(STRT) Luke 9 : 1 sunkalesamenos de tous dōdeka mathētas autou edōken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous therapeuein sunkalesamenos de tous dOdeka mathEtas autou edOken autois dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosous therapeuein
(STRT) Luke 9 : 2 kai apesteilen autous kērussein tēn basileian tou theou kai iasthai tous asthenountas kai apesteilen autous kErussein tEn basileian tou theou kai iasthai tous asthenountas
(STRT) Luke 9 : 3 kai eipen pros autous mēden airete eis tēn odon mēte rabdous mēte pēran mēte arton mēte argurion mēte ana duo chitōnas echein kai eipen pros autous mEden airete eis tEn odon mEte rabdous mEte pEran mEte arton mEte argurion mEte ana duo chitOnas echein
(STRT) Luke 9 : 4 kai eis ēn an oikian eiselthēte ekei menete kai ekeithen exerchesthe kai eis En an oikian eiselthEte ekei menete kai ekeithen exerchesthe
(STRT) Luke 9 : 5 kai osoi an mē dexōntai umas exerchomenoi apo tēs poleōs ekeinēs kai ton koniorton apo tōn podōn umōn apotinaxate eis marturion ep autous kai osoi an mE dexOntai umas exerchomenoi apo tEs poleOs ekeinEs kai ton koniorton apo tOn podOn umOn apotinaxate eis marturion ep autous
(STRT) Luke 9 : 6 exerchomenoi de diērchonto kata tas kōmas euangelizomenoi kai therapeuontes pantachou exerchomenoi de diErchonto kata tas kOmas euangelizomenoi kai therapeuontes pantachou
(STRT) Luke 9 : 7 ēkousen de ērōdēs o tetrarchēs ta ginomena up autou panta kai diēporei dia to legesthai upo tinōn oti iōannēs egēgertai ek nekrōn Ekousen de ErOdEs o tetrarchEs ta ginomena up autou panta kai diEporei dia to legesthai upo tinOn oti iOannEs egEgertai ek nekrOn
(STRT) Luke 9 : 8 upo tinōn de oti ēlias ephanē allōn de oti prophētēs eis tōn archaiōn anestē upo tinOn de oti Elias ephanE allOn de oti prophEtEs eis tOn archaiOn anestE
(STRT) Luke 9 : 9 kai eipen o ērōdēs iōannēn egō apekephalisa tis de estin outos peri ou egō akouō toiauta kai ezētei idein auton kai eipen o ErOdEs iOannEn egO apekephalisa tis de estin outos peri ou egO akouO toiauta kai ezEtei idein auton
(STRT) Luke 9 : 10 kai upostrepsantes oi apostoloi diēgēsanto autō osa epoiēsan kai paralabōn autous upechōrēsen kat idian eis topon erēmon poleōs kaloumenēs bēthsaida kai upostrepsantes oi apostoloi diEgEsanto autO osa epoiEsan kai paralabOn autous upechOrEsen kat idian eis topon erEmon poleOs kaloumenEs bEthsaida
(STRT) Luke 9 : 11 oi de ochloi gnontes ēkolouthēsan autō kai dexamenos autous elalei autois peri tēs basileias tou theou kai tous chreian echontas therapeias iato oi de ochloi gnontes EkolouthEsan autO kai dexamenos autous elalei autois peri tEs basileias tou theou kai tous chreian echontas therapeias iato
(STRT) Luke 9 : 12 ē de ēmera ērxato klinein proselthontes de oi dōdeka eipon autō apoluson ton ochlon ina apelthontes eis tas kuklō kōmas kai tous agrous katalusōsin kai eurōsin episitismon oti ōde en erēmō topō esmen E de Emera Erxato klinein proselthontes de oi dOdeka eipon autO apoluson ton ochlon ina apelthontes eis tas kuklO kOmas kai tous agrous katalusOsin kai eurOsin episitismon oti Ode en erEmO topO esmen
