(JB) Jonah 1 : 1 Riječ Jahvina dođe Joni, sinu Amitajevu:
(JB) Jonah 1 : 2 Ustani, reče mu, idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu, jer se zloća njihova popela do mene.
(JB) Jonah 1 : 3 A Jona ustade da pobjegne u Taršiš, daleko od Jahve. Siđe u Jafu i nađe lađu što je plovila u Taršiš. Plati vozarinu i ukrca se da otplovi s njima u Taršiš, daleko od Jahve.
(JB) Jonah 1 : 4 Ali Jahve podiže na moru silan vjetar i nastade nevrijeme veliko na moru te mišljahu da će se lađa razbiti.
(JB) Jonah 1 : 5 Uplašiše se mornari; svaki zazva svoga boga, i da bi je olakšali, stadoše iz lađe bacati tovar što bijaše u njoj. Jona pak bijaše sišao na dno lađe, legao i zaspao tvrdim snom.
(JB) Jonah 1 : 6 Zapovjednik lađe pristupi mu i reče: Što spavaš kao zaklan? Ustaj i prizivlji Boga svojega! Možda će nas se sjetiti Bog taj da ne poginemo.
(JB) Jonah 1 : 7 Potom rekoše jedni drugima: Hajde da bacimo ždrijeb da vidimo od koga nam dođe ovo zlo. Baciše ždrijeb i pade ždrijeb na Jonu.
(JB) Jonah 1 : 8 Oni mu onda rekoše: Kaži nam: zbog koga nas ovo zlo snađe, kojim se poslom baviš, odakle dolaziš, iz koje si zemlje i od kojega naroda?
(JB) Jonah 1 : 9 On im odgovori: Ja sam Hebrej, i štujem Jahvu, Boga nebeskoga, koji stvori more i zemlju.
(JB) Jonah 1 : 10 Ljudi se uplašiše veoma i rekoše mu: Što si to učinio! Jer bijahu doznali da on bježi od Jahve - sam im je to pripovjedio.
(JB) Jonah 1 : 11 Oni ga zapitaše: Što da učinimo s tobom da nam se more smiri? Jer se more sve bješnje dizalo.
(JB) Jonah 1 : 12 On im odgovori: Uzmite me i bacite u more, pa će vam se more smiriti, jer znam da se zbog mene diglo na vas ovo veliko nevrijeme.
(JB) Jonah 1 : 13 Ljudi uzeše veslati ne bi li se primakli kopnu, jer se more sve bješnje dizalo protiv njih.
(JB) Jonah 1 : 14 Tad zazvaše Jahvu i rekoše: Ah, Jahve, ne daj da poginemo zbog života ovoga čovjeka i ne svali na nas krv nevinu, jer ti si Jahve: činiš kako ti je milo.
(JB) Jonah 1 : 15 I uzevši Jonu, baciše ga u more - i more presta bjesnjeti.
(JB) Jonah 1 : 16 Tada velik strah Jahvin obuze ljude te prinesoše žrtvu Jahvi i učiniše zavjete.
(JB) Jonah 1 : 17 Jahve zapovjedi velikoj ribi da proguta Jonu. Tri dana i tri noći ostade Jona u ribljoj utrobi.