(STRT) Luke 1 : 1 epeidēper polloi epecheirēsan anataxasthai diēgēsin peri tōn peplērophorēmenōn en ēmin pragmatōn epeidEper polloi epecheirEsan anataxasthai diEgEsin peri tOn peplErophorEmenOn en Emin pragmatOn
(STRT) Luke 1 : 2 kathōs paredosan ēmin oi ap archēs autoptai kai upēretai genomenoi tou logou kathOs paredosan Emin oi ap archEs autoptai kai upEretai genomenoi tou logou
(STRT) Luke 1 : 3 edoxen kamoi parēkolouthēkoti anōthen pasin akribōs kathexēs soi grapsai kratiste theophile edoxen kamoi parEkolouthEkoti anOthen pasin akribOs kathexEs soi grapsai kratiste theophile
(STRT) Luke 1 : 4 ina epignōs peri ōn katēchēthēs logōn tēn asphaleian ina epignOs peri On katEchEthEs logOn tEn asphaleian
(STRT) Luke 1 : 5 egeneto en tais ēmerais ērōdou tou basileōs tēs ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephēmerias abia kai ē gunē autou ek tōn thugaterōn aarōn kai to onoma autēs elisabet egeneto en tais Emerais ErOdou tou basileOs tEs ioudaias iereus tis onomati zacharias ex ephEmerias abia kai E gunE autou ek tOn thugaterOn aarOn kai to onoma autEs elisabet
(STRT) Luke 1 : 6 ēsan de dikaioi amphoteroi enōpion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiōmasin tou kuriou amemptoi Esan de dikaioi amphoteroi enOpion tou theou poreuomenoi en pasais tais entolais kai dikaiOmasin tou kuriou amemptoi
(STRT) Luke 1 : 7 kai ouk ēn autois teknon kathoti ē elisabet ēn steira kai amphoteroi probebēkotes en tais ēmerais autōn ēsan kai ouk En autois teknon kathoti E elisabet En steira kai amphoteroi probebEkotes en tais Emerais autOn Esan
(STRT) Luke 1 : 8 egeneto de en tō ierateuein auton en tē taxei tēs ephēmerias autou enanti tou theou egeneto de en tO ierateuein auton en tE taxei tEs ephEmerias autou enanti tou theou
(STRT) Luke 1 : 9 kata to ethos tēs ierateias elachen tou thumiasai eiselthōn eis ton naon tou kuriou kata to ethos tEs ierateias elachen tou thumiasai eiselthOn eis ton naon tou kuriou
(STRT) Luke 1 : 10 kai pan to plēthos tou laou ēn proseuchomenon exō tē ōra tou thumiamatos kai pan to plEthos tou laou En proseuchomenon exO tE Ora tou thumiamatos
(STRT) Luke 1 : 11 ōphthē de autō angelos kuriou estōs ek dexiōn tou thusiastēriou tou thumiamatos OphthE de autO angelos kuriou estOs ek dexiOn tou thusiastEriou tou thumiamatos
(STRT) Luke 1 : 12 kai etarachthē zacharias idōn kai phobos epepesen ep auton kai etarachthE zacharias idOn kai phobos epepesen ep auton
(STRT) Luke 1 : 13 eipen de pros auton o angelos mē phobou zacharia dioti eisēkousthē ē deēsis sou kai ē gunē sou elisabet gennēsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iōannēn eipen de pros auton o angelos mE phobou zacharia dioti eisEkousthE E deEsis sou kai E gunE sou elisabet gennEsei uion soi kai kaleseis to onoma autou iOannEn
(STRT) Luke 1 : 14 kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi tē gennēsei autou charēsontai kai estai chara soi kai agalliasis kai polloi epi tE gennEsei autou charEsontai
(STRT) Luke 1 : 15 estai gar megas enōpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mē piē kai pneumatos agiou plēsthēsetai eti ek koilias mētros autou estai gar megas enOpion tou kuriou kai oinon kai sikera ou mE piE kai pneumatos agiou plEsthEsetai eti ek koilias mEtros autou
