(DK) Habakkuk 1 : 1 Breme koje vidje prorok Avakum.
(DK) Habakkuk 1 : 2 Dokle ću, Gospode, vapiti a ti nećeš da čuješ? dokle ću ti vikati: nasilje! a ti nećeš da izbaviš?
(DK) Habakkuk 1 : 3 Zašto puštaš da vidim bezakonje, i da gledam muku i grabež i nasilje pred sobom, i kako podižu svađu i raspru?
(DK) Habakkuk 1 : 4 Zato se ostavlja zakon, i sud ne izlazi nigda, jer bezbožnik optječe pravednika, zato sud izlazi izopačen.
(DK) Habakkuk 1 : 5 Pogledajte po narodima i vidite, i čudite se i divite se, jer ću učiniti djelo u vaše dane kojega nećete vjerovati kad se stane pripovijedati.
(DK) Habakkuk 1 : 6 Jer, evo, ja ću podignuti Haldejce, narod ljut i nagao, koji će ići po zemlji širom da osvoji naselja koja nijesu njegova.
(DK) Habakkuk 1 : 7 Žestok je i strašan, sud njegov i vlast njegova od njega izlazi.
(DK) Habakkuk 1 : 8 Konji će mu biti brži od risova i ljući od vukova uveče, veliko će mnoštvo biti konjika njegovijeh, i idući izdaleka konjici njegovi doletjeće kao orao kad hiti na lov.
(DK) Habakkuk 1 : 9 Svi će doći na grabež, s lica će biti kao istočni vjetar, pokupiće roblje kao pijesak.
(DK) Habakkuk 1 : 10 I carevima će se rugati i knezovi će im biti potsmijeh, smijaće se svakom gradu, nasuće zemlje, i uzeće ga.
(DK) Habakkuk 1 : 11 Tada će mu se promijeniti duh, proći će i skriviće; ta će mu sila njegova biti od boga njegova.
(DK) Habakkuk 1 : 12 Nijesi li ti od vijeka, Gospode Bože moj, sveče moj? nećemo umrijeti; ti si ga, Gospode, odredio za sud; i utvrdio si ga, stijeno, za karanje.
(DK) Habakkuk 1 : 13 Čiste su oči tvoje da ne možeš gledati zla, i bezakonja ne možeš gledati; zašto gledaš bezakonike? mučiš, kad bezbožnik proždire pravijega od sebe?
(DK) Habakkuk 1 : 14 I hoćeš li ostaviti ljude kao ribe morske, kao bubine, koje nemaju gospodara?
(DK) Habakkuk 1 : 15 Izvlači ih sve udicom, hvata ih u mrežu svoju, i zgrće ih pređom svojom, zato se veseli i raduje.
(DK) Habakkuk 1 : 16 Zato prinosi žrtvu svojoj mreži, i kadi svojoj pređi; jer je tijem dio njegov pretio i hrana mu izabrana.
(DK) Habakkuk 1 : 17 Hoće li zato izvlačiti mrežu svoju i jednako ubijati narode nemilice?