(DK) 2 Samuel 7 : 1 A kad car sjeđaše kod kuće svoje, i Gospod mu dade mir svuda unaokolo od svijeh neprijatelja njegovijeh,
(DK) 2 Samuel 7 : 2 Reče car Natanu proroku: vidi, ja stojim u kući od kedrova drveta, a kovčeg Božji stoji pod zavjesima.
(DK) 2 Samuel 7 : 3 A Natan reče caru: šta ti je god u srcu, idi, čini, jer je Gospod s tobom.
(DK) 2 Samuel 7 : 4 Ali onu noć dođe riječ Gospodnja k Natanu govoreći:
(DK) 2 Samuel 7 : 5 Idi i reci sluzi mojemu Davidu: ovako veli Gospod: ti li ćeš mi načiniti kuću da u njoj nastavam?
(DK) 2 Samuel 7 : 6 Kad nijesam nastavao u kući od kad izvedoh sinove Izrailjeve iz Misira do danas, nego sam hodio u šatoru i u naslonu,
(DK) 2 Samuel 7 : 7 Kuda sam god hodio sa svijem sinovima Izrailjevim, jesam li jednu riječ rekao kome od sudija Izrailjevijeh, kojima zapovijedah da pasu narod moj Izrailja, i kazao: zašto mi ne načinite kuće od kedra?
(DK) 2 Samuel 7 : 8 Ovako dakle reci Davidu sluzi mojemu: ovako veli Gospod nad vojskama: ja te uzeh od tora, od ovaca, da budeš vođ narodu mojemu, Izrailju;
(DK) 2 Samuel 7 : 9 I bjeh s tobom kuda si god hodio, i istrijebih sve neprijatelje tvoje ispred tebe, i stekoh ti ime veliko, kao što je ime velikijeh ljudi koji su na zemlji.
(DK) 2 Samuel 7 : 10 I odrediću mjesto narodu svojemu Izrailju, i posadiću ga, te će nastavati u svom mjestu, i neće se više pretresati, niti će ih više mučiti nepravednici kao prije,
(DK) 2 Samuel 7 : 11 I od onoga dana kad postavih sudije nad narodom svojim Izrailjem; i smiriću te od svijeh neprijatelja tvojih. Jošte ti javlja Gospod da će ti Gospod načiniti kuću.
(DK) 2 Samuel 7 : 12 Kad se navrše dani tvoji, i počineš kod otaca svojih, podignuću sjeme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje, i utvrdiću carstvo njegovo.
(DK) 2 Samuel 7 : 13 On će sazidati dom imenu mojemu, i utvrdiću prijesto carstva njegova dovijeka.
(DK) 2 Samuel 7 : 14 Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin; ako učini što zlo, karaću ga prutom ljudskim i udarcima sinova čovječijih.
(DK) 2 Samuel 7 : 15 Ali milost moja neće se ukloniti od njega kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe.
(DK) 2 Samuel 7 : 16 Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje dovijeka pred tobom, i prijesto će tvoj stajati dovijeka.
(DK) 2 Samuel 7 : 17 Po svijem ovijem riječima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu.
(DK) 2 Samuel 7 : 18 Tada dođe car David i stade pred Gospodom, i reče: ko sam ja, Gospode, Gospode, i šta je moj dom, te si me doveo dovde?
(DK) 2 Samuel 7 : 19 Pa i to ti se još čini malo, Gospode, Gospode, nego si govorio i za dom sluge svojega na dugo vremena. Je li to zakon čovječji, Gospode, Gospode!
(DK) 2 Samuel 7 : 20 Ali šta će jošte David da ti govori? ta ti znaš slugu svojega, Gospode, Gospode!
(DK) 2 Samuel 7 : 21 Radi riječi svoje i po srcu svojemu učinio si sve ove velike stvari obznanjujući ih sluzi svojemu.
(DK) 2 Samuel 7 : 22 Zato si velik, Gospode Bože, nema takoga kakav si ti; i nema Boga osim tebe, po svemu što čusmo svojim ušima.
(DK) 2 Samuel 7 : 23 Jer koji je narod na zemlji kao tvoj narod Izrailj? kojega je radi Bog išao da ga iskupi da mu bude narod i da steče sebi ime i da vam učini velika i strašna djela u zemlji tvojoj, pred narodom tvojim, koji si iskupio sebi iz Misira, od naroda i bogova njihovijeh.
(DK) 2 Samuel 7 : 24 Jer si utvrdio sebi narod svoj Izrailja da ti bude narod dovijeka; a ti si im, Gospode, Bog.
(DK) 2 Samuel 7 : 25 I tako, Gospode Bože, riječ koju si obrekao sluzi svojemu i domu njegovu, potvrdi zasvagda, i učini kako si rekao.
(DK) 2 Samuel 7 : 26 Neka se veliča ime tvoje do vijeka, da se govori: Gospod je nad vojskama Bog nad Izrailjem; i dom sluge tvojega Davida neka stoji tvrdo pred tobom.
(DK) 2 Samuel 7 : 27 Jer si ti, Gospode nad vojskama, Bože Izrailjev, javio sluzi svojemu govoreći: dom ću sazidati tebi. Zato sluga tvoj nađe u srcu svojem da ti se pomoli ovom molitvom.
(DK) 2 Samuel 7 : 28 Tako, Gospode, Gospode, ti si Bog, i riječi su tvoje istina; ti si ovo dobro obrekao sluzi svojemu.
(DK) 2 Samuel 7 : 29 Budi dakle voljan i blagoslovi dom sluge svojega da bude dovijeka pred tobom; jer si ti, Gospode, rekao, i tvojim će blagoslovom biti blagosloven dom sluge tvojega dovijeka.