(STRT) Luke 18 : 1 elegen de kai parabolēn autois pros to dein pantote proseuchesthai kai mē ekkakein elegen de kai parabolEn autois pros to dein pantote proseuchesthai kai mE ekkakein
(STRT) Luke 18 : 2 legōn kritēs tis ēn en tini polei ton theon mē phoboumenos kai anthrōpon mē entrepomenos legOn kritEs tis En en tini polei ton theon mE phoboumenos kai anthrOpon mE entrepomenos
(STRT) Luke 18 : 3 chēra de ēn en tē polei ekeinē kai ērcheto pros auton legousa ekdikēson me apo tou antidikou mou chEra de En en tE polei ekeinE kai Ercheto pros auton legousa ekdikEson me apo tou antidikou mou
(STRT) Luke 18 : 4 kai ouk ēthelēsen epi chronon meta de tauta eipen en eautō ei kai ton theon ou phoboumai kai anthrōpon ouk entrepomai kai ouk EthelEsen epi chronon meta de tauta eipen en eautO ei kai ton theon ou phoboumai kai anthrOpon ouk entrepomai
(STRT) Luke 18 : 5 dia ge to parechein moi kopon tēn chēran tautēn ekdikēsō autēn ina mē eis telos erchomenē upōpiazē me dia ge to parechein moi kopon tEn chEran tautEn ekdikEsO autEn ina mE eis telos erchomenE upOpiazE me
(STRT) Luke 18 : 6 eipen de o kurios akousate ti o kritēs tēs adikias legei eipen de o kurios akousate ti o kritEs tEs adikias legei
(STRT) Luke 18 : 7 o de theos ou mē poiēsei tēn ekdikēsin tōn eklektōn autou tōn boōntōn pros auton ēmeras kai nuktos kai makrothumōn ep autois o de theos ou mE poiEsei tEn ekdikEsin tOn eklektOn autou tOn boOntOn pros auton Emeras kai nuktos kai makrothumOn ep autois
(STRT) Luke 18 : 8 legō umin oti poiēsei tēn ekdikēsin autōn en tachei plēn o uios tou anthrōpou elthōn ara eurēsei tēn pistin epi tēs gēs legO umin oti poiEsei tEn ekdikEsin autOn en tachei plEn o uios tou anthrOpou elthOn ara eurEsei tEn pistin epi tEs gEs
(STRT) Luke 18 : 9 eipen de kai pros tinas tous pepoithotas eph eautois oti eisin dikaioi kai exouthenountas tous loipous tēn parabolēn tautēn eipen de kai pros tinas tous pepoithotas eph eautois oti eisin dikaioi kai exouthenountas tous loipous tEn parabolEn tautEn
(STRT) Luke 18 : 10 anthrōpoi duo anebēsan eis to ieron proseuxasthai o eis pharisaios kai o eteros telōnēs anthrOpoi duo anebEsan eis to ieron proseuxasthai o eis pharisaios kai o eteros telOnEs
(STRT) Luke 18 : 11 o pharisaios statheis pros eauton tauta prosēucheto o theos eucharistō soi oti ouk eimi ōsper oi loipoi tōn anthrōpōn arpages adikoi moichoi ē kai ōs outos o telōnēs o pharisaios statheis pros eauton tauta prosEucheto o theos eucharistO soi oti ouk eimi Osper oi loipoi tOn anthrOpOn arpages adikoi moichoi E kai Os outos o telOnEs
(STRT) Luke 18 : 12 nēsteuō dis tou sabbatou apodekatō panta osa ktōmai nEsteuO dis tou sabbatou apodekatO panta osa ktOmai
(STRT) Luke 18 : 13 kai o telōnēs makrothen estōs ouk ēthelen oude tous ophthalmous eis ton ouranon eparai all etupten eis to stēthos autou legōn o theos ilasthēti moi tō amartōlō kai o telOnEs makrothen estOs ouk Ethelen oude tous ophthalmous eis ton ouranon eparai all etupten eis to stEthos autou legOn o theos ilasthEti moi tO amartOlO