(STRT) Luke 9 : 13 eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin ēmin pleion ē pente artoi kai duo ichthues ei mēti poreuthentes ēmeis agorasōmen eis panta ton laon touton brōmata eipen de pros autous dote autois umeis phagein oi de eipon ouk eisin Emin pleion E pente artoi kai duo ichthues ei mEti poreuthentes Emeis agorasOmen eis panta ton laon touton brOmata
(STRT) Luke 9 : 14 ēsan gar ōsei andres pentakischilioi eipen de pros tous mathētas autou kataklinate autous klisias ana pentēkonta Esan gar Osei andres pentakischilioi eipen de pros tous mathEtas autou kataklinate autous klisias ana pentEkonta
(STRT) Luke 9 : 15 kai epoiēsan outōs kai aneklinan apantas kai epoiEsan outOs kai aneklinan apantas
(STRT) Luke 9 : 16 labōn de tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogēsen autous kai kateklasen kai edidou tois mathētais paratithenai tō ochlō labOn de tous pente artous kai tous duo ichthuas anablepsas eis ton ouranon eulogEsen autous kai kateklasen kai edidou tois mathEtais paratithenai tO ochlO
(STRT) Luke 9 : 17 kai ephagon kai echortasthēsan pantes kai ērthē to perisseusan autois klasmatōn kophinoi dōdeka kai ephagon kai echortasthEsan pantes kai ErthE to perisseusan autois klasmatOn kophinoi dOdeka
(STRT) Luke 9 : 18 kai egeneto en tō einai auton proseuchomenon katamonas sunēsan autō oi mathētai kai epērōtēsen autous legōn tina me legousin oi ochloi einai kai egeneto en tO einai auton proseuchomenon katamonas sunEsan autO oi mathEtai kai epErOtEsen autous legOn tina me legousin oi ochloi einai
(STRT) Luke 9 : 19 oi de apokrithentes eipon iōannēn ton baptistēn alloi de ēlian alloi de oti prophētēs tis tōn archaiōn anestē oi de apokrithentes eipon iOannEn ton baptistEn alloi de Elian alloi de oti prophEtEs tis tOn archaiOn anestE
(STRT) Luke 9 : 20 eipen de autois umeis de tina me legete einai apokritheis de o petros eipen ton christon tou theou eipen de autois umeis de tina me legete einai apokritheis de o petros eipen ton christon tou theou
(STRT) Luke 9 : 21 o de epitimēsas autois parēngeilen mēdeni eipein touto o de epitimEsas autois parEngeilen mEdeni eipein touto
(STRT) Luke 9 : 22 eipōn oti dei ton uion tou anthrōpou polla pathein kai apodokimasthēnai apo tōn presbuterōn kai archiereōn kai grammateōn kai apoktanthēnai kai tē tritē ēmera egerthēnai eipOn oti dei ton uion tou anthrOpou polla pathein kai apodokimasthEnai apo tOn presbuterOn kai archiereOn kai grammateOn kai apoktanthEnai kai tE tritE Emera egerthEnai
(STRT) Luke 9 : 23 elegen de pros pantas ei tis thelei opisō mou elthein aparnēsasthō eauton kai aratō ton stauron autou kath ēmeran kai akoloutheitō moi elegen de pros pantas ei tis thelei opisO mou elthein aparnEsasthO eauton kai aratO ton stauron autou kath Emeran kai akoloutheitO moi
(STRT) Luke 9 : 24 os gar an thelē tēn psuchēn autou sōsai apolesei autēn os d an apolesē tēn psuchēn autou eneken emou outos sōsei autēn os gar an thelE tEn psuchEn autou sOsai apolesei autEn os d an apolesE tEn psuchEn autou eneken emou outos sOsei autEn
(STRT) Luke 9 : 25 ti gar ōpheleitai anthrōpos kerdēsas ton kosmon olon eauton de apolesas ē zēmiōtheis ti gar Opheleitai anthrOpos kerdEsas ton kosmon olon eauton de apolesas E zEmiOtheis
