(DK) Acts 1 : 1 Prvu sam ti knjigu napisao o svemu, o Teofile, što poče Isus i tvoriti i učiti
(DK) Acts 1 : 2 Do dana kad se uznese, pošto Duhom svetijem zapovjedi apostolima koje izabra,
(DK) Acts 1 : 3 Pred kojima i po stradanju svome pokaza sebe živa mnogijem i istinitijem znacima, i javlja im se četrdeset dana, i govori o carstvu Božijemu.
(DK) Acts 1 : 4 I sabravši ih zapovjedi im da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje očino, koje čuste, reče, od mene;
(DK) Acts 1 : 5 Jer je Jovan krstio vodom, a vi ćete se krstiti Duhom svetijem ne dugo posle ovijeh dana.
(DK) Acts 1 : 6 A oni onda koji zajedno bijahu, pitahu ga govoreći: Gospode! hoćeš li sad načiniti carstvo Izrailjevo?
(DK) Acts 1 : 7 A on im reče: nije vaše znati vremena i ljeta koje otac zadrža u svojoj vlasti;
(DK) Acts 1 : 8 Nego ćete primiti silu kad siđe Duh sveti na vas; i bićete mi svjedoci i u Jerusalimu i po svoj Judeji i Samariji i tja do kraja zemlje.
(DK) Acts 1 : 9 I ovo rekavši vidješe oni gdje se podiže i odnese ga oblak iz očiju njihovijeh.
(DK) Acts 1 : 10 I kad gledahu za njim gdje ide na nebo, gle, dva čovjeka stadoše pred njima u bijelijem haljinama,
(DK) Acts 1 : 11 Koji i rekoše: ljudi Galilejci! šta stojite i gledate na nebo? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo tako će doći kao što vidjeste da ide na nebo.
(DK) Acts 1 : 12 Tada se vratiše u Jerusalim s gore koja se zove Maslinska, koja je blizu Jerusalima jedan subotni dan hoda.
(DK) Acts 1 : 13 I kad uđoše, popeše se u sobu gdje stajahu Petar i Jakov i Jovan i Andrija, Filip i Toma, Vartolomije i Matej, Jakov Alfejev i Simon Zilot, i Juda Jakovljev.
(DK) Acts 1 : 14 Ovi svi jednodušno bijahu jednako na molitvi i u moljenju sa ženama, i s Marijom materom Isusovom i braćom njegovom.
(DK) Acts 1 : 15 I u dane one ustavši Petar između učenika reče (a bijaše naroda zajedno oko sto i dvadeset imena):
(DK) Acts 1 : 16 Ljudi braćo! trebalo je da se izvrši ono pismo što proreče Duh sveti ustima Davidovijem za Judu koji bješe pred onima što uhvatiše Isusa;
(DK) Acts 1 : 17 Jer se brojaše s nama, i bijaše primio dijel ove službe.
(DK) Acts 1 : 18 On dakle steče njivu od plate nepravedne, i objesivši se puče po srijedi, i izasu se sva utroba njegova.
(DK) Acts 1 : 19 I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovijem jezikom Akeldama, koje znači njiva krvna.
(DK) Acts 1 : 20 Jer se piše u knjizi psaltiru: da bude dvor njegov pust, i da ne bude nikoga ko bi življeo u njemu, i: vladičanstvo njegovo da primi drugi.
(DK) Acts 1 : 21 Treba dakle od ovijeh ljudi koji su bili s nama za sve vrijeme kako među nas uđe i iziđe Gospod Isus,
(DK) Acts 1 : 22 Počevši od krštenja Jovanova do dana kad se uze od nas, da bude s nama svjedok njegova vaskrsenija jedan od ovijeh.
(DK) Acts 1 : 23 I postaviše dvojicu, Josifa koji se zvaše Varsava prezimenom Just, i Matija.
(DK) Acts 1 : 24 I pomolivši se Bogu rekoše: ti, Gospode! koji poznaješ srca sviju, pokaži jednoga od ove dvojice koga si izabrao,
(DK) Acts 1 : 25 Da primi dijel ove službe i apostolstva, iz koga ispade Juda da ide na mjesto svoje.
(DK) Acts 1 : 26 I baciše kocke za njih, i pade kocka na Matija i primiše ga među jedanaest apostola.