(DK) Luke 1 : 1 Budući da mnogi počeše opisivati događaje koji se ispuniše među nama,
(DK) Luke 1 : 2 Kao što nam predaše koji isprva sami vidješe i sluge riječi biše:
(DK) Luke 1 : 3 Namislih i ja, ispitavši sve od početka, po redu pisati tebi, čestiti Teofile,
(DK) Luke 1 : 4 Da poznaš temelj onijeh riječi kojima si se naučio.
(DK) Luke 1 : 5 U vrijeme Iroda cara Judejskoga bijaše neki sveštenik od reda Avijna, po imenu Zarija, i žena njegova od plemena Aronova, po imenu Jelisaveta.
(DK) Luke 1 : 6 A bijahu oboje pravedni pred Bogom, i življahu u svemu po zapovijestima i uredbama Gospodnjijem bez mane.
(DK) Luke 1 : 7 I ne imadijahu djece; jer Jelisaveta bješe nerotkinja, i bijahu oboje već stari.
(DK) Luke 1 : 8 I dogodi se, kad on služaše po svome redu pred Bogom,
(DK) Luke 1 : 9 Da po običaju sveštenstva dođe na njega da iziđe u crkvu Gospodnju da kadi.
(DK) Luke 1 : 10 I sve mnoštvo naroda bijaše napolju i moljaše se Bogu u vrijeme kađenja.
(DK) Luke 1 : 11 A njemu se pokaza anđeo Gospodnji koji stajaše s desne strane oltara kadionoga.
(DK) Luke 1 : 12 I kad ga vidje Zarija uplaši se i strah napade na nj.
(DK) Luke 1 : 13 A anđeo reče mu: ne boj se, Zarija; jer je uslišena tvoja molitva: i žena tvoja Jelisaveta rodiće ti sina, i nadjeni mu ime Jovan.
(DK) Luke 1 : 14 I biće tebi radost i veselje, i mnogi će se obradovati njegovu rođenju.
(DK) Luke 1 : 15 Jer će biti veliki pred Bogom, i neće piti vina i sikera; i napuniće se Duha svetoga još u utrobi matere svoje;
(DK) Luke 1 : 16 I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti ka Gospodu Bogu njihovome;
(DK) Luke 1 : 17 I on će naprijed doći pred njim u duhu i sili Ilijnoj da obrati srca otaca k djeci, i nevjernike k mudrosti pravednika, i da pripravi Gospodu narod gotov.
(DK) Luke 1 : 18 I reče Zarija anđelu: po čemu ću ja to poznati? jer sam ja star i žena je moja vremenita.
(DK) Luke 1 : 19 I odgovarajući anđeo reče mu: ja sam Gavrilo što stojim pred Bogom, i poslan sam da govorim s tobom i da ti javim ovu radost.
(DK) Luke 1 : 20 I evo, onijemićeš i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude; jer nijesi vjerovao mojim riječima koje će se zbiti u svoje vrijeme.
(DK) Luke 1 : 21 I narod čekaše Zariju, i čuđahu se što se zabavi u crkvi.
(DK) Luke 1 : 22 A izišavši ne mogaše da im govori; i razumješe da mu se nešto utvorilo u crkvi; i on namigivaše im; i osta nijem.
(DK) Luke 1 : 23 I kad se navršiše dani njegove službe otide kući svojoj.
(DK) Luke 1 : 24 A poslije ovijeh dana zatrudnje Jelisaveta žena njegova, i krijaše se pet mjeseci govoreći:
(DK) Luke 1 : 25 Tako mi učini Gospod u dane ove u koje pogleda na me da me izbavi od ukora među ljudima.
(DK) Luke 1 : 26 A u šesti mjesec posla Bog anđela Gavrila u grad Galilejski po imenu Nazaret
(DK) Luke 1 : 27 K djevojci isprošenoj za muža, po imenu Josifa iz doma Davidova; i djevojci bješe ime Marija.
(DK) Luke 1 : 28 I ušavši k njoj anđeo reče: raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama.
(DK) Luke 1 : 29 A ona vidjevši ga poplaši se od riječi njegove i pomisli: kakav bi ovo bio pozdrav?
(DK) Luke 1 : 30 I reče joj anđeo: ne boj se, Marija! Jer si našla milost u Boga.
(DK) Luke 1 : 31 I evo zatrudnjećeš, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus.
(DK) Luke 1 : 32 On će biti veliki, i nazvaće se sin najvišega, i daće mu Gospod Bog prijesto Davida oca njegova;
(DK) Luke 1 : 33 I carovaće u domu Jakovljevu vavijek, i carstvu njegovom neće biti kraja.
(DK) Luke 1 : 34 A Marija reče anđelu: kako će to biti kad ja ne znam za muža?
(DK) Luke 1 : 35 I odgovarajući anđeo reče joj: duh sveti doći će na tebe, i sila najvišega osjeniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se sin Božij.
(DK) Luke 1 : 36 I evo Jelisaveta tvoja tetka, i ona zatrudnje sinom u starosti svojoj, i ovo je šesti mjesec njojzi, koju zovu nerotkinjom.
(DK) Luke 1 : 37 Jer u Boga sve je moguće što reče.