(STRT) Luke 9 : 26 os gar an epaischunthē me kai tous emous logous touton o uios tou anthrōpou epaischunthēsetai otan elthē en tē doxē autou kai tou patros kai tōn agiōn angelōn os gar an epaischunthE me kai tous emous logous touton o uios tou anthrOpou epaischunthEsetai otan elthE en tE doxE autou kai tou patros kai tOn agiOn angelOn
(STRT) Luke 9 : 27 legō de umin alēthōs eisin tines tōn ōde estēkotōn oi ou mē geusontai thanatou eōs an idōsin tēn basileian tou theou legO de umin alEthOs eisin tines tOn Ode estEkotOn oi ou mE geusontai thanatou eOs an idOsin tEn basileian tou theou
(STRT) Luke 9 : 28 egeneto de meta tous logous toutous ōsei ēmerai oktō kai paralabōn ton petron kai iōannēn kai iakōbon anebē eis to oros proseuxasthai egeneto de meta tous logous toutous Osei Emerai oktO kai paralabOn ton petron kai iOannEn kai iakObon anebE eis to oros proseuxasthai
(STRT) Luke 9 : 29 kai egeneto en tō proseuchesthai auton to eidos tou prosōpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptōn kai egeneto en tO proseuchesthai auton to eidos tou prosOpou autou eteron kai o imatismos autou leukos exastraptOn
(STRT) Luke 9 : 30 kai idou andres duo sunelaloun autō oitines ēsan mōsēs kai ēlias kai idou andres duo sunelaloun autO oitines Esan mOsEs kai Elias
(STRT) Luke 9 : 31 oi ophthentes en doxē elegon tēn exodon autou ēn emellen plēroun en ierousalēm oi ophthentes en doxE elegon tEn exodon autou En emellen plEroun en ierousalEm
(STRT) Luke 9 : 32 o de petros kai oi sun autō ēsan bebarēmenoi upnō diagrēgorēsantes de eidon tēn doxan autou kai tous duo andras tous sunestōtas autō o de petros kai oi sun autO Esan bebarEmenoi upnO diagrEgorEsantes de eidon tEn doxan autou kai tous duo andras tous sunestOtas autO
(STRT) Luke 9 : 33 kai egeneto en tō diachōrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iēsoun epistata kalon estin ēmas ōde einai kai poiēsōmen skēnas treis mian soi kai mōsei mian kai mian ēlia mē eidōs o legei kai egeneto en tO diachOrizesthai autous ap autou eipen o petros pros ton iEsoun epistata kalon estin Emas Ode einai kai poiEsOmen skEnas treis mian soi kai mOsei mian kai mian Elia mE eidOs o legei
(STRT) Luke 9 : 34 tauta de autou legontos egeneto nephelē kai epeskiasen autous ephobēthēsan de en tō ekeinous eiselthein eis tēn nephelēn tauta de autou legontos egeneto nephelE kai epeskiasen autous ephobEthEsan de en tO ekeinous eiselthein eis tEn nephelEn
(STRT) Luke 9 : 35 kai phōnē egeneto ek tēs nephelēs legousa outos estin o uios mou o agapētos autou akouete kai phOnE egeneto ek tEs nephelEs legousa outos estin o uios mou o agapEtos autou akouete
(STRT) Luke 9 : 36 kai en tō genesthai tēn phōnēn eurethē o iēsous monos kai autoi esigēsan kai oudeni apēngeilan en ekeinais tais ēmerais ouden ōn eōrakasin kai en tO genesthai tEn phOnEn eurethE o iEsous monos kai autoi esigEsan kai oudeni apEngeilan en ekeinais tais Emerais ouden On eOrakasin
(STRT) Luke 9 : 37 egeneto de en tē exēs ēmera katelthontōn autōn apo tou orous sunēntēsen autō ochlos polus egeneto de en tE exEs Emera katelthontOn autOn apo tou orous sunEntEsen autO ochlos polus
