(STRT) Luke 2 : 1 egeneto de en tais ēmerais ekeinais exēlthen dogma para kaisaros augoustou apographesthai pasan tēn oikoumenēn egeneto de en tais Emerais ekeinais exElthen dogma para kaisaros augoustou apographesthai pasan tEn oikoumenEn
(STRT) Luke 2 : 2 autē ē apographē prōtē egeneto ēgemoneuontos tēs surias kurēniou autE E apographE prOtE egeneto Egemoneuontos tEs surias kurEniou
(STRT) Luke 2 : 3 kai eporeuonto pantes apographesthai ekastos eis tēn idian polin kai eporeuonto pantes apographesthai ekastos eis tEn idian polin
(STRT) Luke 2 : 4 anebē de kai iōsēph apo tēs galilaias ek poleōs nazaret eis tēn ioudaian eis polin dabid ētis kaleitai bēthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dabid anebE de kai iOsEph apo tEs galilaias ek poleOs nazaret eis tEn ioudaian eis polin dabid Etis kaleitai bEthleem dia to einai auton ex oikou kai patrias dabid
(STRT) Luke 2 : 5 apograpsasthai sun mariam tē memnēsteumenē autō gunaiki ousē enkuō apograpsasthai sun mariam tE memnEsteumenE autO gunaiki ousE enkuO
(STRT) Luke 2 : 6 egeneto de en tō einai autous ekei eplēsthēsan ai ēmerai tou tekein autēn egeneto de en tO einai autous ekei eplEsthEsan ai Emerai tou tekein autEn
(STRT) Luke 2 : 7 kai eteken ton uion autēs ton prōtotokon kai esparganōsen auton kai aneklinen auton en tē phatnē dioti ouk ēn autois topos en tō katalumati kai eteken ton uion autEs ton prOtotokon kai esparganOsen auton kai aneklinen auton en tE phatnE dioti ouk En autois topos en tO katalumati
(STRT) Luke 2 : 8 kai poimenes ēsan en tē chōra tē autē agraulountes kai phulassontes phulakas tēs nuktos epi tēn poimnēn autōn kai poimenes Esan en tE chOra tE autE agraulountes kai phulassontes phulakas tEs nuktos epi tEn poimnEn autOn
(STRT) Luke 2 : 9 kai idou angelos kuriou epestē autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai ephobēthēsan phobon megan kai idou angelos kuriou epestE autois kai doxa kuriou perielampsen autous kai ephobEthEsan phobon megan
(STRT) Luke 2 : 10 kai eipen autois o angelos mē phobeisthe idou gar euangelizomai umin charan megalēn ētis estai panti tō laō kai eipen autois o angelos mE phobeisthe idou gar euangelizomai umin charan megalEn Etis estai panti tO laO
(STRT) Luke 2 : 11 oti etechthē umin sēmeron sōtēr os estin christos kurios en polei dabid oti etechthE umin sEmeron sOtEr os estin christos kurios en polei dabid
(STRT) Luke 2 : 12 kai touto umin to sēmeion eurēsete brephos esparganōmenon keimenon en tē phatnē kai touto umin to sEmeion eurEsete brephos esparganOmenon keimenon en tE phatnE
(STRT) Luke 2 : 13 kai exaiphnēs egeneto sun tō angelō plēthos stratias ouraniou ainountōn ton theon kai legontōn kai exaiphnEs egeneto sun tO angelO plEthos stratias ouraniou ainountOn ton theon kai legontOn
(STRT) Luke 2 : 14 doxa en upsistois theō kai epi gēs eirēnē en anthrōpois eudokia doxa en upsistois theO kai epi gEs eirEnE en anthrOpois eudokia
(STRT) Luke 2 : 15 kai egeneto ōs apēlthon ap autōn eis ton ouranon oi angeloi kai oi anthrōpoi oi poimenes eipon pros allēlous dielthōmen dē eōs bēthleem kai idōmen to rēma touto to gegonos o o kurios egnōrisen ēmin kai egeneto Os apElthon ap autOn eis ton ouranon oi angeloi kai oi anthrOpoi oi poimenes eipon pros allElous dielthOmen dE eOs bEthleem kai idOmen to rEma touto to gegonos o o kurios egnOrisen Emin
(STRT) Luke 2 : 16 kai ēlthon speusantes kai aneuron tēn te mariam kai ton iōsēph kai to brephos keimenon en tē phatnē kai Elthon speusantes kai aneuron tEn te mariam kai ton iOsEph kai to brephos keimenon en tE phatnE
(STRT) Luke 2 : 17 idontes de diegnōrisan peri tou rēmatos tou lalēthentos autois peri tou paidiou toutou idontes de diegnOrisan peri tou rEmatos tou lalEthentos autois peri tou paidiou toutou
(STRT) Luke 2 : 18 kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tōn lalēthentōn upo tōn poimenōn pros autous kai pantes oi akousantes ethaumasan peri tOn lalEthentOn upo tOn poimenOn pros autous
