(STRT) Luke 10 : 1 meta de tauta anedeixen o kurios kai eterous ebdomēkonta kai apesteilen autous ana duo pro prosōpou autou eis pasan polin kai topon ou emellen autos erchesthai meta de tauta anedeixen o kurios kai eterous ebdomEkonta kai apesteilen autous ana duo pro prosOpou autou eis pasan polin kai topon ou emellen autos erchesthai
(STRT) Luke 10 : 2 elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deēthēte oun tou kuriou tou therismou opōs ekballē ergatas eis ton therismon autou elegen oun pros autous o men therismos polus oi de ergatai oligoi deEthEte oun tou kuriou tou therismou opOs ekballE ergatas eis ton therismon autou
(STRT) Luke 10 : 3 upagete idou egō apostellō umas ōs arnas en mesō lukōn upagete idou egO apostellO umas Os arnas en mesO lukOn
(STRT) Luke 10 : 4 mē bastazete balantion mē pēran mēde upodēmata kai mēdena kata tēn odon aspasēsthe mE bastazete balantion mE pEran mEde upodEmata kai mEdena kata tEn odon aspasEsthe
(STRT) Luke 10 : 5 eis ēn d an oikian eiserchēsthe prōton legete eirēnē tō oikō toutō eis En d an oikian eiserchEsthe prOton legete eirEnE tO oikO toutO
(STRT) Luke 10 : 6 kai ean men ē ekei uios eirēnēs epanapausetai ep auton ē eirēnē umōn ei de mēge eph umas anakampsei kai ean men E ekei uios eirEnEs epanapausetai ep auton E eirEnE umOn ei de mEge eph umas anakampsei
(STRT) Luke 10 : 7 en autē de tē oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autōn axios gar o ergatēs tou misthou autou estin mē metabainete ex oikias eis oikian en autE de tE oikia menete esthiontes kai pinontes ta par autOn axios gar o ergatEs tou misthou autou estin mE metabainete ex oikias eis oikian
(STRT) Luke 10 : 8 kai eis ēn d an polin eiserchēsthe kai dechōntai umas esthiete ta paratithemena umin kai eis En d an polin eiserchEsthe kai dechOntai umas esthiete ta paratithemena umin
(STRT) Luke 10 : 9 kai therapeuete tous en autē astheneis kai legete autois ēngiken eph umas ē basileia tou theou kai therapeuete tous en autE astheneis kai legete autois Engiken eph umas E basileia tou theou
(STRT) Luke 10 : 10 eis ēn d an polin eiserchēsthe kai mē dechōntai umas exelthontes eis tas plateias autēs eipate eis En d an polin eiserchEsthe kai mE dechOntai umas exelthontes eis tas plateias autEs eipate
(STRT) Luke 10 : 11 kai ton koniorton ton kollēthenta ēmin ek tēs poleōs umōn apomassometha umin plēn touto ginōskete oti ēngiken eph umas ē basileia tou theou kai ton koniorton ton kollEthenta Emin ek tEs poleOs umOn apomassometha umin plEn touto ginOskete oti Engiken eph umas E basileia tou theou
(STRT) Luke 10 : 12 legō de umin oti sodomois en tē ēmera ekeinē anektoteron estai ē tē polei ekeinē legO de umin oti sodomois en tE Emera ekeinE anektoteron estai E tE polei ekeinE
(STRT) Luke 10 : 13 ouai soi chōrazin ouai soi bēthsaida oti ei en turō kai sidōni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkō kai spodō kathēmenai metenoēsan ouai soi chOrazin ouai soi bEthsaida oti ei en turO kai sidOni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakkO kai spodO kathEmenai metenoEsan
(STRT) Luke 10 : 14 plēn turō kai sidōni anektoteron estai en tē krisei ē umin plEn turO kai sidOni anektoteron estai en tE krisei E umin
(STRT) Luke 10 : 15 kai su kapernaoum ē eōs tou ouranou upsōtheisa eōs adou katabibasthēsē kai su kapernaoum E eOs tou ouranou upsOtheisa eOs adou katabibasthEsE
