(STRT) Luke 4 : 1 iēsous de pneumatos agiou plērēs upestrepsen apo tou iordanou kai ēgeto en tō pneumati eis tēn erēmon iEsous de pneumatos agiou plErEs upestrepsen apo tou iordanou kai Egeto en tO pneumati eis tEn erEmon
(STRT) Luke 4 : 2 ēmeras tessarakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk ephagen ouden en tais ēmerais ekeinais kai suntelestheisōn autōn usteron epeinasen Emeras tessarakonta peirazomenos upo tou diabolou kai ouk ephagen ouden en tais Emerais ekeinais kai suntelestheisOn autOn usteron epeinasen
(STRT) Luke 4 : 3 kai eipen autō o diabolos ei uios ei tou theou eipe tō lithō toutō ina genētai artos kai eipen autO o diabolos ei uios ei tou theou eipe tO lithO toutO ina genEtai artos
(STRT) Luke 4 : 4 kai apekrithē iēsous pros auton legōn gegraptai oti ouk ep artō monō zēsetai o anthrōpos all epi panti rēmati theou kai apekrithE iEsous pros auton legOn gegraptai oti ouk ep artO monO zEsetai o anthrOpos all epi panti rEmati theou
(STRT) Luke 4 : 5 kai anagagōn auton o diabolos eis oros upsēlon edeixen autō pasas tas basileias tēs oikoumenēs en stigmē chronou kai anagagOn auton o diabolos eis oros upsElon edeixen autO pasas tas basileias tEs oikoumenEs en stigmE chronou
(STRT) Luke 4 : 6 kai eipen autō o diabolos soi dōsō tēn exousian tautēn apasan kai tēn doxan autōn oti emoi paradedotai kai ō ean thelō didōmi autēn kai eipen autO o diabolos soi dOsO tEn exousian tautEn apasan kai tEn doxan autOn oti emoi paradedotai kai O ean thelO didOmi autEn
(STRT) Luke 4 : 7 su oun ean proskunēsēs enōpion mou estai sou panta su oun ean proskunEsEs enOpion mou estai sou panta
(STRT) Luke 4 : 8 kai apokritheis autō eipen o iēsous upage opisō mou satana gegraptai gar proskunēseis kurion ton theon sou kai autō monō latreuseis kai apokritheis autO eipen o iEsous upage opisO mou satana gegraptai gar proskunEseis kurion ton theon sou kai autO monO latreuseis
(STRT) Luke 4 : 9 kai ēgagen auton eis ierousalēm kai estēsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autō ei o uios ei tou theou bale seauton enteuthen katō kai Egagen auton eis ierousalEm kai estEsen auton epi to pterugion tou ierou kai eipen autO ei o uios ei tou theou bale seauton enteuthen katO
(STRT) Luke 4 : 10 gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se gegraptai gar oti tois angelois autou enteleitai peri sou tou diaphulaxai se
(STRT) Luke 4 : 11 kai oti epi cheirōn arousin se mēpote proskopsēs pros lithon ton poda sou kai oti epi cheirOn arousin se mEpote proskopsEs pros lithon ton poda sou
(STRT) Luke 4 : 12 kai apokritheis eipen autō o iēsous oti eirētai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou kai apokritheis eipen autO o iEsous oti eirEtai ouk ekpeiraseis kurion ton theon sou
(STRT) Luke 4 : 13 kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apestē ap autou achri kairou kai suntelesas panta peirasmon o diabolos apestE ap autou achri kairou
(STRT) Luke 4 : 14 kai upestrepsen o iēsous en tē dunamei tou pneumatos eis tēn galilaian kai phēmē exēlthen kath olēs tēs perichōrou peri autou kai upestrepsen o iEsous en tE dunamei tou pneumatos eis tEn galilaian kai phEmE exElthen kath olEs tEs perichOrou peri autou
(STRT) Luke 4 : 15 kai autos edidasken en tais sunagōgais autōn doxazomenos upo pantōn kai autos edidasken en tais sunagOgais autOn doxazomenos upo pantOn
(STRT) Luke 4 : 16 kai ēlthen eis tēn nazaret ou ēn tethrammenos kai eisēlthen kata to eiōthos autō en tē ēmera tōn sabbatōn eis tēn sunagōgēn kai anestē anagnōnai kai Elthen eis tEn nazaret ou En tethrammenos kai eisElthen kata to eiOthos autO en tE Emera tOn sabbatOn eis tEn sunagOgEn kai anestE anagnOnai
(STRT) Luke 4 : 17 kai epedothē autō biblion ēsaiou tou prophētou kai anaptuxas to biblion euren ton topon ou ēn gegrammenon kai epedothE autO biblion Esaiou tou prophEtou kai anaptuxas to biblion euren ton topon ou En gegrammenon
(STRT) Luke 4 : 18 pneuma kuriou ep eme ou eneken echrisen me euangelizesthai ptōchois apestalken me iasasthai tous suntetrimmenous tēn kardian kēruxai aichmalōtois aphesin kai tuphlois anablepsin aposteilai tethrausmenous en aphesei pneuma kuriou ep eme ou eneken echrisen me euangelizesthai ptOchois apestalken me iasasthai tous suntetrimmenous tEn kardian kEruxai aichmalOtois aphesin kai tuphlois anablepsin aposteilai tethrausmenous en aphesei
(STRT) Luke 4 : 19 kēruxai eniauton kuriou dekton kEruxai eniauton kuriou dekton
(STRT) Luke 4 : 20 kai ptuxas to biblion apodous tō upēretē ekathisen kai pantōn en tē sunagōgē oi ophthalmoi ēsan atenizontes autō kai ptuxas to biblion apodous tO upEretE ekathisen kai pantOn en tE sunagOgE oi ophthalmoi Esan atenizontes autO
(STRT) Luke 4 : 21 ērxato de legein pros autous oti sēmeron peplērōtai ē graphē autē en tois ōsin umōn Erxato de legein pros autous oti sEmeron peplErOtai E graphE autE en tois Osin umOn
(STRT) Luke 4 : 22 kai pantes emarturoun autō kai ethaumazon epi tois logois tēs charitos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ouch outos estin o uios iōsēph kai pantes emarturoun autO kai ethaumazon epi tois logois tEs charitos tois ekporeuomenois ek tou stomatos autou kai elegon ouch outos estin o uios iOsEph
(STRT) Luke 4 : 23 kai eipen pros autous pantōs ereite moi tēn parabolēn tautēn iatre therapeuson seauton osa ēkousamen genomena en tē kapernaoum poiēson kai ōde en tē patridi sou kai eipen pros autous pantOs ereite moi tEn parabolEn tautEn iatre therapeuson seauton osa Ekousamen genomena en tE kapernaoum poiEson kai Ode en tE patridi sou
(STRT) Luke 4 : 24 eipen de amēn legō umin oti oudeis prophētēs dektos estin en tē patridi autou eipen de amEn legO umin oti oudeis prophEtEs dektos estin en tE patridi autou
(STRT) Luke 4 : 25 ep alētheias de legō umin pollai chērai ēsan en tais ēmerais ēliou en tō israēl ote ekleisthē o ouranos epi etē tria kai mēnas ex ōs egeneto limos megas epi pasan tēn gēn ep alEtheias de legO umin pollai chErai Esan en tais Emerais Eliou en tO israEl ote ekleisthE o ouranos epi etE tria kai mEnas ex Os egeneto limos megas epi pasan tEn gEn
(STRT) Luke 4 : 26 kai pros oudemian autōn epemphthē ēlias ei mē eis sarepta tēs sidōnos pros gunaika chēran kai pros oudemian autOn epemphthE Elias ei mE eis sarepta tEs sidOnos pros gunaika chEran
(STRT) Luke 4 : 27 kai polloi leproi ēsan epi elissaiou tou prophētou en tō israēl kai oudeis autōn ekatharisthē ei mē neeman o suros kai polloi leproi Esan epi elissaiou tou prophEtou en tO israEl kai oudeis autOn ekatharisthE ei mE neeman o suros
(STRT) Luke 4 : 28 kai eplēsthēsan pantes thumou en tē sunagōgē akouontes tauta kai eplEsthEsan pantes thumou en tE sunagOgE akouontes tauta
(STRT) Luke 4 : 29 kai anastantes exebalon auton exō tēs poleōs kai ēgagon auton eōs tēs ophruos tou orous eph ou ē polis autōn ōkodomēto eis to katakrēmnisai auton kai anastantes exebalon auton exO tEs poleOs kai Egagon auton eOs tEs ophruos tou orous eph ou E polis autOn OkodomEto eis to katakrEmnisai auton
(STRT) Luke 4 : 30 autos de dielthōn dia mesou autōn eporeueto autos de dielthOn dia mesou autOn eporeueto
