(STRT) Luke 22 : 1 ēngizen de ē eortē tōn azumōn ē legomenē pascha Engizen de E eortE tOn azumOn E legomenE pascha
(STRT) Luke 22 : 2 kai ezētoun oi archiereis kai oi grammateis to pōs anelōsin auton ephobounto gar ton laon kai ezEtoun oi archiereis kai oi grammateis to pOs anelOsin auton ephobounto gar ton laon
(STRT) Luke 22 : 3 eisēlthen de o satanas eis ioudan ton epikaloumenon iskariōtēn onta ek tou arithmou tōn dōdeka eisElthen de o satanas eis ioudan ton epikaloumenon iskariOtEn onta ek tou arithmou tOn dOdeka
(STRT) Luke 22 : 4 kai apelthōn sunelalēsen tois archiereusin kai tois stratēgois to pōs auton paradō autois kai apelthOn sunelalEsen tois archiereusin kai tois stratEgois to pOs auton paradO autois
(STRT) Luke 22 : 5 kai echarēsan kai sunethento autō argurion dounai kai echarEsan kai sunethento autO argurion dounai
(STRT) Luke 22 : 6 kai exōmologēsen kai ezētei eukairian tou paradounai auton autois ater ochlou kai exOmologEsen kai ezEtei eukairian tou paradounai auton autois ater ochlou
(STRT) Luke 22 : 7 ēlthen de ē ēmera tōn azumōn en ē edei thuesthai to pascha Elthen de E Emera tOn azumOn en E edei thuesthai to pascha
(STRT) Luke 22 : 8 kai apesteilen petron kai iōannēn eipōn poreuthentes etoimasate ēmin to pascha ina phagōmen kai apesteilen petron kai iOannEn eipOn poreuthentes etoimasate Emin to pascha ina phagOmen
(STRT) Luke 22 : 9 oi de eipon autō pou theleis etoimasōmen oi de eipon autO pou theleis etoimasOmen
(STRT) Luke 22 : 10 o de eipen autois idou eiselthontōn umōn eis tēn polin sunantēsei umin anthrōpos keramion udatos bastazōn akolouthēsate autō eis tēn oikian ou eisporeuetai o de eipen autois idou eiselthontOn umOn eis tEn polin sunantEsei umin anthrOpos keramion udatos bastazOn akolouthEsate autO eis tEn oikian ou eisporeuetai
(STRT) Luke 22 : 11 kai ereite tō oikodespotē tēs oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta tōn mathētōn mou phagō kai ereite tO oikodespotE tEs oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta tOn mathEtOn mou phagO
(STRT) Luke 22 : 12 kakeinos umin deixei anōgeon mega estrōmenon ekei etoimasate kakeinos umin deixei anOgeon mega estrOmenon ekei etoimasate
(STRT) Luke 22 : 13 apelthontes de euron kathōs eirēken autois kai ētoimasan to pascha apelthontes de euron kathOs eirEken autois kai Etoimasan to pascha
(STRT) Luke 22 : 14 kai ote egeneto ē ōra anepesen kai oi dōdeka apostoloi sun autō kai ote egeneto E Ora anepesen kai oi dOdeka apostoloi sun autO
(STRT) Luke 22 : 15 kai eipen pros autous epithumia epethumēsa touto to pascha phagein meth umōn pro tou me pathein kai eipen pros autous epithumia epethumEsa touto to pascha phagein meth umOn pro tou me pathein
(STRT) Luke 22 : 16 legō gar umin oti ouketi ou mē phagō ex autou eōs otou plērōthē en tē basileia tou theou legO gar umin oti ouketi ou mE phagO ex autou eOs otou plErOthE en tE basileia tou theou
(STRT) Luke 22 : 17 kai dexamenos potērion eucharistēsas eipen labete touto kai diamerisate eautois kai dexamenos potErion eucharistEsas eipen labete touto kai diamerisate eautois
(STRT) Luke 22 : 18 legō gar umin oti ou mē piō apo tou gennēmatos tēs ampelou eōs otou ē basileia tou theou elthē legO gar umin oti ou mE piO apo tou gennEmatos tEs ampelou eOs otou E basileia tou theou elthE
(STRT) Luke 22 : 19 kai labōn arton eucharistēsas eklasen kai edōken autois legōn touto estin to sōma mou to uper umōn didomenon touto poieite eis tēn emēn anamnēsin kai labOn arton eucharistEsas eklasen kai edOken autois legOn touto estin to sOma mou to uper umOn didomenon touto poieite eis tEn emEn anamnEsin