(STRT) Luke 10 : 16 o akouōn umōn emou akouei kai o athetōn umas eme athetei o de eme athetōn athetei ton aposteilanta me o akouOn umOn emou akouei kai o athetOn umas eme athetei o de eme athetOn athetei ton aposteilanta me
(STRT) Luke 10 : 17 upestrepsan de oi ebdomēkonta meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai ēmin en tō onomati sou upestrepsan de oi ebdomEkonta meta charas legontes kurie kai ta daimonia upotassetai Emin en tO onomati sou
(STRT) Luke 10 : 18 eipen de autois etheōroun ton satanan ōs astrapēn ek tou ouranou pesonta eipen de autois etheOroun ton satanan Os astrapEn ek tou ouranou pesonta
(STRT) Luke 10 : 19 idou didōmi umin tēn exousian tou patein epanō opheōn kai skorpiōn kai epi pasan tēn dunamin tou echthrou kai ouden umas ou mē adikēsē idou didOmi umin tEn exousian tou patein epanO opheOn kai skorpiOn kai epi pasan tEn dunamin tou echthrou kai ouden umas ou mE adikEsE
(STRT) Luke 10 : 20 plēn en toutō mē chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de mallon oti ta onomata umōn egraphē en tois ouranois plEn en toutO mE chairete oti ta pneumata umin upotassetai chairete de mallon oti ta onomata umOn egraphE en tois ouranois
(STRT) Luke 10 : 21 en autē tē ōra ēgalliasato tō pneumati o iēsous kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tēs gēs oti apekrupsas tauta apo sophōn kai sunetōn kai apekalupsas auta nēpiois nai o patēr oti outōs egeneto eudokia emprosthen sou en autE tE Ora Egalliasato tO pneumati o iEsous kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tEs gEs oti apekrupsas tauta apo sophOn kai sunetOn kai apekalupsas auta nEpiois nai o patEr oti outOs egeneto eudokia emprosthen sou
(STRT) Luke 10 : 22 kai strapheis pros tous mathētas eipen panta paredothē moi upo tou patros mou kai oudeis ginōskei tis estin o uios ei mē o patēr kai tis estin o patēr ei mē o uios kai ō ean boulētai o uios apokalupsai kai strapheis pros tous mathEtas eipen panta paredothE moi upo tou patros mou kai oudeis ginOskei tis estin o uios ei mE o patEr kai tis estin o patEr ei mE o uios kai O ean boulEtai o uios apokalupsai
(STRT) Luke 10 : 23 kai strapheis pros tous mathētas kat idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete kai strapheis pros tous mathEtas kat idian eipen makarioi oi ophthalmoi oi blepontes a blepete
(STRT) Luke 10 : 24 legō gar umin oti polloi prophētai kai basileis ēthelēsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk ēkousan legO gar umin oti polloi prophEtai kai basileis EthelEsan idein a umeis blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk Ekousan
(STRT) Luke 10 : 25 kai idou nomikos tis anestē ekpeirazōn auton kai legōn didaskale ti poiēsas zōēn aiōnion klēronomēsō kai idou nomikos tis anestE ekpeirazOn auton kai legOn didaskale ti poiEsas zOEn aiOnion klEronomEsO
(STRT) Luke 10 : 26 o de eipen pros auton en tō nomō ti gegraptai pōs anaginōskeis o de eipen pros auton en tO nomO ti gegraptai pOs anaginOskeis
(STRT) Luke 10 : 27 o de apokritheis eipen agapēseis kurion ton theon sou ex olēs tēs kardias sou kai ex olēs tēs psuchēs sou kai ex olēs tēs ischuos sou kai ex olēs tēs dianoias sou kai ton plēsion sou ōs seauton o de apokritheis eipen agapEseis kurion ton theon sou ex olEs tEs kardias sou kai ex olEs tEs psuchEs sou kai ex olEs tEs ischuos sou kai ex olEs tEs dianoias sou kai ton plEsion sou Os seauton
(STRT) Luke 10 : 28 eipen de autō orthōs apekrithēs touto poiei kai zēsē eipen de autO orthOs apekrithEs touto poiei kai zEsE
