(STRT) Luke 16 : 1 elegen de kai pros tous mathētas autou anthrōpos tis ēn plousios os eichen oikonomon kai outos dieblēthē autō ōs diaskorpizōn ta uparchonta autou elegen de kai pros tous mathEtas autou anthrOpos tis En plousios os eichen oikonomon kai outos dieblEthE autO Os diaskorpizOn ta uparchonta autou
(STRT) Luke 16 : 2 kai phōnēsas auton eipen autō ti touto akouō peri sou apodos ton logon tēs oikonomias sou ou gar dunēsē eti oikonomein kai phOnEsas auton eipen autO ti touto akouO peri sou apodos ton logon tEs oikonomias sou ou gar dunEsE eti oikonomein
(STRT) Luke 16 : 3 eipen de en eautō o oikonomos ti poiēsō oti o kurios mou aphaireitai tēn oikonomian ap emou skaptein ouk ischuō epaitein aischunomai eipen de en eautO o oikonomos ti poiEsO oti o kurios mou aphaireitai tEn oikonomian ap emou skaptein ouk ischuO epaitein aischunomai
(STRT) Luke 16 : 4 egnōn ti poiēsō ina otan metastathō tēs oikonomias dexōntai me eis tous oikous autōn egnOn ti poiEsO ina otan metastathO tEs oikonomias dexOntai me eis tous oikous autOn
(STRT) Luke 16 : 5 kai proskalesamenos ena ekaston tōn chreōpheiletōn tou kuriou eautou elegen tō prōtō poson opheileis tō kuriō mou kai proskalesamenos ena ekaston tOn chreOpheiletOn tou kuriou eautou elegen tO prOtO poson opheileis tO kuriO mou
(STRT) Luke 16 : 6 o de eipen ekaton batous elaiou kai eipen autō dexai sou to gramma kai kathisas tacheōs grapson pentēkonta o de eipen ekaton batous elaiou kai eipen autO dexai sou to gramma kai kathisas tacheOs grapson pentEkonta
(STRT) Luke 16 : 7 epeita eterō eipen su de poson opheileis o de eipen ekaton korous sitou kai legei autō dexai sou to gramma kai grapson ogdoēkonta epeita eterO eipen su de poson opheileis o de eipen ekaton korous sitou kai legei autO dexai sou to gramma kai grapson ogdoEkonta
(STRT) Luke 16 : 8 kai epēnesen o kurios ton oikonomon tēs adikias oti phronimōs epoiēsen oti oi uioi tou aiōnos toutou phronimōteroi uper tous uious tou phōtos eis tēn genean tēn eautōn eisin kai epEnesen o kurios ton oikonomon tEs adikias oti phronimOs epoiEsen oti oi uioi tou aiOnos toutou phronimOteroi uper tous uious tou phOtos eis tEn genean tEn eautOn eisin
(STRT) Luke 16 : 9 kagō umin legō poiēsate eautois philous ek tou mamōna tēs adikias ina otan eklipēte dexōntai umas eis tas aiōnious skēnas kagO umin legO poiEsate eautois philous ek tou mamOna tEs adikias ina otan eklipEte dexOntai umas eis tas aiOnious skEnas
(STRT) Luke 16 : 10 o pistos en elachistō kai en pollō pistos estin kai o en elachistō adikos kai en pollō adikos estin o pistos en elachistO kai en pollO pistos estin kai o en elachistO adikos kai en pollO adikos estin
(STRT) Luke 16 : 11 ei oun en tō adikō mamōna pistoi ouk egenesthe to alēthinon tis umin pisteusei ei oun en tO adikO mamOna pistoi ouk egenesthe to alEthinon tis umin pisteusei
(STRT) Luke 16 : 12 kai ei en tō allotriō pistoi ouk egenesthe to umeteron tis umin dōsei kai ei en tO allotriO pistoi ouk egenesthe to umeteron tis umin dOsei
(STRT) Luke 16 : 13 oudeis oiketēs dunatai dusi kuriois douleuein ē gar ton ena misēsei kai ton eteron agapēsei ē enos anthexetai kai tou eterou kataphronēsei ou dunasthe theō douleuein kai mamōna oudeis oiketEs dunatai dusi kuriois douleuein E gar ton ena misEsei kai ton eteron agapEsei E enos anthexetai kai tou eterou kataphronEsei ou dunasthe theO douleuein kai mamOna
(STRT) Luke 16 : 14 ēkouon de tauta panta kai oi pharisaioi philarguroi uparchontes kai exemuktērizon auton Ekouon de tauta panta kai oi pharisaioi philarguroi uparchontes kai exemuktErizon auton
(STRT) Luke 16 : 15 kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enōpion tōn anthrōpōn o de theos ginōskei tas kardias umōn oti to en anthrōpois upsēlon bdelugma enōpion tou theou estin kai eipen autois umeis este oi dikaiountes eautous enOpion tOn anthrOpOn o de theos ginOskei tas kardias umOn oti to en anthrOpois upsElon bdelugma enOpion tou theou estin
