(STRT) Luke 20 : 1 kai egeneto en mia tōn ēmerōn ekeinōn didaskontos autou ton laon en tō ierō kai euangelizomenou epestēsan oi archiereis kai oi grammateis sun tois presbuterois kai egeneto en mia tOn EmerOn ekeinOn didaskontos autou ton laon en tO ierO kai euangelizomenou epestEsan oi archiereis kai oi grammateis sun tois presbuterois
(STRT) Luke 20 : 2 kai eipon pros auton legontes eipe ēmin en poia exousia tauta poieis ē tis estin o dous soi tēn exousian tautēn kai eipon pros auton legontes eipe Emin en poia exousia tauta poieis E tis estin o dous soi tEn exousian tautEn
(STRT) Luke 20 : 3 apokritheis de eipen pros autous erōtēsō umas kagō ena logon kai eipate moi apokritheis de eipen pros autous erOtEsO umas kagO ena logon kai eipate moi
(STRT) Luke 20 : 4 to baptisma iōannou ex ouranou ēn ē ex anthrōpōn to baptisma iOannou ex ouranou En E ex anthrOpOn
(STRT) Luke 20 : 5 oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipōmen ex ouranou erei dia ti oun ouk episteusate autō oi de sunelogisanto pros eautous legontes oti ean eipOmen ex ouranou erei dia ti oun ouk episteusate autO
(STRT) Luke 20 : 6 ean de eipōmen ex anthrōpōn pas o laos katalithasei ēmas pepeismenos gar estin iōannēn prophētēn einai ean de eipOmen ex anthrOpOn pas o laos katalithasei Emas pepeismenos gar estin iOannEn prophEtEn einai
(STRT) Luke 20 : 7 kai apekrithēsan mē eidenai pothen kai apekrithEsan mE eidenai pothen
(STRT) Luke 20 : 8 kai o iēsous eipen autois oude egō legō umin en poia exousia tauta poiō kai o iEsous eipen autois oude egO legO umin en poia exousia tauta poiO
(STRT) Luke 20 : 9 ērxato de pros ton laon legein tēn parabolēn tautēn anthrōpos tis ephuteusen ampelōna kai exedoto auton geōrgois kai apedēmēsen chronous ikanous Erxato de pros ton laon legein tEn parabolEn tautEn anthrOpos tis ephuteusen ampelOna kai exedoto auton geOrgois kai apedEmEsen chronous ikanous
(STRT) Luke 20 : 10 kai en kairō apesteilen pros tous geōrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelōnos dōsin autō oi de geōrgoi deirantes auton exapesteilan kenon kai en kairO apesteilen pros tous geOrgous doulon ina apo tou karpou tou ampelOnos dOsin autO oi de geOrgoi deirantes auton exapesteilan kenon
(STRT) Luke 20 : 11 kai prosetheto pempsai eteron doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon kai prosetheto pempsai eteron doulon oi de kakeinon deirantes kai atimasantes exapesteilan kenon
(STRT) Luke 20 : 12 kai prosetheto pempsai triton oi de kai touton traumatisantes exebalon kai prosetheto pempsai triton oi de kai touton traumatisantes exebalon
(STRT) Luke 20 : 13 eipen de o kurios tou ampelōnos ti poiēsō pempsō ton uion mou ton agapēton isōs touton idontes entrapēsontai eipen de o kurios tou ampelOnos ti poiEsO pempsO ton uion mou ton agapEton isOs touton idontes entrapEsontai
(STRT) Luke 20 : 14 idontes de auton oi geōrgoi dielogizonto pros eautous legontes outos estin o klēronomos deute apokteinōmen auton ina ēmōn genētai ē klēronomia idontes de auton oi geOrgoi dielogizonto pros eautous legontes outos estin o klEronomos deute apokteinOmen auton ina EmOn genEtai E klEronomia
(STRT) Luke 20 : 15 kai ekbalontes auton exō tou ampelōnos apekteinan ti oun poiēsei autois o kurios tou ampelōnos kai ekbalontes auton exO tou ampelOnos apekteinan ti oun poiEsei autois o kurios tou ampelOnos
