(DK) 2 Samuel 11 : 1 A kad prođe godina, u vrijeme kad carevi idu na vojsku, posla David Joava i sluge svoje s njim, i svega Izrailja, te potirahu sinove Amonove, i opkoliše Ravu; a David osta u Jerusalimu.
(DK) 2 Samuel 11 : 2 I pred veče usta David s postelje svoje, i hodajući po krovu carskoga dvora ugleda s krova ženu gdje se mije, a žena bijaše vrlo lijepa na oči.
(DK) 2 Samuel 11 : 3 I David posla da propitaju za ženu i rekoše: nije li to Vitsaveja kći Elijamova žena Urije Hetejina?
(DK) 2 Samuel 11 : 4 I David posla poslanike da je dovedu; i kad dođe k njemu, on leže s njom, a ona se bješe očistila od nečistote svoje; poslije se vrati svojoj kući.
(DK) 2 Samuel 11 : 5 I zatrudnje žena, te posla i javi Davidu govoreći: trudna sam.
(DK) 2 Samuel 11 : 6 Tada David posla k Joavu i poruči: pošlji mi Uriju Hetejina. I posla Joav Uriju k Davidu.
(DK) 2 Samuel 11 : 7 I kad Urija dođe k njemu, zapita ga David kako je Joav i kako je narod i kako ide rat.
(DK) 2 Samuel 11 : 8 Potom reče David Uriji: idi kući svojoj, i operi noge svoje. I Urija izide iz careva dvora, a za njim iznesoše jelo carsko.
(DK) 2 Samuel 11 : 9 Ali Urija leže na vratima dvora careva sa svijem slugama gospodara svojega, i ne otide kući svojoj.
(DK) 2 Samuel 11 : 10 I javiše Davidu govoreći: Urija nije otišao kući svojoj. A David reče Uriji: nijesi li došao s puta? zašto ne ideš kući svojoj?
(DK) 2 Samuel 11 : 11 A Urija reče Davidu: kovčeg i Izrailj i Juda stoje po šatorima, i Joav gospodar moj i sluge gospodara mojega stoje u polju, pa kako bih ja ušao u kuću svoju da jedem i pijem i spavam sa ženom svojom? Tako ti bio živ i tako bila živa duša tvoja, neću to učiniti.
(DK) 2 Samuel 11 : 12 Tada reče David Uriji: ostani ovdje još danas, pa ću te sjutra otpustiti. Tako osta Urija u Jerusalimu onaj dan i sjutradan.
(DK) 2 Samuel 11 : 13 I pozva ga David da jede i pije s njim, te ga opije. A uveče otide, te leže na postelju svoju sa slugama gospodara svojega, a kući svojoj ne otide.
(DK) 2 Samuel 11 : 14 A ujutru napisa David knjigu Joavu, i posla po Uriji.
(DK) 2 Samuel 11 : 15 A u knjizi pisa i reče: namjestite Uriju gdje je najžešći boj, pa se uzmaknite od njega da bi ga ubili da pogine.
(DK) 2 Samuel 11 : 16 I Joav opkolivši grad namjesti Uriju na mjesto gdje je znao da su najhrabriji ljudi.
(DK) 2 Samuel 11 : 17 I izidoše ljudi iz grada i pobiše se s Judom. I pogibe iz naroda nekoliko sluga Davidovijeh; pogibe i Urija Hetejin.
(DK) 2 Samuel 11 : 18 Tada Joav posla k Davidu, i javi mu sve što bi u boju.
(DK) 2 Samuel 11 : 19 I zapovjedi glasniku govoreći: kad pripovjediš caru sve što je bilo u boju,
(DK) 2 Samuel 11 : 20 Ako se razgnjevi car i reče ti: zašto ste išli tako blizu grada da se bijete? zar nijeste znali kako se strijelja s grada?
(DK) 2 Samuel 11 : 21 Ko je ubio Avimeleha sina Jeruvesetova? nije li žena bacila na nj komad žrvnja sa zida, te pogibe u Tevesu? zašto ste išli blizu zida? tada reci: poginuo je i sluga tvoj Urija Hetejin.
(DK) 2 Samuel 11 : 22 I otide glasnik, i došavši javi Davidu sve za što ga je poslao Joav.
(DK) 2 Samuel 11 : 23 I reče glasnik Davidu: bijahu jači od nas, i izidoše u polje na nas, ali ih uzbismo do vrata gradskih.
(DK) 2 Samuel 11 : 24 A strijelci stadoše strijeljati na sluge tvoje sa zida, i pogibe nekoliko sluga carevijeh, tako i sluga tvoj Urija Hetejin pogibe.
(DK) 2 Samuel 11 : 25 Tada reče David glasniku: ovako reci Joavu: ne budi zlovoljan za to; jer mač proždire sad ovoga sad onoga; udri još jače na grad i raskopaj ga. Tako ga ohrabri.
(DK) 2 Samuel 11 : 26 A žena Urijina čuvši da je poginuo muž njezin Urija, plaka za mužem svojim.
(DK) 2 Samuel 11 : 27 A kad prođe žalost, posla David i uze je u kuću svoju, i ona mu posta žena, i rodi mu sina. Ali ne bješe po volji Gospodu što učini David.