(STRT) Luke 21 : 1 anablepsas de eiden tous ballontas ta dōra autōn eis to gazophulakion plousious anablepsas de eiden tous ballontas ta dOra autOn eis to gazophulakion plousious
(STRT) Luke 21 : 2 eiden de kai tina chēran penichran ballousan ekei duo lepta eiden de kai tina chEran penichran ballousan ekei duo lepta
(STRT) Luke 21 : 3 kai eipen alēthōs legō umin oti ē chēra ē ptōchē autē pleion pantōn ebalen kai eipen alEthOs legO umin oti E chEra E ptOchE autE pleion pantOn ebalen
(STRT) Luke 21 : 4 apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dōra tou theou autē de ek tou usterēmatos autēs apanta ton bion on eichen ebalen apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dOra tou theou autE de ek tou usterEmatos autEs apanta ton bion on eichen ebalen
(STRT) Luke 21 : 5 kai tinōn legontōn peri tou ierou oti lithois kalois kai anathēmasin kekosmētai eipen kai tinOn legontOn peri tou ierou oti lithois kalois kai anathEmasin kekosmEtai eipen
(STRT) Luke 21 : 6 tauta a theōreite eleusontai ēmerai en ais ouk aphethēsetai lithos epi lithō os ou kataluthēsetai tauta a theOreite eleusontai Emerai en ais ouk aphethEsetai lithos epi lithO os ou kataluthEsetai
(STRT) Luke 21 : 7 epērōtēsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to sēmeion otan mellē tauta ginesthai epErOtEsan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to sEmeion otan mellE tauta ginesthai
(STRT) Luke 21 : 8 o de eipen blepete mē planēthēte polloi gar eleusontai epi tō onomati mou legontes oti egō eimi kai o kairos ēngiken mē oun poreuthēte opisō autōn o de eipen blepete mE planEthEte polloi gar eleusontai epi tO onomati mou legontes oti egO eimi kai o kairos Engiken mE oun poreuthEte opisO autOn
(STRT) Luke 21 : 9 otan de akousēte polemous kai akatastasias mē ptoēthēte dei gar tauta genesthai prōton all ouk eutheōs to telos otan de akousEte polemous kai akatastasias mE ptoEthEte dei gar tauta genesthai prOton all ouk eutheOs to telos
(STRT) Luke 21 : 10 tote elegen autois egerthēsetai ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian tote elegen autois egerthEsetai ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian
(STRT) Luke 21 : 11 seismoi te megaloi kata topous kai limoi kai loimoi esontai phobētra te kai sēmeia ap ouranou megala estai seismoi te megaloi kata topous kai limoi kai loimoi esontai phobEtra te kai sEmeia ap ouranou megala estai
(STRT) Luke 21 : 12 pro de toutōn apantōn epibalousin eph umas tas cheiras autōn kai diōxousin paradidontes eis sunagōgas kai phulakas agomenous epi basileis kai ēgemonas eneken tou onomatos mou pro de toutOn apantOn epibalousin eph umas tas cheiras autOn kai diOxousin paradidontes eis sunagOgas kai phulakas agomenous epi basileis kai Egemonas eneken tou onomatos mou
(STRT) Luke 21 : 13 apobēsetai de umin eis marturion apobEsetai de umin eis marturion
(STRT) Luke 21 : 14 thesthe oun eis tas kardias umōn mē promeletan apologēthēnai thesthe oun eis tas kardias umOn mE promeletan apologEthEnai
(STRT) Luke 21 : 15 egō gar dōsō umin stoma kai sophian ē ou dunēsontai anteipein oude antistēnai pantes oi antikeimenoi umin egO gar dOsO umin stoma kai sophian E ou dunEsontai anteipein oude antistEnai pantes oi antikeimenoi umin
(STRT) Luke 21 : 16 paradothēsesthe de kai upo goneōn kai adelphōn kai sungenōn kai philōn kai thanatōsousin ex umōn paradothEsesthe de kai upo goneOn kai adelphOn kai sungenOn kai philOn kai thanatOsousin ex umOn
(STRT) Luke 21 : 17 kai esesthe misoumenoi upo pantōn dia to onoma mou kai esesthe misoumenoi upo pantOn dia to onoma mou
(STRT) Luke 21 : 18 kai thrix ek tēs kephalēs umōn ou mē apolētai kai thrix ek tEs kephalEs umOn ou mE apolEtai
(STRT) Luke 21 : 19 en tē upomonē umōn ktēsasthe tas psuchas umōn en tE upomonE umOn ktEsasthe tas psuchas umOn
(STRT) Luke 21 : 20 otan de idēte kukloumenēn upo stratopedōn tēn ierousalēm tote gnōte oti ēngiken ē erēmōsis autēs otan de idEte kukloumenEn upo stratopedOn tEn ierousalEm tote gnOte oti Engiken E erEmOsis autEs
