōn merimnōn dunatai prostheinai epi tēn ēlikian autou pēchun ena tis de ex umOn merimnOn dunatai prostheinai epi tEn Elikian autou pEchun ena
(STRT) Luke 12 : 26 ei oun oute elachiston dunasthe ti peri tōn loipōn merimnate ei oun oute elachiston dunasthe ti peri tOn loipOn merimnate
(STRT) Luke 12 : 27 katanoēsate ta krina pōs auxanei ou kopia oude nēthei legō de umin oude solomōn en pasē tē doxē autou periebaleto ōs en toutōn katanoEsate ta krina pOs auxanei ou kopia oude nEthei legO de umin oude solomOn en pasE tE doxE autou periebaleto Os en toutOn
(STRT) Luke 12 : 28 ei de ton chorton en tō agrō sēmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outōs amphiennusin posō mallon umas oligopistoi ei de ton chorton en tO agrO sEmeron onta kai aurion eis klibanon ballomenon o theos outOs amphiennusin posO mallon umas oligopistoi
(STRT) Luke 12 : 29 kai umeis mē zēteite ti phagēte ē ti piēte kai mē meteōrizesthe kai umeis mE zEteite ti phagEte E ti piEte kai mE meteOrizesthe
(STRT) Luke 12 : 30 tauta gar panta ta ethnē tou kosmou epizētei umōn de o patēr oiden oti chrēzete toutōn tauta gar panta ta ethnE tou kosmou epizEtei umOn de o patEr oiden oti chrEzete toutOn
(STRT) Luke 12 : 31 plēn zēteite tēn basileian tou theou kai tauta panta prostethēsetai umin plEn zEteite tEn basileian tou theou kai tauta panta prostethEsetai umin
(STRT) Luke 12 : 32 mē phobou to mikron poimnion oti eudokēsen o patēr umōn dounai umin tēn basileian mE phobou to mikron poimnion oti eudokEsen o patEr umOn dounai umin tEn basileian
(STRT) Luke 12 : 33 pōlēsate ta uparchonta umōn kai dote eleēmosunēn poiēsate eautois balantia mē palaioumena thēsauron anekleipton en tois ouranois opou kleptēs ouk engizei oude sēs diaphtheirei pOlEsate ta uparchonta umOn kai dote eleEmosunEn poiEsate eautois balantia mE palaioumena thEsauron anekleipton en tois ouranois opou kleptEs ouk engizei oude sEs diaphtheirei
(STRT) Luke 12 : 34 opou gar estin o thēsauros umōn ekei kai ē kardia umōn estai opou gar estin o thEsauros umOn ekei kai E kardia umOn estai
(STRT) Luke 12 : 35 estōsan umōn ai osphues periezōsmenai kai oi luchnoi kaiomenoi estOsan umOn ai osphues periezOsmenai kai oi luchnoi kaiomenoi
(STRT) Luke 12 : 36 kai umeis omoioi anthrōpois prosdechomenois ton kurion eautōn pote analusei ek tōn gamōn ina elthontos kai krousantos eutheōs anoixōsin autō kai umeis omoioi anthrOpois prosdechomenois ton kurion eautOn pote analusei ek tOn gamOn ina elthontos kai krousantos eutheOs anoixOsin autO
(STRT) Luke 12 : 37 makarioi oi douloi ekeinoi ous elthōn o kurios eurēsei grēgorountas amēn legō umin oti perizōsetai kai anaklinei autous kai parelthōn diakonēsei autois makarioi oi douloi ekeinoi ous elthOn o kurios eurEsei grEgorountas amEn legO umin oti perizOsetai kai anaklinei autous kai parelthOn diakonEsei autois
(STRT) Luke 12 : 38 kai ean elthē en tē deutera phulakē kai en tē tritē phulakē elthē kai eurē outōs makarioi eisin oi douloi ekeinoi kai ean elthE en tE deutera phulakE kai en tE tritE phulakE elthE kai eurE outOs makarioi eisin oi douloi ekeinoi
(STRT) Luke 12 : 39 touto de ginōskete oti ei ēdei o oikodespotēs poia ōra o kleptēs erchetai egrēgorēsen an kai ouk an aphēken diorugēnai ton oikon autou touto de ginOskete oti ei Edei o oikodespotEs poia Ora o kleptEs erchetai egrEgorEsen an kai ouk an aphEken diorugEnai ton oikon autou
(STRT) Luke 12 : 40 kai umeis oun ginesthe etoimoi oti ē ōra ou dokeite o uios tou anthrōpou erchetai kai umeis oun ginesthe etoimoi oti E Ora ou dokeite o uios tou anthrOpou erchetai
(STRT) Luke 12 : 41 eipen de autō o petros kurie pros ēmas tēn parabolēn tautēn legeis ē kai pros pantas eipen de autO o petros kurie pros Emas tEn parabolEn tautEn legeis E kai pros pantas
(STRT) Luke 12 : 42 eipen de o kurios tis ara estin o pistos oikonomos kai phronimos on katastēsei o kurios epi tēs therapeias autou tou didonai en kairō to sitometrion eipen de o kurios tis ara estin o pistos oikonomos kai phronimos on katastEsei o kurios epi tEs therapeias autou tou didonai en kairO to sitometrion
