(DK) Zephaniah 1 : 1 Riječ Gospodnja koja dođe Sofoniji sinu Husija sina Godolije sina Amarije sina Jezekijina, za vremena Josije sina Amonova, cara Judina.
(DK) Zephaniah 1 : 2 Sve ću uzeti sa zemlje, govori Gospod;
(DK) Zephaniah 1 : 3 Uzeću ljude i stoku, uzeću ptice nebeske i ribe morske i sablazni s bezbožnicima, i istrijebiću ljude sa zemlje, govori Gospod.
(DK) Zephaniah 1 : 4 Jer ću mahnuti rukom svojom na Judu i na sve stanovnike Jerusalimske, i istrijebiću iz mjesta ovoga ostatak Valov i ime sveštenika idolskih s drugim sveštenicima,
(DK) Zephaniah 1 : 5 I one koji se klanjaju na krovovima vojsci nebeskoj i koji se klanjaju i kunu se Gospodom i koji se kunu Melhomom.
(DK) Zephaniah 1 : 6 I one koji se odvraćaju od Gospoda i koji ne traže Gospoda niti pitaju za nj.
(DK) Zephaniah 1 : 7 Muči pred Gospodom Gospodom, jer je blizu dan Gospodnji, jer je Gospod prigotovio žrtvu i pozvao svoje zvanice.
(DK) Zephaniah 1 : 8 I u dan žrtve Gospodnje pohodiću knezove i carske sinove i sve koji nose tuđinsko odijelo.
(DK) Zephaniah 1 : 9 I pohodiću u taj dan sve koji skaču preko praga, koji pune kuću gospodara svojih grabežem i prijevarom.
(DK) Zephaniah 1 : 10 I u taj će dan, veli Gospod, biti vika od ribljih vrata, i jauk s druge strane, i polom velik s humova.
(DK) Zephaniah 1 : 11 Ridajte koji živite u Maktesu, jer izgibe sav narod trgovački, istrijebiše se svi koji nose srebro.
(DK) Zephaniah 1 : 12 I u to ću vrijeme razgledati Jerusalim sa žišcima, i pohodiću ljude koji leže na svojoj droždini, koji govore u srcu svom: Gospod ne čini ni dobro ni zlo.
(DK) Zephaniah 1 : 13 I blago će se njihovo razgrabiti i kuće njihove opustošiti; grade kuće, ali neće sjedjeti u njima; i sade vinograde, ali neće piti vina iz njih.
(DK) Zephaniah 1 : 14 Blizu je veliki dan Gospodnji, blizu je i ide vrlo brzo; glas će biti dana Gospodnjega, gorko će tada vikati junak.
(DK) Zephaniah 1 : 15 Taj je dan dan, kada će biti gnjev, dan, kada će biti tuga i muka, dan, kada će biti pustošenje i zatiranje, dan, kada će biti mrak i tama, dan, kada će biti oblak i magla,
(DK) Zephaniah 1 : 16 Dan, kada će biti trubljenje i poklič na tvrde gradove i na visoke uglove.
(DK) Zephaniah 1 : 17 I pritijesniću ljude, te će ići kao slijepi, jer zgriješiše Gospodu; i krv će se njihova prosuti kao prah i tjelesa njihova kao gnoj.
(DK) Zephaniah 1 : 18 Ni srebro njihovo ni zlato njihovo neće ih moći izbaviti u dan gnjeva Gospodnjega; i svu će zemlju proždrijeti oganj revnosti njegove; jer će brzo učiniti kraj svjema stanovnicima zemaljskim.