(STRT) Luke 7 : 1 epei de eplērōsen panta ta rēmata autou eis tas akoas tou laou eisēlthen eis kapernaoum epei de eplErOsen panta ta rEmata autou eis tas akoas tou laou eisElthen eis kapernaoum
(STRT) Luke 7 : 2 ekatontarchou de tinos doulos kakōs echōn ēmellen teleutan os ēn autō entimos ekatontarchou de tinos doulos kakOs echOn Emellen teleutan os En autO entimos
(STRT) Luke 7 : 3 akousas de peri tou iēsou apesteilen pros auton presbuterous tōn ioudaiōn erōtōn auton opōs elthōn diasōsē ton doulon autou akousas de peri tou iEsou apesteilen pros auton presbuterous tOn ioudaiOn erOtOn auton opOs elthOn diasOsE ton doulon autou
(STRT) Luke 7 : 4 oi de paragenomenoi pros ton iēsoun parekaloun auton spoudaiōs legontes oti axios estin ō parexei touto oi de paragenomenoi pros ton iEsoun parekaloun auton spoudaiOs legontes oti axios estin O parexei touto
(STRT) Luke 7 : 5 agapa gar to ethnos ēmōn kai tēn sunagōgēn autos ōkodomēsen ēmin agapa gar to ethnos EmOn kai tEn sunagOgEn autos OkodomEsen Emin
(STRT) Luke 7 : 6 o de iēsous eporeueto sun autois ēdē de autou ou makran apechontos apo tēs oikias epempsen pros auton o ekatontarchos philous legōn autō kurie mē skullou ou gar eimi ikanos ina upo tēn stegēn mou eiselthēs o de iEsous eporeueto sun autois EdE de autou ou makran apechontos apo tEs oikias epempsen pros auton o ekatontarchos philous legOn autO kurie mE skullou ou gar eimi ikanos ina upo tEn stegEn mou eiselthEs
(STRT) Luke 7 : 7 dio oude emauton ēxiōsa pros se elthein alla eipe logō kai iathēsetai o pais mou dio oude emauton ExiOsa pros se elthein alla eipe logO kai iathEsetai o pais mou
(STRT) Luke 7 : 8 kai gar egō anthrōpos eimi upo exousian tassomenos echōn up emauton stratiōtas kai legō toutō poreuthēti kai poreuetai kai allō erchou kai erchetai kai tō doulō mou poiēson touto kai poiei kai gar egO anthrOpos eimi upo exousian tassomenos echOn up emauton stratiOtas kai legO toutO poreuthEti kai poreuetai kai allO erchou kai erchetai kai tO doulO mou poiEson touto kai poiei
(STRT) Luke 7 : 9 akousas de tauta o iēsous ethaumasen auton kai strapheis tō akolouthounti autō ochlō eipen legō umin oude en tō israēl tosautēn pistin euron akousas de tauta o iEsous ethaumasen auton kai strapheis tO akolouthounti autO ochlO eipen legO umin oude en tO israEl tosautEn pistin euron
(STRT) Luke 7 : 10 kai upostrepsantes oi pemphthentes eis ton oikon euron ton asthenounta doulon ugiainonta kai upostrepsantes oi pemphthentes eis ton oikon euron ton asthenounta doulon ugiainonta
(STRT) Luke 7 : 11 kai egeneto en tē exēs eporeueto eis polin kaloumenēn nain kai suneporeuonto autō oi mathētai autou ikanoi kai ochlos polus kai egeneto en tE exEs eporeueto eis polin kaloumenEn nain kai suneporeuonto autO oi mathEtai autou ikanoi kai ochlos polus
(STRT) Luke 7 : 12 ōs de ēngisen tē pulē tēs poleōs kai idou exekomizeto tethnēkōs uios monogenēs tē mētri autou kai autē ēn chēra kai ochlos tēs poleōs ikanos sun autē Os de Engisen tE pulE tEs poleOs kai idou exekomizeto tethnEkOs uios monogenEs tE mEtri autou kai autE En chEra kai ochlos tEs poleOs ikanos sun autE
(STRT) Luke 7 : 13 kai idōn autēn o kurios esplanchnisthē ep autē kai eipen autē mē klaie kai idOn autEn o kurios esplanchnisthE ep autE kai eipen autE mE klaie
(STRT) Luke 7 : 14 kai proselthōn ēpsato tēs sorou oi de bastazontes estēsan kai eipen neaniske soi legō egerthēti kai proselthOn Epsato tEs sorou oi de bastazontes estEsan kai eipen neaniske soi legO egerthEti
(STRT) Luke 7 : 15 kai anekathisen o nekros kai ērxato lalein kai edōken auton tē mētri autou kai anekathisen o nekros kai Erxato lalein kai edOken auton tE mEtri autou
(STRT) Luke 7 : 16 elaben de phobos apantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophētēs megas egēgertai en ēmin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou elaben de phobos apantas kai edoxazon ton theon legontes oti prophEtEs megas egEgertai en Emin kai oti epeskepsato o theos ton laon autou
(STRT) Luke 7 : 17 kai exēlthen o logos outos en olē tē ioudaia peri autou kai en pasē tē perichōrō kai exElthen o logos outos en olE tE ioudaia peri autou kai en pasE tE perichOrO