(STRT) Luke 1 : 16 kai pollous tōn uiōn israēl epistrepsei epi kurion ton theon autōn kai pollous tOn uiOn israEl epistrepsei epi kurion ton theon autOn
(STRT) Luke 1 : 17 kai autos proeleusetai enōpion autou en pneumati kai dunamei ēliou epistrepsai kardias paterōn epi tekna kai apeitheis en phronēsei dikaiōn etoimasai kuriō laon kateskeuasmenon kai autos proeleusetai enOpion autou en pneumati kai dunamei Eliou epistrepsai kardias paterOn epi tekna kai apeitheis en phronEsei dikaiOn etoimasai kuriO laon kateskeuasmenon
(STRT) Luke 1 : 18 kai eipen zacharias pros ton angelon kata ti gnōsomai touto egō gar eimi presbutēs kai ē gunē mou probebēkuia en tais ēmerais autēs kai eipen zacharias pros ton angelon kata ti gnOsomai touto egO gar eimi presbutEs kai E gunE mou probebEkuia en tais Emerais autEs
(STRT) Luke 1 : 19 kai apokritheis o angelos eipen autō egō eimi gabriēl o parestēkōs enōpion tou theou kai apestalēn lalēsai pros se kai euangelisasthai soi tauta kai apokritheis o angelos eipen autO egO eimi gabriEl o parestEkOs enOpion tou theou kai apestalEn lalEsai pros se kai euangelisasthai soi tauta
(STRT) Luke 1 : 20 kai idou esē siōpōn kai mē dunamenos lalēsai achri ēs ēmeras genētai tauta anth ōn ouk episteusas tois logois mou oitines plērōthēsontai eis ton kairon autōn kai idou esE siOpOn kai mE dunamenos lalEsai achri Es Emeras genEtai tauta anth On ouk episteusas tois logois mou oitines plErOthEsontai eis ton kairon autOn
(STRT) Luke 1 : 21 kai ēn o laos prosdokōn ton zacharian kai ethaumazon en tō chronizein auton en tō naō kai En o laos prosdokOn ton zacharian kai ethaumazon en tO chronizein auton en tO naO
(STRT) Luke 1 : 22 exelthōn de ouk ēdunato lalēsai autois kai epegnōsan oti optasian eōraken en tō naō kai autos ēn dianeuōn autois kai diemenen kōphos exelthOn de ouk Edunato lalEsai autois kai epegnOsan oti optasian eOraken en tO naO kai autos En dianeuOn autois kai diemenen kOphos
(STRT) Luke 1 : 23 kai egeneto ōs eplēsthēsan ai ēmerai tēs leitourgias autou apēlthen eis ton oikon autou kai egeneto Os eplEsthEsan ai Emerai tEs leitourgias autou apElthen eis ton oikon autou
(STRT) Luke 1 : 24 meta de tautas tas ēmeras sunelaben elisabet ē gunē autou kai periekruben eautēn mēnas pente legousa meta de tautas tas Emeras sunelaben elisabet E gunE autou kai periekruben eautEn mEnas pente legousa
(STRT) Luke 1 : 25 oti outōs moi pepoiēken o kurios en ēmerais ais epeiden aphelein to oneidos mou en anthrōpois oti outOs moi pepoiEken o kurios en Emerais ais epeiden aphelein to oneidos mou en anthrOpois
(STRT) Luke 1 : 26 en de tō mēni tō ektō apestalē o angelos gabriēl upo tou theou eis polin tēs galilaias ē onoma nazaret en de tO mEni tO ektO apestalE o angelos gabriEl upo tou theou eis polin tEs galilaias E onoma nazaret
(STRT) Luke 1 : 27 pros parthenon memnēsteumenēn andri ō onoma iōsēph ex oikou dabid kai to onoma tēs parthenou mariam pros parthenon memnEsteumenEn andri O onoma iOsEph ex oikou dabid kai to onoma tEs parthenou mariam
(STRT) Luke 1 : 28 kai eiselthōn o angelos pros autēn eipen chaire kecharitōmenē o kurios meta sou eulogēmenē su en gunaixin kai eiselthOn o angelos pros autEn eipen chaire kecharitOmenE o kurios meta sou eulogEmenE su en gunaixin