(STRT) Luke 2 : 19 ē de mariam panta sunetērei ta rēmata tauta sumballousa en tē kardia autēs E de mariam panta sunetErei ta rEmata tauta sumballousa en tE kardia autEs
(STRT) Luke 2 : 20 kai epestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois ēkousan kai eidon kathōs elalēthē pros autous kai epestrepsan oi poimenes doxazontes kai ainountes ton theon epi pasin ois Ekousan kai eidon kathOs elalEthE pros autous
(STRT) Luke 2 : 21 kai ote eplēsthēsan ēmerai oktō tou peritemein to paidion kai eklēthē to onoma autou iēsous to klēthen upo tou angelou pro tou sullēphthēnai auton en tē koilia kai ote eplEsthEsan Emerai oktO tou peritemein to paidion kai eklEthE to onoma autou iEsous to klEthen upo tou angelou pro tou sullEphthEnai auton en tE koilia
(STRT) Luke 2 : 22 kai ote eplēsthēsan ai ēmerai tou katharismou autōn kata ton nomon mōseōs anēgagon auton eis ierosoluma parastēsai tō kuriō kai ote eplEsthEsan ai Emerai tou katharismou autOn kata ton nomon mOseOs anEgagon auton eis ierosoluma parastEsai tO kuriO
(STRT) Luke 2 : 23 kathōs gegraptai en nomō kuriou oti pan arsen dianoigon mētran agion tō kuriō klēthēsetai kathOs gegraptai en nomO kuriou oti pan arsen dianoigon mEtran agion tO kuriO klEthEsetai
(STRT) Luke 2 : 24 kai tou dounai thusian kata to eirēmenon en nomō kuriou zeugos trugonōn ē duo neossous peristerōn kai tou dounai thusian kata to eirEmenon en nomO kuriou zeugos trugonOn E duo neossous peristerOn
(STRT) Luke 2 : 25 kai idou ēn anthrōpos en ierousalēm ō onoma sumeōn kai o anthrōpos outos dikaios kai eulabēs prosdechomenos paraklēsin tou israēl kai pneuma agion ēn ep auton kai idou En anthrOpos en ierousalEm O onoma sumeOn kai o anthrOpos outos dikaios kai eulabEs prosdechomenos paraklEsin tou israEl kai pneuma agion En ep auton
(STRT) Luke 2 : 26 kai ēn autō kechrēmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mē idein thanaton prin ē idē ton christon kuriou kai En autO kechrEmatismenon upo tou pneumatos tou agiou mE idein thanaton prin E idE ton christon kuriou
(STRT) Luke 2 : 27 kai ēlthen en tō pneumati eis to ieron kai en tō eisagagein tous goneis to paidion iēsoun tou poiēsai autous kata to eithismenon tou nomou peri autou kai Elthen en tO pneumati eis to ieron kai en tO eisagagein tous goneis to paidion iEsoun tou poiEsai autous kata to eithismenon tou nomou peri autou
(STRT) Luke 2 : 28 kai autos edexato auto eis tas ankalas autou kai eulogēsen ton theon kai eipen kai autos edexato auto eis tas ankalas autou kai eulogEsen ton theon kai eipen
(STRT) Luke 2 : 29 nun apolueis ton doulon sou despota kata to rēma sou en eirēnē nun apolueis ton doulon sou despota kata to rEma sou en eirEnE
(STRT) Luke 2 : 30 oti eidon oi ophthalmoi mou to sōtērion sou oti eidon oi ophthalmoi mou to sOtErion sou
(STRT) Luke 2 : 31 o ētoimasas kata prosōpon pantōn tōn laōn o Etoimasas kata prosOpon pantOn tOn laOn
(STRT) Luke 2 : 32 phōs eis apokalupsin ethnōn kai doxan laou sou israēl phOs eis apokalupsin ethnOn kai doxan laou sou israEl
(STRT) Luke 2 : 33 kai ēn iōsēph kai ē mētēr autou thaumazontes epi tois laloumenois peri autou kai En iOsEph kai E mEtEr autou thaumazontes epi tois laloumenois peri autou
(STRT) Luke 2 : 34 kai eulogēsen autous sumeōn kai eipen pros mariam tēn mētera autou idou outos keitai eis ptōsin kai anastasin pollōn en tō israēl kai eis sēmeion antilegomenon kai eulogEsen autous sumeOn kai eipen pros mariam tEn mEtera autou idou outos keitai eis ptOsin kai anastasin pollOn en tO israEl kai eis sEmeion antilegomenon
(STRT) Luke 2 : 35 kai sou de autēs tēn psuchēn dieleusetai romphaia opōs an apokaluphthōsin ek pollōn kardiōn dialogismoi kai sou de autEs tEn psuchEn dieleusetai romphaia opOs an apokaluphthOsin ek pollOn kardiOn dialogismoi
