(DK) Leviticus 1 : 1 I viknu Gospod Mojsija, i reče mu iz šatora od sastanka govoreći:
(DK) Leviticus 1 : 2 Kaži sinovima Izrailjevim, i reci im: kad ko između vas hoće da prinese Gospodu žrtvu od stoke, prinesite žrtvu svoju od goveda ili od ovaca ili od koza.
(DK) Leviticus 1 : 3 Ako mu je žrtva paljenica od goveda, neka prinese muško, zdravo; na vratima šatora od sastanka neka je prinese drage volje pred Gospodom.
(DK) Leviticus 1 : 4 I neka metne ruku svoju na glavu žrtvi paljenici, i primiće mu se, i očistiće ga od grijeha.
(DK) Leviticus 1 : 5 I neka zakolje tele pred Gospodom, i neka sinovi Aronovi sveštenici prinesu krv, i pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo, koji je pred vratima šatora od sastanka.
(DK) Leviticus 1 : 6 Potom neka se odre žrtva paljenica i rasiječe na dijelove.
(DK) Leviticus 1 : 7 I sinovi Aronovi sveštenici neka nalože oganj na oltaru, i metnu drva na oganj.
(DK) Leviticus 1 : 8 Pa onda sinovi Aronovi sveštenici neka namjeste dijelove, glavu i salo na drva na ognju, koji je na oltaru.
(DK) Leviticus 1 : 9 A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka zapali sve to na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
(DK) Leviticus 1 : 10 Ako li bi htio prinijeti žrtvu paljenicu od sitne stoke, od ovaca ili od koza, neka prinese muško, zdravo.
(DK) Leviticus 1 : 11 I neka se zakolje na sjevernoj strani oltara pred Gospodom, i sinovi Aronovi sveštenici neka pokrope krvlju oltar ozgo unaokolo.
(DK) Leviticus 1 : 12 I neka se rasiječe na dijelove s glavom i sa salom, i sveštenik neka to namjesti na drva na ognju, koji je na oltaru.
(DK) Leviticus 1 : 13 A crijeva i noge neka se operu vodom; i sveštenik neka prinese sve to i zapali na oltaru; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.
(DK) Leviticus 1 : 14 Ako li hoće da prinese pticu Gospodu na žrtvu paljenicu, neka prinese žrtvu od grlica ili od golubića.
(DK) Leviticus 1 : 15 I sveštenik neka je metne na oltar, i glavu neka joj zasiječe noktom, i zapali na oltaru iscijedivši joj krv niz oltar sa strane.
(DK) Leviticus 1 : 16 I neka joj izvadi volju s nečistotom i baci kraj oltara prema istoku gdje je pepeo.
(DK) Leviticus 1 : 17 I neka je zadre za krila, ali da ne raskine; tako neka je sveštenik zapali na oltaru na drvima koja su na ognju; to je žrtva paljenica, žrtva ognjena na ugodni miris Gospodu.