(STRT) Luke 18 : 14 legō umin katebē outos dedikaiōmenos eis ton oikon autou ē ekeinos oti pas o upsōn eauton tapeinōthēsetai o de tapeinōn eauton upsōthēsetai legO umin katebE outos dedikaiOmenos eis ton oikon autou E ekeinos oti pas o upsOn eauton tapeinOthEsetai o de tapeinOn eauton upsOthEsetai
(STRT) Luke 18 : 15 prosepheron de autō kai ta brephē ina autōn aptētai idontes de oi mathētai epetimēsan autois prosepheron de autO kai ta brephE ina autOn aptEtai idontes de oi mathEtai epetimEsan autois
(STRT) Luke 18 : 16 o de iēsous proskalesamenos auta eipen aphete ta paidia erchesthai pros me kai mē kōluete auta tōn gar toioutōn estin ē basileia tou theou o de iEsous proskalesamenos auta eipen aphete ta paidia erchesthai pros me kai mE kOluete auta tOn gar toioutOn estin E basileia tou theou
(STRT) Luke 18 : 17 amēn legō umin os ean mē dexētai tēn basileian tou theou ōs paidion ou mē eiselthē eis autēn amEn legO umin os ean mE dexEtai tEn basileian tou theou Os paidion ou mE eiselthE eis autEn
(STRT) Luke 18 : 18 kai epērōtēsen tis auton archōn legōn didaskale agathe ti poiēsas zōēn aiōnion klēronomēsō kai epErOtEsen tis auton archOn legOn didaskale agathe ti poiEsas zOEn aiOnion klEronomEsO
(STRT) Luke 18 : 19 eipen de autō o iēsous ti me legeis agathon oudeis agathos ei mē eis o theos eipen de autO o iEsous ti me legeis agathon oudeis agathos ei mE eis o theos
(STRT) Luke 18 : 20 tas entolas oidas mē moicheusēs mē phoneusēs mē klepsēs mē pseudomarturēsēs tima ton patera sou kai tēn mētera sou tas entolas oidas mE moicheusEs mE phoneusEs mE klepsEs mE pseudomarturEsEs tima ton patera sou kai tEn mEtera sou
(STRT) Luke 18 : 21 o de eipen tauta panta ephulaxamēn ek neotētos mou o de eipen tauta panta ephulaxamEn ek neotEtos mou
(STRT) Luke 18 : 22 akousas de tauta o iēsous eipen autō eti en soi leipei panta osa echeis pōlēson kai diados ptōchois kai exeis thēsauron en ouranō kai deuro akolouthei moi akousas de tauta o iEsous eipen autO eti en soi leipei panta osa echeis pOlEson kai diados ptOchois kai exeis thEsauron en ouranO kai deuro akolouthei moi
(STRT) Luke 18 : 23 o de akousas tauta perilupos egeneto ēn gar plousios sphodra o de akousas tauta perilupos egeneto En gar plousios sphodra
(STRT) Luke 18 : 24 idōn de auton o iēsous perilupon genomenon eipen pōs duskolōs oi ta chrēmata echontes eiseleusontai eis tēn basileian tou theou idOn de auton o iEsous perilupon genomenon eipen pOs duskolOs oi ta chrEmata echontes eiseleusontai eis tEn basileian tou theou
(STRT) Luke 18 : 25 eukopōteron gar estin kamēlon dia trumalias raphidos eiselthein ē plousion eis tēn basileian tou theou eiselthein eukopOteron gar estin kamElon dia trumalias raphidos eiselthein E plousion eis tEn basileian tou theou eiselthein
(STRT) Luke 18 : 26 eipon de oi akousantes kai tis dunatai sōthēnai eipon de oi akousantes kai tis dunatai sOthEnai
(STRT) Luke 18 : 27 o de eipen ta adunata para anthrōpois dunata estin para tō theō o de eipen ta adunata para anthrOpois dunata estin para tO theO