(STRT) Luke 7 : 18 kai apēngeilan iōannē oi mathētai autou peri pantōn toutōn kai apEngeilan iOannE oi mathEtai autou peri pantOn toutOn
(STRT) Luke 7 : 19 kai proskalesamenos duo tinas tōn mathētōn autou o iōannēs epempsen pros ton iēsoun legōn su ei o erchomenos ē allon prosdokōmen kai proskalesamenos duo tinas tOn mathEtOn autou o iOannEs epempsen pros ton iEsoun legOn su ei o erchomenos E allon prosdokOmen
(STRT) Luke 7 : 20 paragenomenoi de pros auton oi andres eipon iōannēs o baptistēs apestalken ēmas pros se legōn su ei o erchomenos ē allon prosdokōmen paragenomenoi de pros auton oi andres eipon iOannEs o baptistEs apestalken Emas pros se legOn su ei o erchomenos E allon prosdokOmen
(STRT) Luke 7 : 21 en autē de tē ōra etherapeusen pollous apo nosōn kai mastigōn kai pneumatōn ponērōn kai tuphlois pollois echarisato to blepein en autE de tE Ora etherapeusen pollous apo nosOn kai mastigOn kai pneumatOn ponErOn kai tuphlois pollois echarisato to blepein
(STRT) Luke 7 : 22 kai apokritheis o iēsous eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate oti tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai kai apokritheis o iEsous eipen autois poreuthentes apangeilate iOannE a eidete kai Ekousate oti tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi katharizontai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euangelizontai
(STRT) Luke 7 : 23 kai makarios estin os ean mē skandalisthē en emoi kai makarios estin os ean mE skandalisthE en emoi
(STRT) Luke 7 : 24 apelthontōn de tōn angelōn iōannou ērxato legein pros tous ochlous peri iōannou ti exelēluthate eis tēn erēmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon apelthontOn de tOn angelOn iOannou Erxato legein pros tous ochlous peri iOannou ti exelEluthate eis tEn erEmon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon
(STRT) Luke 7 : 25 alla ti exelēluthate idein anthrōpon en malakois imatiois ēmphiesmenon idou oi en imatismō endoxō kai truphē uparchontes en tois basileiois eisin alla ti exelEluthate idein anthrOpon en malakois imatiois Emphiesmenon idou oi en imatismO endoxO kai truphE uparchontes en tois basileiois eisin
(STRT) Luke 7 : 26 alla ti exelēluthate idein prophētēn nai legō umin kai perissoteron prophētou alla ti exelEluthate idein prophEtEn nai legO umin kai perissoteron prophEtou
(STRT) Luke 7 : 27 outos estin peri ou gegraptai idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou outos estin peri ou gegraptai idou egO apostellO ton angelon mou pro prosOpou sou os kataskeuasei tEn odon sou emprosthen sou
(STRT) Luke 7 : 28 legō gar umin meizōn en gennētois gunaikōn prophētēs iōannou tou baptistou oudeis estin o de mikroteros en tē basileia tou theou meizōn autou estin legO gar umin meizOn en gennEtois gunaikOn prophEtEs iOannou tou baptistou oudeis estin o de mikroteros en tE basileia tou theou meizOn autou estin
(STRT) Luke 7 : 29 kai pas o laos akousas kai oi telōnai edikaiōsan ton theon baptisthentes to baptisma iōannou kai pas o laos akousas kai oi telOnai edikaiOsan ton theon baptisthentes to baptisma iOannou
(STRT) Luke 7 : 30 oi de pharisaioi kai oi nomikoi tēn boulēn tou theou ēthetēsan eis eautous mē baptisthentes up autou oi de pharisaioi kai oi nomikoi tEn boulEn tou theou EthetEsan eis eautous mE baptisthentes up autou
(STRT) Luke 7 : 31 eipen de o kurios tini oun omoiōsō tous anthrōpous tēs geneas tautēs kai tini eisin omoioi eipen de o kurios tini oun omoiOsO tous anthrOpous tEs geneas tautEs kai tini eisin omoioi
(STRT) Luke 7 : 32 omoioi eisin paidiois tois en agora kathēmenois kai prosphōnousin allēlois kai legousin ēulēsamen umin kai ouk ōrchēsasthe ethrēnēsamen umin kai ouk eklausate omoioi eisin paidiois tois en agora kathEmenois kai prosphOnousin allElois kai legousin EulEsamen umin kai ouk OrchEsasthe ethrEnEsamen umin kai ouk eklausate
(STRT) Luke 7 : 33 elēluthen gar iōannēs o baptistēs mēte arton esthiōn mēte oinon pinōn kai legete daimonion echei elEluthen gar iOannEs o baptistEs mEte arton esthiOn mEte oinon pinOn kai legete daimonion echei
