(STRT) Luke 24 : 1 tē de mia tōn sabbatōn orthrou batheos ēlthon epi to mnēma pherousai a ētoimasan arōmata kai tines sun autais tE de mia tOn sabbatOn orthrou batheos Elthon epi to mnEma pherousai a Etoimasan arOmata kai tines sun autais
(STRT) Luke 24 : 2 euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnēmeiou euron de ton lithon apokekulismenon apo tou mnEmeiou
(STRT) Luke 24 : 3 kai eiselthousai ouch euron to sōma tou kuriou iēsou kai eiselthousai ouch euron to sOma tou kuriou iEsou
(STRT) Luke 24 : 4 kai egeneto en tō diaporeisthai autas peri toutou kai idou duo andres epestēsan autais en esthēsesin astraptousais kai egeneto en tO diaporeisthai autas peri toutou kai idou duo andres epestEsan autais en esthEsesin astraptousais
(STRT) Luke 24 : 5 emphobōn de genomenōn autōn kai klinousōn to prosōpon eis tēn gēn eipon pros autas ti zēteite ton zōnta meta tōn nekrōn emphobOn de genomenOn autOn kai klinousOn to prosOpon eis tEn gEn eipon pros autas ti zEteite ton zOnta meta tOn nekrOn
(STRT) Luke 24 : 6 ouk estin ōde all ēgerthē mnēsthēte ōs elalēsen umin eti ōn en tē galilaia ouk estin Ode all EgerthE mnEsthEte Os elalEsen umin eti On en tE galilaia
(STRT) Luke 24 : 7 legōn oti dei ton uion tou anthrōpou paradothēnai eis cheiras anthrōpōn amartōlōn kai staurōthēnai kai tē tritē ēmera anastēnai legOn oti dei ton uion tou anthrOpou paradothEnai eis cheiras anthrOpOn amartOlOn kai staurOthEnai kai tE tritE Emera anastEnai
(STRT) Luke 24 : 8 kai emnēsthēsan tōn rēmatōn autou kai emnEsthEsan tOn rEmatOn autou
(STRT) Luke 24 : 9 kai upostrepsasai apo tou mnēmeiou apēngeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois kai upostrepsasai apo tou mnEmeiou apEngeilan tauta panta tois endeka kai pasin tois loipois
(STRT) Luke 24 : 10 ēsan de ē magdalēnē maria kai iōanna kai maria iakōbou kai ai loipai sun autais ai elegon pros tous apostolous tauta Esan de E magdalEnE maria kai iOanna kai maria iakObou kai ai loipai sun autais ai elegon pros tous apostolous tauta
(STRT) Luke 24 : 11 kai ephanēsan enōpion autōn ōsei lēros ta rēmata autōn kai ēpistoun autais kai ephanEsan enOpion autOn Osei lEros ta rEmata autOn kai Epistoun autais
(STRT) Luke 24 : 12 o de petros anastas edramen epi to mnēmeion kai parakupsas blepei ta othonia keimena mona kai apēlthen pros eauton thaumazōn to gegonos o de petros anastas edramen epi to mnEmeion kai parakupsas blepei ta othonia keimena mona kai apElthen pros eauton thaumazOn to gegonos
(STRT) Luke 24 : 13 kai idou duo ex autōn ēsan poreuomenoi en autē tē ēmera eis kōmēn apechousan stadious exēkonta apo ierousalēm ē onoma emmaous kai idou duo ex autOn Esan poreuomenoi en autE tE Emera eis kOmEn apechousan stadious exEkonta apo ierousalEm E onoma emmaous
(STRT) Luke 24 : 14 kai autoi ōmiloun pros allēlous peri pantōn tōn sumbebēkotōn toutōn kai autoi Omiloun pros allElous peri pantOn tOn sumbebEkotOn toutOn
(STRT) Luke 24 : 15 kai egeneto en tō omilein autous kai suzētein kai autos o iēsous engisas suneporeueto autois kai egeneto en tO omilein autous kai suzEtein kai autos o iEsous engisas suneporeueto autois
(STRT) Luke 24 : 16 oi de ophthalmoi autōn ekratounto tou mē epignōnai auton oi de ophthalmoi autOn ekratounto tou mE epignOnai auton
(STRT) Luke 24 : 17 eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allēlous peripatountes kai este skuthrōpoi eipen de pros autous tines oi logoi outoi ous antiballete pros allElous peripatountes kai este skuthrOpoi
(STRT) Luke 24 : 18 apokritheis de o eis ō onoma kleopas eipen pros auton su monos paroikeis en ierousalēm kai ouk egnōs ta genomena en autē en tais ēmerais tautais apokritheis de o eis O onoma kleopas eipen pros auton su monos paroikeis en ierousalEm kai ouk egnOs ta genomena en autE en tais Emerais tautais