(STRT) Luke 22 : 20 ōsautōs kai to potērion meta to deipnēsai legōn touto to potērion ē kainē diathēkē en tō aimati mou to uper umōn ekchunomenon OsautOs kai to potErion meta to deipnEsai legOn touto to potErion E kainE diathEkE en tO aimati mou to uper umOn ekchunomenon
(STRT) Luke 22 : 21 plēn idou ē cheir tou paradidontos me met emou epi tēs trapezēs plEn idou E cheir tou paradidontos me met emou epi tEs trapezEs
(STRT) Luke 22 : 22 kai o men uios tou anthrōpou poreuetai kata to ōrismenon plēn ouai tō anthrōpō ekeinō di ou paradidotai kai o men uios tou anthrOpou poreuetai kata to Orismenon plEn ouai tO anthrOpO ekeinO di ou paradidotai
(STRT) Luke 22 : 23 kai autoi ērxanto suzētein pros eautous to tis ara eiē ex autōn o touto mellōn prassein kai autoi Erxanto suzEtein pros eautous to tis ara eiE ex autOn o touto mellOn prassein
(STRT) Luke 22 : 24 egeneto de kai philoneikia en autois to tis autōn dokei einai meizōn egeneto de kai philoneikia en autois to tis autOn dokei einai meizOn
(STRT) Luke 22 : 25 o de eipen autois oi basileis tōn ethnōn kurieuousin autōn kai oi exousiazontes autōn euergetai kalountai o de eipen autois oi basileis tOn ethnOn kurieuousin autOn kai oi exousiazontes autOn euergetai kalountai
(STRT) Luke 22 : 26 umeis de ouch outōs all o meizōn en umin genesthō ōs o neōteros kai o ēgoumenos ōs o diakonōn umeis de ouch outOs all o meizOn en umin genesthO Os o neOteros kai o Egoumenos Os o diakonOn
(STRT) Luke 22 : 27 tis gar meizōn o anakeimenos ē o diakonōn ouchi o anakeimenos egō de eimi en mesō umōn ōs o diakonōn tis gar meizOn o anakeimenos E o diakonOn ouchi o anakeimenos egO de eimi en mesO umOn Os o diakonOn
(STRT) Luke 22 : 28 umeis de este oi diamemenēkotes met emou en tois peirasmois mou umeis de este oi diamemenEkotes met emou en tois peirasmois mou
(STRT) Luke 22 : 29 kagō diatithemai umin kathōs dietheto moi o patēr mou basileian kagO diatithemai umin kathOs dietheto moi o patEr mou basileian
(STRT) Luke 22 : 30 ina esthiēte kai pinēte epi tēs trapezēs mou en tē basileia mou kai kathisēsthe epi thronōn krinontes tas dōdeka phulas tou israēl ina esthiEte kai pinEte epi tEs trapezEs mou en tE basileia mou kai kathisEsthe epi thronOn krinontes tas dOdeka phulas tou israEl
(STRT) Luke 22 : 31 eipen de o kurios simōn simōn idou o satanas exētēsato umas tou siniasai ōs ton siton eipen de o kurios simOn simOn idou o satanas exEtEsato umas tou siniasai Os ton siton
(STRT) Luke 22 : 32 egō de edeēthēn peri sou ina mē ekleipē ē pistis sou kai su pote epistrepsas stērixon tous adelphous sou egO de edeEthEn peri sou ina mE ekleipE E pistis sou kai su pote epistrepsas stErixon tous adelphous sou
(STRT) Luke 22 : 33 o de eipen autō kurie meta sou etoimos eimi kai eis phulakēn kai eis thanaton poreuesthai o de eipen autO kurie meta sou etoimos eimi kai eis phulakEn kai eis thanaton poreuesthai
(STRT) Luke 22 : 34 o de eipen legō soi petre ou mē phōnēsei sēmeron alektōr prin ē tris aparnēsē mē eidenai me o de eipen legO soi petre ou mE phOnEsei sEmeron alektOr prin E tris aparnEsE mE eidenai me
(STRT) Luke 22 : 35 kai eipen autois ote apesteila umas ater balantiou kai pēras kai upodēmatōn mē tinos usterēsate oi de eipon oudenos kai eipen autois ote apesteila umas ater balantiou kai pEras kai upodEmatOn mE tinos usterEsate oi de eipon oudenos
(STRT) Luke 22 : 36 eipen oun autois alla nun o echōn balantion aratō omoiōs kai pēran kai o mē echōn pōlēsatō to imation autou kai agorasatō machairan eipen oun autois alla nun o echOn balantion aratO omoiOs kai pEran kai o mE echOn pOlEsatO to imation autou kai agorasatO machairan