(STRT) Luke 12 : 43 makarios o doulos ekeinos on elthōn o kurios autou eurēsei poiounta outōs makarios o doulos ekeinos on elthOn o kurios autou eurEsei poiounta outOs
(STRT) Luke 12 : 44 alēthōs legō umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastēsei auton alEthOs legO umin oti epi pasin tois uparchousin autou katastEsei auton
(STRT) Luke 12 : 45 ean de eipē o doulos ekeinos en tē kardia autou chronizei o kurios mou erchesthai kai arxētai tuptein tous paidas kai tas paidiskas esthiein te kai pinein kai methuskesthai ean de eipE o doulos ekeinos en tE kardia autou chronizei o kurios mou erchesthai kai arxEtai tuptein tous paidas kai tas paidiskas esthiein te kai pinein kai methuskesthai
(STRT) Luke 12 : 46 ēxei o kurios tou doulou ekeinou en ēmera ē ou prosdoka kai en ōra ē ou ginōskei kai dichotomēsei auton kai to meros autou meta tōn apistōn thēsei Exei o kurios tou doulou ekeinou en Emera E ou prosdoka kai en Ora E ou ginOskei kai dichotomEsei auton kai to meros autou meta tOn apistOn thEsei
(STRT) Luke 12 : 47 ekeinos de o doulos o gnous to thelēma tou kuriou eautou kai mē etoimasas mēde poiēsas pros to thelēma autou darēsetai pollas ekeinos de o doulos o gnous to thelEma tou kuriou eautou kai mE etoimasas mEde poiEsas pros to thelEma autou darEsetai pollas
(STRT) Luke 12 : 48 o de mē gnous poiēsas de axia plēgōn darēsetai oligas panti de ō edothē polu polu zētēthēsetai par autou kai ō parethento polu perissoteron aitēsousin auton o de mE gnous poiEsas de axia plEgOn darEsetai oligas panti de O edothE polu polu zEtEthEsetai par autou kai O parethento polu perissoteron aitEsousin auton
(STRT) Luke 12 : 49 pur ēlthon balein eis tēn gēn kai ti thelō ei ēdē anēphthē pur Elthon balein eis tEn gEn kai ti thelO ei EdE anEphthE
(STRT) Luke 12 : 50 baptisma de echō baptisthēnai kai pōs sunechomai eōs ou telesthē baptisma de echO baptisthEnai kai pOs sunechomai eOs ou telesthE
(STRT) Luke 12 : 51 dokeite oti eirēnēn paregenomēn dounai en tē gē ouchi legō umin all ē diamerismon dokeite oti eirEnEn paregenomEn dounai en tE gE ouchi legO umin all E diamerismon
(STRT) Luke 12 : 52 esontai gar apo tou nun pente en oikō eni diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin esontai gar apo tou nun pente en oikO eni diamemerismenoi treis epi dusin kai duo epi trisin
(STRT) Luke 12 : 53 diameristhēsetai patēr eph uiō kai uios epi patri mētēr epi thugatri kai thugatēr epi mētri penthera epi tēn numphēn autēs kai numphē epi tēn pentheran autēs diameristhEsetai patEr eph uiO kai uios epi patri mEtEr epi thugatri kai thugatEr epi mEtri penthera epi tEn numphEn autEs kai numphE epi tEn pentheran autEs
(STRT) Luke 12 : 54 elegen de kai tois ochlois otan idēte tēn nephelēn anatellousan apo dusmōn eutheōs legete ombros erchetai kai ginetai outōs elegen de kai tois ochlois otan idEte tEn nephelEn anatellousan apo dusmOn eutheOs legete ombros erchetai kai ginetai outOs
(STRT) Luke 12 : 55 kai otan noton pneonta legete oti kausōn estai kai ginetai kai otan noton pneonta legete oti kausOn estai kai ginetai
(STRT) Luke 12 : 56 upokritai to prosōpon tēs gēs kai tou ouranou oidate dokimazein ton de kairon touton pōs ou dokimazete upokritai to prosOpon tEs gEs kai tou ouranou oidate dokimazein ton de kairon touton pOs ou dokimazete
(STRT) Luke 12 : 57 ti de kai aph eautōn ou krinete to dikaion ti de kai aph eautOn ou krinete to dikaion
(STRT) Luke 12 : 58 ōs gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tē odō dos ergasian apēllachthai ap autou mēpote katasurē se pros ton kritēn kai o kritēs se paradō tō praktori kai o praktōr se ballē eis phulakēn Os gar upageis meta tou antidikou sou ep archonta en tE odO dos ergasian apEllachthai ap autou mEpote katasurE se pros ton kritEn kai o kritEs se paradO tO praktori kai o praktOr se ballE eis phulakEn
(STRT) Luke 12 : 59 legō soi ou mē exelthēs ekeithen eōs ou kai to eschaton lepton apodōs legO soi ou mE exelthEs ekeithen eOs ou kai to eschaton lepton apodOs