(STRT) Luke 1 : 29 ē de idousa dietarachthē epi tō logō autou kai dielogizeto potapos eiē o aspasmos outos E de idousa dietarachthE epi tO logO autou kai dielogizeto potapos eiE o aspasmos outos
(STRT) Luke 1 : 30 kai eipen o angelos autē mē phobou mariam eures gar charin para tō theō kai eipen o angelos autE mE phobou mariam eures gar charin para tO theO
(STRT) Luke 1 : 31 kai idou sullēpsē en gastri kai texē uion kai kaleseis to onoma autou iēsoun kai idou sullEpsE en gastri kai texE uion kai kaleseis to onoma autou iEsoun
(STRT) Luke 1 : 32 outos estai megas kai uios upsistou klēthēsetai kai dōsei autō kurios o theos ton thronon dabid tou patros autou outos estai megas kai uios upsistou klEthEsetai kai dOsei autO kurios o theos ton thronon dabid tou patros autou
(STRT) Luke 1 : 33 kai basileusei epi ton oikon iakōb eis tous aiōnas kai tēs basileias autou ouk estai telos kai basileusei epi ton oikon iakOb eis tous aiOnas kai tEs basileias autou ouk estai telos
(STRT) Luke 1 : 34 eipen de mariam pros ton angelon pōs estai touto epei andra ou ginōskō eipen de mariam pros ton angelon pOs estai touto epei andra ou ginOskO
(STRT) Luke 1 : 35 kai apokritheis o angelos eipen autē pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennōmenon agion klēthēsetai uios theou kai apokritheis o angelos eipen autE pneuma agion epeleusetai epi se kai dunamis upsistou episkiasei soi dio kai to gennOmenon agion klEthEsetai uios theou
(STRT) Luke 1 : 36 kai idou elisabet ē sungenēs sou kai autē suneilēphuia uion en gēra autēs kai outos mēn ektos estin autē tē kaloumenē steira kai idou elisabet E sungenEs sou kai autE suneilEphuia uion en gEra autEs kai outos mEn ektos estin autE tE kaloumenE steira
(STRT) Luke 1 : 37 oti ouk adunatēsei para tō theō pan rēma oti ouk adunatEsei para tO theO pan rEma
(STRT) Luke 1 : 38 eipen de mariam idou ē doulē kuriou genoito moi kata to rēma sou kai apēlthen ap autēs o angelos eipen de mariam idou E doulE kuriou genoito moi kata to rEma sou kai apElthen ap autEs o angelos
(STRT) Luke 1 : 39 anastasa de mariam en tais ēmerais tautais eporeuthē eis tēn oreinēn meta spoudēs eis polin iouda anastasa de mariam en tais Emerais tautais eporeuthE eis tEn oreinEn meta spoudEs eis polin iouda
(STRT) Luke 1 : 40 kai eisēlthen eis ton oikon zachariou kai ēspasato tēn elisabet kai eisElthen eis ton oikon zachariou kai Espasato tEn elisabet
(STRT) Luke 1 : 41 kai egeneto ōs ēkousen ē elisabet ton aspasmon tēs marias eskirtēsen to brephos en tē koilia autēs kai eplēsthē pneumatos agiou ē elisabet kai egeneto Os Ekousen E elisabet ton aspasmon tEs marias eskirtEsen to brephos en tE koilia autEs kai eplEsthE pneumatos agiou E elisabet
(STRT) Luke 1 : 42 kai anephōnēsen phōnē megalē kai eipen eulogēmenē su en gunaixin kai eulogēmenos o karpos tēs koilias sou kai anephOnEsen phOnE megalE kai eipen eulogEmenE su en gunaixin kai eulogEmenos o karpos tEs koilias sou
(STRT) Luke 1 : 43 kai pothen moi touto ina elthē ē mētēr tou kuriou mou pros me kai pothen moi touto ina elthE E mEtEr tou kuriou mou pros me
(STRT) Luke 1 : 44 idou gar ōs egeneto ē phōnē tou aspasmou sou eis ta ōta mou eskirtēsen en agalliasei to brephos en tē koilia mou idou gar Os egeneto E phOnE tou aspasmou sou eis ta Ota mou eskirtEsen en agalliasei to brephos en tE koilia mou