(STRT) Luke 24 : 19 kai eipen autois poia oi de eipon autō ta peri iēsou tou nazōraiou os egeneto anēr prophētēs dunatos en ergō kai logō enantion tou theou kai pantos tou laou kai eipen autois poia oi de eipon autO ta peri iEsou tou nazOraiou os egeneto anEr prophEtEs dunatos en ergO kai logO enantion tou theou kai pantos tou laou
(STRT) Luke 24 : 20 opōs te paredōkan auton oi archiereis kai oi archontes ēmōn eis krima thanatou kai estaurōsan auton opOs te paredOkan auton oi archiereis kai oi archontes EmOn eis krima thanatou kai estaurOsan auton
(STRT) Luke 24 : 21 ēmeis de ēlpizomen oti autos estin o mellōn lutrousthai ton israēl alla ge sun pasin toutois tritēn tautēn ēmeran agei sēmeron aph ou tauta egeneto Emeis de Elpizomen oti autos estin o mellOn lutrousthai ton israEl alla ge sun pasin toutois tritEn tautEn Emeran agei sEmeron aph ou tauta egeneto
(STRT) Luke 24 : 22 alla kai gunaikes tines ex ēmōn exestēsan ēmas genomenai orthriai epi to mnēmeion alla kai gunaikes tines ex EmOn exestEsan Emas genomenai orthriai epi to mnEmeion
(STRT) Luke 24 : 23 kai mē eurousai to sōma autou ēlthon legousai kai optasian angelōn eōrakenai oi legousin auton zēn kai mE eurousai to sOma autou Elthon legousai kai optasian angelOn eOrakenai oi legousin auton zEn
(STRT) Luke 24 : 24 kai apēlthon tines tōn sun ēmin epi to mnēmeion kai euron outōs kathōs kai ai gunaikes eipon auton de ouk eidon kai apElthon tines tOn sun Emin epi to mnEmeion kai euron outOs kathOs kai ai gunaikes eipon auton de ouk eidon
(STRT) Luke 24 : 25 kai autos eipen pros autous ō anoētoi kai bradeis tē kardia tou pisteuein epi pasin ois elalēsan oi prophētai kai autos eipen pros autous O anoEtoi kai bradeis tE kardia tou pisteuein epi pasin ois elalEsan oi prophEtai
(STRT) Luke 24 : 26 ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tēn doxan autou ouchi tauta edei pathein ton christon kai eiselthein eis tEn doxan autou
(STRT) Luke 24 : 27 kai arxamenos apo mōseōs kai apo pantōn tōn prophētōn diērmēneuen autois en pasais tais graphais ta peri eautou kai arxamenos apo mOseOs kai apo pantOn tOn prophEtOn diErmEneuen autois en pasais tais graphais ta peri eautou
(STRT) Luke 24 : 28 kai ēngisan eis tēn kōmēn ou eporeuonto kai autos prosepoieito porrōterō poreuesthai kai Engisan eis tEn kOmEn ou eporeuonto kai autos prosepoieito porrOterO poreuesthai
(STRT) Luke 24 : 29 kai parebiasanto auton legontes meinon meth ēmōn oti pros esperan estin kai kekliken ē ēmera kai eisēlthen tou meinai sun autois kai parebiasanto auton legontes meinon meth EmOn oti pros esperan estin kai kekliken E Emera kai eisElthen tou meinai sun autois
(STRT) Luke 24 : 30 kai egeneto en tō kataklithēnai auton met autōn labōn ton arton eulogēsen kai klasas epedidou autois kai egeneto en tO kataklithEnai auton met autOn labOn ton arton eulogEsen kai klasas epedidou autois
(STRT) Luke 24 : 31 autōn de diēnoichthēsan oi ophthalmoi kai epegnōsan auton kai autos aphantos egeneto ap autōn autOn de diEnoichthEsan oi ophthalmoi kai epegnOsan auton kai autos aphantos egeneto ap autOn
(STRT) Luke 24 : 32 kai eipon pros allēlous ouchi ē kardia ēmōn kaiomenē ēn en ēmin ōs elalei ēmin en tē odō kai ōs diēnoigen ēmin tas graphas kai eipon pros allElous ouchi E kardia EmOn kaiomenE En en Emin Os elalei Emin en tE odO kai Os diEnoigen Emin tas graphas
(STRT) Luke 24 : 33 kai anastantes autē tē ōra upestrepsan eis ierousalēm kai euron sunēthroismenous tous endeka kai tous sun autois kai anastantes autE tE Ora upestrepsan eis ierousalEm kai euron sunEthroismenous tous endeka kai tous sun autois
(STRT) Luke 24 : 34 legontas oti ēgerthē o kurios ontōs kai ōphthē simōni legontas oti EgerthE o kurios ontOs kai OphthE simOni
