(STRT) Luke 5 : 1 egeneto de en tō ton ochlon epikeisthai autō tou akouein ton logon tou theou kai autos ēn estōs para tēn limnēn gennēsaret egeneto de en tO ton ochlon epikeisthai autO tou akouein ton logon tou theou kai autos En estOs para tEn limnEn gennEsaret
(STRT) Luke 5 : 2 kai eiden duo ploia estōta para tēn limnēn oi de alieis apobantes ap autōn apeplunan ta diktua kai eiden duo ploia estOta para tEn limnEn oi de alieis apobantes ap autOn apeplunan ta diktua
(STRT) Luke 5 : 3 embas de eis en tōn ploiōn o ēn tou simōnos ērōtēsen auton apo tēs gēs epanagagein oligon kai kathisas edidasken ek tou ploiou tous ochlous embas de eis en tOn ploiOn o En tou simOnos ErOtEsen auton apo tEs gEs epanagagein oligon kai kathisas edidasken ek tou ploiou tous ochlous
(STRT) Luke 5 : 4 ōs de epausato lalōn eipen pros ton simōna epanagage eis to bathos kai chalasate ta diktua umōn eis agran Os de epausato lalOn eipen pros ton simOna epanagage eis to bathos kai chalasate ta diktua umOn eis agran
(STRT) Luke 5 : 5 kai apokritheis o simōn eipen autō epistata di olēs tēs nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tō rēmati sou chalasō to diktuon kai apokritheis o simOn eipen autO epistata di olEs tEs nuktos kopiasantes ouden elabomen epi de tO rEmati sou chalasO to diktuon
(STRT) Luke 5 : 6 kai touto poiēsantes sunekleisan ichthuōn plēthos polu dierrēgnuto de to diktuon autōn kai touto poiEsantes sunekleisan ichthuOn plEthos polu dierrEgnuto de to diktuon autOn
(STRT) Luke 5 : 7 kai kateneusan tois metochois tois en tō eterō ploiō tou elthontas sullabesthai autois kai ēlthon kai eplēsan amphotera ta ploia ōste buthizesthai auta kai kateneusan tois metochois tois en tO eterO ploiO tou elthontas sullabesthai autois kai Elthon kai eplEsan amphotera ta ploia Oste buthizesthai auta
(STRT) Luke 5 : 8 idōn de simōn petros prosepesen tois gonasin tou iēsou legōn exelthe ap emou oti anēr amartōlos eimi kurie idOn de simOn petros prosepesen tois gonasin tou iEsou legOn exelthe ap emou oti anEr amartOlos eimi kurie
(STRT) Luke 5 : 9 thambos gar perieschen auton kai pantas tous sun autō epi tē agra tōn ichthuōn ē sunelabon thambos gar perieschen auton kai pantas tous sun autO epi tE agra tOn ichthuOn E sunelabon
(STRT) Luke 5 : 10 omoiōs de kai iakōbon kai iōannēn uious zebedaiou oi ēsan koinōnoi tō simōni kai eipen pros ton simōna o iēsous mē phobou apo tou nun anthrōpous esē zōgrōn omoiOs de kai iakObon kai iOannEn uious zebedaiou oi Esan koinOnoi tO simOni kai eipen pros ton simOna o iEsous mE phobou apo tou nun anthrOpous esE zOgrOn
(STRT) Luke 5 : 11 kai katagagontes ta ploia epi tēn gēn aphentes apanta ēkolouthēsan autō kai katagagontes ta ploia epi tEn gEn aphentes apanta EkolouthEsan autO
(STRT) Luke 5 : 12 kai egeneto en tō einai auton en mia tōn poleōn kai idou anēr plērēs lepras kai idōn ton iēsoun pesōn epi prosōpon edeēthē autou legōn kurie ean thelēs dunasai me katharisai kai egeneto en tO einai auton en mia tOn poleOn kai idou anEr plErEs lepras kai idOn ton iEsoun pesOn epi prosOpon edeEthE autou legOn kurie ean thelEs dunasai me katharisai
(STRT) Luke 5 : 13 kai ekteinas tēn cheira ēpsato autou eipōn thelō katharisthēti kai eutheōs ē lepra apēlthen ap autou kai ekteinas tEn cheira Epsato autou eipOn thelO katharisthEti kai eutheOs E lepra apElthen ap autou
