(STRT) Luke 19 : 1 kai eiselthōn diērcheto tēn ierichō kai eiselthOn diErcheto tEn ierichO
(STRT) Luke 19 : 2 kai idou anēr onomati kaloumenos zakchaios kai autos ēn architelōnēs kai outos ēn plousios kai idou anEr onomati kaloumenos zakchaios kai autos En architelOnEs kai outos En plousios
(STRT) Luke 19 : 3 kai ezētei idein ton iēsoun tis estin kai ouk ēdunato apo tou ochlou oti tē ēlikia mikros ēn kai ezEtei idein ton iEsoun tis estin kai ouk Edunato apo tou ochlou oti tE Elikia mikros En
(STRT) Luke 19 : 4 kai prodramōn emprosthen anebē epi sukomōraian ina idē auton oti di ekeinēs ēmellen dierchesthai kai prodramOn emprosthen anebE epi sukomOraian ina idE auton oti di ekeinEs Emellen dierchesthai
(STRT) Luke 19 : 5 kai ōs ēlthen epi ton topon anablepsas o iēsous eiden auton kai eipen pros auton zakchaie speusas katabēthi sēmeron gar en tō oikō sou dei me meinai kai Os Elthen epi ton topon anablepsas o iEsous eiden auton kai eipen pros auton zakchaie speusas katabEthi sEmeron gar en tO oikO sou dei me meinai
(STRT) Luke 19 : 6 kai speusas katebē kai upedexato auton chairōn kai speusas katebE kai upedexato auton chairOn
(STRT) Luke 19 : 7 kai idontes apantes diegonguzon legontes oti para amartōlō andri eisēlthen katalusai kai idontes apantes diegonguzon legontes oti para amartOlO andri eisElthen katalusai
(STRT) Luke 19 : 8 statheis de zakchaios eipen pros ton kurion idou ta ēmisē tōn uparchontōn mou kurie didōmi tois ptōchois kai ei tinos ti esukophantēsa apodidōmi tetraploun statheis de zakchaios eipen pros ton kurion idou ta EmisE tOn uparchontOn mou kurie didOmi tois ptOchois kai ei tinos ti esukophantEsa apodidOmi tetraploun
(STRT) Luke 19 : 9 eipen de pros auton o iēsous oti sēmeron sōtēria tō oikō toutō egeneto kathoti kai autos uios abraam estin eipen de pros auton o iEsous oti sEmeron sOtEria tO oikO toutO egeneto kathoti kai autos uios abraam estin
(STRT) Luke 19 : 10 ēlthen gar o uios tou anthrōpou zētēsai kai sōsai to apolōlos Elthen gar o uios tou anthrOpou zEtEsai kai sOsai to apolOlos
(STRT) Luke 19 : 11 akouontōn de autōn tauta prostheis eipen parabolēn dia to engus auton einai ierousalēm kai dokein autous oti parachrēma mellei ē basileia tou theou anaphainesthai akouontOn de autOn tauta prostheis eipen parabolEn dia to engus auton einai ierousalEm kai dokein autous oti parachrEma mellei E basileia tou theou anaphainesthai
(STRT) Luke 19 : 12 eipen oun anthrōpos tis eugenēs eporeuthē eis chōran makran labein eautō basileian kai upostrepsai eipen oun anthrOpos tis eugenEs eporeuthE eis chOran makran labein eautO basileian kai upostrepsai
(STRT) Luke 19 : 13 kalesas de deka doulous eautou edōken autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthe eōs erchomai kalesas de deka doulous eautou edOken autois deka mnas kai eipen pros autous pragmateusasthe eOs erchomai
(STRT) Luke 19 : 14 oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisō autou legontes ou thelomen touton basileusai eph ēmas oi de politai autou emisoun auton kai apesteilan presbeian opisO autou legontes ou thelomen touton basileusai eph Emas
(STRT) Luke 19 : 15 kai egeneto en tō epanelthein auton labonta tēn basileian kai eipen phōnēthēnai autō tous doulous toutous ois edōken to argurion ina gnō tis ti diepragmateusato kai egeneto en tO epanelthein auton labonta tEn basileian kai eipen phOnEthEnai autO tous doulous toutous ois edOken to argurion ina gnO tis ti diepragmateusato