(STRT) Luke 7 : 34 elēluthen o uios tou anthrōpou esthiōn kai pinōn kai legete idou anthrōpos phagos kai oinopotēs telōnōn philos kai amartōlōn elEluthen o uios tou anthrOpou esthiOn kai pinOn kai legete idou anthrOpos phagos kai oinopotEs telOnOn philos kai amartOlOn
(STRT) Luke 7 : 35 kai edikaiōthē ē sophia apo tōn teknōn autēs pantōn kai edikaiOthE E sophia apo tOn teknOn autEs pantOn
(STRT) Luke 7 : 36 ērōta de tis auton tōn pharisaiōn ina phagē met autou kai eiselthōn eis tēn oikian tou pharisaiou aneklithē ErOta de tis auton tOn pharisaiOn ina phagE met autou kai eiselthOn eis tEn oikian tou pharisaiou aneklithE
(STRT) Luke 7 : 37 kai idou gunē en tē polei ētis ēn amartōlos epignousa oti anakeitai en tē oikia tou pharisaiou komisasa alabastron murou kai idou gunE en tE polei Etis En amartOlos epignousa oti anakeitai en tE oikia tou pharisaiou komisasa alabastron murou
(STRT) Luke 7 : 38 kai stasa para tous podas autou opisō klaiousa ērxato brechein tous podas autou tois dakrusin kai tais thrixin tēs kephalēs autēs exemassen kai katephilei tous podas autou kai ēleiphen tō murō kai stasa para tous podas autou opisO klaiousa Erxato brechein tous podas autou tois dakrusin kai tais thrixin tEs kephalEs autEs exemassen kai katephilei tous podas autou kai Eleiphen tO murO
(STRT) Luke 7 : 39 idōn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautō legōn outos ei ēn prophētēs eginōsken an tis kai potapē ē gunē ētis aptetai autou oti amartōlos estin idOn de o pharisaios o kalesas auton eipen en eautO legOn outos ei En prophEtEs eginOsken an tis kai potapE E gunE Etis aptetai autou oti amartOlos estin
(STRT) Luke 7 : 40 kai apokritheis o iēsous eipen pros auton simōn echō soi ti eipein o de phēsin didaskale eipe kai apokritheis o iEsous eipen pros auton simOn echO soi ti eipein o de phEsin didaskale eipe
(STRT) Luke 7 : 41 duo chreōpheiletai ēsan daneistē tini o eis ōpheilen dēnaria pentakosia o de eteros pentēkonta duo chreOpheiletai Esan daneistE tini o eis Opheilen dEnaria pentakosia o de eteros pentEkonta
(STRT) Luke 7 : 42 mē echontōn de autōn apodounai amphoterois echarisato tis oun autōn eipe pleion auton agapēsei mE echontOn de autOn apodounai amphoterois echarisato tis oun autOn eipe pleion auton agapEsei
(STRT) Luke 7 : 43 apokritheis de o simōn eipen upolambanō oti ō to pleion echarisato o de eipen autō orthōs ekrinas apokritheis de o simOn eipen upolambanO oti O to pleion echarisato o de eipen autO orthOs ekrinas
(STRT) Luke 7 : 44 kai strapheis pros tēn gunaika tō simōni ephē blepeis tautēn tēn gunaika eisēlthon sou eis tēn oikian udōr epi tous podas mou ouk edōkas autē de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin tēs kephalēs autēs exemaxen kai strapheis pros tEn gunaika tO simOni ephE blepeis tautEn tEn gunaika eisElthon sou eis tEn oikian udOr epi tous podas mou ouk edOkas autE de tois dakrusin ebrexen mou tous podas kai tais thrixin tEs kephalEs autEs exemaxen
(STRT) Luke 7 : 45 philēma moi ouk edōkas autē de aph ēs eisēlthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas philEma moi ouk edOkas autE de aph Es eisElthon ou dielipen kataphilousa mou tous podas
(STRT) Luke 7 : 46 elaiō tēn kephalēn mou ouk ēleipsas autē de murō ēleipsen mou tous podas elaiO tEn kephalEn mou ouk Eleipsas autE de murO Eleipsen mou tous podas
(STRT) Luke 7 : 47 ou charin legō soi apheōntai ai amartiai autēs ai pollai oti ēgapēsen polu ō de oligon aphietai oligon agapa ou charin legO soi apheOntai ai amartiai autEs ai pollai oti EgapEsen polu O de oligon aphietai oligon agapa
(STRT) Luke 7 : 48 eipen de autē apheōntai sou ai amartiai eipen de autE apheOntai sou ai amartiai
(STRT) Luke 7 : 49 kai ērxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiēsin kai Erxanto oi sunanakeimenoi legein en eautois tis outos estin os kai amartias aphiEsin
(STRT) Luke 7 : 50 eipen de pros tēn gunaika ē pistis sou sesōken se poreuou eis eirēnēn eipen de pros tEn gunaika E pistis sou sesOken se poreuou eis eirEnEn