(DK) Colossians 1 : 1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,
(DK) Colossians 1 : 2 Svetima koji su u Kolosima i vjernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.
(DK) Colossians 1 : 3 Zahvaljujemo Bogu i ocu Gospoda svojega Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,
(DK) Colossians 1 : 4 Čuvši vjeru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,
(DK) Colossians 1 : 5 Za nad ostavljeni vama na nebesima, za koji naprijed čuste u riječi istine jevanđelja,
(DK) Colossians 1 : 6 Koje je u vama, kao i u svemu svijetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onoga dana kako čuste i razumjeste blagodat Božiju u istini,
(DK) Colossians 1 : 7 Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznoga našeg drugara u služenju, koji je za vas vjerni sluga Hristov,
(DK) Colossians 1 : 8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.
(DK) Colossians 1 : 9 Toga radi i mi od onoga dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnome,
(DK) Colossians 1 : 10 Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakome dobrom djelu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijemu,
(DK) Colossians 1 : 11 Jačajući svakom snagom po sili slave njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;
(DK) Colossians 1 : 12 Zahvaljujući Bogu i ocu, koji nas prizva u dijel našljedstva svetijeh u vidjelu;
(DK) Colossians 1 : 13 Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo sina ljubavi svoje,
(DK) Colossians 1 : 14 U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom i oproštenje grijeha;
(DK) Colossians 1 : 15 Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen prije svake tvari.
(DK) Colossians 1 : 16 Jer kroz njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prijestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza nj i za nj sazda.
(DK) Colossians 1 : 17 I on je prije svega, i sve je u njemu.
(DK) Colossians 1 : 18 I on je glava tijelu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvijeh, da bude on u svemu prvi;
(DK) Colossians 1 : 19 Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina,
(DK) Colossians 1 : 20 I kroza nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta njegova, kroz nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
(DK) Colossians 1 : 21 I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlijem djelima,
(DK) Colossians 1 : 22 A sad vas primiri u tijelu mesa njegova smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
(DK) Colossians 1 : 23 Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja Pavle postadoh sluga.
(DK) Colossians 1 : 24 Sad se radujem u svojemu stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovijeh na tijelu svojemu za tijelo njegovo koje je crkva,
(DK) Colossians 1 : 25 Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana među vama da ispunim riječ Božiju,
(DK) Colossians 1 : 26 Tajnu koja je bila sakrivena od postanja svijeta i naraštaja, a sad se javi svetima njegovijem,
(DK) Colossians 1 : 27 Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nad slave;
(DK) Colossians 1 : 28 Kojega mi propovijedamo svjetujući svakoga čovjeka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakoga čovjeka savršena u Hristu Isusu.
(DK) Colossians 1 : 29 Za što se i trudim i borim po njegovoj moći koja u meni silno čini.