(STRT) Luke 20 : 16 eleusetai kai apolesei tous geōrgous toutous kai dōsei ton ampelōna allois akousantes de eipon mē genoito eleusetai kai apolesei tous geOrgous toutous kai dOsei ton ampelOna allois akousantes de eipon mE genoito
(STRT) Luke 20 : 17 o de emblepsas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenēthē eis kephalēn gōnias o de emblepsas autois eipen ti oun estin to gegrammenon touto lithon on apedokimasan oi oikodomountes outos egenEthE eis kephalEn gOnias
(STRT) Luke 20 : 18 pas o pesōn ep ekeinon ton lithon sunthlasthēsetai eph on d an pesē likmēsei auton pas o pesOn ep ekeinon ton lithon sunthlasthEsetai eph on d an pesE likmEsei auton
(STRT) Luke 20 : 19 kai ezētēsan oi archiereis kai oi grammateis epibalein ep auton tas cheiras en autē tē ōra kai ephobēthēsan ton laon egnōsan gar oti pros autous tēn parabolēn tautēn eipen kai ezEtEsan oi archiereis kai oi grammateis epibalein ep auton tas cheiras en autE tE Ora kai ephobEthEsan ton laon egnOsan gar oti pros autous tEn parabolEn tautEn eipen
(STRT) Luke 20 : 20 kai paratērēsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabōntai autou logou eis to paradounai auton tē archē kai tē exousia tou ēgemonos kai paratErEsantes apesteilan enkathetous upokrinomenous eautous dikaious einai ina epilabOntai autou logou eis to paradounai auton tE archE kai tE exousia tou Egemonos
(STRT) Luke 20 : 21 kai epērōtēsan auton legontes didaskale oidamen oti orthōs legeis kai didaskeis kai ou lambaneis prosōpon all ep alētheias tēn odon tou theou didaskeis kai epErOtEsan auton legontes didaskale oidamen oti orthOs legeis kai didaskeis kai ou lambaneis prosOpon all ep alEtheias tEn odon tou theou didaskeis
(STRT) Luke 20 : 22 exestin ēmin kaisari phoron dounai ē ou exestin Emin kaisari phoron dounai E ou
(STRT) Luke 20 : 23 katanoēsas de autōn tēn panourgian eipen pros autous ti me peirazete katanoEsas de autOn tEn panourgian eipen pros autous ti me peirazete
(STRT) Luke 20 : 24 epideixate moi dēnarion tinos echei eikona kai epigraphēn apokrithentes de eipon kaisaros epideixate moi dEnarion tinos echei eikona kai epigraphEn apokrithentes de eipon kaisaros
(STRT) Luke 20 : 25 o de eipen autois apodote toinun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tō theō o de eipen autois apodote toinun ta kaisaros kaisari kai ta tou theou tO theO
(STRT) Luke 20 : 26 kai ouk ischusan epilabesthai autou rēmatos enantion tou laou kai thaumasantes epi tē apokrisei autou esigēsan kai ouk ischusan epilabesthai autou rEmatos enantion tou laou kai thaumasantes epi tE apokrisei autou esigEsan
(STRT) Luke 20 : 27 proselthontes de tines tōn saddoukaiōn oi antilegontes anastasin mē einai epērōtēsan auton proselthontes de tines tOn saddoukaiOn oi antilegontes anastasin mE einai epErOtEsan auton
(STRT) Luke 20 : 28 legontes didaskale mōsēs egrapsen ēmin ean tinos adelphos apothanē echōn gunaika kai outos ateknos apothanē ina labē o adelphos autou tēn gunaika kai exanastēsē sperma tō adelphō autou legontes didaskale mOsEs egrapsen Emin ean tinos adelphos apothanE echOn gunaika kai outos ateknos apothanE ina labE o adelphos autou tEn gunaika kai exanastEsE sperma tO adelphO autou
(STRT) Luke 20 : 29 epta oun adelphoi ēsan kai o prōtos labōn gunaika apethanen ateknos epta oun adelphoi Esan kai o prOtos labOn gunaika apethanen ateknos