(STRT) Luke 22 : 37 legō gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthēnai en emoi to kai meta anomōn elogisthē kai gar ta peri emou telos echei legO gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthEnai en emoi to kai meta anomOn elogisthE kai gar ta peri emou telos echei
(STRT) Luke 22 : 38 oi de eipon kurie idou machairai ōde duo o de eipen autois ikanon estin oi de eipon kurie idou machairai Ode duo o de eipen autois ikanon estin
(STRT) Luke 22 : 39 kai exelthōn eporeuthē kata to ethos eis to oros tōn elaiōn ēkolouthēsan de autō kai oi mathētai autou kai exelthOn eporeuthE kata to ethos eis to oros tOn elaiOn EkolouthEsan de autO kai oi mathEtai autou
(STRT) Luke 22 : 40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mē eiselthein eis peirasmon genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe mE eiselthein eis peirasmon
(STRT) Luke 22 : 41 kai autos apespasthē ap autōn ōsei lithou bolēn kai theis ta gonata prosēucheto kai autos apespasthE ap autOn Osei lithou bolEn kai theis ta gonata prosEucheto
(STRT) Luke 22 : 42 legōn pater ei boulei parenenkein to potērion touto ap emou plēn mē to thelēma mou alla to son genesthō legOn pater ei boulei parenenkein to potErion touto ap emou plEn mE to thelEma mou alla to son genesthO
(STRT) Luke 22 : 43 ōphthē de autō angelos ap ouranou enischuōn auton OphthE de autO angelos ap ouranou enischuOn auton
(STRT) Luke 22 : 44 kai genomenos en agōnia ektenesteron prosēucheto egeneto de o idrōs autou ōsei thromboi aimatos katabainontes epi tēn gēn kai genomenos en agOnia ektenesteron prosEucheto egeneto de o idrOs autou Osei thromboi aimatos katabainontes epi tEn gEn
(STRT) Luke 22 : 45 kai anastas apo tēs proseuchēs elthōn pros tous mathētas euren autous koimōmenous apo tēs lupēs kai anastas apo tEs proseuchEs elthOn pros tous mathEtas euren autous koimOmenous apo tEs lupEs
(STRT) Luke 22 : 46 kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina mē eiselthēte eis peirasmon kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina mE eiselthEte eis peirasmon
(STRT) Luke 22 : 47 eti de autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis tōn dōdeka proērcheto autōn kai ēngisen tō iēsou philēsai auton eti de autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis tOn dOdeka proErcheto autOn kai Engisen tO iEsou philEsai auton
(STRT) Luke 22 : 48 o de iēsous eipen autō iouda philēmati ton uion tou anthrōpou paradidōs o de iEsous eipen autO iouda philEmati ton uion tou anthrOpou paradidOs
(STRT) Luke 22 : 49 idontes de oi peri auton to esomenon eipon autō kurie ei pataxomen en machaira idontes de oi peri auton to esomenon eipon autO kurie ei pataxomen en machaira
(STRT) Luke 22 : 50 kai epataxen eis tis ex autōn ton doulon tou archiereōs kai apheilen autou to ous to dexion kai epataxen eis tis ex autOn ton doulon tou archiereOs kai apheilen autou to ous to dexion
(STRT) Luke 22 : 51 apokritheis de o iēsous eipen eate eōs toutou kai apsamenos tou ōtiou autou iasato auton apokritheis de o iEsous eipen eate eOs toutou kai apsamenos tou Otiou autou iasato auton
(STRT) Luke 22 : 52 eipen de o iēsous pros tous paragenomenous ep auton archiereis kai stratēgous tou ierou kai presbuterous ōs epi lēstēn exelēluthate meta machairōn kai xulōn eipen de o iEsous pros tous paragenomenous ep auton archiereis kai stratEgous tou ierou kai presbuterous Os epi lEstEn exelEluthate meta machairOn kai xulOn
(STRT) Luke 22 : 53 kath ēmeran ontos mou meth umōn en tō ierō ouk exeteinate tas cheiras ep eme all autē umōn estin ē ōra kai ē exousia tou skotous kath Emeran ontos mou meth umOn en tO ierO ouk exeteinate tas cheiras ep eme all autE umOn estin E Ora kai E exousia tou skotous