(STRT) Luke 2 : 36 kai ēn anna prophētis thugatēr phanouēl ek phulēs asēr autē probebēkuia en ēmerais pollais zēsasa etē meta andros epta apo tēs parthenias autēs kai En anna prophEtis thugatEr phanouEl ek phulEs asEr autE probebEkuia en Emerais pollais zEsasa etE meta andros epta apo tEs parthenias autEs
(STRT) Luke 2 : 37 kai autē chēra ōs etōn ogdoēkontatessarōn ē ouk aphistato apo tou ierou nēsteiais kai deēsesin latreuousa nukta kai ēmeran kai autE chEra Os etOn ogdoEkontatessarOn E ouk aphistato apo tou ierou nEsteiais kai deEsesin latreuousa nukta kai Emeran
(STRT) Luke 2 : 38 kai autē autē tē ōra epistasa anthōmologeito tō kuriō kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lutrōsin en ierousalēm kai autE autE tE Ora epistasa anthOmologeito tO kuriO kai elalei peri autou pasin tois prosdechomenois lutrOsin en ierousalEm
(STRT) Luke 2 : 39 kai ōs etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestrepsan eis tēn galilaian eis tēn polin autōn nazaret kai Os etelesan apanta ta kata ton nomon kuriou upestrepsan eis tEn galilaian eis tEn polin autOn nazaret
(STRT) Luke 2 : 40 to de paidion ēuxanen kai ekrataiouto pneumati plēroumenon sophias kai charis theou ēn ep auto to de paidion Euxanen kai ekrataiouto pneumati plEroumenon sophias kai charis theou En ep auto
(STRT) Luke 2 : 41 kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalēm tē eortē tou pascha kai eporeuonto oi goneis autou kat etos eis ierousalEm tE eortE tou pascha
(STRT) Luke 2 : 42 kai ote egeneto etōn dōdeka anabantōn autōn eis ierosoluma kata to ethos tēs eortēs kai ote egeneto etOn dOdeka anabantOn autOn eis ierosoluma kata to ethos tEs eortEs
(STRT) Luke 2 : 43 kai teleiōsantōn tas ēmeras en tō upostrephein autous upemeinen iēsous o pais en ierousalēm kai ouk egnō iōsēph kai ē mētēr autou kai teleiOsantOn tas Emeras en tO upostrephein autous upemeinen iEsous o pais en ierousalEm kai ouk egnO iOsEph kai E mEtEr autou
(STRT) Luke 2 : 44 nomisantes de auton en tē sunodia einai ēlthon ēmeras odon kai anezētoun auton en tois sungenesin kai en tois gnōstois nomisantes de auton en tE sunodia einai Elthon Emeras odon kai anezEtoun auton en tois sungenesin kai en tois gnOstois
(STRT) Luke 2 : 45 kai mē eurontes auton upestrepsan eis ierousalēm zētountes auton kai mE eurontes auton upestrepsan eis ierousalEm zEtountes auton
(STRT) Luke 2 : 46 kai egeneto meth ēmeras treis euron auton en tō ierō kathezomenon en mesō tōn didaskalōn kai akouonta autōn kai eperōtōnta autous kai egeneto meth Emeras treis euron auton en tO ierO kathezomenon en mesO tOn didaskalOn kai akouonta autOn kai eperOtOnta autous
(STRT) Luke 2 : 47 existanto de pantes oi akouontes autou epi tē sunesei kai tais apokrisesin autou existanto de pantes oi akouontes autou epi tE sunesei kai tais apokrisesin autou
(STRT) Luke 2 : 48 kai idontes auton exeplagēsan kai pros auton ē mētēr autou eipen teknon ti epoiēsas ēmin outōs idou o patēr sou kagō odunōmenoi ezētoumen se kai idontes auton exeplagEsan kai pros auton E mEtEr autou eipen teknon ti epoiEsas Emin outOs idou o patEr sou kagO odunOmenoi ezEtoumen se
(STRT) Luke 2 : 49 kai eipen pros autous ti oti ezēteite me ouk ēdeite oti en tois tou patros mou dei einai me kai eipen pros autous ti oti ezEteite me ouk Edeite oti en tois tou patros mou dei einai me
(STRT) Luke 2 : 50 kai autoi ou sunēkan to rēma o elalēsen autois kai autoi ou sunEkan to rEma o elalEsen autois
(STRT) Luke 2 : 51 kai katebē met autōn kai ēlthen eis nazaret kai ēn upotassomenos autois kai ē mētēr autou dietērei panta ta rēmata tauta en tē kardia autēs kai katebE met autOn kai Elthen eis nazaret kai En upotassomenos autois kai E mEtEr autou dietErei panta ta rEmata tauta en tE kardia autEs
(STRT) Luke 2 : 52 kai iēsous proekopten sophia kai ēlikia kai chariti para theō kai anthrōpois kai iEsous proekopten sophia kai Elikia kai chariti para theO kai anthrOpois