(STRT) Luke 5 : 14 kai autos parēngeilen autō mēdeni eipein alla apelthōn deixon seauton tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathōs prosetaxen mōsēs eis marturion autois kai autos parEngeilen autO mEdeni eipein alla apelthOn deixon seauton tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou kathOs prosetaxen mOsEs eis marturion autois
(STRT) Luke 5 : 15 diērcheto de mallon o logos peri autou kai sunērchonto ochloi polloi akouein kai therapeuesthai up autou apo tōn astheneiōn autōn diErcheto de mallon o logos peri autou kai sunErchonto ochloi polloi akouein kai therapeuesthai up autou apo tOn astheneiOn autOn
(STRT) Luke 5 : 16 autos de ēn upochōrōn en tais erēmois kai proseuchomenos autos de En upochOrOn en tais erEmois kai proseuchomenos
(STRT) Luke 5 : 17 kai egeneto en mia tōn ēmerōn kai autos ēn didaskōn kai ēsan kathēmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi ēsan elēluthotes ek pasēs kōmēs tēs galilaias kai ioudaias kai ierousalēm kai dunamis kuriou ēn eis to iasthai autous kai egeneto en mia tOn EmerOn kai autos En didaskOn kai Esan kathEmenoi pharisaioi kai nomodidaskaloi oi Esan elEluthotes ek pasEs kOmEs tEs galilaias kai ioudaias kai ierousalEm kai dunamis kuriou En eis to iasthai autous
(STRT) Luke 5 : 18 kai idou andres pherontes epi klinēs anthrōpon os ēn paralelumenos kai ezētoun auton eisenenkein kai theinai enōpion autou kai idou andres pherontes epi klinEs anthrOpon os En paralelumenos kai ezEtoun auton eisenenkein kai theinai enOpion autou
(STRT) Luke 5 : 19 kai mē eurontes dia poias eisenenkōsin auton dia ton ochlon anabantes epi to dōma dia tōn keramōn kathēkan auton sun tō klinidiō eis to meson emprosthen tou iēsou kai mE eurontes dia poias eisenenkOsin auton dia ton ochlon anabantes epi to dOma dia tOn keramOn kathEkan auton sun tO klinidiO eis to meson emprosthen tou iEsou
(STRT) Luke 5 : 20 kai idōn tēn pistin autōn eipen autō anthrōpe apheōntai soi ai amartiai sou kai idOn tEn pistin autOn eipen autO anthrOpe apheOntai soi ai amartiai sou
(STRT) Luke 5 : 21 kai ērxanto dialogizesthai oi grammateis kai oi pharisaioi legontes tis estin outos os lalei blasphēmias tis dunatai aphienai amartias ei mē monos o theos kai Erxanto dialogizesthai oi grammateis kai oi pharisaioi legontes tis estin outos os lalei blasphEmias tis dunatai aphienai amartias ei mE monos o theos
(STRT) Luke 5 : 22 epignous de o iēsous tous dialogismous autōn apokritheis eipen pros autous ti dialogizesthe en tais kardiais umōn epignous de o iEsous tous dialogismous autOn apokritheis eipen pros autous ti dialogizesthe en tais kardiais umOn
(STRT) Luke 5 : 23 ti estin eukopōteron eipein apheōntai soi ai amartiai sou ē eipein egeirai kai peripatei ti estin eukopOteron eipein apheOntai soi ai amartiai sou E eipein egeirai kai peripatei
(STRT) Luke 5 : 24 ina de eidēte oti exousian echei o uios tou anthrōpou epi tēs gēs aphienai amartias eipen tō paralelumenō soi legō egeirai kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou ina de eidEte oti exousian echei o uios tou anthrOpou epi tEs gEs aphienai amartias eipen tO paralelumenO soi legO egeirai kai aras to klinidion sou poreuou eis ton oikon sou
(STRT) Luke 5 : 25 kai parachrēma anastas enōpion autōn aras eph ō katekeito apēlthen eis ton oikon autou doxazōn ton theon kai parachrEma anastas enOpion autOn aras eph O katekeito apElthen eis ton oikon autou doxazOn ton theon