(STRT) Luke 22 : 54 sullabontes de auton ēgagon kai eisēgagon auton eis ton oikon tou archiereōs o de petros ēkolouthei makrothen sullabontes de auton Egagon kai eisEgagon auton eis ton oikon tou archiereOs o de petros Ekolouthei makrothen
(STRT) Luke 22 : 55 apsantōn de pur en mesō tēs aulēs kai sunkathisantōn autōn ekathēto o petros en mesō autōn apsantOn de pur en mesO tEs aulEs kai sunkathisantOn autOn ekathEto o petros en mesO autOn
(STRT) Luke 22 : 56 idousa de auton paidiskē tis kathēmenon pros to phōs kai atenisasa autō eipen kai outos sun autō ēn idousa de auton paidiskE tis kathEmenon pros to phOs kai atenisasa autO eipen kai outos sun autO En
(STRT) Luke 22 : 57 o de ērnēsato auton legōn gunai ouk oida auton o de ErnEsato auton legOn gunai ouk oida auton
(STRT) Luke 22 : 58 kai meta brachu eteros idōn auton ephē kai su ex autōn ei o de petros eipen anthrōpe ouk eimi kai meta brachu eteros idOn auton ephE kai su ex autOn ei o de petros eipen anthrOpe ouk eimi
(STRT) Luke 22 : 59 kai diastasēs ōsei ōras mias allos tis diischurizeto legōn ep alētheias kai outos met autou ēn kai gar galilaios estin kai diastasEs Osei Oras mias allos tis diischurizeto legOn ep alEtheias kai outos met autou En kai gar galilaios estin
(STRT) Luke 22 : 60 eipen de o petros anthrōpe ouk oida o legeis kai parachrēma eti lalountos autou ephōnēsen o alektōr eipen de o petros anthrOpe ouk oida o legeis kai parachrEma eti lalountos autou ephOnEsen o alektOr
(STRT) Luke 22 : 61 kai strapheis o kurios eneblepsen tō petrō kai upemnēsthē o petros tou logou tou kuriou ōs eipen autō oti prin alektora phōnēsai aparnēsē me tris kai strapheis o kurios eneblepsen tO petrO kai upemnEsthE o petros tou logou tou kuriou Os eipen autO oti prin alektora phOnEsai aparnEsE me tris
(STRT) Luke 22 : 62 kai exelthōn exō o petros eklausen pikrōs kai exelthOn exO o petros eklausen pikrOs
(STRT) Luke 22 : 63 kai oi andres oi sunechontes ton iēsoun enepaizon autō derontes kai oi andres oi sunechontes ton iEsoun enepaizon autO derontes
(STRT) Luke 22 : 64 kai perikalupsantes auton etupton autou to prosōpon kai epērōtōn auton legontes prophēteuson tis estin o paisas se kai perikalupsantes auton etupton autou to prosOpon kai epErOtOn auton legontes prophEteuson tis estin o paisas se
(STRT) Luke 22 : 65 kai etera polla blasphēmountes elegon eis auton kai etera polla blasphEmountes elegon eis auton
(STRT) Luke 22 : 66 kai ōs egeneto ēmera sunēchthē to presbuterion tou laou archiereis te kai grammateis kai anēgagon auton eis to sunedrion eautōn legontes kai Os egeneto Emera sunEchthE to presbuterion tou laou archiereis te kai grammateis kai anEgagon auton eis to sunedrion eautOn legontes
(STRT) Luke 22 : 67 ei su ei o christos eipe ēmin eipen de autois ean umin eipō ou mē pisteusēte ei su ei o christos eipe Emin eipen de autois ean umin eipO ou mE pisteusEte
(STRT) Luke 22 : 68 ean de kai erōtēsō ou mē apokrithēte moi ē apolusēte ean de kai erOtEsO ou mE apokrithEte moi E apolusEte
(STRT) Luke 22 : 69 apo tou nun estai o uios tou anthrōpou kathēmenos ek dexiōn tēs dunameōs tou theou apo tou nun estai o uios tou anthrOpou kathEmenos ek dexiOn tEs dunameOs tou theou
(STRT) Luke 22 : 70 eipon de pantes su oun ei o uios tou theou o de pros autous ephē umeis legete oti egō eimi eipon de pantes su oun ei o uios tou theou o de pros autous ephE umeis legete oti egO eimi
(STRT) Luke 22 : 71 oi de eipon ti eti chreian echomen marturias autoi gar ēkousamen apo tou stomatos autou oi de eipon ti eti chreian echomen marturias autoi gar Ekousamen apo tou stomatos autou