(STRT) Luke 19 : 16 paregeneto de o prōtos legōn kurie ē mna sou proseirgasato deka mnas paregeneto de o prOtos legOn kurie E mna sou proseirgasato deka mnas
(STRT) Luke 19 : 17 kai eipen autō eu agathe doule oti en elachistō pistos egenou isthi exousian echōn epanō deka poleōn kai eipen autO eu agathe doule oti en elachistO pistos egenou isthi exousian echOn epanO deka poleOn
(STRT) Luke 19 : 18 kai ēlthen o deuteros legōn kurie ē mna sou epoiēsen pente mnas kai Elthen o deuteros legOn kurie E mna sou epoiEsen pente mnas
(STRT) Luke 19 : 19 eipen de kai toutō kai su ginou epanō pente poleōn eipen de kai toutO kai su ginou epanO pente poleOn
(STRT) Luke 19 : 20 kai eteros ēlthen legōn kurie idou ē mna sou ēn eichon apokeimenēn en soudariō kai eteros Elthen legOn kurie idou E mna sou En eichon apokeimenEn en soudariO
(STRT) Luke 19 : 21 ephoboumēn gar se oti anthrōpos austēros ei aireis o ouk ethēkas kai therizeis o ouk espeiras ephoboumEn gar se oti anthrOpos austEros ei aireis o ouk ethEkas kai therizeis o ouk espeiras
(STRT) Luke 19 : 22 legei de autō ek tou stomatos sou krinō se ponēre doule ēdeis oti egō anthrōpos austēros eimi airōn o ouk ethēka kai therizōn o ouk espeira legei de autO ek tou stomatos sou krinO se ponEre doule Edeis oti egO anthrOpos austEros eimi airOn o ouk ethEka kai therizOn o ouk espeira
(STRT) Luke 19 : 23 kai dia ti ouk edōkas to argurion mou epi tēn trapezan kai egō elthōn sun tokō an epraxa auto kai dia ti ouk edOkas to argurion mou epi tEn trapezan kai egO elthOn sun tokO an epraxa auto
(STRT) Luke 19 : 24 kai tois parestōsin eipen arate ap autou tēn mnan kai dote tō tas deka mnas echonti kai tois parestOsin eipen arate ap autou tEn mnan kai dote tO tas deka mnas echonti
(STRT) Luke 19 : 25 kai eipon autō kurie echei deka mnas kai eipon autO kurie echei deka mnas
(STRT) Luke 19 : 26 legō gar umin oti panti tō echonti dothēsetai apo de tou mē echontos kai o echei arthēsetai ap autou legO gar umin oti panti tO echonti dothEsetai apo de tou mE echontos kai o echei arthEsetai ap autou
(STRT) Luke 19 : 27 plēn tous echthrous mou ekeinous tous mē thelēsantas me basileusai ep autous agagete ōde kai katasphaxate emprosthen mou plEn tous echthrous mou ekeinous tous mE thelEsantas me basileusai ep autous agagete Ode kai katasphaxate emprosthen mou
(STRT) Luke 19 : 28 kai eipōn tauta eporeueto emprosthen anabainōn eis ierosoluma kai eipOn tauta eporeueto emprosthen anabainOn eis ierosoluma
(STRT) Luke 19 : 29 kai egeneto ōs ēngisen eis bēthphagē kai bēthanian pros to oros to kaloumenon elaiōn apesteilen duo tōn mathētōn autou kai egeneto Os Engisen eis bEthphagE kai bEthanian pros to oros to kaloumenon elaiOn apesteilen duo tOn mathEtOn autou
(STRT) Luke 19 : 30 eipōn upagete eis tēn katenanti kōmēn en ē eisporeuomenoi eurēsete pōlon dedemenon eph on oudeis pōpote anthrōpōn ekathisen lusantes auton agagete eipOn upagete eis tEn katenanti kOmEn en E eisporeuomenoi eurEsete pOlon dedemenon eph on oudeis pOpote anthrOpOn ekathisen lusantes auton agagete
(STRT) Luke 19 : 31 kai ean tis umas erōta dia ti luete outōs ereite autō oti o kurios autou chreian echei kai ean tis umas erOta dia ti luete outOs ereite autO oti o kurios autou chreian echei
(STRT) Luke 19 : 32 apelthontes de oi apestalmenoi euron kathōs eipen autois apelthontes de oi apestalmenoi euron kathOs eipen autois