(STRT) Luke 18 : 28 eipen de o petros idou ēmeis aphēkamen panta kai ēkolouthēsamen soi eipen de o petros idou Emeis aphEkamen panta kai EkolouthEsamen soi
(STRT) Luke 18 : 29 o de eipen autois amēn legō umin oti oudeis estin os aphēken oikian ē goneis ē adelphous ē gunaika ē tekna eneken tēs basileias tou theou o de eipen autois amEn legO umin oti oudeis estin os aphEken oikian E goneis E adelphous E gunaika E tekna eneken tEs basileias tou theou
(STRT) Luke 18 : 30 os ou mē apolabē pollaplasiona en tō kairō toutō kai en tō aiōni tō erchomenō zōēn aiōnion os ou mE apolabE pollaplasiona en tO kairO toutO kai en tO aiOni tO erchomenO zOEn aiOnion
(STRT) Luke 18 : 31 paralabōn de tous dōdeka eipen pros autous idou anabainomen eis ierosoluma kai telesthēsetai panta ta gegrammena dia tōn prophētōn tō uiō tou anthrōpou paralabOn de tous dOdeka eipen pros autous idou anabainomen eis ierosoluma kai telesthEsetai panta ta gegrammena dia tOn prophEtOn tO uiO tou anthrOpou
(STRT) Luke 18 : 32 paradothēsetai gar tois ethnesin kai empaichthēsetai kai ubristhēsetai kai emptusthēsetai paradothEsetai gar tois ethnesin kai empaichthEsetai kai ubristhEsetai kai emptusthEsetai
(STRT) Luke 18 : 33 kai mastigōsantes apoktenousin auton kai tē ēmera tē tritē anastēsetai kai mastigOsantes apoktenousin auton kai tE Emera tE tritE anastEsetai
(STRT) Luke 18 : 34 kai autoi ouden toutōn sunēkan kai ēn to rēma touto kekrummenon ap autōn kai ouk eginōskon ta legomena kai autoi ouden toutOn sunEkan kai En to rEma touto kekrummenon ap autOn kai ouk eginOskon ta legomena
(STRT) Luke 18 : 35 egeneto de en tō engizein auton eis ierichō tuphlos tis ekathēto para tēn odon prosaitōn egeneto de en tO engizein auton eis ierichO tuphlos tis ekathEto para tEn odon prosaitOn
(STRT) Luke 18 : 36 akousas de ochlou diaporeuomenou epunthaneto ti eiē touto akousas de ochlou diaporeuomenou epunthaneto ti eiE touto
(STRT) Luke 18 : 37 apēngeilan de autō oti iēsous o nazōraios parerchetai apEngeilan de autO oti iEsous o nazOraios parerchetai
(STRT) Luke 18 : 38 kai eboēsen legōn iēsou uie dabid eleēson me kai eboEsen legOn iEsou uie dabid eleEson me
(STRT) Luke 18 : 39 kai oi proagontes epetimōn autō ina siōpēsē autos de pollō mallon ekrazen uie dabid eleēson me kai oi proagontes epetimOn autO ina siOpEsE autos de pollO mallon ekrazen uie dabid eleEson me
(STRT) Luke 18 : 40 statheis de o iēsous ekeleusen auton achthēnai pros auton engisantos de autou epērōtēsen auton statheis de o iEsous ekeleusen auton achthEnai pros auton engisantos de autou epErOtEsen auton
(STRT) Luke 18 : 41 legōn ti soi theleis poiēsō o de eipen kurie ina anablepsō legOn ti soi theleis poiEsO o de eipen kurie ina anablepsO
(STRT) Luke 18 : 42 kai o iēsous eipen autō anablepson ē pistis sou sesōken se kai o iEsous eipen autO anablepson E pistis sou sesOken se
(STRT) Luke 18 : 43 kai parachrēma aneblepsen kai ēkolouthei autō doxazōn ton theon kai pas o laos idōn edōken ainon tō theō kai parachrEma aneblepsen kai Ekolouthei autO doxazOn ton theon kai pas o laos idOn edOken ainon tO theO