(DK) Philemon 1 : 1 Od Pavla, sužnja Isusa Hrista, i Timotija brata, Filimonu ljubaznome i pomagaču našemu,
(DK) Philemon 1 : 2 I Apfiji, sestri ljubaznoj, i Arhipu, našemu drugaru u vojevanju, i domašnjoj tvojoj crkvi:
(DK) Philemon 1 : 3 Blagodat vam i mir od Boga oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.
(DK) Philemon 1 : 4 Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svagda u molitvama svojima,
(DK) Philemon 1 : 5 Čuvši ljubav tvoju i vjeru koju imaš ka Gospodu Isusu i k svima svetima:
(DK) Philemon 1 : 6 Da tvoja vjera, koju imamo zajedno, bude silna u poznanju svakoga dobra, koje imate u Hristu Isusu.
(DK) Philemon 1 : 7 Jer imam veliku radost i utjehu radi ljubavi tvoje, što srca svetijeh počinuše kroza te, brate!
(DK) Philemon 1 : 8 Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovijedam što je potrebno,
(DK) Philemon 1 : 9 Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takovi kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;
(DK) Philemon 1 : 10 Molimo te za svojega sina Onisima, kojega rodih u okovima svojima;
(DK) Philemon 1 : 11 Koji je tebi negda bio nepotreban, a sad je i tebi i meni vrlo potreban, kojega poslah tebi natrag;
(DK) Philemon 1 : 12 A ti ga, to jest, moje srce primi.
(DK) Philemon 1 : 13 Ja ga šćadijah da zadržim kod sebe, da mi mjesto tebe posluži u okovima jevanđelja;
(DK) Philemon 1 : 14 Ali bez tvoje volje ne htjedoh ništa činiti, da ne bi tvoje dobro bilo kao za nevolju, nego od dobre volje.
(DK) Philemon 1 : 15 Jer može biti da se za to rastade s tobom na neko vrijeme da ga dobiješ vječno,
(DK) Philemon 1 : 16 Ne više kao roba, nego više od roba, brata ljubaznoga, a osobito meni, akamoli tebi, i po tijelu i u Gospodu.
(DK) Philemon 1 : 17 Ako dakle držiš mene za svojega drugara, primi njega kao mene.
(DK) Philemon 1 : 18 Ako li ti u čemu skrivi, ili je dužan, to na mene zapiši.
(DK) Philemon 1 : 19 Ja Pavle napisah rukom svojom, ja ću platiti: da ti ne rečem da si i sam sebe meni dužan.
(DK) Philemon 1 : 20 Da brate! da imam korist od tebe u Gospodu, razveseli srce moje u Gospodu.
(DK) Philemon 1 : 21 Uzdajući se u tvoju poslušnost napisah ti znajući da ćeš još više učiniti nego što govorim.
(DK) Philemon 1 : 22 A uz to ugotovi mi i konak; jer se nadam da ću za vaše molitve biti darovan vama.
(DK) Philemon 1 : 23 Pozdravlja te Epafras koji je sa mnom sužanj u Hristu Isusu,
(DK) Philemon 1 : 24 (1:23) Marko, Aristarh, Dimas, Luka, pomagači moji.
(DK) Philemon 1 : 25 (1:24) Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem. Amin.