(STRT) Luke 24 : 35 kai autoi exēgounto ta en tē odō kai ōs egnōsthē autois en tē klasei tou artou kai autoi exEgounto ta en tE odO kai Os egnOsthE autois en tE klasei tou artou
(STRT) Luke 24 : 36 tauta de autōn lalountōn autos o iēsous estē en mesō autōn kai legei autois eirēnē umin tauta de autOn lalountOn autos o iEsous estE en mesO autOn kai legei autois eirEnE umin
(STRT) Luke 24 : 37 ptoēthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theōrein ptoEthentes de kai emphoboi genomenoi edokoun pneuma theOrein
(STRT) Luke 24 : 38 kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en tais kardiais umōn kai eipen autois ti tetaragmenoi este kai dia ti dialogismoi anabainousin en tais kardiais umOn
(STRT) Luke 24 : 39 idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti autos egō eimi psēlaphēsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathōs eme theōreite echonta idete tas cheiras mou kai tous podas mou oti autos egO eimi psElaphEsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk echei kathOs eme theOreite echonta
(STRT) Luke 24 : 40 kai touto eipōn epedeixen autois tas cheiras kai tous podas kai touto eipOn epedeixen autois tas cheiras kai tous podas
(STRT) Luke 24 : 41 eti de apistountōn autōn apo tēs charas kai thaumazontōn eipen autois echete ti brōsimon enthade eti de apistountOn autOn apo tEs charas kai thaumazontOn eipen autois echete ti brOsimon enthade
(STRT) Luke 24 : 42 oi de epedōkan autō ichthuos optou meros kai apo melissiou kēriou oi de epedOkan autO ichthuos optou meros kai apo melissiou kEriou
(STRT) Luke 24 : 43 kai labōn enōpion autōn ephagen kai labOn enOpion autOn ephagen
(STRT) Luke 24 : 44 eipen de autois outoi oi logoi ous elalēsa pros umas eti ōn sun umin oti dei plērōthēnai panta ta gegrammena en tō nomō mōseōs kai prophētais kai psalmois peri emou eipen de autois outoi oi logoi ous elalEsa pros umas eti On sun umin oti dei plErOthEnai panta ta gegrammena en tO nomO mOseOs kai prophEtais kai psalmois peri emou
(STRT) Luke 24 : 45 tote diēnoixen autōn ton noun tou sunienai tas graphas tote diEnoixen autOn ton noun tou sunienai tas graphas
(STRT) Luke 24 : 46 kai eipen autois oti outōs gegraptai kai outōs edei pathein ton christon kai anastēnai ek nekrōn tē tritē ēmera kai eipen autois oti outOs gegraptai kai outOs edei pathein ton christon kai anastEnai ek nekrOn tE tritE Emera
(STRT) Luke 24 : 47 kai kēruchthēnai epi tō onomati autou metanoian kai aphesin amartiōn eis panta ta ethnē arxamenon apo ierousalēm kai kEruchthEnai epi tO onomati autou metanoian kai aphesin amartiOn eis panta ta ethnE arxamenon apo ierousalEm
(STRT) Luke 24 : 48 umeis de este martures toutōn umeis de este martures toutOn
(STRT) Luke 24 : 49 kai idou egō apostellō tēn epangelian tou patros mou eph umas umeis de kathisate en tē polei ierousalēm eōs ou endusēsthe dunamin ex upsous kai idou egO apostellO tEn epangelian tou patros mou eph umas umeis de kathisate en tE polei ierousalEm eOs ou endusEsthe dunamin ex upsous
(STRT) Luke 24 : 50 exēgagen de autous exō eōs eis bēthanian kai eparas tas cheiras autou eulogēsen autous exEgagen de autous exO eOs eis bEthanian kai eparas tas cheiras autou eulogEsen autous
(STRT) Luke 24 : 51 kai egeneto en tō eulogein auton autous diestē ap autōn kai anephereto eis ton ouranon kai egeneto en tO eulogein auton autous diestE ap autOn kai anephereto eis ton ouranon
(STRT) Luke 24 : 52 kai autoi proskunēsantes auton upestrepsan eis ierousalēm meta charas megalēs kai autoi proskunEsantes auton upestrepsan eis ierousalEm meta charas megalEs
(STRT) Luke 24 : 53 kai ēsan diapantos en tō ierō ainountes kai eulogountes ton theon amēn kai Esan diapantos en tO ierO ainountes kai eulogountes ton theon amEn