(STRT) Luke 1 : 45 kai makaria ē pisteusasa oti estai teleiōsis tois lelalēmenois autē para kuriou kai makaria E pisteusasa oti estai teleiOsis tois lelalEmenois autE para kuriou
(STRT) Luke 1 : 46 kai eipen mariam megalunei ē psuchē mou ton kurion kai eipen mariam megalunei E psuchE mou ton kurion
(STRT) Luke 1 : 47 kai ēgalliasen to pneuma mou epi tō theō tō sōtēri mou kai Egalliasen to pneuma mou epi tO theO tO sOtEri mou
(STRT) Luke 1 : 48 oti epeblepsen epi tēn tapeinōsin tēs doulēs autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai oti epeblepsen epi tEn tapeinOsin tEs doulEs autou idou gar apo tou nun makariousin me pasai ai geneai
(STRT) Luke 1 : 49 oti epoiēsen moi megaleia o dunatos kai agion to onoma autou oti epoiEsen moi megaleia o dunatos kai agion to onoma autou
(STRT) Luke 1 : 50 kai to eleos autou eis geneas geneōn tois phoboumenois auton kai to eleos autou eis geneas geneOn tois phoboumenois auton
(STRT) Luke 1 : 51 epoiēsen kratos en brachioni autou dieskorpisen uperēphanous dianoia kardias autōn epoiEsen kratos en brachioni autou dieskorpisen uperEphanous dianoia kardias autOn
(STRT) Luke 1 : 52 katheilen dunastas apo thronōn kai upsōsen tapeinous katheilen dunastas apo thronOn kai upsOsen tapeinous
(STRT) Luke 1 : 53 peinōntas eneplēsen agathōn kai ploutountas exapesteilen kenous peinOntas eneplEsen agathOn kai ploutountas exapesteilen kenous
(STRT) Luke 1 : 54 antelabeto israēl paidos autou mnēsthēnai eleous antelabeto israEl paidos autou mnEsthEnai eleous
(STRT) Luke 1 : 55 kathōs elalēsen pros tous pateras ēmōn tō abraam kai tō spermati autou eis ton aiōna kathOs elalEsen pros tous pateras EmOn tO abraam kai tO spermati autou eis ton aiOna
(STRT) Luke 1 : 56 emeinen de mariam sun autē ōsei mēnas treis kai upestrepsen eis ton oikon autēs emeinen de mariam sun autE Osei mEnas treis kai upestrepsen eis ton oikon autEs
(STRT) Luke 1 : 57 tē de elisabet eplēsthē o chronos tou tekein autēn kai egennēsen uion tE de elisabet eplEsthE o chronos tou tekein autEn kai egennEsen uion
(STRT) Luke 1 : 58 kai ēkousan oi perioikoi kai oi sungeneis autēs oti emegalunen kurios to eleos autou met autēs kai sunechairon autē kai Ekousan oi perioikoi kai oi sungeneis autEs oti emegalunen kurios to eleos autou met autEs kai sunechairon autE
(STRT) Luke 1 : 59 kai egeneto en tē ogdoē ēmera ēlthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tō onomati tou patros autou zacharian kai egeneto en tE ogdoE Emera Elthon peritemein to paidion kai ekaloun auto epi tO onomati tou patros autou zacharian
(STRT) Luke 1 : 60 kai apokritheisa ē mētēr autou eipen ouchi alla klēthēsetai iōannēs kai apokritheisa E mEtEr autou eipen ouchi alla klEthEsetai iOannEs
(STRT) Luke 1 : 61 kai eipon pros autēn oti oudeis estin en tē sungeneia sou os kaleitai tō onomati toutō kai eipon pros autEn oti oudeis estin en tE sungeneia sou os kaleitai tO onomati toutO
(STRT) Luke 1 : 62 eneneuon de tō patri autou to ti an theloi kaleisthai auton eneneuon de tO patri autou to ti an theloi kaleisthai auton
(STRT) Luke 1 : 63 kai aitēsas pinakidion egrapsen legōn iōannēs estin to onoma autou kai ethaumasan pantes kai aitEsas pinakidion egrapsen legOn iOannEs estin to onoma autou kai ethaumasan pantes
