(DK) Jude 1 : 1 Od Jude, Isusa Hrista sluge, a brata Jakovljeva, zvanima, koji su osvećeni Bogom ocem i održani Isusom Hristom:
(DK) Jude 1 : 2 Milost i mir i ljubav da vam se umnoži.
(DK) Jude 1 : 3 Ljubazni! starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenije, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu vjeru, koja je jedanput dana svetima.
(DK) Jude 1 : 4 Jer se uvukoše neki bezbožni ljudi, koji su davno određeni na ovo osuđenje, i Boga našega blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinoga gospodara Boga i Gospoda našega Isusa Hrista odriču se.
(DK) Jude 1 : 5 Ali ću vam napomenuti, kad i vi znate ovo jedanput, da Gospod izbavi narod iz zemlje Misirske, potom pogubi one koji ne vjerovaše.
(DK) Jude 1 : 6 I anđele koji ne držaše svojega starješinstva nego ostaviše svoj stan čuva u vječnijem okovima pod mrakom za sud velikoga dana.
(DK) Jude 1 : 7 Kao što i Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koji su se prokurvali onako kao i oni, i hodili za drugijem mesom, postaviše se za ugled i muče se u vječnom ognju:
(DK) Jude 1 : 8 Tako dakle i ovi što sanjajući tijelo pogane, a poglavarstva se odriču, i na slavu hule.
(DK) Jude 1 : 9 A Mihailo Aranđel, kad se prepiraše s đavolom i govoraše za Mojsijevo tijelo, ne smijaše prokleta suda da izgovori, nego reče: Gospod neka ti zaprijeti.
(DK) Jude 1 : 10 A ovi hule na ono što ne znadu; a što znadu po prirodi kao nerazumna životinja, u onom se raspadaju.
(DK) Jude 1 : 11 Teško njima! jer putem Kainovijem pođoše i u prijevaru Valaamove plate padoše, i u buni Koreovoj izgiboše.
(DK) Jude 1 : 12 Ovo su oni što pogane vaše milostinje jedući s vama bez straha i gojeći se; oblaci bezvodni, koje vjetrovi prenose; jesenska drveta nerodljiva, koja su dvaput umrla, i iz korijena iščupana;
(DK) Jude 1 : 13 Bijesni valovi morski, koji se pjene svojijem sramotama, zvijezde lažne, kojima se čuva mrak vječne tame.
(DK) Jude 1 : 14 Ali i za ovake prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: gle, ide Gospod s hiljadama svetijeh anđela svojijeh
(DK) Jude 1 : 15 Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna djela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne riječi njihove koje bezbožni grješnici govoriše na nj.
(DK) Jude 1 : 16 Ovo su nezadovoljni vikači, koji po željama svojijem žive, i usta njihova govore ponosite riječi, i za dobitak gledaju ko je ko.
(DK) Jude 1 : 17 A vi, ljubazni, opominjite se riječi koje naprijed kazaše apostoli Gospoda našega Isusa Hrista,
(DK) Jude 1 : 18 Jer vam kazaše da će u pošljednje vrijeme postati rugači, koji će hoditi po svojijem željama i bezbožnostima.
(DK) Jude 1 : 19 Ovo su oni što se odvajaju (od jedinosti vjere), i jesu tjelesni, koji duha nemaju.
(DK) Jude 1 : 20 A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom vjerom, i molite se Bogu Duhom svetijem.
(DK) Jude 1 : 21 I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milosti Gospoda našega Isusa Hrista za život vječni.
(DK) Jude 1 : 22 I tako razlikujući jedne milujte,
(DK) Jude 1 : 23 A jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite; a karajte sa strahom, mrzeći i na haljinu opoganjenu od tijela.
(DK) Jude 1 : 24 A onome koji vas može sačuvati bez grijeha i bez mane, i postaviti prave pred slavom svojom u radosti,
(DK) Jude 1 : 25 Jedinome premudrome Bogu i spasu našemu, kroz Isusa Hrista Gospoda našega, slava i veličanstvo, država i vlast prije sviju vijekova i sad i u sve vijekove. Amin.