(STRT) Luke 9 : 38 kai idou anēr apo tou ochlou aneboēsen legōn didaskale deomai sou epiblepson epi ton uion mou oti monogenēs estin moi kai idou anEr apo tou ochlou aneboEsen legOn didaskale deomai sou epiblepson epi ton uion mou oti monogenEs estin moi
(STRT) Luke 9 : 39 kai idou pneuma lambanei auton kai exaiphnēs krazei kai sparassei auton meta aphrou kai mogis apochōrei ap autou suntribon auton kai idou pneuma lambanei auton kai exaiphnEs krazei kai sparassei auton meta aphrou kai mogis apochOrei ap autou suntribon auton
(STRT) Luke 9 : 40 kai edeēthēn tōn mathētōn sou ina ekballōsin auto kai ouk ēdunēthēsan kai edeEthEn tOn mathEtOn sou ina ekballOsin auto kai ouk EdunEthEsan
(STRT) Luke 9 : 41 apokritheis de o iēsous eipen ō genea apistos kai diestrammenē eōs pote esomai pros umas kai anexomai umōn prosagage ōde ton uion sou apokritheis de o iEsous eipen O genea apistos kai diestrammenE eOs pote esomai pros umas kai anexomai umOn prosagage Ode ton uion sou
(STRT) Luke 9 : 42 eti de proserchomenou autou errēxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimēsen de o iēsous tō pneumati tō akathartō kai iasato ton paida kai apedōken auton tō patri autou eti de proserchomenou autou errExen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimEsen de o iEsous tO pneumati tO akathartO kai iasato ton paida kai apedOken auton tO patri autou
(STRT) Luke 9 : 43 exeplēssonto de pantes epi tē megaleiotēti tou theou pantōn de thaumazontōn epi pasin ois epoiēsen o iēsous eipen pros tous mathētas autou exeplEssonto de pantes epi tE megaleiotEti tou theou pantOn de thaumazontOn epi pasin ois epoiEsen o iEsous eipen pros tous mathEtas autou
(STRT) Luke 9 : 44 thesthe umeis eis ta ōta umōn tous logous toutous o gar uios tou anthrōpou mellei paradidosthai eis cheiras anthrōpōn thesthe umeis eis ta Ota umOn tous logous toutous o gar uios tou anthrOpou mellei paradidosthai eis cheiras anthrOpOn
(STRT) Luke 9 : 45 oi de ēgnooun to rēma touto kai ēn parakekalummenon ap autōn ina mē aisthōntai auto kai ephobounto erōtēsai auton peri tou rēmatos toutou oi de Egnooun to rEma touto kai En parakekalummenon ap autOn ina mE aisthOntai auto kai ephobounto erOtEsai auton peri tou rEmatos toutou
(STRT) Luke 9 : 46 eisēlthen de dialogismos en autois to tis an eiē meizōn autōn eisElthen de dialogismos en autois to tis an eiE meizOn autOn
(STRT) Luke 9 : 47 o de iēsous idōn ton dialogismon tēs kardias autōn epilabomenos paidiou estēsen auto par eautō o de iEsous idOn ton dialogismon tEs kardias autOn epilabomenos paidiou estEsen auto par eautO
(STRT) Luke 9 : 48 kai eipen autois os ean dexētai touto to paidion epi tō onomati mou eme dechetai kai os ean eme dexētai dechetai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin uparchōn outos estai megas kai eipen autois os ean dexEtai touto to paidion epi tO onomati mou eme dechetai kai os ean eme dexEtai dechetai ton aposteilanta me o gar mikroteros en pasin umin uparchOn outos estai megas
(STRT) Luke 9 : 49 apokritheis de o iōannēs eipen epistata eidomen tina epi tō onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekōlusamen auton oti ouk akolouthei meth ēmōn apokritheis de o iOannEs eipen epistata eidomen tina epi tO onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekOlusamen auton oti ouk akolouthei meth EmOn