(STRT) Luke 20 : 30 kai elaben o deuteros tēn gunaika kai outos apethanen ateknos kai elaben o deuteros tEn gunaika kai outos apethanen ateknos
(STRT) Luke 20 : 31 kai o tritos elaben autēn ōsautōs de kai oi epta ou katelipon tekna kai apethanon kai o tritos elaben autEn OsautOs de kai oi epta ou katelipon tekna kai apethanon
(STRT) Luke 20 : 32 usteron de pantōn apethanen kai ē gunē usteron de pantOn apethanen kai E gunE
(STRT) Luke 20 : 33 en tē oun anastasei tinos autōn ginetai gunē oi gar epta eschon autēn gunaika en tE oun anastasei tinos autOn ginetai gunE oi gar epta eschon autEn gunaika
(STRT) Luke 20 : 34 kai apokritheis eipen autois o iēsous oi uioi tou aiōnos toutou gamousin kai ekgamiskontai kai apokritheis eipen autois o iEsous oi uioi tou aiOnos toutou gamousin kai ekgamiskontai
(STRT) Luke 20 : 35 oi de kataxiōthentes tou aiōnos ekeinou tuchein kai tēs anastaseōs tēs ek nekrōn oute gamousin oute ekgamiskontai oi de kataxiOthentes tou aiOnos ekeinou tuchein kai tEs anastaseOs tEs ek nekrOn oute gamousin oute ekgamiskontai
(STRT) Luke 20 : 36 oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tēs anastaseōs uioi ontes oute gar apothanein eti dunantai isangeloi gar eisin kai uioi eisin tou theou tEs anastaseOs uioi ontes
(STRT) Luke 20 : 37 oti de egeirontai oi nekroi kai mōsēs emēnusen epi tēs batou ōs legei kurion ton theon abraam kai ton theon isaak kai ton theon iakōb oti de egeirontai oi nekroi kai mOsEs emEnusen epi tEs batou Os legei kurion ton theon abraam kai ton theon isaak kai ton theon iakOb
(STRT) Luke 20 : 38 theos de ouk estin nekrōn alla zōntōn pantes gar autō zōsin theos de ouk estin nekrOn alla zOntOn pantes gar autO zOsin
(STRT) Luke 20 : 39 apokrithentes de tines tōn grammateōn eipon didaskale kalōs eipas apokrithentes de tines tOn grammateOn eipon didaskale kalOs eipas
(STRT) Luke 20 : 40 ouketi de etolmōn eperōtan auton ouden ouketi de etolmOn eperOtan auton ouden
(STRT) Luke 20 : 41 eipen de pros autous pōs legousin ton christon uion dabid einai eipen de pros autous pOs legousin ton christon uion dabid einai
(STRT) Luke 20 : 42 kai autos dabid legei en biblō psalmōn eipen o kurios tō kuriō mou kathou ek dexiōn mou kai autos dabid legei en biblO psalmOn eipen o kurios tO kuriO mou kathou ek dexiOn mou
(STRT) Luke 20 : 43 eōs an thō tous echthrous sou upopodion tōn podōn sou eOs an thO tous echthrous sou upopodion tOn podOn sou
(STRT) Luke 20 : 44 dabid oun kurion auton kalei kai pōs uios autou estin dabid oun kurion auton kalei kai pOs uios autou estin
(STRT) Luke 20 : 45 akouontos de pantos tou laou eipen tois mathētais autou akouontos de pantos tou laou eipen tois mathEtais autou
(STRT) Luke 20 : 46 prosechete apo tōn grammateōn tōn thelontōn peripatein en stolais kai philountōn aspasmous en tais agorais kai prōtokathedrias en tais sunagōgais kai prōtoklisias en tois deipnois prosechete apo tOn grammateOn tOn thelontOn peripatein en stolais kai philountOn aspasmous en tais agorais kai prOtokathedrias en tais sunagOgais kai prOtoklisias en tois deipnois
(STRT) Luke 20 : 47 oi katesthiousin tas oikias tōn chērōn kai prophasei makra proseuchontai outoi lēpsontai perissoteron krima oi katesthiousin tas oikias tOn chErOn kai prophasei makra proseuchontai outoi lEpsontai perissoteron krima