(STRT) Luke 16 : 16 o nomos kai oi prophētai eōs iōannou apo tote ē basileia tou theou euangelizetai kai pas eis autēn biazetai o nomos kai oi prophEtai eOs iOannou apo tote E basileia tou theou euangelizetai kai pas eis autEn biazetai
(STRT) Luke 16 : 17 eukopōteron de estin ton ouranon kai tēn gēn parelthein ē tou nomou mian keraian pesein eukopOteron de estin ton ouranon kai tEn gEn parelthein E tou nomou mian keraian pesein
(STRT) Luke 16 : 18 pas o apoluōn tēn gunaika autou kai gamōn eteran moicheuei kai pas o apolelumenēn apo andros gamōn moicheuei pas o apoluOn tEn gunaika autou kai gamOn eteran moicheuei kai pas o apolelumenEn apo andros gamOn moicheuei
(STRT) Luke 16 : 19 anthrōpos de tis ēn plousios kai enedidusketo porphuran kai busson euphrainomenos kath ēmeran lamprōs anthrOpos de tis En plousios kai enedidusketo porphuran kai busson euphrainomenos kath Emeran lamprOs
(STRT) Luke 16 : 20 ptōchos de tis ēn onomati lazaros os ebeblēto pros ton pulōna autou ēlkōmenos ptOchos de tis En onomati lazaros os ebeblEto pros ton pulOna autou ElkOmenos
(STRT) Luke 16 : 21 kai epithumōn chortasthēnai apo tōn psichiōn tōn piptontōn apo tēs trapezēs tou plousiou alla kai oi kunes erchomenoi apeleichon ta elkē autou kai epithumOn chortasthEnai apo tOn psichiOn tOn piptontOn apo tEs trapezEs tou plousiou alla kai oi kunes erchomenoi apeleichon ta elkE autou
(STRT) Luke 16 : 22 egeneto de apothanein ton ptōchon kai apenechthēnai auton upo tōn angelōn eis ton kolpon tou abraam apethanen de kai o plousios kai etaphē egeneto de apothanein ton ptOchon kai apenechthEnai auton upo tOn angelOn eis ton kolpon tou abraam apethanen de kai o plousios kai etaphE
(STRT) Luke 16 : 23 kai en tō adē eparas tous ophthalmous autou uparchōn en basanois ora ton abraam apo makrothen kai lazaron en tois kolpois autou kai en tO adE eparas tous ophthalmous autou uparchOn en basanois ora ton abraam apo makrothen kai lazaron en tois kolpois autou
(STRT) Luke 16 : 24 kai autos phōnēsas eipen pater abraam eleēson me kai pempson lazaron ina bapsē to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxē tēn glōssan mou oti odunōmai en tē phlogi tautē kai autos phOnEsas eipen pater abraam eleEson me kai pempson lazaron ina bapsE to akron tou daktulou autou udatos kai katapsuxE tEn glOssan mou oti odunOmai en tE phlogi tautE
(STRT) Luke 16 : 25 eipen de abraam teknon mnēsthēti oti apelabes su ta agatha sou en tē zōē sou kai lazaros omoiōs ta kaka nun de ode parakaleitai su de odunasai eipen de abraam teknon mnEsthEti oti apelabes su ta agatha sou en tE zOE sou kai lazaros omoiOs ta kaka nun de ode parakaleitai su de odunasai
(STRT) Luke 16 : 26 kai epi pasin toutois metaxu ēmōn kai umōn chasma mega estēriktai opōs oi thelontes diabēnai enteuthen pros umas mē dunōntai mēde oi ekeithen pros ēmas diaperōsin kai epi pasin toutois metaxu EmOn kai umOn chasma mega estEriktai opOs oi thelontes diabEnai enteuthen pros umas mE dunOntai mEde oi ekeithen pros Emas diaperOsin
(STRT) Luke 16 : 27 eipen de erōtō oun se pater ina pempsēs auton eis ton oikon tou patros mou eipen de erOtO oun se pater ina pempsEs auton eis ton oikon tou patros mou
(STRT) Luke 16 : 28 echō gar pente adelphous opōs diamarturētai autois ina mē kai autoi elthōsin eis ton topon touton tēs basanou echO gar pente adelphous opOs diamarturEtai autois ina mE kai autoi elthOsin eis ton topon touton tEs basanou
(STRT) Luke 16 : 29 legei autō abraam echousin mōsea kai tous prophētas akousatōsan autōn legei autO abraam echousin mOsea kai tous prophEtas akousatOsan autOn
(STRT) Luke 16 : 30 o de eipen ouchi pater abraam all ean tis apo nekrōn poreuthē pros autous metanoēsousin o de eipen ouchi pater abraam all ean tis apo nekrOn poreuthE pros autous metanoEsousin
(STRT) Luke 16 : 31 eipen de autō ei mōseōs kai tōn prophētōn ouk akouousin oude ean tis ek nekrōn anastē peisthēsontai eipen de autO ei mOseOs kai tOn prophEtOn ouk akouousin oude ean tis ek nekrOn anastE peisthEsontai