(DK) Luke 1 : 38 A Marija reče: evo sluškinje Gospodnje; neka mi bude po riječi tvojoj. I anđeo otide od nje.
(DK) Luke 1 : 39 A Marija ustavši onijeh dana otide brzo u gornju zemlju u grad Judin.
(DK) Luke 1 : 40 I uđe u kuću Zarijinu, i pozdravi se s Jelisavetom.
(DK) Luke 1 : 41 I kad Jelisaveta ču čestitanje Marijino, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Jelisaveta se napuni Duha svetoga,
(DK) Luke 1 : 42 I povika zdravo i reče: blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje.
(DK) Luke 1 : 43 I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega k meni?
(DK) Luke 1 : 44 Jer gle, kad dođe glas čestitanja tvojega u uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj.
(DK) Luke 1 : 45 I blago onoj koja vjerova; jer će se izvršiti što joj kaza Gospod.
(DK) Luke 1 : 46 I reče Marija: veliča duša moja Gospoda;
(DK) Luke 1 : 47 I obradova se duh moj Bogu spasu mojemu,
(DK) Luke 1 : 48 Što pogleda na poniženje sluškinje svoje; jer gle, otsad će me zvati blaženom svi naraštaji;
(DK) Luke 1 : 49 Što mi učini veličinu silni, i sveto ime njegovo;
(DK) Luke 1 : 50 I milost je njegova od koljena na koljeno onima koji ga se boje.
(DK) Luke 1 : 51 Pokaza silu rukom svojom; razasu ponosite u mislima srca njihova.
(DK) Luke 1 : 52 Zbaci silne s prijestola, i podiže ponižene.
(DK) Luke 1 : 53 Gladne napuni blaga, i bogate otpusti prazne.
(DK) Luke 1 : 54 Primi Izrailja slugu svojega da se opomene milosti;
(DK) Luke 1 : 55 Kao što govori ocima našijem, Avraamu i sjemenu njegovu dovijeka.
(DK) Luke 1 : 56 Marija pak sjedi s njom oko tri mjeseca, i vrati se kući svojoj.
(DK) Luke 1 : 57 A Jelisaveti dođe vrijeme da rodi, i rodi sina.
(DK) Luke 1 : 58 I čuše njezini susjedi i rodbina da je Gospod pokazao veliku milost svoju na njoj, i radovahu se s njom.
(DK) Luke 1 : 59 I u osmi dan dođoše da obrežu dijete, i šćadijahu da mu nadjenu ime oca njegova, Zarija.
(DK) Luke 1 : 60 I odgovarajući mati njegova reče: ne, nego da bude Jovan.
(DK) Luke 1 : 61 I rekoše joj: nikoga nema u rodbini tvojoj da mu je tako ime.
(DK) Luke 1 : 62 I namigivahu ocu njegovu kako bi on htio da mu nadjenu ime.
(DK) Luke 1 : 63 I zaiskavši daščicu, napisa govoreći: Jovan mu je ime. I začudiše se svi.
(DK) Luke 1 : 64 I odmah mu se otvoriše usta i jezik njegov, i govoraše hvaleći Boga.
(DK) Luke 1 : 65 I uđe strah u sve susjede njihove; i po svoj gornjoj Judeji razglasi se ovaj sav događaj.
(DK) Luke 1 : 66 I svi koji čuše metnuše u srce svoje govoreći: šta će biti iz ovoga djeteta? I ruka Gospodnja bješe s njim.
(DK) Luke 1 : 67 I Zarija otac njegov napuni se Duha svetoga, i prorokova govoreći:
(DK) Luke 1 : 68 Blagosloven Gospod Bog Jakovljev što pohodi i izbavi narod svoj,
(DK) Luke 1 : 69 I podiže nam rog spasenija u domu Davida sluge svojega,
(DK) Luke 1 : 70 Kao što govori ustima svetijeh proroka svojijeh od vijeka
(DK) Luke 1 : 71 Da će nas izbaviti od našijeh neprijatelja i iz ruku sviju koji mrze na nas;
(DK) Luke 1 : 72 Učiniti milost ocima našijem, i opomenuti se svetoga zavjeta svojega,
(DK) Luke 1 : 73 Kletve kojom se kleo Avraamu ocu našemu da će nam dati
(DK) Luke 1 : 74 Da se izbavimo iz ruku neprijatelja svojijeh, i da mu služimo bez straha,
(DK) Luke 1 : 75 I u svetosti i u pravdi pred njim dok smo god živi.
(DK) Luke 1 : 76 I ti, dijete, nazvaćeš se prorok najvišega; jer ćeš ići naprijed pred licem Gospodnjijem da mu pripraviš put;
(DK) Luke 1 : 77 Da daš razum spasenija narodu njegovu za oproštenje grijeha njihovijeh,
(DK) Luke 1 : 78 Po dubokoj milosti Boga našega, po kojoj nas je pohodio istok s visine;
(DK) Luke 1 : 79 Da obasjaš one koji sjede u tami i u sjenu smrtnome; da uputiš noge naše na put mira.
(DK) Luke 1 : 80 A dijete rastijaše i jačaše duhom, i bijaše u pustinji dotle dok se ne pokaza Izrailju.