(JB) Philemon 1 : 1 Pavao, sužanj Isusa Krista, i brat Timotej: ljubljenom Filemonu, suradniku našemu,
(JB) Philemon 1 : 2 i sestri Apiji, i Arhipu, suborcu našem, i Crkvi u tvojoj kući.
(JB) Philemon 1 : 3 Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
(JB) Philemon 1 : 4 Zahvaljujem svagda Bogu svojemu spominjući te se u svojim molitvama
(JB) Philemon 1 : 5 jer čujem za tvoju ljubav i vjeru koju imaš prema Gospodinu Isusu Kristu i prema svima svetima.
(JB) Philemon 1 : 6 Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista!
(JB) Philemon 1 : 7 Uvelike si me doista obradovao i utješio svojom ljubavlju jer si, brate, okrijepio srca svetih.
(JB) Philemon 1 : 8 Stoga, premda imam punu slobodu u Kristu da ti zapovjedim što ti je činiti,
(JB) Philemon 1 : 9 poradi ljubavi radije molim, kakav već jesam, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa.
(JB) Philemon 1 : 10 Molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima,
(JB) Philemon 1 : 11 negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna.
(JB) Philemon 1 : 12 Šaljem ti ga - njega, srce svoje.
(JB) Philemon 1 : 13 Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja.
(JB) Philemon 1 : 14 Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje.
(JB) Philemon 1 : 15 Možda baš zato bi za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek -
(JB) Philemon 1 : 16 ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu.
(JB) Philemon 1 : 17 Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene.
(JB) Philemon 1 : 18 Ako ti je u čemu skrivio ili ti je što dužan, to meni upiši.
(JB) Philemon 1 : 19 Ja, Pavao, potpisujem svojom rukom: ja ću platiti. Da ti ne reknem da mi i samoga sebe duguješ!
(JB) Philemon 1 : 20 Hajde, brate, da se tobom okoristim u Gospodinu: okrijepi srce moje u Kristu!
(JB) Philemon 1 : 21 Uzdajući se u tvoju poslušnost, napisah ti uvjeren da ćeš još više učiniti, nego te molim.
(JB) Philemon 1 : 22 K tome, pripravi mi obitavalište jer se nadam da ću vam po vašim molitvama biti darovan.
(JB) Philemon 1 : 23 Pozdravlja te Epafra, moj suuznik u Kristu Isusu, Marko, Aristarh, Dema i Luka, moji suradnici.
(JB) Philemon 1 : 24 Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim!
(JB) Philemon 1 : 25 Milost Gospodina našega Isusa Krista s duhom vašim!