(STRT) Luke 21 : 21 tote oi en tē ioudaia pheugetōsan eis ta orē kai oi en mesō autēs ekchōreitōsan kai oi en tais chōrais mē eiserchesthōsan eis autēn tote oi en tE ioudaia pheugetOsan eis ta orE kai oi en mesO autEs ekchOreitOsan kai oi en tais chOrais mE eiserchesthOsan eis autEn
(STRT) Luke 21 : 22 oti ēmerai ekdikēseōs autai eisin tou plērōthēnai panta ta gegrammena oti Emerai ekdikEseOs autai eisin tou plErOthEnai panta ta gegrammena
(STRT) Luke 21 : 23 ouai de tais en gastri echousais kai tais thēlazousais en ekeinais tais ēmerais estai gar anankē megalē epi tēs gēs kai orgē en tō laō toutō ouai de tais en gastri echousais kai tais thElazousais en ekeinais tais Emerais estai gar anankE megalE epi tEs gEs kai orgE en tO laO toutO
(STRT) Luke 21 : 24 kai pesountai stomati machairas kai aichmalōtisthēsontai eis panta ta ethnē kai ierousalēm estai patoumenē upo ethnōn achri plērōthōsin kairoi ethnōn kai pesountai stomati machairas kai aichmalOtisthEsontai eis panta ta ethnE kai ierousalEm estai patoumenE upo ethnOn achri plErOthOsin kairoi ethnOn
(STRT) Luke 21 : 25 kai estai sēmeia en ēliō kai selēnē kai astrois kai epi tēs gēs sunochē ethnōn en aporia ēchousēs thalassēs kai salou kai estai sEmeia en EliO kai selEnE kai astrois kai epi tEs gEs sunochE ethnOn en aporia EchousEs thalassEs kai salou
(STRT) Luke 21 : 26 apopsuchontōn anthrōpōn apo phobou kai prosdokias tōn eperchomenōn tē oikoumenē ai gar dunameis tōn ouranōn saleuthēsontai apopsuchontOn anthrOpOn apo phobou kai prosdokias tOn eperchomenOn tE oikoumenE ai gar dunameis tOn ouranOn saleuthEsontai
(STRT) Luke 21 : 27 kai tote opsontai ton uion tou anthrōpou erchomenon en nephelē meta dunameōs kai doxēs pollēs kai tote opsontai ton uion tou anthrOpou erchomenon en nephelE meta dunameOs kai doxEs pollEs
(STRT) Luke 21 : 28 archomenōn de toutōn ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umōn dioti engizei ē apolutrōsis umōn archomenOn de toutOn ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umOn dioti engizei E apolutrOsis umOn
(STRT) Luke 21 : 29 kai eipen parabolēn autois idete tēn sukēn kai panta ta dendra kai eipen parabolEn autois idete tEn sukEn kai panta ta dendra
(STRT) Luke 21 : 30 otan probalōsin ēdē blepontes aph eautōn ginōskete oti ēdē engus to theros estin otan probalOsin EdE blepontes aph eautOn ginOskete oti EdE engus to theros estin
(STRT) Luke 21 : 31 outōs kai umeis otan idēte tauta ginomena ginōskete oti engus estin ē basileia tou theou outOs kai umeis otan idEte tauta ginomena ginOskete oti engus estin E basileia tou theou
(STRT) Luke 21 : 32 amēn legō umin oti ou mē parelthē ē genea autē eōs an panta genētai amEn legO umin oti ou mE parelthE E genea autE eOs an panta genEtai
(STRT) Luke 21 : 33 o ouranos kai ē gē pareleusontai oi de logoi mou ou mē parelthōsin o ouranos kai E gE pareleusontai oi de logoi mou ou mE parelthOsin
(STRT) Luke 21 : 34 prosechete de eautois mēpote barunthōsin umōn ai kardiai en kraipalē kai methē kai merimnais biōtikais kai aiphnidios eph umas epistē ē ēmera ekeinē prosechete de eautois mEpote barunthOsin umOn ai kardiai en kraipalE kai methE kai merimnais biOtikais kai aiphnidios eph umas epistE E Emera ekeinE
(STRT) Luke 21 : 35 ōs pagis gar epeleusetai epi pantas tous kathēmenous epi prosōpon pasēs tēs gēs Os pagis gar epeleusetai epi pantas tous kathEmenous epi prosOpon pasEs tEs gEs
(STRT) Luke 21 : 36 agrupneite oun en panti kairō deomenoi ina kataxiōthēte ekphugein tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathēnai emprosthen tou uiou tou anthrōpou agrupneite oun en panti kairO deomenoi ina kataxiOthEte ekphugein tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathEnai emprosthen tou uiou tou anthrOpou
(STRT) Luke 21 : 37 ēn de tas ēmeras en tō ierō didaskōn tas de nuktas exerchomenos ēulizeto eis to oros to kaloumenon elaiōn En de tas Emeras en tO ierO didaskOn tas de nuktas exerchomenos Eulizeto eis to oros to kaloumenon elaiOn
(STRT) Luke 21 : 38 kai pas o laos ōrthrizen pros auton en tō ierō akouein autou kai pas o laos Orthrizen pros auton en tO ierO akouein autou