(STRT) Luke 9 : 50 kai eipen pros auton o iēsous mē kōluete os gar ouk estin kath ēmōn uper ēmōn estin kai eipen pros auton o iEsous mE kOluete os gar ouk estin kath EmOn uper EmOn estin
(STRT) Luke 9 : 51 egeneto de en tō sumplērousthai tas ēmeras tēs analēpseōs autou kai autos to prosōpon autou estērixen tou poreuesthai eis ierousalēm egeneto de en tO sumplErousthai tas Emeras tEs analEpseOs autou kai autos to prosOpon autou estErixen tou poreuesthai eis ierousalEm
(STRT) Luke 9 : 52 kai apesteilen angelous pro prosōpou autou kai poreuthentes eisēlthon eis kōmēn samareitōn ōste etoimasai autō kai apesteilen angelous pro prosOpou autou kai poreuthentes eisElthon eis kOmEn samareitOn Oste etoimasai autO
(STRT) Luke 9 : 53 kai ouk edexanto auton oti to prosōpon autou ēn poreuomenon eis ierousalēm kai ouk edexanto auton oti to prosOpon autou En poreuomenon eis ierousalEm
(STRT) Luke 9 : 54 idontes de oi mathētai autou iakōbos kai iōannēs eipon kurie theleis eipōmen pur katabēnai apo tou ouranou kai analōsai autous ōs kai ēlias epoiēsen idontes de oi mathEtai autou iakObos kai iOannEs eipon kurie theleis eipOmen pur katabEnai apo tou ouranou kai analOsai autous Os kai Elias epoiEsen
(STRT) Luke 9 : 55 strapheis de epetimēsen autois kai eipen ouk oidate oiou pneumatos este umeis strapheis de epetimEsen autois kai eipen ouk oidate oiou pneumatos este umeis
(STRT) Luke 9 : 56 o gar uios tou anthrōpou ouk ēlthen psuchas anthrōpōn apolesai alla sōsai kai eporeuthēsan eis eteran kōmēn o gar uios tou anthrOpou ouk Elthen psuchas anthrOpOn apolesai alla sOsai kai eporeuthEsan eis eteran kOmEn
(STRT) Luke 9 : 57 egeneto de poreuomenōn autōn en tē odō eipen tis pros auton akolouthēsō soi opou an aperchē kurie egeneto de poreuomenOn autOn en tE odO eipen tis pros auton akolouthEsO soi opou an aperchE kurie
(STRT) Luke 9 : 58 kai eipen autō o iēsous ai alōpekes phōleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskēnōseis o de uios tou anthrōpou ouk echei pou tēn kephalēn klinē kai eipen autO o iEsous ai alOpekes phOleous echousin kai ta peteina tou ouranou kataskEnOseis o de uios tou anthrOpou ouk echei pou tEn kephalEn klinE
(STRT) Luke 9 : 59 eipen de pros eteron akolouthei moi o de eipen kurie epitrepson moi apelthonti prōton thapsai ton patera mou eipen de pros eteron akolouthei moi o de eipen kurie epitrepson moi apelthonti prOton thapsai ton patera mou
(STRT) Luke 9 : 60 eipen de autō o iēsous aphes tous nekrous thapsai tous eautōn nekrous su de apelthōn diangelle tēn basileian tou theou eipen de autO o iEsous aphes tous nekrous thapsai tous eautOn nekrous su de apelthOn diangelle tEn basileian tou theou
(STRT) Luke 9 : 61 eipen de kai eteros akolouthēsō soi kurie prōton de epitrepson moi apotaxasthai tois eis ton oikon mou eipen de kai eteros akolouthEsO soi kurie prOton de epitrepson moi apotaxasthai tois eis ton oikon mou
(STRT) Luke 9 : 62 eipen de pros auton o iēsous oudeis epibalōn tēn cheira autou ep arotron kai blepōn eis ta opisō euthetos estin eis tēn basileian tou theou eipen de pros auton o iEsous oudeis epibalOn tEn cheira autou ep arotron kai blepOn eis ta opisO euthetos estin eis tEn basileian tou theou