(JB) Hosea 1 : 1 Riječ Jahvina koja dođe Hošei, sinu Beerijevu, u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih, u dane Jeroboama, sina Joaševa, kralja izraelskog.
(JB) Hosea 1 : 2 Početak riječi Jahvinih Hošei. Jahve reče Hošei: Idi, oženi se bludnicom i izrodi djecu bludničku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuvši se od Jahve!
(JB) Hosea 1 : 3 I on ode, uze Gomeru, kćer Diblajimovu, koja zače i rodi mu sina.
(JB) Hosea 1 : 4 Jahve mu reče: Nadjeni mu ime Jizreel, jer još samo malo i kaznit ću pokolje jizreelske na domu Jehuovu i dokončat ću kraljevstvo doma Izraelova.
(JB) Hosea 1 : 5 I u taj dan slomit ću luk Izraelov u Dolini jizreelskoj.
(JB) Hosea 1 : 6 I ona opet zače i rodi kćer. I reče mu Jahve: Nadjeni joj ime Nemila, jer mi odsad neće biti mila kuća Izraelova, od nje ću se povući;
(JB) Hosea 1 : 7 a omiljet će mi kuća Judina, spasit ću je Jahvom, Bogom njihovim, a neću je spasiti lukom, mačem ni kopljem, ni konjima ni konjanicima.
(JB) Hosea 1 : 8 Kad odoji Nemilu, zače opet i rodi sina.
(JB) Hosea 1 : 9 I reče Jahve: Nadjeni mu ime Ne-narod-moj, jer više niste narod moj i ja vama nisam više Onaj koji jest.
(JB) Hosea 1 : 10 A djece Izraelove bit će brojem k'o pijeska u moru što se izmjerit' ne može ni izbrojit'. Umjesto da im govore: 'Vi niste moj narod,' zvat će ih: 'Sinovi Boga živoga.'
(JB) Hosea 1 : 11 Ujedinit će se sinovi Judini i sinovi Izraelovi, postavit će sebi jednoga glavara i otići će iz zemlje; jer velik će biti dan jizreelski.