(JB) Colossians 1 : 1 Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:
(JB) Colossians 1 : 2 Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega!
(JB) Colossians 1 : 3 Zahvaljujemo Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista, svagda za vas moleći.
(JB) Colossians 1 : 4 Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu i za ljubav koju gajite prema svima svetima
(JB) Colossians 1 : 5 poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima. Za nju ste već čuli u Riječi istine -
(JB) Colossians 1 : 6 evanđelju koje je do vas doprlo te plodove nosi i raste, kao što po svem svijetu, tako i među vama od dana kad ste čuli i spoznali milost Božju po istini,
(JB) Colossians 1 : 7 kako ste naučili od ljubljenog Epafre, sluge zajedno s nama; on je umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,
(JB) Colossians 1 : 8 on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
(JB) Colossians 1 : 9 Zato i mi, od dana kada to čusmo, neprestano za vas molimo i ištemo da se ispunite spoznajom volje Njegove u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome:
(JB) Colossians 1 : 10 da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj;
(JB) Colossians 1 : 11 osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost;
(JB) Colossians 1 : 12 s radošću zahvaljujući Ocu koji vas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
(JB) Colossians 1 : 13 On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
(JB) Colossians 1 : 14 u kome imamo otkupljenje, otpuštenje grijeha.
(JB) Colossians 1 : 15 On je slika Boga nevidljivoga, Prvorođenac svakog stvorenja.
(JB) Colossians 1 : 16 Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti - sve je po njemu i za njega stvoreno:
(JB) Colossians 1 : 17 on je prije svega i sve stoji u njemu.
(JB) Colossians 1 : 18 On je Glava Tijela, Crkve; on je Početak, Prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude Prvak.
(JB) Colossians 1 : 19 Jer svidjelo se Bogu u njemu nastaniti svu Puninu
(JB) Colossians 1 : 20 i po njemu - uspostavivši mir krvlju križa njegova - izmiriti sa sobom sve, bilo na zemlji, bilo na nebesima.
(JB) Colossians 1 : 21 I vas, nekoć po zlim djelima udaljene i neprijateljski raspoložene,
(JB) Colossians 1 : 22 sada u ljudskom tijelu Kristovu, po smrti, sa sobom izmiri da vas k sebi privede svete, bez mane i besprigovorne.
(JB) Colossians 1 : 23 Samo ako ostanete u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom, a ja mu, Pavao, postadoh poslužiteljem.
(JB) Colossians 1 : 24 Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu.
(JB) Colossians 1 : 25 Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju -
(JB) Colossians 1 : 26 otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim.
(JB) Colossians 1 : 27 Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave!
(JB) Colossians 1 : 28 Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.
(JB) Colossians 1 : 29 Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje.