(STRT) Luke 15 : 1 ēsan de engizontes autō pantes oi telōnai kai oi amartōloi akouein autou Esan de engizontes autO pantes oi telOnai kai oi amartOloi akouein autou
(STRT) Luke 15 : 2 kai diegonguzon oi pharisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartōlous prosdechetai kai sunesthiei autois kai diegonguzon oi pharisaioi kai oi grammateis legontes oti outos amartOlous prosdechetai kai sunesthiei autois
(STRT) Luke 15 : 3 eipen de pros autous tēn parabolēn tautēn legōn eipen de pros autous tEn parabolEn tautEn legOn
(STRT) Luke 15 : 4 tis anthrōpos ex umōn echōn ekaton probata kai apolesas en ex autōn ou kataleipei ta ennenēkontaennea en tē erēmō kai poreuetai epi to apolōlos eōs eurē auto tis anthrOpos ex umOn echOn ekaton probata kai apolesas en ex autOn ou kataleipei ta ennenEkontaennea en tE erEmO kai poreuetai epi to apolOlos eOs eurE auto
(STRT) Luke 15 : 5 kai eurōn epitithēsin epi tous ōmous eautou chairōn kai eurOn epitithEsin epi tous Omous eautou chairOn
(STRT) Luke 15 : 6 kai elthōn eis ton oikon sunkalei tous philous kai tous geitonas legōn autois suncharēte moi oti euron to probaton mou to apolōlos kai elthOn eis ton oikon sunkalei tous philous kai tous geitonas legOn autois suncharEte moi oti euron to probaton mou to apolOlos
(STRT) Luke 15 : 7 legō umin oti outōs chara estai en tō ouranō epi eni amartōlō metanoounti ē epi ennenēkontaennea dikaiois oitines ou chreian echousin metanoias legO umin oti outOs chara estai en tO ouranO epi eni amartOlO metanoounti E epi ennenEkontaennea dikaiois oitines ou chreian echousin metanoias
(STRT) Luke 15 : 8 ē tis gunē drachmas echousa deka ean apolesē drachmēn mian ouchi aptei luchnon kai saroi tēn oikian kai zētei epimelōs eōs otou eurē E tis gunE drachmas echousa deka ean apolesE drachmEn mian ouchi aptei luchnon kai saroi tEn oikian kai zEtei epimelOs eOs otou eurE
(STRT) Luke 15 : 9 kai eurousa sunkaleitai tas philas kai tas geitonas legousa suncharēte moi oti euron tēn drachmēn ēn apōlesa kai eurousa sunkaleitai tas philas kai tas geitonas legousa suncharEte moi oti euron tEn drachmEn En apOlesa
(STRT) Luke 15 : 10 outōs legō umin chara ginetai enōpion tōn angelōn tou theou epi eni amartōlō metanoounti outOs legO umin chara ginetai enOpion tOn angelOn tou theou epi eni amartOlO metanoounti
(STRT) Luke 15 : 11 eipen de anthrōpos tis eichen duo uious eipen de anthrOpos tis eichen duo uious
(STRT) Luke 15 : 12 kai eipen o neōteros autōn tō patri pater dos moi to epiballon meros tēs ousias kai dieilen autois ton bion kai eipen o neOteros autOn tO patri pater dos moi to epiballon meros tEs ousias kai dieilen autois ton bion
(STRT) Luke 15 : 13 kai met ou pollas ēmeras sunagagōn apanta o neōteros uios apedēmēsen eis chōran makran kai ekei dieskorpisen tēn ousian autou zōn asōtōs kai met ou pollas Emeras sunagagOn apanta o neOteros uios apedEmEsen eis chOran makran kai ekei dieskorpisen tEn ousian autou zOn asOtOs
(STRT) Luke 15 : 14 dapanēsantos de autou panta egeneto limos ischuros kata tēn chōran ekeinēn kai autos ērxato ustereisthai dapanEsantos de autou panta egeneto limos ischuros kata tEn chOran ekeinEn kai autos Erxato ustereisthai
(STRT) Luke 15 : 15 kai poreutheis ekollēthē eni tōn politōn tēs chōras ekeinēs kai epempsen auton eis tous agrous autou boskein choirous kai poreutheis ekollEthE eni tOn politOn tEs chOras ekeinEs kai epempsen auton eis tous agrous autou boskein choirous
(STRT) Luke 15 : 16 kai epethumei gemisai tēn koilian autou apo tōn keratiōn ōn ēsthion oi choiroi kai oudeis edidou autō kai epethumei gemisai tEn koilian autou apo tOn keratiOn On Esthion oi choiroi kai oudeis edidou autO
(STRT) Luke 15 : 17 eis eauton de elthōn eipen posoi misthioi tou patros mou perisseuousin artōn egō de limō apollumai eis eauton de elthOn eipen posoi misthioi tou patros mou perisseuousin artOn egO de limO apollumai
(STRT) Luke 15 : 18 anastas poreusomai pros ton patera mou kai erō autō pater ēmarton eis ton ouranon kai enōpion sou anastas poreusomai pros ton patera mou kai erO autO pater Emarton eis ton ouranon kai enOpion sou
(STRT) Luke 15 : 19 kai ouketi eimi axios klēthēnai uios sou poiēson me ōs ena tōn misthiōn sou kai ouketi eimi axios klEthEnai uios sou poiEson me Os ena tOn misthiOn sou
(STRT) Luke 15 : 20 kai anastas ēlthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patēr autou kai esplanchnisthē kai dramōn epepesen epi ton trachēlon autou kai katephilēsen auton kai anastas Elthen pros ton patera eautou eti de autou makran apechontos eiden auton o patEr autou kai esplanchnisthE kai dramOn epepesen epi ton trachElon autou kai katephilEsen auton
(STRT) Luke 15 : 21 eipen de autō o uios pater ēmarton eis ton ouranon kai enōpion sou kai ouketi eimi axios klēthēnai uios sou eipen de autO o uios pater Emarton eis ton ouranon kai enOpion sou kai ouketi eimi axios klEthEnai uios sou
(STRT) Luke 15 : 22 eipen de o patēr pros tous doulous autou exenenkate tēn stolēn tēn prōtēn kai endusate auton kai dote daktulion eis tēn cheira autou kai upodēmata eis tous podas eipen de o patEr pros tous doulous autou exenenkate tEn stolEn tEn prOtEn kai endusate auton kai dote daktulion eis tEn cheira autou kai upodEmata eis tous podas
(STRT) Luke 15 : 23 kai enenkantes ton moschon ton siteuton thusate kai phagontes euphranthōmen kai enenkantes ton moschon ton siteuton thusate kai phagontes euphranthOmen
(STRT) Luke 15 : 24 oti outos o uios mou nekros ēn kai anezēsen kai apolōlōs ēn kai eurethē kai ērxanto euphrainesthai oti outos o uios mou nekros En kai anezEsen kai apolOlOs En kai eurethE kai Erxanto euphrainesthai
(STRT) Luke 15 : 25 ēn de o uios autou o presbuteros en agrō kai ōs erchomenos ēngisen tē oikia ēkousen sumphōnias kai chorōn En de o uios autou o presbuteros en agrO kai Os erchomenos Engisen tE oikia Ekousen sumphOnias kai chorOn
(STRT) Luke 15 : 26 kai proskalesamenos ena tōn paidōn autou epunthaneto ti eiē tauta kai proskalesamenos ena tOn paidOn autou epunthaneto ti eiE tauta
(STRT) Luke 15 : 27 o de eipen autō oti o adelphos sou ēkei kai ethusen o patēr sou ton moschon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben o de eipen autO oti o adelphos sou Ekei kai ethusen o patEr sou ton moschon ton siteuton oti ugiainonta auton apelaben
(STRT) Luke 15 : 28 ōrgisthē de kai ouk ēthelen eiselthein o oun patēr autou exelthōn parekalei auton OrgisthE de kai ouk Ethelen eiselthein o oun patEr autou exelthOn parekalei auton
(STRT) Luke 15 : 29 o de apokritheis eipen tō patri idou tosauta etē douleuō soi kai oudepote entolēn sou parēlthon kai emoi oudepote edōkas eriphon ina meta tōn philōn mou euphranthō o de apokritheis eipen tO patri idou tosauta etE douleuO soi kai oudepote entolEn sou parElthon kai emoi oudepote edOkas eriphon ina meta tOn philOn mou euphranthO
(STRT) Luke 15 : 30 ote de o uios sou outos o kataphagōn sou ton bion meta pornōn ēlthen ethusas autō ton moschon ton siteuton ote de o uios sou outos o kataphagOn sou ton bion meta pornOn Elthen ethusas autO ton moschon ton siteuton
(STRT) Luke 15 : 31 o de eipen autō teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin o de eipen autO teknon su pantote met emou ei kai panta ta ema sa estin
(STRT) Luke 15 : 32 euphranthēnai de kai charēnai edei oti o adelphos sou outos nekros ēn kai anezēsen kai apolōlōs ēn kai eurethē euphranthEnai de kai charEnai edei oti o adelphos sou outos nekros En kai anezEsen kai apolOlOs En kai eurethE