(STRT) Luke 1 : 64 aneōchthē de to stoma autou parachrēma kai ē glōssa autou kai elalei eulogōn ton theon aneOchthE de to stoma autou parachrEma kai E glOssa autou kai elalei eulogOn ton theon
(STRT) Luke 1 : 65 kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en olē tē oreinē tēs ioudaias dielaleito panta ta rēmata tauta kai egeneto epi pantas phobos tous perioikountas autous kai en olE tE oreinE tEs ioudaias dielaleito panta ta rEmata tauta
(STRT) Luke 1 : 66 kai ethento pantes oi akousantes en tē kardia autōn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou ēn met autou kai ethento pantes oi akousantes en tE kardia autOn legontes ti ara to paidion touto estai kai cheir kuriou En met autou
(STRT) Luke 1 : 67 kai zacharias o patēr autou eplēsthē pneumatos agiou kai proephēteusen legōn kai zacharias o patEr autou eplEsthE pneumatos agiou kai proephEteusen legOn
(STRT) Luke 1 : 68 eulogētos kurios o theos tou israēl oti epeskepsato kai epoiēsen lutrōsin tō laō autou eulogEtos kurios o theos tou israEl oti epeskepsato kai epoiEsen lutrOsin tO laO autou
(STRT) Luke 1 : 69 kai ēgeiren keras sōtērias ēmin en tō oikō dabid tou paidos autou kai Egeiren keras sOtErias Emin en tO oikO dabid tou paidos autou
(STRT) Luke 1 : 70 kathōs elalēsen dia stomatos tōn agiōn tōn ap aiōnos prophētōn autou kathOs elalEsen dia stomatos tOn agiOn tOn ap aiOnos prophEtOn autou
(STRT) Luke 1 : 71 sōtērian ex echthrōn ēmōn kai ek cheiros pantōn tōn misountōn ēmas sOtErian ex echthrOn EmOn kai ek cheiros pantOn tOn misountOn Emas
(STRT) Luke 1 : 72 poiēsai eleos meta tōn paterōn ēmōn kai mnēsthēnai diathēkēs agias autou poiEsai eleos meta tOn paterOn EmOn kai mnEsthEnai diathEkEs agias autou
(STRT) Luke 1 : 73 orkon on ōmosen pros abraam ton patera ēmōn orkon on Omosen pros abraam ton patera EmOn
(STRT) Luke 1 : 74 tou dounai ēmin aphobōs ek cheiros tōn echthrōn ēmōn rusthentas latreuein autō tou dounai Emin aphobOs ek cheiros tOn echthrOn EmOn rusthentas latreuein autO
(STRT) Luke 1 : 75 en osiotēti kai dikaiosunē enōpion autou pasas tas ēmeras tēs zōēs ēmōn en osiotEti kai dikaiosunE enOpion autou pasas tas Emeras tEs zOEs EmOn
(STRT) Luke 1 : 76 kai su paidion prophētēs upsistou klēthēsē proporeusē gar pro prosōpou kuriou etoimasai odous autou kai su paidion prophEtEs upsistou klEthEsE proporeusE gar pro prosOpou kuriou etoimasai odous autou
(STRT) Luke 1 : 77 tou dounai gnōsin sōtērias tō laō autou en aphesei amartiōn autōn tou dounai gnOsin sOtErias tO laO autou en aphesei amartiOn autOn
(STRT) Luke 1 : 78 dia splanchna eleous theou ēmōn en ois epeskepsato ēmas anatolē ex upsous dia splanchna eleous theou EmOn en ois epeskepsato Emas anatolE ex upsous
(STRT) Luke 1 : 79 epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathēmenois tou kateuthunai tous podas ēmōn eis odon eirēnēs epiphanai tois en skotei kai skia thanatou kathEmenois tou kateuthunai tous podas EmOn eis odon eirEnEs
(STRT) Luke 1 : 80 to de paidion ēuxanen kai ekrataiouto pneumati kai ēn en tais erēmois eōs ēmeras anadeixeōs autou pros ton israēl to de paidion Euxanen kai ekrataiouto pneumati kai En en tais erEmois eOs Emeras anadeixeOs autou pros ton israEl