(STRT) Luke 19 : 33 luontōn de autōn ton pōlon eipon oi kurioi autou pros autous ti luete ton pōlon luontOn de autOn ton pOlon eipon oi kurioi autou pros autous ti luete ton pOlon
(STRT) Luke 19 : 34 oi de eipon o kurios autou chreian echei oi de eipon o kurios autou chreian echei
(STRT) Luke 19 : 35 kai ēgagon auton pros ton iēsoun kai epirripsantes eautōn ta imatia epi ton pōlon epebibasan ton iēsoun kai Egagon auton pros ton iEsoun kai epirripsantes eautOn ta imatia epi ton pOlon epebibasan ton iEsoun
(STRT) Luke 19 : 36 poreuomenou de autou upestrōnnuon ta imatia autōn en tē odō poreuomenou de autou upestrOnnuon ta imatia autOn en tE odO
(STRT) Luke 19 : 37 engizontos de autou ēdē pros tē katabasei tou orous tōn elaiōn ērxanto apan to plēthos tōn mathētōn chairontes ainein ton theon phōnē megalē peri pasōn ōn eidon dunameōn engizontos de autou EdE pros tE katabasei tou orous tOn elaiOn Erxanto apan to plEthos tOn mathEtOn chairontes ainein ton theon phOnE megalE peri pasOn On eidon dunameOn
(STRT) Luke 19 : 38 legontes eulogēmenos o erchomenos basileus en onomati kuriou eirēnē en ouranō kai doxa en upsistois legontes eulogEmenos o erchomenos basileus en onomati kuriou eirEnE en ouranO kai doxa en upsistois
(STRT) Luke 19 : 39 kai tines tōn pharisaiōn apo tou ochlou eipon pros auton didaskale epitimēson tois mathētais sou kai tines tOn pharisaiOn apo tou ochlou eipon pros auton didaskale epitimEson tois mathEtais sou
(STRT) Luke 19 : 40 kai apokritheis eipen autois legō umin oti ean outoi siōpēsōsin oi lithoi kekraxontai kai apokritheis eipen autois legO umin oti ean outoi siOpEsOsin oi lithoi kekraxontai
(STRT) Luke 19 : 41 kai ōs ēngisen idōn tēn polin eklausen ep autē kai Os Engisen idOn tEn polin eklausen ep autE
(STRT) Luke 19 : 42 legōn oti ei egnōs kai su kai ge en tē ēmera sou tautē ta pros eirēnēn sou nun de ekrubē apo ophthalmōn sou legOn oti ei egnOs kai su kai ge en tE Emera sou tautE ta pros eirEnEn sou nun de ekrubE apo ophthalmOn sou
(STRT) Luke 19 : 43 oti ēxousin ēmerai epi se kai peribalousin oi echthroi sou charaka soi kai perikuklōsousin se kai sunexousin se pantothen oti Exousin Emerai epi se kai peribalousin oi echthroi sou charaka soi kai perikuklOsousin se kai sunexousin se pantothen
(STRT) Luke 19 : 44 kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphēsousin en soi lithon epi lithō anth ōn ouk egnōs ton kairon tēs episkopēs sou kai edaphiousin se kai ta tekna sou en soi kai ouk aphEsousin en soi lithon epi lithO anth On ouk egnOs ton kairon tEs episkopEs sou
(STRT) Luke 19 : 45 kai eiselthōn eis to ieron ērxato ekballein tous pōlountas en autō kai agorazontas kai eiselthOn eis to ieron Erxato ekballein tous pOlountas en autO kai agorazontas
(STRT) Luke 19 : 46 legōn autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchēs estin umeis de auton epoiēsate spēlaion lēstōn legOn autois gegraptai o oikos mou oikos proseuchEs estin umeis de auton epoiEsate spElaion lEstOn
(STRT) Luke 19 : 47 kai ēn didaskōn to kath ēmeran en tō ierō oi de archiereis kai oi grammateis ezētoun auton apolesai kai oi prōtoi tou laou kai En didaskOn to kath Emeran en tO ierO oi de archiereis kai oi grammateis ezEtoun auton apolesai kai oi prOtoi tou laou
(STRT) Luke 19 : 48 kai ouch euriskon to ti poiēsōsin o laos gar apas exekremato autou akouōn kai ouch euriskon to ti poiEsOsin o laos gar apas exekremato autou akouOn