(STRT) Luke 4 : 31 kai katēlthen eis kapernaoum polin tēs galilaias kai ēn didaskōn autous en tois sabbasin kai katElthen eis kapernaoum polin tEs galilaias kai En didaskOn autous en tois sabbasin
(STRT) Luke 4 : 32 kai exeplēssonto epi tē didachē autou oti en exousia ēn o logos autou kai exeplEssonto epi tE didachE autou oti en exousia En o logos autou
(STRT) Luke 4 : 33 kai en tē sunagōgē ēn anthrōpos echōn pneuma daimoniou akathartou kai anekraxen phōnē megalē kai en tE sunagOgE En anthrOpos echOn pneuma daimoniou akathartou kai anekraxen phOnE megalE
(STRT) Luke 4 : 34 legōn ea ti ēmin kai soi iēsou nazarēne ēlthes apolesai ēmas oida se tis ei o agios tou theou legOn ea ti Emin kai soi iEsou nazarEne Elthes apolesai Emas oida se tis ei o agios tou theou
(STRT) Luke 4 : 35 kai epetimēsen autō o iēsous legōn phimōthēti kai exelthe ex autou kai ripsan auton to daimonion eis to meson exēlthen ap autou mēden blapsan auton kai epetimEsen autO o iEsous legOn phimOthEti kai exelthe ex autou kai ripsan auton to daimonion eis to meson exElthen ap autou mEden blapsan auton
(STRT) Luke 4 : 36 kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allēlous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akathartois pneumasin kai exerchontai kai egeneto thambos epi pantas kai sunelaloun pros allElous legontes tis o logos outos oti en exousia kai dunamei epitassei tois akathartois pneumasin kai exerchontai
(STRT) Luke 4 : 37 kai exeporeueto ēchos peri autou eis panta topon tēs perichōrou kai exeporeueto Echos peri autou eis panta topon tEs perichOrou
(STRT) Luke 4 : 38 anastas de ek tēs sunagōgēs eisēlthen eis tēn oikian simōnos ē penthera de tou simōnos ēn sunechomenē puretō megalō kai ērōtēsan auton peri autēs anastas de ek tEs sunagOgEs eisElthen eis tEn oikian simOnos E penthera de tou simOnos En sunechomenE puretO megalO kai ErOtEsan auton peri autEs
(STRT) Luke 4 : 39 kai epistas epanō autēs epetimēsen tō puretō kai aphēken autēn parachrēma de anastasa diēkonei autois kai epistas epanO autEs epetimEsen tO puretO kai aphEken autEn parachrEma de anastasa diEkonei autois
(STRT) Luke 4 : 40 dunontos de tou ēliou pantes osoi eichon asthenountas nosois poikilais ēgagon autous pros auton o de eni ekastō autōn tas cheiras epitheis etherapeusen autous dunontos de tou Eliou pantes osoi eichon asthenountas nosois poikilais Egagon autous pros auton o de eni ekastO autOn tas cheiras epitheis etherapeusen autous
(STRT) Luke 4 : 41 exērcheto de kai daimonia apo pollōn krazonta kai legonta oti su ei o christos o uios tou theou kai epitimōn ouk eia auta lalein oti ēdeisan ton christon auton einai exErcheto de kai daimonia apo pollOn krazonta kai legonta oti su ei o christos o uios tou theou kai epitimOn ouk eia auta lalein oti Edeisan ton christon auton einai
(STRT) Luke 4 : 42 genomenēs de ēmeras exelthōn eporeuthē eis erēmon topon kai oi ochloi ezētoun auton kai ēlthon eōs autou kai kateichon auton tou mē poreuesthai ap autōn genomenEs de Emeras exelthOn eporeuthE eis erEmon topon kai oi ochloi ezEtoun auton kai Elthon eOs autou kai kateichon auton tou mE poreuesthai ap autOn
(STRT) Luke 4 : 43 o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euangelisasthai me dei tēn basileian tou theou oti eis touto apestalmai o de eipen pros autous oti kai tais eterais polesin euangelisasthai me dei tEn basileian tou theou oti eis touto apestalmai
(STRT) Luke 4 : 44 kai ēn kērussōn en tais sunagōgais tēs galilaias kai En kErussOn en tais sunagOgais tEs galilaias