(STRT) Luke 10 : 29 o de thelōn dikaioun eauton eipen pros ton iēsoun kai tis estin mou plēsion o de thelOn dikaioun eauton eipen pros ton iEsoun kai tis estin mou plEsion
(STRT) Luke 10 : 30 upolabōn de o iēsous eipen anthrōpos tis katebainen apo ierousalēm eis ierichō kai lēstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plēgas epithentes apēlthon aphentes ēmithanē tunchanonta upolabOn de o iEsous eipen anthrOpos tis katebainen apo ierousalEm eis ierichO kai lEstais periepesen oi kai ekdusantes auton kai plEgas epithentes apElthon aphentes EmithanE tunchanonta
(STRT) Luke 10 : 31 kata sunkurian de iereus tis katebainen en tē odō ekeinē kai idōn auton antiparēlthen kata sunkurian de iereus tis katebainen en tE odO ekeinE kai idOn auton antiparElthen
(STRT) Luke 10 : 32 omoiōs de kai leuitēs genomenos kata ton topon elthōn kai idōn antiparēlthen omoiOs de kai leuitEs genomenos kata ton topon elthOn kai idOn antiparElthen
(STRT) Luke 10 : 33 samareitēs de tis odeuōn ēlthen kat auton kai idōn auton esplanchnisthē samareitEs de tis odeuOn Elthen kat auton kai idOn auton esplanchnisthE
(STRT) Luke 10 : 34 kai proselthōn katedēsen ta traumata autou epicheōn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktēnos ēgagen auton eis pandocheion kai epemelēthē autou kai proselthOn katedEsen ta traumata autou epicheOn elaion kai oinon epibibasas de auton epi to idion ktEnos Egagen auton eis pandocheion kai epemelEthE autou
(STRT) Luke 10 : 35 kai epi tēn aurion exelthōn ekbalōn duo dēnaria edōken tō pandochei kai eipen autō epimelēthēti autou kai o ti an prosdapanēsēs egō en tō epanerchesthai me apodōsō soi kai epi tEn aurion exelthOn ekbalOn duo dEnaria edOken tO pandochei kai eipen autO epimelEthEti autou kai o ti an prosdapanEsEs egO en tO epanerchesthai me apodOsO soi
(STRT) Luke 10 : 36 tis oun toutōn tōn triōn dokei soi plēsion gegonenai tou empesontos eis tous lēstas tis oun toutOn tOn triOn dokei soi plEsion gegonenai tou empesontos eis tous lEstas
(STRT) Luke 10 : 37 o de eipen o poiēsas to eleos met autou eipen oun autō o iēsous poreuou kai su poiei omoiōs o de eipen o poiEsas to eleos met autou eipen oun autO o iEsous poreuou kai su poiei omoiOs
(STRT) Luke 10 : 38 egeneto de en tō poreuesthai autous kai autos eisēlthen eis kōmēn tina gunē de tis onomati martha upedexato auton eis ton oikon autēs egeneto de en tO poreuesthai autous kai autos eisElthen eis kOmEn tina gunE de tis onomati martha upedexato auton eis ton oikon autEs
(STRT) Luke 10 : 39 kai tēde ēn adelphē kaloumenē maria ē kai parakathisasa para tous podas tou iēsou ēkouen ton logon autou kai tEde En adelphE kaloumenE maria E kai parakathisasa para tous podas tou iEsou Ekouen ton logon autou
(STRT) Luke 10 : 40 ē de martha periespato peri pollēn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti ē adelphē mou monēn me katelipen diakonein eipe oun autē ina moi sunantilabētai E de martha periespato peri pollEn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti E adelphE mou monEn me katelipen diakonein eipe oun autE ina moi sunantilabEtai
(STRT) Luke 10 : 41 apokritheis de eipen autē o iēsous martha martha merimnas kai turbazē peri polla apokritheis de eipen autE o iEsous martha martha merimnas kai turbazE peri polla
(STRT) Luke 10 : 42 enos de estin chreia maria de tēn agathēn merida exelexato ētis ouk aphairethēsetai ap autēs enos de estin chreia maria de tEn agathEn merida exelexato Etis ouk aphairethEsetai ap autEs