(STRT) Luke 5 : 26 kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton theon kai eplēsthēsan phobou legontes oti eidomen paradoxa sēmeron kai ekstasis elaben apantas kai edoxazon ton theon kai eplEsthEsan phobou legontes oti eidomen paradoxa sEmeron
(STRT) Luke 5 : 27 kai meta tauta exēlthen kai etheasato telōnēn onomati leuin kathēmenon epi to telōnion kai eipen autō akolouthei moi kai meta tauta exElthen kai etheasato telOnEn onomati leuin kathEmenon epi to telOnion kai eipen autO akolouthei moi
(STRT) Luke 5 : 28 kai katalipōn apanta anastas ēkolouthēsen autō kai katalipOn apanta anastas EkolouthEsen autO
(STRT) Luke 5 : 29 kai epoiēsen dochēn megalēn o leuis autō en tē oikia autou kai ēn ochlos telōnōn polus kai allōn oi ēsan met autōn katakeimenoi kai epoiEsen dochEn megalEn o leuis autO en tE oikia autou kai En ochlos telOnOn polus kai allOn oi Esan met autOn katakeimenoi
(STRT) Luke 5 : 30 kai egonguzon oi grammateis autōn kai oi pharisaioi pros tous mathētas autou legontes dia ti meta telōnōn kai amartōlōn esthiete kai pinete kai egonguzon oi grammateis autOn kai oi pharisaioi pros tous mathEtas autou legontes dia ti meta telOnOn kai amartOlOn esthiete kai pinete
(STRT) Luke 5 : 31 kai apokritheis o iēsous eipen pros autous ou chreian echousin oi ugiainontes iatrou all oi kakōs echontes kai apokritheis o iEsous eipen pros autous ou chreian echousin oi ugiainontes iatrou all oi kakOs echontes
(STRT) Luke 5 : 32 ouk elēlutha kalesai dikaious alla amartōlous eis metanoian ouk elElutha kalesai dikaious alla amartOlous eis metanoian
(STRT) Luke 5 : 33 oi de eipon pros auton dia ti oi mathētai iōannou nēsteuousin pukna kai deēseis poiountai omoiōs kai oi tōn pharisaiōn oi de soi esthiousin kai pinousin oi de eipon pros auton dia ti oi mathEtai iOannou nEsteuousin pukna kai deEseis poiountai omoiOs kai oi tOn pharisaiOn oi de soi esthiousin kai pinousin
(STRT) Luke 5 : 34 o de eipen pros autous mē dunasthe tous uious tou numphōnos en ō o numphios met autōn estin poiēsai nēsteuein o de eipen pros autous mE dunasthe tous uious tou numphOnos en O o numphios met autOn estin poiEsai nEsteuein
(STRT) Luke 5 : 35 eleusontai de ēmerai kai otan aparthē ap autōn o numphios tote nēsteusousin en ekeinais tais ēmerais eleusontai de Emerai kai otan aparthE ap autOn o numphios tote nEsteusousin en ekeinais tais Emerais
(STRT) Luke 5 : 36 elegen de kai parabolēn pros autous oti oudeis epiblēma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mēge kai to kainon schizei kai tō palaiō ou sumphōnei epiblēma to apo tou kainou elegen de kai parabolEn pros autous oti oudeis epiblEma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mEge kai to kainon schizei kai tO palaiO ou sumphOnei epiblEma to apo tou kainou
(STRT) Luke 5 : 37 kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mēge rēxei o neos oinos tous askous kai autos ekchuthēsetai kai oi askoi apolountai kai oudeis ballei oinon neon eis askous palaious ei de mEge rExei o neos oinos tous askous kai autos ekchuthEsetai kai oi askoi apolountai
(STRT) Luke 5 : 38 alla oinon neon eis askous kainous blēteon kai amphoteroi suntērountai alla oinon neon eis askous kainous blEteon kai amphoteroi suntErountai
(STRT) Luke 5 : 39 kai oudeis piōn palaion eutheōs thelei neon legei gar o palaios chrēstoteros estin kai oudeis piOn palaion eutheOs thelei neon legei gar o palaios chrEstoteros estin